Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SO HERCEG NOVI USVOJILA NOVU ODLUKU O RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA FUNKCIONERA, STEVAN KATIĆ ISTAKAO
Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove
Katić na sjednici SO Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove Zadovoljni smo što se na ovakav način ispravlja greška koju je prethodna DPS vlast napravila, kazao Katić
Iz­mi­je­nje­ni pred­log od­lu­ke o uče­šću Op­šti­ne Her­ceg No­vi u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka usvo­jen je na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne (SO). Pred­log od­lu­ke o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma od­lu­ke o uče­šću Op­šti­ne Her­ceg No­vi u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka ju­če je bio je­di­na tač­ka tre­ćeg van­red­nog za­sje­da­nja.
Na pro­te­klom re­dov­nom za­sje­da­nju Ste­van Ka­tić, pred­sjed­nik op­šti­ne, po­vu­kao je taj pred­log, zbog pri­vre­me­ne mje­re Osnov­nog su­da u Her­ceg No­vom. Sud je za­bra­nio Skup­šti­ni da ra­zm­atra iz­mje­ne od­lu­ke i da bri­še član o do­dje­li sta­na Pe­tru Og­nje­no­vi­ću, na­čel­ni­ku Cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi, iz sred­sta­va bu­dže­ta. Ipak, iz­mje­ne su se ju­če na­šle pred od­bor­ni­ci­ma, jer, ka­ko je obra­zlo­že­no, pre­ma Za­ko­nu o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i sta­tu­tu op­šti­ne, skup­šti­na do­no­si pro­pi­se i dru­ga op­šta ak­ta.
Ona, ta­ko­đe, ras­po­la­že imo­vi­nom, u ovom slu­ča­ju opre­di­je­lje­nim fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. Pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma i ovo­ga pu­ta se bri­še član dva stav je­dan, od­no­sno mo­guć­nost da na­čel­ni­ku CB u zgra­di na To­ploj sred­stva obez­bi­je­di op­šti­na. Pred­vi­đe­no je da umje­sto de­set slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je do­bi­ju 11 sta­no­va, te da umje­sto ukup­no 44, još če­ti­ri sta­na u zgra­da­ma bu­du za po­tre­be JPU „Na­ša ra­dost” Her­ceg No­vi.
Pro­mje­na čla­na če­ti­ri ove od­lu­ke od­lu­ke do­no­si oba­ve­zu Sin­di­kal­noj or­ga­ni­za­ci­ji pro­svje­te da na ime uče­šća Op­šti­ne Her­ceg No­vi u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka za­po­sle­nih u pro­svje­ti, na Op­šti­nu Her­ceg No­vi pre­ne­se pra­vo ko­ri­šće­nja pla­ce­va na To­ploj i u Ba­o­ši­ći­ma.
Ka­tić je ka­zao da mu je za­do­volj­stvo što se na ova­kav na­čin is­pra­vlja gre­ška ko­ju je pret­hod­na vlast na­ni­je­la, te da je na­kon pri­go­vo­ra Osnov­nom su­du od op­šti­ne, uki­nu­ta pri­vre­me­na mje­ra su­da.
– Pr­vo­ste­pe­ni sud iza­šao je u pot­pu­no­sti iz­van nad­le­žno­sti re­dov­nog su­da, jer re­me­ti rad pred­stav­nič­kog or­ga­na je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i prin­cip po­dje­le vla­sti, od­no­sno ustav­ne ka­te­go­ri­je, što je u sva­kom slu­ča­ju ne­do­zvo­lje­no – na­veo je Ka­tić.
On je re­kao i da je su­di­ja Osnov­nog su­da u Her­ceg No­vom An­dri­ja Ma­ro­je­vić, ko­ji je do­nio pri­vre­me­nu mje­ru, jed­no od za­in­te­re­so­va­nih li­ca ko­ja su apli­ci­ra­la za ku­po­vi­nu sta­na po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma u zgra­da­ma na To­ploj, pa je mo­rao bi­ti iz­u­zet u ovom po­stup­ku.
Od­bor­nik DPS-a Dra­gan Jan­ko­vić ka­že da se isto mo­glo uči­ni­ti i na re­dov­noj sjed­ni­ci, te da ni­je ri­ječ o gre­šci pret­hod­ne vla­sti, već o od­lu­ci ko­ja je ima­la do­bru na­mje­ru pre­ma ka­te­go­ri­ja­ma ko­ji de­ce­ni­ja­ma če­ka­ju na rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja. On tvr­di da DPS – ko­ji je vr­šio vlast pro­te­kle dvi­je go­di­ne – ni­je znao za ta če­ti­ri spor­na sta­na.
Jan­ko­vić je po­sta­vio pi­ta­nje, na ko­ji na­čin će op­šti­na fi­nan­sij­ski uče­stvo­va­ti u ovom pro­jek­tu, jer u ma­te­ri­ja­lu ne­ma ta­kvog rje­še­nja, a od­lu­ka pret­hod­ne vla­sti je pred­vi­dje­la da uče­šće iz­no­si 205.000 eura i to kre­di­t­nim za­du­že­njem.
Ka­tić je od­go­vo­rio Jan­ko­vi­ću, da lo­kal­na upra­va pr­vo tra­ži od sin­di­ka­ta da op­šti­ni vra­te dvi­je par­ce­le ko­je joj pri­pa­da­ju, pa ka­da to oni uči­ne, on­da će na za­sje­da­nju SO do­ni­je­ti od­lu­ka o za­du­že­nju op­šti­ne od 205.000 eura. Dr­žav­no tu­ži­la­štvo se, ka­ko je na­gla­sio, ba­vi ti­me ka­ko su ne­sta­la če­ti­ri sta­na i ko­me su iz DPS ili nji­ho­vog ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra bi­la na­mi­je­nja­na.
– Ni­je­sam sud ni­ti sam ov­dje do­šao da ne­ko­me su­dim ne­go da za­šti­tim in­te­res op­šti­ne. Ka­da sam se obra­ćao u vi­še na­vra­ta ste­čaj­nom uprav­ni­ku ili CKB, uvi­jek sam do­bi­jao iste od­go­vo­re – za sve pi­taj­te An­dri­ju Rad­ma­na, biv­šeg pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne opšti­ne. Ni­je­sam pi­tao Rad­ma­na, od­go­vo­re oče­ku­je­mo od tu­ži­la­štva i su­da po­ru­čio je Ka­tić.
M.V.


Jed­na­ki uslo­vi za sve

Od­bor­nik De­mo­kra­ta Ta­ma­ra Vu­jo­vić re­kla je da ra­ni­ja od­lu­ka biv­še vla­sti go­vo­ri o hro­no­lo­go­ji nje­nog lo­šeg ra­da ,,ne sa­mo kroz pri­kri­va­nje če­ti­ri sta­na, već i to da jed­na od ta­ča­ka pod­ra­zu­mi­je­va da se stan ime­nom i pre­zi­me­nom do­dje­lju­je na­čel­ni­ku CB-a o tro­šku gra­đa­na.
– To je ne­do­pu­sti­vo. No­vom iz­mi­je­nje­nom od­lu­kom ni on ne­će osta­ti ošte­ćen za stan, jer se umje­sto de­set po­li­ci­ji do­dje­lju­je 11, ali ne­će do­bi­ti  stan pod po­vla­šće­nim uslo­vi­ma, već kao i svi – ka­za­la je Vu­jo­vi­će­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"