Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika CENTRALA IZ PODGORICE POKUŠAVA DA IZGLADI NESPORAZUME U STRANCI U NAJSJEVERNIJOJ OPŠTINI
Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja
Roćen Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja
Unu­tar­par­tij­ske su­ko­be De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u Plje­vlji­ma po­ku­ša­će da umi­ri Mi­lan Ro­ćen, ko­ga je cen­tra­la stran­ke iz Pod­go­ri­ce po­sla­la ka­ko bi iz­gla­dio ne­po­ra­zum ak­tu­e­lan već du­že vri­je­me u toj par­ti­ji. Ro­će­nov do­la­zak tu­ma­či se kao ne­moć ak­tu­el­nog koor­di­na­to­ra ove par­ti­je za Plje­vlja Ili­je Aša­ni­na da za­ve­de red u ovom op­štin­skom od­bo­ru.
U DPS-u Plje­vlja po­sto­je tri kla­na – pr­vi oku­pljen oko še­fa lo­kal­nog od­bo­ra Vla­da Mi­lin­ko­vi­ća, i ta gru­pa­ci­ja po­ku­ša­va da spro­vo­di par­tij­ska na­re­đe­nja. Dru­gi klan či­ne funk­ci­o­ne­ri ko­je je ime­no­vao biv­ši pred­sjed­nik plje­valj­skog DPS-a Fi­lip Vu­ko­vić, a tre­ći je oku­pljen oko pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mir­ka Đa­či­ća. U ta­kvim okol­no­sti­ma sa­bo­ta­že i ne­rad osje­ća­ju se svu­da, a par­tij­ska ne­po­slu­šnost i ne­di­sci­pli­na su sve pri­sut­ni­ji. Sam Ili­ja Aša­nin ni­je u sta­nju da ta­kvo ra­su­lo za­u­sta­vi, dok je Vla­do Mi­lin­ko­vić, usled par­tij­ske di­sci­pli­ne, pri­si­ljen da slu­ša Aša­ni­na. Osta­je da se vi­di ho­će li Mi­lan Ro­ćen, ko­ga par­ti­ja ša­lje ne­ja­kom Aša­ni­nu u po­moć, us­pje­ti da su­zbi­je pri­kri­ve­ni uti­caj Fi­li­pa Vu­ko­vi­ća i osi­o­no kri­lo Mir­ka Đa­či­ća.
– Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, Ro­ćena je po­slao u Plje­vlja par­tij­ski vr­h ka­ko bi po­mo­gao u rje­ša­va­nju broj­nih pro­ble­ma i ka­ko bi se ovaj op­štin­ski od­bor što bo­lje spre­mio za pred­sto­je­će pred­sjed­nič­ke i lo­kal­ne iz­bo­re. Ro­ćen je ko­or­di­na­tor pred­sjed­ni­štva DPS-a za Ža­bljak, pa mu je par­ti­ja ko­joj pri­pa­da pro­ši­ri­la oba­ve­ze ta­ko što se na­šao na is­po­mo­ći Ili­ju Aša­ni­nu, ko­ji je ko­or­di­na­tor za Plje­vlja, a u či­je je vri­je­me DPS 2016. go­di­ne pre­tr­pio te­žak po­raz na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – ka­za­li su nam do­bri po­zna­va­o­ci pri­li­ka u plje­valj­skom DPS-u.
Pre­ma ri­je­či­ma vi­še na­ših sa­go­vor­ni­ka, u plje­valj­skom DPS-u odav­no tra­ju su­ko­bi ko­ji sla­be ovu par­ti­ju i gdje sa­mo ne­slo­ga opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja DPS odr­ža­va u po­li­tič­kom ži­vo­tu.
– Na­kon od­la­ska Žar­ka Dra­ga­še­vi­ća sa čel­ne po­zi­ci­je plje­valj­skog DPS-a, za ko­ga je Lju­bi­ca Be­ba Dža­ko­vić tvr­di­la da je je­di­ni čo­vjek ko­ji mo­že sve dr­ža­ti na oku­pu, si­tu­a­ci­ja je po­sta­la iz­u­zet­no te­ška. Po­seb­no su za DPS do­šli te­ški da­ni ka­da je na če­lo ove par­ti­je do­šao Fi­lip Vu­ko­vić, ko­ji je va­žio za iz­u­zet­no osve­to­lju­bi­vog čo­vje­ka pre­ma par­tij­skim ko­le­ga­ma. Vu­ko­vić je to­kom še­sto­go­di­šnjeg vo­đe­nja op­štin­skog od­bo­ra ove par­ti­je na če­lna mje­sta do­vo­dio iz­u­zet­no po­slu­šne lju­de, dok je svo­je ne­is­to­mi­šlje­ni­ke po­ti­ski­vao sa svih mo­gu­ćih po­zi­ci­ja. U tom pe­ri­o­du Lju­bi­ca Be­ba Dža­ko­vić bi­la je je­di­na u plje­valj­skom DPS-u ko­ja je mo­gla spa­si­ti ne­kog od Vu­ko­vi­će­ve ka­zne, od­no­sno po­ti­ski­va­nja sa ne­ke funk­ci­je, jer je u vr­hu par­ti­je ima­la vi­še uti­ca­ja ne­go sam Vu­ko­vić – na­vo­de ne­za­do­volj­ni funk­ci­o­ne­ri plje­valj­skog DPS-a.
Vr­hu­nac ne­u­spje­ha DPS je po­sti­gao na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, ka­da, od pla­ni­ra­nih 10 i po hi­lja­da, pa čak i 11 i po hi­lja­da, osva­ja sve­ga oko osam i po hi­lja­da gla­so­va, a opo­zi­ci­o­ne par­ti­je pre­ko 10.000. Na­kon ovog po­ra­za Fi­lip Vu­ko­vić pod­no­si ostav­ku, a na nje­go­vo mje­sto pro­šle go­di­ne bi­va po­sta­vljen Vla­do Mi­lin­ko­vić.
Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da je u su­sret par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne pred­sjed­ni­štvo DPS-a za par­tij­skog ko­or­di­na­to­ra u Plje­vlji­ma po­sta­vi­lo Ili­ju Aša­ni­na, a da je do­ta­da­šnji koor­di­na­tor Mi­lu­tin Si­mo­vić po­sta­vljen za ko­or­di­na­to­ra u Nik­ši­ću. Aša­nin je na taj na­čin do­šao na go­to­vu šte­tu, jer je DPS već bio na stran­pu­ti­ci.
Po do­la­sku Vla­da Mi­lin­ko­vi­ća na če­lo op­štin­skog od­bo­ra, glav­nu ri­ječ vo­di Aša­nin, ko­ji se na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra su­sre­će sa još jed­nim pro­ble­mom, jer u me­đu­vre­me­nu ra­stu am­bi­ci­je i ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mir­ka Đa­či­ća. Đa­čić od­bi­ja da pri­zna svoj dio kri­vi­ce za iz­gu­blje­ne lo­kal­ne iz­bo­re, već na­sta­vlja da vo­di po­li­ti­ku ne­za­vi­sno od par­ti­je.
To­kom pro­šle go­di­ne ak­tu­el­ni pred­sjed­nik plje­valj­skog DPS-a Vla­do Mi­lin­ko­vić na­sto­ji da vo­di po­mir­lji­vu po­li­ti­ku, osta­vlja­ju­ći na po­zi­ci­ja­ma ka­dro­ve ko­je je do­veo Fi­lip Vu­ko­vić, a pri­tom po­ka­zu­ju­ći po­slu­šnost pre­ma vr­hu par­ti­je i sa­mom ko­or­di­na­to­ru Aša­ni­nu. Mi­lin­ko­vić od pro­šle go­di­ne vo­di i po­mir­lji­vu po­li­ti­ku pre­ma Đa­či­ću, iako je on u vi­še na­vra­ta od­bio da slu­ša par­tij­ska na­re­đe­nja, po­seb­no ka­da su u pi­ta­nju op­štin­ski ka­dro­vi.
B.Je.


Do­go­vo­ri­te se ko­joj frak­ci­ji da od­go­vo­ri­mo

De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, od­go­va­ra­ju­ći na pro­ziv­ke plje­valj­skog DPS-a, na­ve­la je da je ta par­ti­ja tre­ba­lo pr­vo da se do­go­vo­ri ko­joj frak­ci­ji tre­ba po­sla­ti od­go­vor.
– Da li od­go­va­ra­mo Đa­či­će­voj, Vu­ko­vi­će­voj ili, pak, Mi­lin­ko­vi­će­voj stru­ji? Us­put, da vas pi­ta­mo: je li vas po­mi­rio no­vi ko­or­di­na­tor DPS-a za Plje­vlja, Mi­lan Ro­ćen, ili se i da­lje me­đu­sob­no gle­da­te is­pod oči­ju? Mi­la­nu ovom pri­li­kom po­ru­ču­je­mo da će se pro­ve­sti go­re ne­go Aša­nin. Upo­zo­ra­va­mo Mi­la­na Ro­će­na da su mu par­tij­ski dru­go­vi u Plje­vlji­ma ras­tu­re­ni u de­se­tak ko­lo­na, te da ih ni Ma­hat­ma Gan­di ne bi po­mi­rio. Je­di­no rje­še­nje je da im od­bor­nič­ka li­sta do­đe fak­som iz Pod­go­ri­ce, kao i do sa­da. I na kra­ju, još je­dan sa­vjet go­spo­di­nu Ro­će­nu – vra­ti­te onog sta­rog sa­sta­vlja­ča sa­op­šte­nja, on nas je ba­rem na­vo­dio na smi­jeh, no­vo ka­drov­sko rje­še­nje u pres slu­žbi lo­kal­nog DPS-a ne iza­zi­va ni­ka­kvu re­ak­ci­ju – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"