Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-06-10 VELIKI BROJ GRAĐANA I DALJE NEZADOVOLJAN LIJEČENJEM U KLINIČKOM CENTRU
Za četiri mjeseca 200 žalbi pacijenata
KCCG Za četiri mjeseca 200 žalbi pacijenata Pacijenti su se žalili na dužinu čekanja i najčešće na kontrolni pregled u ambulantama na Poliklinici, kao npr. u Kardiološkoj ili ambulantama Interne klinike, ističe ombudsman KCCG Grana Bubanja
Za­štit­nik pra­va pa­ci­je­na­ta Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Gra­na Bu­ba­nja ka­za­la je za „Dan” da se u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne na zdrav­stve­nu za­šti­tu ža­lio 201 pa­ci­jent. Ona is­ti­če da je u od­no­su na če­ti­ri mje­se­ca pro­šle go­di­ne sma­njen broj pri­go­vo­ra sa 253 na 201, ali da je i da­lje ve­li­ki broj pri­tu­žbi. Bu­ba­nja na­vo­di da po­sto­ji vi­še raz­lo­ga zbog če­ga se gra­đa­ni ža­le na rad me­di­cin­skog oso­blja i lje­ka­ra u naj­ve­ćoj zdrav­stve­noj usta­no­vi. Ona ni­je od­go­vori­la na na­še pi­ta­nje da li je ne­ko od lje­ka­ra ili me­di­cin­skog oso­blja sank­ci­o­ni­san zbog pro­pu­sta u ra­du u pr­vih če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne.
– Kli­nič­kom cen­tru se u pe­ri­o­du od 1.1.2017. do 1.4.2017. go­di­ne (pr­vi kvar­tal po­me­nu­te go­di­ne) obra­tio 201 pa­ci­jent ili član nje­go­ve po­ro­di­ce za­štit­ni­ku pra­va pa­ci­je­na­ta ili di­rek­to­ru usta­no­ve Zo­ri­ci Ko­va­če­vić. Po­re­đe­nja ra­di, za pr­vi kvar­tal 2016. go­di­ne (ja­nu­ar–mart) pod­ne­se­ni broj pri­go­vo­ra je 253, što pred­sta­vlja uspjeh za usta­no­vu. Naj­ve­ći broj pri­go­vo­ra upu­će­nih za­štit­ni­ku pra­va pa­ci­je­na­ta od­no­sio se na neo­d­go­va­ra­nje na te­le­fon­ske po­zi­ve pu­tem ko­jih pa­ci­jen­ti mo­gu do­bi­ti tra­že­nu in­for­ma­ci­ju, kao i du­ži­nu če­ka­nja naj­če­šće na kon­trol­ni pre­gled u am­bu­lan­ta­ma na Po­li­kli­ni­ci, kao npr. u Kar­di­o­lo­škoj ili am­bu­lan­ta­ma In­ter­ne kli­ni­ke. Ma­nji dio pri­go­vo­ra se od­no­sio na po­stu­pak zdrav­stve­nih rad­ni­ka i kva­li­tet pru­že­ne zdrav­stve­ne uslu­ge – is­ti­če Bu­ba­nja.
Ona ob­ja­šnja­va da se na­ve­de­ni pro­ble­mi ja­vlja­ju zbog op­te­re­će­no­sti Kli­nič­kog cen­tra, ko­ji pru­ža zdrav­stve­ne uslu­ge gra­đa­ni­ma na se­kun­dar­nom i ter­ci­jar­nom ni­vou.
– Objek­tiv­ne te­ško­će ko­je do­vo­de do pri­go­vo­ra su ne­do­sta­tak ka­dra, ne­do­vo­ljan pro­stor, pri­vre­me­ni za­stoj u ra­du opre­me, na­bav­ci po­tro­šnog me­di­cin­skog ma­te­ri­ja­la i sl. Za­štit­nik pra­va pa­ci­je­na­ta je po sva­kom pri­go­vo­ru, bi­lo usme­nom bi­lo u pi­sa­noj for­mi, pred­u­zeo sve neo­p­hod­ne ak­tiv­no­sti za rje­ša­va­nje istog u skla­du sa Za­ko­nom o pra­vi­ma pa­ci­je­na­ta. U to­ku pro­ce­su­i­ra­nja sa­mog pri­go­vo­ra, gdje je god utvr­đe­no da je uče­nje­na ne­ka od po­vre­de pra­va pa­ci­jen­ta, na­sto­ja­lo se da se pri­bjeg­ne ade­kvat­nom rje­še­nju, shod­no va­že­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma – na­vo­di Bu­ba­nja.
Ona po­zi­va sve pa­ci­jen­te, čla­no­ve nji­ho­vih po­ro­di­ca i gra­đa­ne uop­šte ko­ji su ne­za­do­volj­ni da se obra­te Za­štit­ni­ku pra­va pa­ci­je­na­ta KCCG u pi­sa­noj for­mi.
– Do­pis mo­gu do­sta­vi­ti u ar­hi­vu na­še usta­no­ve ili pu­tem imej­la zpp@kccg.me. Usme­nim pu­tem mo­gu se obra­ti­ti lič­no ili po­zo­vom na te­le­fon 020/412–243, 069/157–924 sva­kog rad­nog da­na – ka­že Bu­ba­nja.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da je ru­ko­vod­stvo KCCG na če­lu sa di­rek­to­ri­com Zo­ri­com Ko­va­če­vić upo­zo­ri­lo da toj usta­no­vi, pre­ma si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta, ne­do­sta­je oko 1.000 lje­ka­ra i me­di­cin­skih se­sta­ra.
D.B.


U krat­kom ro­ku od­go­va­ra­ju na pri­go­vo­re

Bu­ba­nja na­vo­di da pa­ci­jen­ti­ma iz­la­ze u su­sret u sva­koj si­tu­a­ci­ji i u pred­vi­đe­nom ro­ku od ne­ko­li­ko da­na rje­ša­va­ju pro­blem.
– Sva­kom pri­go­vo­ru se pri­stu­pa po pred­vi­đe­noj pro­ce­du­ri, a pod­no­si­lac se oba­vje­šta­va o pred­u­ze­tim rad­nja­ma za nje­go­vo rje­ša­va­nje – ka­že Bu­ba­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"