Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* Čeka se Lekićev pristanak * Biće još kadrovskih promjena * Moja robija prolazi, a njih tek čeka * Vatra Mediterana na obali Ribnice * Ostvario sam bosanski san * Najsjajnija je svijeća Svetog Save
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Velizar Kaluđerović, funkcioner Demokratske CG:
Direktor ANB-a Dejan Peruničić priznao je da se srijeće s kontroverznim biznismenom Branislavom Branom Mićunovićem.

Vic Dana :)

Igrali Perica i Jovica fudbal. Kaže Perica:
●Jovice, idi do prodavnice i kupi neki sok.
●Da uzmem nešto hladno? - upita Jovica.
●Ma, ne, uzmi nešto iz frižidera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura STATUS ISTAKNUTOG UMJETNIKA DOBILA TRI STVARAOCA
Nacionalne penzije dobili Šobić, Goranović i Kastratović
Šobić Nacionalne penzije dobili Šobić, Goranović i Kastratović
Sta­tus is­tak­nu­ti kul­tur­ni stva­ra­lac u 2017. go­di­ni do­di­je­ljen je Goj­ku Ka­stra­to­vi­ću, te­le­vi­zij­skom i film­skom re­di­te­lju, Pa­vlu Go­ra­no­vi­ću knji­žev­ni­ku i Mi­la­di­nu Šo­bi­ću, mu­zi­ča­ru. In­sti­tut is­tak­nu­ti kul­tur­ni stva­ra­lac da­je dr­ža­va za sve one stva­ra­o­ce na po­lju kul­tu­re i umjet­no­sti ko­ji is­pu­nja­va­ju sve kri­te­ri­ju­me shod­no ured­ba­ma, sa­op­štio je mi­ni­star Jan­ko Lju­mo­vić.
– Ovaj sta­tus se do­dje­lju­je od 2010. go­di­ne. Dra­go mi je, kao mi­ni­stru, da na­ve­dem ova tri is­tak­nu­ta kul­tur­na stva­ra­o­ca, kao i to da se pri­dru­žu­ju spi­sku svih do­sa­da­šnjih ko­jih ukup­no ima 51. To je iza­zov za sva­ku kul­tu­ru, da na ovaj na­čin va­lo­ri­zu­je i nje­gu­je sve ono što je kul­tur­no-umjet­nič­ko dje­lo i sve ono što ula­zi u sje­ća­nje i me­mo­ri­ju za­jed­ni­ce i ne sa­mo u Cr­noj Go­ri, ne­go i iz­van gra­ni­ca, kul­tu­ra i dr­ža­va – ka­zao je mi­ni­star kul­tu­re Jan­ko Lju­mo­vić.
Goj­ko Ka­stra­to­vić ro­đen je u Be­ra­nam 22. 6. 1941. go­di­ne. Cr­no­gor­ski je re­ži­ser i pro­du­cent, bio je di­rek­tor Cr­no­gor­ske ki­no­te­ke. Osni­vač je i pr­vi di­rek­tor Cr­no­gor­ske ki­no­te­ke, u pe­ri­o­du od 2000. do 2007. go­di­ne. Autor je iz­u­zet­no zna­čaj­nih pu­bli­ka­ci­ja o isto­ri­ji fil­ma u Cr­noj Go­ri: „Cr­no­gor­ska ki­ne­ma­to­gra­fi­ja i fil­mo­vi o Cr­noj Go­ri” (1999) i „Isto­ri­ja cr­no­gor­skog fil­ma” (2006). Ra­dio je kao di­rek­tor pro­iz­vod­nje pro­gra­ma u TV Be­o­grad i umjet­nič­ki di­rek­tor „Ava­la fil­ma” u Be­o­gra­du. Iz Ka­stra­to­vi­će­vog stva­ra­lač­kog opu­sa, iz­dva­ja se TV dra­ma „Pu­sta ze­mlja” (ra­đe­na po dje­lu Mi­ha­i­la La­li­ća), do­ku­men­tar­ne TV se­ri­je „Tu­đin­ci i iz­vanj­ci o Cr­noj Go­ri”, „Gla­so­vi­ti cr­no­gor­ski ju­na­ci”, „Di­na­sti­ja Pe­tro­vić Nje­goš”, TV dra­ma „Su­đe­nje Đe­ne­ra­lu Ve­šo­vi­ću” i dr. Do­bit­nik je naj­zna­čaj­ni­jeg cr­no­gor­skog dr­žav­nog pri­zna­nja – Tri­na­e­sto­jul­ske na­gra­de za 2014. go­di­nu.
Pa­vle Go­ra­no­vić, ro­đen je 1973. go­di­ne u Nik­ši­ću. Bio je mi­ni­star kul­tu­re u Vla­di Cr­ne Go­re. Di­plo­mi­rao je na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Nik­ši­ću - Od­sjek za fi­lo­zo­fi­ju. Knji­žev­nik je, ba­vi se po­e­zi­jom, pro­zom, ese­ji­sti­kom. Član je do­ma­ćih i me­đu­na­rod­nih knji­žev­nih or­ga­ni­za­ci­ja (CDNK, Cr­no­gor­ski PEN cen­tar). Ob­ja­vio je knji­ge: „Or­na­men­ti­ka no­ći” (1994), „Či­ta­nje ti­ši­ne” (1997), „Knji­ga pri­vi­da” (2002), „Ka­ko mi­ri­šu knji­ge” (2008), „Tin Uje­vić i Cr­na Go­ra” (2008), „Ci­no­ber” (2009), „Grad pu­nog mje­se­ca” (2014), „Ime­na če­žnje” (2015). Za knji­žev­no stva­ra­la­štvo do­bio je niz pri­zna­nja i na­gra­da. Iz­me­đu osta­lih do­bit­nik je Na­gra­de „Ri­sto Rat­ko­vić”, za naj­bo­lju knji­gu po­e­zi­je ob­ja­vlje­nu u Cr­noj Go­ri, Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, Sr­bi­ji i Hr­vat­skoj – za 2009. go­di­nu i Na­gra­du „Vi­to Ni­ko­lić” za naj­bo­ljeg cr­no­gor­skog li­ri­ka u 2010/2011. go­di­ni. Na­gra­đen je dr­žav­nom na­gra­dom „Mi­ro­sla­vlje­vo je­van­đe­lje” u 2014. go­di­ni za naj­bo­lje knji­žev­no, isto­ri­o­graf­sko, et­no­graf­sko i pu­bli­ci­stič­ko dje­lo ob­ja­vlje­no u Cr­noj Go­ri u pret­hod­ne tri go­di­ne.
Mi­la­din Šo­bić, ro­đen je u Nik­ši­ću 1956. go­di­ne. Stva­ra­la­štvo je ostva­ri­vao u kon­ti­nu­i­te­tu du­žem od dva­de­set go­di­na, po­čev od pr­ve autor­ske pje­sme „To sam ja”, 1975. go­di­ne. Nje­gov bo­gat i je­din­stven stva­ra­lač­ki opus i po­sli­je če­ti­ri de­ce­ni­je još uvi­jek ne­sma­nje­nom sna­gom po­et­skog i mu­zič­kog iz­ra­za na­dah­nju­je sve ge­ne­ra­ci­je. Kao autor iz­ra­žaj­nog sen­zi­bi­li­te­ta, i da­lje je ak­tu­e­lan kod pu­bli­ke ko­ja zna da pra­ti auten­ti­čan zvuk nik­šić­kog pop-ro­ka. Ob­ra­de ori­gi­nal­nih me­lo­di­ja Mi­la­di­na Šo­bi­ća, če­sto su za­stu­plje­ne na re­per­to­a­ru mla­đih iz­vo­đa­ča ovog mu­zič­kog žan­ra. Za svo­je mu­zič­ko stva­ra­la­štvo na­gra­đi­van je u re­gi­o­nu u okvi­ru fe­sti­va­la i ma­ni­fe­sta­ci­ja, a nje­go­vo dje­lo vred­no­va­no i naj­ve­ćim dr­žav­nim pri­zna­njem Cr­ne Go­re - Tri­na­e­sto­jul­skom na­gra­dom.A.Ć.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"