Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POSLANIK DEMOSA ANKA VUKIĆEVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” PORUČILA
Skupština u Mojkovcu je privatni skup
Vukićević Skupština u Mojkovcu je privatni skup Skupština stranke će biti održana onda kada odluku o tome donesu legalno izabrani organi partije – kazala Vukićevićeva
Stran­ka mno­go bo­lje funk­ci­o­ni­še ot­kad je ras­pu­šten Iz­vr­šni od­bor ko­ji ni­je oba­vio svo­ju funk­ci­ju i u kon­ti­nu­i­te­tu je ra­dio na šte­tu De­mo­sa, ka­za­la je za „Dan” po­sla­nik De­mo­sa An­ka Vu­ki­će­vić. Ona je re­kla da će skup­šti­na stran­ke bi­ti odr­ža­na on­da ka­da od­lu­ku o to­me do­ne­su le­gal­no iza­bra­ni or­ga­ni par­ti­je.
– Umje­sto da na po­sto­je­ćim or­ga­ni­ma par­ti­je, kao ne­ko ko je imao naj­vi­še or­ga­ni­za­ci­o­no-fi­nan­sij­skih ovla­šće­nja u par­ti­ji a sa­mim tim i naj­vi­še od­go­vor­no­sti, po­lo­ži ra­ču­ne o do­sa­da­šnjem ra­du, Go­ran Da­ni­lo­vić po hit­nom po­stup­ku for­mi­ra op­štin­ske od­bo­re, bi­ra ne­ke no­ve funk­ci­o­ne­re ko­ji bi mu na ne­koj „iz­bor­noj skup­šti­ni” obez­bi­je­di­li to­li­ko že­lje­nu ve­ći­nu za ta­ko oči­gle­dan po­ku­šaj pre­u­zi­ma­nja De­mo­sa – sa­op­šti­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Ona je ka­za­la da je Da­ni­lo­vić po­ru­či­vao „ako ijed­na opo­zi­ci­o­na po­li­tič­ka gru­pa­ci­ja na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma po­stig­ne bo­lji re­zul­tat od ove ko­joj ja pri­pa­dam, ja se vi­še ne­ću ba­vi­ti po­li­ti­kom” . – Ova­ko je go­vo­rio biv­ši pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. I ne sa­mo da je još tu, ne­go su mu i po­li­tič­ke am­bi­ci­je po­ra­sle. Ne ta­ko dav­no iz­ja­vio je i: „Je­sam, pri­va­ti­zo­vao sam stran­ku i oku­pio ku­mo­ve i pri­ja­te­lje”. Pri­va­ti­za­ci­ja mu je bi­la bez­u­spje­šna, a oku­plja­nje pla­ni­ra­no u Moj­kov­cu, ko­je se ni­ka­ko ne mo­že na­zva­ti skup­šti­nom stran­ke, pri­vat­nog je ka­rak­te­ra i ono o če­mu će se na tom sku­pu go­vo­ri­ti je nje­go­va pri­vat­na stvar i ni­je pred­met na­šeg in­te­re­so­va­nja – ka­za­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Po nje­noj tvrd­nji, skup­šti­na će bi­ti odr­ža­na ka­da od­lu­ku o to­me do­ne­su le­gal­no iza­bra­ni or­ga­ni par­ti­je uz oba­ve­zu­ju­će po­što­va­nje sta­tu­ta, ko­jim je ja­sno de­fi­ni­sa­no da se van­red­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne odr­ža­va na za­htjev pred­sjed­ni­ka ili ve­ći­ne čla­no­va Glav­nog od­bo­ra ka­da se stvo­re uslo­vi za nje­no odr­ža­va­nje.
– Da bi uop­šte bi­la za­ka­za­na skup­šti­na, neo­p­hod­no bi bi­lo odr­ža­ti sjed­ni­cu Glav­nog od­bo­ra na ko­joj bi se do­ni­je­la od­lu­ka o nje­nom za­ka­zi­va­nju i utvr­di­li kri­te­ri­ju­mi za iz­bor i broj po­sla­ni­ka što Da­ni­lo­vi­ću ni­je ne­po­zna­to. Glav­ni od­bor je ko­le­gi­jal­ni or­gan na či­jim sjed­ni­ca­ma se su­če­lja­va­ju sta­vo­vi, iz­no­se ar­gu­men­ti i to je je­di­ni na­čin na ko­ji se do­no­se  pro­gram­ske i po­li­tič­ke od­lu­ke, a ne ne­ka­kvim na­vod­nim no­tar­skim ve­ći­na­ma – kon­sta­to­va­la je Vu­ki­će­vi­će­va.
Ka­ko je po­ru­či­la, „nji­ho­va tvrd­nja o ta­ko­zva­noj ve­ći­ni pa­la je već na pr­voj pro­vje­ri ka­da se ni­je­su ni po­ja­vi­li na sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra ko­ju su sa­mi tra­ži­li i o ko­joj su bi­li ured­no oba­vi­je­šte­ni”.
– Sa­da ka­da su svje­sni da se ta­ko­zva­na ve­ći­na sa spi­ska ovje­re­nog kod no­ta­ra is­to­pi­la jer je ve­li­ki broj pot­pi­sni­ka shva­ta­ju­ći ob­ma­nu in­te­re­sne gru­pe oku­plje­ne oko Go­ra­na Da­ni­lo­vi­ća po­vu­kao po­dr­šku – na­ve­la je po­sla­nik De­mo­sa Anki Vukićević.
Vu­ki­će­vi­će­va je ka­za­la da za dvi­je go­di­ne po­sto­ja­nja De­mo­sa pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra Go­ran Da­ni­lo­vić ni­je uspio or­ga­ni­zo­va­ti rad stran­ke na lo­kal­nom ni­vou, ni­ti se ba­vio ana­li­zom i uskla­đi­va­njem ra­da lo­kal­nih or­ga­na.
– Ni­ti je pred­la­gao mje­re iako su ga sta­tut i funk­ci­je ko­je je po­kri­vao na to oba­ve­zi­va­le. Haj­du­či­ja, kr­še­nje sta­tu­ta, se­lek­tiv­no po­zi­va­nje na sjed­ni­ce, is­pro­ban re­ce­pet pri­mi­je­njen u go­to­vo sva­kom op­štin­skom od­bo­ru, naj­sli­ko­vi­ti­ji su pri­kaz ka­ko bi i po ko­jim pra­vi­li­ma funk­ci­o­ni­sa­la par­ti­ja na či­jem bi če­lu bio. Stran­ka mno­go bo­lje funk­ci­o­ni­še ot­kad je ras­pu­šten Iz­vr­šni od­bor ko­ji ni­je oba­vio svo­ju funk­ci­ju i u kon­ti­nu­i­te­tu je ra­dio na šte­tu De­mo­sa. Iz­bor no­vog Iz­vr­šnog od­bo­ra oba­vi­će se ka­da se za to po sta­tu­tu stek­nu uslo­vi – za­klju­či­la je Vu­ki­će­vi­će­va. M.V.


Ne­ma od­u­sta­ja­nja od boj­ko­ta

Ka­ko je re­kla An­ka Vu­ki­će­vić, je­din­stvo opo­zi­ci­o­nog boj­ko­ta se po­ka­za­lo kao glav­na ko­he­zi­o­na sna­ga, bez ob­zi­ra na sve raz­li­či­to­sti opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih par­ti­ja.
– De­mos je, na ne­dav­no odr­ža­noj sjed­ni­ci Pred­sjed­ni­štva, još jed­nom po­tvr­dio od­lu­ku da sa osta­lim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma is­tra­je u boj­ko­tu do is­pu­nje­nja ja­sno de­fi­ni­sa­nih za­htje­va, na­kon če­ga bi se pri­stu­pi­lo stva­ra­nju uslo­va za fer i slo­bod­ne iz­bo­re – sa­op­šti­la je Vu­ki­će­vi­će­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"