Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SAMO PET PARTIJA UŠLO U PETNJIČKI PARLAMENT
Preko najmanje izlaznosti do apsolutne vlasti
Preko najmanje izlaznosti do apsolutne vlasti
Na ju­če odr­ža­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci, na ko­ji­ma se, uz uče­šće osam po­li­tič­kih par­ti­ja, bi­rao 31 od­bor­nik, ubje­dlji­vo naj­vi­še gla­so­va osvo­ji­la je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, što joj da­je mo­guć­nost da sa­mo­stal­no for­mi­ra lo­kal­nu vlast. Pre­ma pr­vim pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma, DPS je uknji­žio 20 man­da­ta do­bi­je­nih za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci 1.721 bi­rača.
Na dru­gom mje­stu na­šla se Bo­šnjač­ka stran­ka ko­joj je sa osvo­je­nih 453 gla­sa pri­pa­lo pet man­da­ta.
So­ci­jal­de­mo­kra­te su za­do­bi­le po­vje­re­nje 357 bi­ra­ča, ta­ko će ih u bu­du­ćem sa­zi­vu lo­kal­nog par­la­men­ta pred­sta­vlja­ti če­ti­ri od­bo­r­ni­ka. Po jed­no mje­sto u lo­kal­nom par­la­me­tu pri­pa­lo je SDP-u ko­ji je uknji­žio 157 gla­so­va i Bo­šnjač­koj de­mo­krat­skoj za­jed­ni­ci sa osvo­je­nih 103 glasa.
Bez svo­jih pred­stav­ni­ka u SO Pet­nji­ca osta­li su De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra sa osvo­je­nih 84 gla­sa, za­tim So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja sa 58 gla­so­va i Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra, ko­ja je za­do­bi­la po­vje­re­nje 69 bi­ra­ča.
Pre­ma ne­zva­nič­nim re­zul­ta­ti­ma, na iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci od ukup­no upi­sa­nih 6.202 bi­ra­ča, pra­vo gla­sa na 18 bi­rač­kih mje­sta is­ko­ri­sti­lo je njih 3.018 ili 48,66 od­sto.
No­si­lac od­bor­nič­ke li­ste DPS-a Sa­mir Ago­vić je si­noć iz­ja­vio da je za­do­vo­ljan iz­bor­nim re­zul­ta­tom i da je nje­go­va par­ti­ja po­no­vo po­tvr­di­la da joj na­rod Bi­ho­ra naj­vi­še vje­ru­je.
– Mi smo i ovo­ga pu­ta do­ka­za­li da smo naj­ja­ča par­ti­ja na pro­sto­ru Bi­ho­ra. Na­rod je pre­po­znao na­še do­bre i is­kre­ne na­mje­re i znao da ci­je­ni ve­li­ki do­pri­nos ko­ji smo da­li po­sled­njih go­di­na da Pet­nji­ca kre­ne sa mr­tve raz­voj­ne tač­ke. Ubi­je­đen sam da će Pet­nji­ca, na če­lu sa DPS-om, i u na­red­nom pe­ri­o­du ići pu­te­vi­ma raz­vo­ja i da će po­sta­ti mje­sto gdje će se ugod­ni­je ži­vje­ti. Mi smo otvo­re­ni za sa­rad­nju sa svim po­li­tič­kim par­ti­ja­ma ko­je mi­sle do­bro Pet­nji­ci, a na nji­ma je da vi­de šta im va­lja či­nje­ti – ka­zao je Ago­vić u iz­ja­vi za „Dan”.
No­si­lac od­bor­nič­ke li­ste Bo­šnjač­ke stran­ke Ad­nan Mu­ho­vić je na­gla­sio da nje­go­va stran­ka po­sli­je so­lid­nog iz­bor­nog re­zu­la­ta­ta na­sta­vlja da se bo­ri za oču­va­nje sve­u­kup­nih in­te­re­sa bo­šnjač­kog na­ro­da u Bi­ho­ru.
– I ovi iz­bo­ri su po­ka­za­li da je Bo­šnjač­ka stran­ka va­žan po­li­tič­ki fak­tor na pro­sto­ru Pet­nji­ce. Na­sta­vlja­mo la­vov­ski da se bo­ri­mo u sta­rom sti­lu, a to zna­či da će­mo i da­lje bi­ti naj­bo­lji za­stup­nik na­ci­o­nal­nih i svih dru­gih in­te­re­sa Bo­šnjač­kog na­ro­da – na­gla­sio je Mu­ho­vić.
Sa­fet Ko­rać, no­si­lac od­bor­nič­ke li­ste So­ci­jal­de­mo­kra­ta, ka­zao je da je u pot­pu­no­sti za­do­vo­ljan iz­bor­nim re­zul­ta­tom nje­go­ve par­ti­je, ko­ja će, ka­ko je na­veo, da­ti mak­si­ma­lan do­pri­nos da se Pet­nji­ca u go­di­na­ma pred na­ma pri­dru­ži raz­vi­je­nim sre­di­na­ma.
– Osta­vri­li smo do­bar re­zul­tat. Sprem­ni smo da bu­de­mo dio bu­du­će vla­sti, ako to pri­hva­ti DPS i ako po­zi­tiv­no od­go­vo­ri na na­še za­htje­ve ko­ji se ti­ču pro­gram­skih na­če­la i od­re­đe­nih ka­drov­skih rje­še­nja. Ako se to ne de­si, sprem­ni smo, ta­ko­đe, da bu­de­mo do­bra kon­struk­tiv­na opo­zi­ci­ja – na­veo je Ko­rać.
Iz­bor­nim re­zul­ta­tom za­do­vo­ljan je i no­si­lac li­ste BDZ-a Al­mir Mu­ra­to­vić.
– S ob­zi­rom na to da smo pr­vi put iza­šli na iz­bo­re i da su nas pra­ti­le broj­ne ote­ža­va­ju­će okol­no­sti, za­do­volj­ni smo što smo ušli u lo­kal­ni par­la­ment. Tim pri­je jer mi ima­mo po­li­tič­ke prin­ci­pe ko­ji ne zah­ti­je­va­ju žur­bu, već te­melj­ne ak­tiv­no­sti ko­je nas vo­de do za­cr­ta­nog ci­lja – ka­zao je Mu­ra­to­vić.
Ne­za­do­volj­stvo zbog osva­ja­nja sa­mo jed­nog od­bor­nič­kog man­da­ta is­ka­zao je no­si­lac li­ste SDP-a Al­mir Re­bro­nja, is­ti­ču­ći da je to plod ne­de­mo­krat­skog am­bi­jen­ta ko­ji je vla­dao to­kom iz­bor­nog pro­ce­sa.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su is­ta­kli da je DPS pre­ko is­pro­ba­nih me­to­da ucje­na i pri­ti­sa­ka do­šao do ap­so­lut­ne ve­ći­ne. Ka­za­li su da su na bi­rač­kim mje­sti­ma evi­den­ti­ra­ne broj­ne ne­pra­vil­no­sti i da je dr­žav­no-po­li­cij­ska ma­ši­ne­ri­ja u do­broj mje­ri ku­mo­va­la po­bje­di DPS-a
– Bi­lo je ku­po­vi­ne lič­nih ka­ra­ta. Gla­sa­lo se raz­li­či­tim flo­ma­ste­ri­ma. Bli­zu bi­rač­kih mje­sta da­la su se pri­mi­je­ti­ti bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca. Po­li­ci­ja je obez­bje­đi­va­la mi­ni-šta­bo­ve DPS-a u ko­ji­ma su se od­i­gra­va­le ne­za­ko­ni­te rad­nje. Pet­nji­cu su, ta­ko­đe, na dan iz­bo­ra op­sa­di­ra­li dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri, što sve za­jed­no go­vo­ri da je DPS do­šao do ap­so­lut­ne ve­ći­ne za­hva­lju­ju­ći is­pro­ba­nim me­to­da­ma pri­ti­sa­ka i ucje­na. Za­to u ta­kvom am­bi­jen­tu i ni­je­smo mo­gli da po­stig­ne­mo bo­lji re­zul­tat – ka­zao je no­si­lac iz­bor­ne li­ste De­mo­kra­ta Al­bin Će­man.
Na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci, odr­ža­nim 16. no­vem­bra 2013. go­di­ne, ka­da se ta­ko­đe bi­rao 31 od­bor­nik, od ukup­no upi­sa­nih 6.331 bi­ra­ča, pra­vo gla­sa is­ko­ri­sti­lo je njih 3.210 ili 50,7 od­sto. Ta­da ni­jed­na od se­dam par­ti­ja, ko­li­ko ih se na­šlo u iz­bor­noj tr­ci, ni­je osvo­ji­la ap­so­lut­nu ve­ći­nu. Naj­vi­še gla­so­va, i to 1.457, ostva­rio je DPS, što mu je do­ni­je­lo 15 od­bor­nič­kih man­da­ta. Na dru­gom mje­stu na­šao se SDP sa 11 man­da­ta, osvo­je­nih za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci 1.102 bi­ra­ča. Bo­šnjač­ku stran­ka za­do­bi­la je po­vje­re­nje 430 bi­ra­ča, na osno­vu ko­jih je ima­la če­ti­ri od­bor­ni­ka. SNP je sa 97 gla­so­va uspio da osvo­ji jed­no od­bor­nič­ko mje­sto. Bez svo­jih pred­stav­ni­ka u SO Pet­nji­ca 2013. go­di­ne osta­li su Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra, Li­be­ral­na par­ti­ja i Stran­ka pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i so­ci­jal­ne prav­de, jer ni­je­su uspje­li da is­pu­ne po­treb­ni cen­zus.
Na­kon iz­bo­ra DPS i Bo­šnjač­ka stran­ka sklo­pi­li su ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum i ta­ko for­mi­ra­li vlast u Pet­nji­ci. Po­me­nu­ta ko­a­li­ci­ja se, zbog broj­nih ne­spo­ra­zu­ma, ras­pa­la po­čet­kom ove go­di­ne, po­sli­je če­ga je DPS, eli­mi­ni­šu­ći Bo­šnjač­ku stran­ku, na­pra­vio par­la­men­tar­nu ve­ći­nu sa So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma i ta­ko na­sta­vio da vr­ši lo­kal­nu vlast.
Dar­ko JO­VO­VIĆ


SDP: DPS bi­ra­či­ma di­je­lio no­vac

Iz OO SDP-a ju­če su tvr­di­li da su ak­ti­vi­sti DPS-a to­kom či­ta­vog iz­bor­nog da­na pri­bje­ga­va­li ne­do­zvo­lje­nim rad­nja­ma ka­ko bi za svo­ju par­ti­ju pri­do­bi­li što vi­še gla­so­va. Is­ta­kli su da je bi­lo vi­dlji­vo da je ve­li­ki broj gra­đa­na, na­ro­či­to onih ko­ji su vo­zi­li auto­mo­bi­le stra­nih re­gi­star­skih ozna­ka, na­kon oba­vlje­nog gla­sa­nja svra­ćao u mi­ni-iz­bor­ne šta­bo­ve DPS-a. Ka­za­li su da se oprav­da­no sum­nja da su ta­mo do­bi­ja­li od­re­đe­nu na­dok­na­du za­uz­vrat što su na gla­sač­kom li­sti­ći za­o­kru­ži­li DPS.
– Na­kon ostvri­va­nja bi­rač­kog pra­va ve­li­ki broj gra­đa­na, a po­go­to­vo onih sa stra­nim re­gi­star­skim ozna­ka­ma, svra­ćao je do naj­bli­žih iz­bor­nih šta­bo­va DPS-a ko­ji su uglav­nom bi­li smje­šte­ni u pri­vat­nim kuć­ma, sla­sti­ča­ra­ma, pe­ka­ra­ma... Po­sta­vlja se pi­ta­nje šta su gla­sa­či tra­ži­li u ta­ko broj­nim iz­bor­nim šta­bo­vi­ma DPS-a ši­rom pet­njič­ke te­ri­to­ri­je. Oprav­da­no sum­nja­mo da im je ta­mo di­je­ljen no­vac, što bi mo­ra­lo da za­in­te­re­su­je nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne za­du­že­ne za re­gu­lar­nost iz­bo­ra – na­ve­li su iz OO SDP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"