Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura RAZGOVOR SA SANJOM MARINKOVIĆ POVODOM NJENE KNJIGE „MOJA MERA SREĆE”, KOJA SE MOŽE KUPITI UZ „DAN”
Treba iskrojiti život po svom šnitu
Treba iskrojiti život po svom šnitu Navikli smo poslednjih godina da živimo lažnu sreću i da su nam lajkovi na društvenim mrežama afrodizijak kojim hranimo dušu
Knji­ga „Mo­ja me­ra sre­će” ot­kri­la nam je Sa­nju Ma­rin­ko­vić, po­zna­to li­ce sa ma­lih ekra­na, kao oso­bu ko­ja vje­što ba­ra­ta ri­je­či­ma i dok pi­še, i prak­tič­nu že­nu ko­ja iz mo­ra dnev­nih in­for­ma­ci­ja zna da iz­vu­če naj­ko­ri­sni­je. Ova knji­ga, ko­ju nje­na autor­ka na­zi­va vo­di­čem za rje­ša­va­nje sva­ko­dnev­nih pro­ble­ma i di­le­ma, či­ta­o­ci od ne­dav­no mo­gu ku­pi­ti uz pri­mje­rak „Da­na” ši­rom Cr­ne Go­re..
– „Mo­ja me­ra sre­će” je svo­je­vr­stan prak­ti­čan vo­dič za rje­ša­va­nje sva­ko­dnev­nih di­le­ma u ko­me iz­ne­na­đu­ju­će iskre­no, emo­tiv­no, ali i du­ho­vi­to iz­no­sim lič­na is­ku­stva i ci­ti­ram po­zna­te go­ste iz emi­si­je „Ma­ga­zin in” po­ku­ša­va­ju­ći i, na­dam se us­pje­va­ju­ći, da od­go­vo­rim na pi­ta­nje ka­ko ži­vje­ti po mje­ri svo­jih že­lja, a ne tu­đih. Na­dam se da će že­ne uži­va­ti ci­ta­ju­ći mo­ju knji­gu, na­ro­či­to ako su od onih ko­je su hra­bro od­lu­či­le da že­le ne­što vi­še od ži­vo­ta.
• Ka­ko ste do­šli na ide­ju da ob­ja­vi­te knji­gu, po­sli­je mno­go go­di­na ra­da na te­le­vi­zi­ji i ure­đi­va­nja emi­si­je „Ma­ga­zin in”?
– Mu­ško-žen­ski od­no­si, brak, raz­vo­di, seks mo­žda za ne­ke je­su pro­za­ič­ne te­me, ali ka­da po­gle­da­te isti­ni u oči svi smo mi sreć­ni ili ne­sreć­ni u za­vi­sno­sti od to­ga ko­li­ko ima­mo lju­ba­vi i ra­zu­mi­je­va­nja u po­ro­di­ci, sa pri­ja­te­lji­ma i na po­slu. U „Ma­ga­zi­nu in” već 17 go­di­na raz­go­va­ram o te­ma­ma ko­je či­ne ži­vot, a „Mo­ja me­ra sre­će” go­vo­ri upra­vo o to­me. In­spi­ra­ci­ja za knji­gu su mi bi­le i is­po­vje­sti pu­bli­ke ko­ja mi du­šu otva­ra tek ka­da se ka­me­re uga­se i za­to sam po­že­lje­la da im se i lič­no obra­tim kroz pi­sa­nu ri­ječ i pi­šem o svo­jim pro­ži­vlje­nim emo­ci­ja­ma, a ne iz­mi­šlje­nim. Dra­go mi je ka­da mi ovih da­na po­sli­je pro­či­ta­nih stra­na če­sti­ta­ju na hra­bro­sti, slo­bo­di i iskre­no­sti, za­hval­ne što sam bez uljep­ša­va­nja is­pri­ča­la isti­ne o ži­vo­tu i lju­ba­vi ko­je mo­žda ni­su ima­li pri­li­ku da ču­ju od svo­jih ma­ma i ba­ka.
• Re­kli ste da ste bi­li su­ro­vo is­kre­ni ka­da ste pi­sa­li knji­gu. Za­što nam je po­treb­na su­ro­va iskre­nost da bi­smo go­vo­ri­li o stva­ri­ma ko­je se ti­ču na­ših ži­vo­ta?
– Na­vi­kli smo po­sled­njih go­di­na da ži­vi­mo la­žnu sre­ću i da su nam laj­ko­vi na dru­štve­nim mre­ža­ma afro­di­zi­jak ko­jim hra­ni­mo svo­ju du­šu. Uvi­jek sam se pi­ta­la šta se do­ga­đa u sr­cu i du­ši tih že­ne kad se jed­nog ju­tra iz te iz­mi­šlje­ne sre­će pro­bu­de i po­gle­da­ju svoj od­raz u ogle­da­lu bez fo­to­šo­pa, fil­te­ra, po­zajm­lje­ne gar­de­ro­be, auto­mo­bi­la ili sta­no­va. Naj­va­žni­je je is­kro­ji­ti ži­vot po svom šni­tu a ne raz­mi­šlja­ti da pre­ko pu­ta nas kom­ši­je ili pri­ja­te­lji­ce ima­ju ljep­ši i sa­vr­še­ni­ji ži­vot. Mi će­mo bi­ti sa­vr­še­ni, a bi­će i na­ša sva­ko­dne­vi­ca, ka­da pre­sta­ne­mo da mje­ri­mo svo­ju po mje­ri tu­đe sre­će.
• Na­zva­li ste „Mo­ju me­ru sre­će” prak­tič­nim vo­di­čem do sreć­nog ži­vo­ta? Da li smo za­lu­ta­li, pa naj­o­bič­ni­je pro­ble­me ne umi­je­mo da pre­po­zna­mo i ri­je­ši­mo?
– Mi smo sklo­ni da svo­ju du­šu hra­ni­mo i do­zom gor­či­ne ko­ju nam na­me­ću zlu­ra­de ko­le­gi­ni­ce, po­vr­šne pri­ja­te­lji­ce ili za­vid­ne kom­ši­ni­ce. Za­bo­ra­vlja­mo ko­je je naj­ljep­še oruž­je ko­jim vla­da­mo svo­jim sr­cem i svo­jim egom i rje­ša­va­mo pro­ble­me u svo­joj avli­ji.
• Da li su u pra­vu oni ko­ji su Va­šu knji­gu uvr­sti­li u po­pu­lar­nu psi­ho­lo­gi­ju?
– Ni­su, jer ni­sam ni psi­ho­log po stru­ci, ni­sam tre­ner za lič­ne pro­mje­ne, ni­sam te­ra­pe­ut. „Mo­ja me­ra sre­će” je svo­je­vr­sna an­to­lo­gi­ja mu­drih i du­ho­vi­tih iz­ja­va naj­po­zna­ti­jih lič­no­sti na­šeg jav­nog ži­vo­ta, ali i mo­ja po­e­tič­na i su­ro­vo iskre­na is­po­vi­jest iz ugla no­vi­nar­ke, za­po­sle­ne že­ne, maj­ke, su­pru­ge, pri­ja­te­lji­ce, že­ne ko­ja je po­ku­ša­la da pro­na­đe svo­ju mje­ru sre­će.
• Šta bi­ste po­sa­vje­to­va­li či­ta­telj­ka­ma (či­ta­o­ci­ma) ove knji­ge u Cr­noj Go­ri i gle­da­o­ci­ma Va­še emi­si­je?
– „Že­ne su na na­šim pro­sto­ri­ma ne­u­mo­lji­ve. Vo­le raz­boj­ni­ke i bi­tan­ge. Naj­ljep­še se uda­ju za naj­ve­će vu­ci­ba­ti­ne”, re­kao mi je u emi­si­ji Mi­lo­mir Ma­rić i to je jed­na od iz­ja­va ko­ja me je in­spi­ri­sa­la da na­pi­šem ovaj vo­dič. Ali i iz­ja­ve glu­mi­ce Ta­nje Bo­ško­vić ko­ja ka­že: „Slu­šam ove ljup­ke mla­de že­ne. Tra­že stan­dard. Ma ka­kav stan­dard! Vi se­bi va­šom že­ljom stva­ra­te stan­dard. Zna­te li ko je pra­vi i je­di­ni mo­gu­ći muž? Onaj ko­ji vas vo­li!”, kao i na de­se­ti­ne mu­drih iz­ja­va i ci­ta­ta naj­pa­met­ni­jih lič­no­sti sa na­še jav­ne sce­ne ko­ji su me in­spi­ri­sa­li da na­pi­šem ovih dvi­je sto­ti­ne stra­na. Vje­ru­jem da će že­ne či­ta­ju­ći ovih 11 po­gla­vlja bi­ti in­spi­ri­sa­ne da ri­je­še ne­ke svo­je di­le­me, pre­sta­nu da ro­bu­ju pred­ra­su­da­ma, su­prot­sta­ve se uti­ca­ju li­ce­mjer­ne oko­li­ne i is­kro­je ži­vot po mje­ri svo­je sre­će.
S.ĆET­KO­VIĆ

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"