Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Odbačene 53 prijave za izbornu krađu * Klikovac preuranjeno odbacila prijavu protiv Brajovića * Fond PIO da odgovori gdje je otišlo 5,8 miliona * Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Pismo podrške * Pravni sporazum
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BORIS RAONIĆ, ČELNIK GRAĐANSKE ALIJANSE:
Atmosfera na poslednjim izborima nije bila demokratska.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika TUŽILAŠTVO NEEFIKASNO PROCESUIRA AKTERE PREDIZBORNIH MANIPULACIJA
Odbačene 53 prijave za izbornu krađu
Izborni proces i dalje obilježen brojnim nepravilnostima Odbačene 53 prijave za izbornu krađu Crnogorsko tužilaštvo odbacilo je čak 53 od ukupno 74 prijave za djela koja se tiču povrede izbornih prava, dok znatan broj predmeta iz ranijeg perioda nije riješen
Zva­nič­na sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je da dr­žav­no tu­ži­la­štvo ni­je baš volj­no da go­ni po­či­ni­o­ce kri­vič­nih dje­la pro­tiv iz­bor­nih pra­va, što, po ocje­ni opo­zi­ci­je, do­dat­no pod­ri­va po­vje­re­nje jav­no­sti u iz­bor­ni pro­ces. Po­stu­pa­nje tu­ži­la­štva u tim pred­me­ti­ma opi­sa­no je u po­sled­njem iz­vje­šta­ju o ra­du Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta i Dr­žav­nog tu­ži­la­štva za 2017. go­di­nu. Pre­ma tom do­ku­men­tu, cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo od­ba­ci­lo je čak 53 od ukup­no 74 pri­ja­ve, dok zna­tan broj pred­me­ta iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da ni­je ri­je­šen.
Ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju, 25 pri­ja­va se od­no­si­lo na po­vre­du pra­va gla­sa­nja iz čla­na 185 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re, a čak 47 pri­ja­va pod­ni­je­to je po čla­nu 186 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka – po­vre­da slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju. Po jed­na pri­ja­va bi­la je pre­da­ta zbog sa­sta­vlja­nja ne­tač­nih bi­rač­kih spi­sko­va i spre­ča­va­nje odr­ža­va­nja gla­sa­nja.
U iz­vje­šta­ju se na­vo­di da su to­kom 2017. go­di­ne u tu­ži­la­štvu ima­li 39 ne­ri­je­še­nih pri­ja­va iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da. To­kom pro­šle go­di­ne bi­lo je sve­ga šest op­tu­že­nja, i to jed­no zbog spre­ča­va­nja odr­ža­va­nja gla­sa­nja, a pet zbog po­vre­de slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju.
Evrop­ska ko­mi­si­ja (EK) je u iz­vje­šta­ju o Cr­noj Go­ri kon­sta­to­va­la da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT), na či­jem je če­lu Mi­li­vo­je Kat­nić, na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2016. go­di­ne otvo­ri­lo 198 pred­me­ta ka­ko bi is­tra­ži­lo na­vo­de o po­vre­di iz­bor­nih pra­va. Od tih pred­me­ta 113 je za­tvo­re­no zbog ne­do­stat­ka do­ka­za, dok su u šest pred­me­ta po­dig­nu­te op­tu­žni­ce. U tri pred­me­ta pra­vo­sna­žno su iz­re­če­ne uslov­ne ka­zne. U jed­nom pred­me­tu iz­re­če­na je dvo­mje­seč­na za­tvor­ska ka­zna, a u dru­ga dva slu­ča­ja kri­vič­ne pri­ja­ve su od­ba­če­ne.
–Or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog dru­štva i opo­zi­ci­o­ne po­li­tič­ke par­ti­je ra­ni­je su sa­op­šti­le da je ovaj sud­ski epi­log ne­a­de­kva­tan i da da­lje pod­ri­va po­vje­re­nje gra­đa­na u iz­bo­re – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o pro­gre­su Cr­ne Go­re na pu­tu EU.
U tom iz­vje­šta­ju se su­ge­ri­še da je po­treb­no raz­mo­tri­ti i sve­o­bu­hvat­nu re­for­mu iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva.
– Lo­kal­ni iz­bo­ri se ne od­vi­ja­ju istog da­na u ci­je­loj ze­mlji, već u kon­ti­nu­i­te­tu, sto­ga po­li­tič­kim pej­za­žom do­mi­ni­ra du­go­traj­no i ve­o­ma per­so­na­li­zo­va­no iz­bor­no ras­po­lo­že­nje. Usled ta­kvog iz­bor­nog ci­klu­sa, po­sma­tra­nje iz­bo­ra je kom­pli­ko­va­no, po­seb­no za me­đu­na­rod­ne po­sma­tra­če, či­me se osta­vlja do­volj­no pro­sto­ra za tvrd­nje o ne­pra­vil­no­sti­ma, ko­je se ne mo­gu ne­za­vi­sno oci­je­ni­ti. Ni­je bi­lo no­vih do­ga­đa­ja u smi­slu po­li­tič­kog i sud­skog epi­lo­ga na­vod­ne zlo­u­po­tre­be jav­nih sred­sta­va za par­tij­ske po­li­tič­ke ci­lje­ve iz 2012. go­di­ne (afe­ra „Sni­mak”) – na­po­me­nu­la je EK.
Iz ugla bri­sel­ske ad­mi­ni­stra­ci­je, po­seb­no je pro­ble­ma­tič­no što Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ni­je utvr­di­la ni­ka­kvu zlo­u­po­tre­bu jav­nih re­sur­sa u par­tij­ske svr­he, upr­kos upor­nim pri­ja­va­ma opo­zi­ci­je i ci­vil­nog sek­to­ra da su ta­kve zlo­u­po­tre­be ši­ro­ko ras­pro­stra­nje­ne.
– ASK tre­ba da iz­ra­di kva­li­tet­nu me­to­do­lo­gi­ju za ocje­nu ri­zi­ka i da dje­lo­tvor­ni­je ko­ri­sti svo­ja is­tra­žna ovla­šće­nja, uklju­ču­ju­ći i oba­vlja­nje vi­še de­talj­ni­jih pro­vje­ra. No­vi soft­ver ko­ji omo­gu­ća­va de­talj­ne pro­vje­re ori­jen­ti­sa­ne na re­zul­ta­te, a na osno­vu ocje­ne ri­zi­ka i stra­te­škog pla­ni­ra­nja, ima po­ten­ci­jal da po­bolj­ša bi­lans ostva­re­nih re­zul­ta­ta Agen­ci­je u ovom smi­slu – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
M.V.–Vl.O.

Ne pro­vje­ra­va­ju ko do­la­zi u par­tij­ske šta­bo­ve

Opo­zi­ci­o­ne par­ti­je se go­di­na­ma ža­le da De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) ne­da­le­ko od gla­sač­kih mje­sta for­mi­ra iz­bor­ne šta­bo­ve u ko­ji­ma is­pla­ću­je gla­sa­če i pre­ko ko­jih vr­ši iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be. Iako opo­zi­ci­o­ni ak­ti­vi­sti to­kom iz­bor­nog da­na po­li­ci­ji i tu­ži­la­štvu pri­ja­vlju­ju šta­bo­ve DPS-a, zlo­u­po­tre­be obič­no ne bu­du ot­kri­ve­ne, jer po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo ne re­a­gu­ju. Ka­ko bi sta­li to­me na kraj, a u ne­do­stat­ku dru­gih me­ha­ni­za­ma bor­be sa re­ži­mom, opo­zi­ci­o­ni ak­ti­vi­sti su na ne­dav­no odr­ža­nim iz­bo­ri­ma po­ku­ša­va­li da upa­da­ju u spor­ne šta­bo­ve i spri­je­če iz­bor­ne kra­đe.
Ko­men­ta­ri­šu­ći in­ci­den­te to­kom iz­bor­nog da­na kra­jem ma­ja ove go­di­ne, čel­nik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić je iz­ja­vio da ne­ma iz­bor­nog pro­ce­sa ni u jed­nom dru­štvu a da ne­ma pri­go­vo­ra i po­je­di­nač­nih in­ci­de­na­ta, te da je upa­da­nje opo­zi­ci­o­nih ak­ti­vi­sta u šta­bo­ve DPS-a tra­že­nje đa­vo­la.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"