Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika IVICA STANKOVIĆ PORUČIO DA TUŽILAŠTVO NE POSTUPA SELEKTIVNO I DA ĆE ODGOVARATI SVI KOJI SU PREKRŠILI ZAKON
Od pravde niko neće pobjeći
Od pravde niko neće pobjeći
Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić oci­je­nio je da na rad tu­ži­la­štva ne uti­če to što je ne­ko od osum­nji­če­nih par­tij­ski ak­ti­vi­sta ili vi­so­ki funk­ci­o­ner. On je re­kao da se u tu­ži­la­štvu ne ru­ko­vo­de kon­kret­nim ime­ni­ma, već is­klju­či­vo uči­ni­o­ci­ma kri­vič­nih dje­la. Kazao je i da ne mo­že na­ja­vlji­va­ti na­red­ne ko­ra­ke tu­ži­la­štva, ali je po­ru­čio da će se pred li­cem prav­de na­ći svi ko­ji su se ogri­je­ši­li o za­kon.
– Sa­mo je pi­ta­nje da­na ka­da će se to de­si­ti, ne­ko da­nas, a ne­ko sju­tra, ali ni­ko ne­će bi­ti po­šte­đen, bu­di­te uvje­re­ni – re­kao je Stan­ko­vić agen­ci­ji MI­NA.
On ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še pred­me­te Te­le­kom, tu­žbe gra­đa­na pre­ma Elek­tro­pri­vre­di i oba­vje­šte­nja Upra­ve za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma o tran­sak­ci­ja­ma šest ba­na­ka za ko­je po­sto­ji osnov sum­nje da su pra­le no­vac.
– Svi pred­me­ti ko­je ste na­ve­li na­la­ze se u fa­zi iz­vi­đa­ja, zbog če­ga se tre­nut­no ne mo­že go­vo­ri­ti de­talj­ni­je o nji­ma – po­ja­snio je Stan­ko­vić.
On je uka­zao da pro­ak­ti­van od­nos u ra­du tu­ži­la­ca mo­ra bi­ti una­pri­je­đen, na­vo­de­ći da ni­je u pot­pu­no­sti za­do­vo­ljan onim što je do­sad u tom prav­cu po­ka­za­no.
– Ono na če­mu ću sva­ka­ko in­si­sti­ra­ti i na to sve ko­le­ge, bez iz­u­zet­ka, mo­ra­ju da se pri­pre­me, je­ste pro­ak­ti­van od­nos tu­ži­la­ca. Ne bih mo­gao da ka­žem da sam za­do­vo­ljan onim što su, po tom pi­ta­nju, sve ko­le­ge do sa­da po­ka­za­le – ka­zao je Stan­ko­vić.
Upi­tan da li su na evi­dent­no ja­ča­nje po­vje­re­nja jav­no­sti u rad VDT-a i tu­ži­la­štva uop­šte, uti­ca­li i tzv. „bu­dvan­ski slu­ča­je­vi”, i po­seb­no hap­še­nje du­go­go­di­šnjeg dr­žav­nog funk­ci­o­ne­ra Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, Stan­ko­vić je re­kao da se tu­ži­o­ci u svom po­slu ne ru­ko­vo­de funk­ci­ja­ma, kon­kret­nim ime­ni­ma, već is­klju­či­vo uči­ni­o­ci­ma kri­vič­nih dje­la.
– Ni­je­sam si­gu­ran da dio jav­no­sti to že­li da pri­hva­ti kao či­nje­ni­cu, a tru­di­mo se da svo­jim ra­dom po­ka­že­mo da je to za­i­sta ta­ko. S tim u ve­zi, ne bih se ba­vio ni­jed­nim slu­ča­jem po­je­di­nač­no, pri­je sve­ga što, po­na­vljam, u tu­ži­la­štvu ih po­sma­tra­mo kao pred­me­te u ko­ji­ma se osno­va­no sum­nja da je uči­nje­no kri­vič­no dje­lo – ka­zao je on.
Stan­ko­vić je po­ru­čio da će se otva­ra­ti i dru­gi slu­ča­je­vi „i opet nam cilj ne­će bi­ti kon­kret­na ime­na već go­nje­nje uči­ni­la­ca kri­vič­nih dje­la”.
– Uko­li­ko se de­si da je ne­ko od njih par­tij­ski ak­ti­vi­sta ili vi­so­ki funk­ci­o­ner, to po­ve­ća­va pa­žnju jav­no­sti, ali ne uti­če na po­stu­pa­nje tu­ži­la­štva – do­dao je on.
Upi­tan da li je za Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo bio te­žak i kom­pli­ko­van za­da­tak hap­še­nje Ma­ro­vi­ća, Stan­ko­vić je ka­zao da ni­je­dan za­da­tak pred tu­ži­la­štvom ni­je lak i jed­no­sta­van.
– To što je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo za krat­ko vri­je­me po­sti­glo re­zul­ta­te o ko­ji­ma se go­vo­ri, sa­mo je po­tvr­da do­bre od­lu­ke ka­da sam pred­la­gao glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca. Ka­da se pra­vi lju­di na­đu na pra­vim mje­sti­ma, ni re­zul­ta­ta ne fa­li – po­ru­čio je Stan­ko­vić.
Na pi­ta­nje da li se u sko­ri­joj bu­duć­no­sti spre­ma pro­ce­su­i­ra­nje još ne­kih oso­ba, ko­je bi se mo­glo oka­rak­te­ri­sa­ti kao „ko­rup­ci­ja na vi­so­kom ni­vou”, on je od­go­vo­rio da tu­ži­la­štvo ne mo­že na­ja­vlji­va­ti na­red­ne ko­ra­ke i da zbog to­ga ne mo­že de­talj­ni­je da od­go­vo­ri.
On je po­no­vio stav da je u ra­du tu­ži­la­štva od ka­da je on vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac uči­nje­no do­sta, ali da ne zna­či da je to i do­volj­no.
Stan­ko­vić je na­veo da je svje­stan da će oni ko­ji da­nas hva­le tu­ži­la­štvo, sju­tra u slu­ča­ju da se po­ku­ca i na nji­ho­va vra­ta, kri­ti­ko­va­ti rad tu­ži­la­štva.
– To ni­je funk­ci­o­ni­sa­nje na osno­vu Usta­va i za­ko­na, a vje­ru­jem da su i oni ko­ji su pr­vo­bit­no sum­nja­li u to, po­če­li da vje­ru­ju, da je upra­vo to prin­cip na kom se za­sni­va, i na kom će se za­sni­va­ti, naš rad – do­dao je Stan­ko­vić.
Po­la go­di­ne na­kon iz­bo­ra glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca i for­mi­ra­nja ti­ma Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, on je ka­zao da je o učin­ci­ma no­vo­for­mi­ra­nog tu­ži­la­štva do­volj­no re­kao ka­da je kon­sta­to­vao da uspjeh ne mo­že iz­o­sta­ti ka­da se na pra­vo mje­sto iza­be­ru pra­vi lju­di.
– Upra­vo ta­kav, pra­vi, po­tez sam po­vu­kao ka­da sam Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća pred­lo­žio za glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca – po­ru­čio je Stan­ko­vić.
On je sa­op­štio da su u 2015. go­di­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­o­ci for­mi­ra­li ukup­no 668 pred­me­ta, 222 do for­mi­ra­nja Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, dok je 446 pred­me­ta for­mi­ra­no na­kon nje­go­vog for­mi­ra­nja.
D.Ž.


Po­dr­ža­va Kat­ni­ća

Upi­tan da li ima ra­zu­mi­je­va­nja za to što glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić i di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić ni­ka­ko da se do­go­vo­re oko iz­bo­ra še­fa Po­li­cij­skog odje­lje­nja, Stan­ko­vić je od­go­vo­rio da Kat­nić u svom ra­du ima nje­go­vu pu­nu po­dr­šku.
– Vje­ru­jem da će se na če­lu Po­li­cij­skog odje­lje­nja na­ći oso­ba ko­ja u pot­pu­no­sti di­je­li Kat­ni­će­ve pro­fe­si­o­nal­ne kri­te­ri­ju­me, jer u tom slu­ča­ju, uspjeh ne­će iz­o­sta­ti. To što glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac in­si­sti­ra na kva­li­tet­nom rje­še­nju mo­gu sa­mo da po­dr­žim – do­dao je on.
Upi­tan da li mi­sli da to pi­ta­nje mo­že ba­ci­ti sjen­ku na kva­li­tet sa­rad­nje iz­me­đu tu­ži­la­štva i po­li­ci­je Stan­ko­vić je pod­sje­tio da je sa­rad­nja za­ko­nom de­fi­ni­sa­na „i tu ne­ma mje­sta ni za ka­kvu sjen­ku”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"