Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi PREDSJEDNIK LJEKARSKE KOMORE OPTUŽIO SPECIJALNO TUŽILAŠTVO DA VRŠI PRITISAK NA NOVO RUKOVODSTVO
Mugošine saradnike saslušavali po anonimnoj prijavi
Mugoša Mugošine saradnike saslušavali po anonimnoj prijavi Da li je sporno to što se LjKCG napokon bavi poslovima iz svoje nadležnosti? Da li je problem što to radi na transparentan način? Da li su problem predsjednikove izjave o korupciji u zdravstvu, upitao je Aleksandar Mugoša
Pred­sjed­nik Lje­kar­ske ko­mo­re (LjKCG) Alek­san­dar Mu­go­ša sa­op­štio je da Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) vr­ši pri­ti­sak na to etič­ko ti­je­lo i sa­slu­ša­va lje­ka­re po ano­nim­noj pri­ja­vi za na­vod­ni ne­za­ko­ni­ti po­stu­pak iz­bo­ra de­le­ga­ta u skup­šti­ni.
Mu­go­ša u sa­op­šte­nju is­ti­če da u 20 go­di­na du­goj isto­ri­ji Lje­kar­ske ko­mo­re, do iz­bo­ra no­vog ru­ko­vod­stva, iz­bo­ri za or­ga­ne tog etič­kog ti­je­la ni­ka­da ni­je­su spro­ve­de­ni, već su de­le­ga­ti po­sta­vlja­ni od stra­ne di­rek­to­ra, što ni­je bi­lo spor­no za nad­le­žno tu­ži­la­štvo i Mi­ni­star­stvo zdra­vlja.
Skupšti­na Lje­kar­ske ko­mo­re iza­bra­la je po­čet­kom ja­na­u­a­ra no­vo ru­ko­vod­stvo na če­lu sa Mu­go­šom, na­kon go­di­nu da­na blo­ka­de nje­nog ra­da jer je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja po­ni­šti­lo pr­vi iz­bor Mu­go­še, sma­tra­ju­ći da po­stu­pak ni­je spro­ve­den po sta­tu­tu LjKCG. Mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić je kra­jem ja­nu­a­ra ipak ­dao sa­gla­snost za iz­bor Mu­go­še i no­vog ru­ko­vod­stva.
– Na­kon pr­vih spro­ve­de­nih iz­bo­ra u isto­ri­ji LjKCG, spro­vo­di se in­spek­cij­ski nad­zor, uprav­ni nad­zor i, ko­nač­no, iz­vi­đaj­ni po­stu­pak tu­ži­la­štva. Dva da­na na­kon mog go­sto­va­nja u emi­si­ji „Di­rekt­no” na TV Vi­je­sti, či­ja te­ma je bi­la ko­rup­ci­ja u zdrav­stu, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo je po­zva­lo vi­še čla­no­va Skup­šti­ne LjKCG ko­ji su po­dr­ža­li iz­bor no­vog ru­ko­vod­stva da u svoj­stvu gra­đa­na da­ju is­kaz. Pi­ta­mo se ko­ji mo­tiv bi mo­gao bi­ti da SDT is­tra­žu­je pro­ces iz­bo­ra de­le­ga­ta u Do­mu zdra­vlja Nik­šić. Pod­sje­ća­mo da se SDT ba­vi naj­te­žim ob­li­ci­ma kri­vič­nih dje­la, po pra­vi­lu iz obla­sti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i te­ro­ri­zma. Ta­ko­đe se pi­ta­mo ko­ji bi mo­gao bi­ti mo­tiv da SDT po­zi­va da u svoj­stvu gra­đa­ni­na da­je iz­ja­vu i za­mje­ni­ca pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne LjKCG Žan­ka Ce­ro­vić. Ne za­la­ze­ći u nad­le­žnost i pra­vo dr­žav­nog tu­ži­la­štva da is­pi­tu­je za­ko­ni­tost ra­da sva­ke or­ga­ni­za­ci­je, pa i LjKCG, ne­ja­sno nam je či­me smo za­vri­je­di­li njihovu pa­žnju na­kon sa­mo mje­sec da­na ak­tiv­nog ra­da. Da li je spor­no to što se LjKCG na­po­kon ba­vi po­slo­vi­ma iz svo­je nad­le­žno­sti? Da li je pro­blem što to ra­di na tran­spa­ren­tan na­čin? Da li su pro­blem pred­sjed­ni­ko­ve iz­ja­ve o ko­rup­ci­ji u zdrav­stvu? Sa­da, na­kon du­ge bor­be lje­ka­ra i ko­nač­nog ostva­ri­va­nja ci­lja, do­la­zi­mo u si­tu­a­ci­ju da se vr­ši pri­ti­sak i na in­sti­tu­ci­ju i na nje­ne čla­no­ve – is­ta­kao je Mu­go­ša.
On je na­gla­sio da čla­no­vi LjKCG ni­je­su sa­mo oni ko­ji su u ru­ko­vod­stvu tog etič­kog ti­je­la, već svi lje­ka­ri.
–Pi­ta­mo se šta od SDT da oče­ku­je­mo u na­red­nom pe­ri­o­du – mo­žda da u svoj­stvu gra­đa­na po­zo­vu i osta­lih 1700 lje­ka­ra? LjKCG i ja kao njen pred­sjed­nik sto­ji­mo na ras­po­la­ga­nju SDT-u da pro­vje­re za­ko­ni­tost po­slo­va­nja Ko­mo­re u pe­ri­o­du od zva­nič­nog po­sta­vlja­nja no­vog ru­ko­vod­stva i u isto vri­je­me nu­di­mo po­moć u otva­ra­nju iz­vi­đa­ja pro­tiv biv­šeg ru­ko­vod­stva i Mi­ni­star­stva zdra­vlja, ko­je je to­le­ri­sa­lo raz­ne ne­za­ko­ni­to­sti u funk­ci­o­ni­sa­nju Lje­kar­ske ko­mo­re u ra­ni­jem pe­ri­o­du – ka­zao je Mu­go­ša.D.B.


Ne po­stu­pa­ju po pri­ja­vi pro­tiv mi­ni­stra

Mu­go­ša pod­sje­ća da je pret­hod­no ru­ko­vod­stvo Ko­mo­re odr­ža­va­lo sjed­ni­ce skup­šti­na, po pra­vi­lu, jed­nom u če­ti­ri go­di­ne sa is­klju­či­vim ci­ljem da pro­du­ži svoj man­dat.
– Do te mje­re je in­sti­tu­ci­ja Ko­mo­re funk­ci­o­ni­sa­la ne­za­ko­ni­to da su, iako je ru­ko­vod­stvu is­te­kao man­dat u ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne, ne­sme­ta­no funk­ci­o­ni­sa­li do ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne, da­kle dvi­je pu­ne go­di­ne van man­da­ta. Iz tog raz­lo­ga pro­tiv biv­šeg ru­ko­vod­stva Ko­mo­re i mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća pod­ne­se­na je kri­vič­na pri­ja­va, ali se po njoj ne po­stu­pa – re­kao je Mu­go­ša.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"