Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ratu klanova 13 žrtava * DPS-u uslovi uzmi ili ostavi * Rasvjetljavanje ubistva suština postojanja „Dana” * Osumnjičeni za „Telekom” založio imovinu od 17 miliona eura * Carstvo najljepših pjesama na sceni * Festival rok užitka * U ratu klanova 13 žrtava
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ivica Stanković, vrhovni državni tužilac :
– Ne možemo da nađemo zaštićenog svjedoka Z.V., koji je ranije dao iskaz Komisiji za praćenje istraga napada na novinare povodom ubistva Duška Jovanovića.

Vic Dana :)

Zakasni Perica na čas pa ga pita učiteljica:
- Perice, zašto si zakasnio na čas?
Perica:
- Kasno sam krenuo od kuće!
Uciteljica:
- Zašto nisi krenuo ranije?
Perica:
- Bilo je kasno da krenem ranije!

Legla mi je plata ali imam osjećaj kao da je već neko spavao sa njom.

- U ovoj vazi je pepeo moga muža!
- Oh, nisam znala da je umro!
- Ma nije umro, samo je lijen da uzme pepeljaru!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ORHAN REDŽEPAGIĆ ISTIČE DA ĆE SE VIŠE RADITI NA VALORIZACIJI NP „PROKLETIJE”
Prirodne ljepote magnet za turiste
Prirodne ljepote magnet za turiste Gostima ćemo ponuditi edukativne, pješačke, planinarske i biciklističke staze i slučajne izlete u područja koja nijesu ispitana, istražena, koja su praktično „gluva“, bez struje, mobilne telefonije…, što može biti atraktivno za određenu klijentelu –ističe Redžepagić
PLAV -U Na­ci­o­nal­nom par­ku „Pro­kle­ti­je“, ko­jim od­ne­dav­no ko­or­di­ni­ra Or­han Re­dže­pa­gić, ko­ji je i član Uprav­nog od­bo­ra pred­u­ze­ća Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re, pred­sto­ji pu­no ak­tiv­no­sti ka­ko bi taj pro­stor od­go­vo­rio na­mje­ni zbog ko­je je i for­mi­ran, i ka­ko bi bio jed­na zna­čaj­ni­ja po­lu­ga za raz­voj op­šti­na Plav i Gu­si­nje. Jed­no od gu­ru­ćih pi­ta­nja tog pro­sto­ra je nje­go­vo eko­lo­ško sta­nje, jer je pri­mjet­no da se ta­mo la­ge­ru­je ka­men za ne­či­je po­tre­be, ima do­sta sme­ća i sve­ga ono­ga što jed­nom ta­kvom pro­sto­ru ne pri­li­či, a što ne­pri­jat­no uti­če i na po­sje­ti­o­ce.
-Ka­da sam stu­pio na ovu du­žnost, kao ko­or­di­na­tor, da­kle pre­la­zno rje­še­nje do iz­bo­ra di­rek­to­ra, vi­dio sam taj la­ger ka­me­na kod sa­mog ula­znog punk­ta u na­ci­o­nal­ni park u Gre­ba­ja­ma. Od­mah sam oba­vi­je­stio nad­le­žnu eko­lo­šku in­spek­ci­ju ra­di pred­u­zi­ma­nja mje­ra po tom pi­ta­nju u skla­du sa za­ko­nom, s oče­ki­va­njem da će in­spek­ci­ja po­stu­pi­ti iz svo­jih nad­le­žno­sti, i na osno­vu za­pi­sni­ka sa li­ca mje­sta na­re­di­ti ukla­nja­nje tog ka­me­na i to pri­je po­čet­ka zva­nič­ne ljet­nje se­zo­ne, ko­ja ov­dje u prin­ci­pu po­či­nje po­čet­kom ju­na. Da ­li će se us­pje­ti da se to uklo­ni do 1. ju­na ni­sam si­gu­ran ali oče­ku­jem da će in­spek­ci­ja od­ra­di­ti svoj dio po­sla i do­sta­vi­ti mi rje­še­nje. Ina­če, gra­ni­ca na­ci­o­nal­nog par­ka u Gre­ba­ja­ma tre­ba da bu­de na Ška­li, da­kle is­pred pu­ta ko­ji skre­će pre­ma Po­pa­di­ji, gdje bi tre­bao da bu­de i ula­zni punkt, a ne tu gdje je –is­ti­če Re­dže­pa­gić.
Što se ti­če tu­ri­stič­ke se­zo­ne u na­ci­o­nal­nom par­ku on oče­ku­je da će se, po­red po­sto­je­ćeg u Gre­ba­ja­ma, otvo­ri­ti naj­ma­nje još tri ula­zna punk­ta -na Ro­po­ja­ni, Ja­se­ni­ci i Gra­di­na­ma, gdje bi ka­že ko­nač­no po­če­le da se pri­mje­nju­ju od­red­be za­ko­na u vi­du na­pla­ta ula­zni­ca, ka­ko bi pre­ci­zni­je ima­li i evi­den­ci­ju po­sje­ti­la­ca. Re­dže­pa­gić ka­že da će in­si­sti­ra­ti da se vo­di ra­ču­na o či­sto­ći unu­tar par­ka.
-Pro­šle go­di­ne smo ras­po­la­ga­li po­dat­kom da smo ima­li oko 3.000 po­sje­ti­la­ca, što je ja­ko ma­lo. Ula­zni punkt ima­mo sa­mo u Gre­ba­ja, pa se po­sje­ti­o­ci ni­je­su mo­gli ni evi­den­ti­ra­ti. Park je pro­stor­no de­fi­ni­san, ali po­treb­no ga je obilježi­ti pro­pi­sa­nim ozna­ka­ma –ta­bla­ma, da se da­kle zna nje­go­va li­ni­ja pro­sti­ra­nja, što tre­ba da ra­di Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re, za­jed­nič­ki sa par­ko­vi­ma i dru­gim nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma, a što je tre­ba­lo bi­ti ura­đe­no još ra­ni­je. Oče­ku­je­mo da ura­di­mo i od­re­đe­ne sa­dr­ža­je, kao dječ­je igra­li­šte u Gre­ba­ja­ma…, te da se do­ne­se­ne plan pri­vre­me­nih obje­ka­ta i da se ko­nač­no za­vr­ši plan po­seb­nih na­mje­na, što će stvo­ri­ti uslo­ve za da­le­ko br­ži raz­voj par­ka kao tu­ri­stič­ke de­sti­na­ci­je. Po­nu­di­će­mo ono što je u ovom tre­nut­ku naj­a­trak­tiv­ni­je u okvi­ru tog par­ka, kao edu­ka­tiv­ne, pje­šač­ke, pla­ni­nar­ske i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze, kao i iz­let­nič­ki pro­stor - slu­čaj­ni iz­le­ti u pod­ruč­ji­ma ko­ja ni­je­su is­pi­ta­na, is­tra­že­na, ko­ja su prak­tič­no „glu­va“, bez stru­je, mo­bil­ne te­le­fo­ni­je…, što mo­že bi­ti atrak­tiv­no za od­re­đe­nu kli­jen­te­lu –is­ti­če Re­dže­pa­gić.
Po­red iz­let­nič­kog tu­ri­zma, Re­dže­pa­gić ka­že da će in­si­sti­ra­ti i na ka­tun­skom tu­ri­zmu, te raz­vo­ju spe­le­o­lo­škog i al­pi­ni­stič­kog tu­ri­zma, kao i adre­na­lin­skih spor­to­va, što je po nje­go­vom mi­šlje­nju ne­što što da­je ve­ću šan­su ukup­nom raz­vo­ju, a gdje, po­red pla­ni­nar­skog Sa­ve­za Cr­ne Go­re, po­dr­šku oče­ku­je i od be­o­grad­skog pla­ni­nar­skog dru­štva ko­je ima svoj pla­ni­nar­ski dom u Gre­ba­ja­ma.
-Pla­ni­nar­ski dom PD „Rad­nič­ki“ iz Be­o­gra­da u Gre­ba­ja­ma po­sto­ji još od da­le­kih šes­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka, a ra­di se o pri­ja­te­lji­ma ovog kra­ja, ko­ji su iz­ra­zi­li sprem­nost da nam po­mog­nu u ure­đi­va­nju na pra­vi na­čin pla­ni­nar­skih sta­za i da­ju ma­lo vi­še re­kla­me par­ku što je ja­ko bit­no. Pla­ni­nar­ski sa­vez i dru­gi dr­žav­ni su­bjek­ti su oba­ve­zni da se uklju­če u te po­slo­ve- is­ti­če Re­dže­pa­gić.
N.V.


Unu­tar par­ka bez auto­mo­bi­la

- Mo­je lič­no raz­mi­šlja­nje je da po­sao nas iz par­ka bri­ga i ču­va­nje tog pro­sto­ra, a ko­mer­ci­jal­nu dje­lat­nost uz pla­ća­nje na­kna­da da oba­vlja pri­vat­ni sek­tor, da li kroz jav­no- pri­vat­no part­ner­stvo ili kla­sič­ne kon­ce­si­je, pi­ta­nje je od­lu­ke nad­le­žnih or­ga­na. U ci­lju odr­ža­va­nja či­sto­će u tom pro­sto­ru pri­mi­će­mo jed­nog ili dva no­va rad­ni­ka na odr­ža­va­nju am­bi­jen­tal­ne hi­gi­je­ne, ko­ji­ma će bi­ti po­sao či­šće­nje na­ci­o­nal­nog par­ka i lo­ci­ra­nje di­vljih de­po­ni­ja, a Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će sve to bi od­vo­zi­lo. Mo­je raz­mi­šlja­nje je i da se za­bra­ni upo­tre­bu auto­mo­bi­la kroz pro­stor na­ci­o­nal­nog par­ka, a ne znam ho­ću li us­pje­ti u to­me, jer to od­lu­ču­ju or­ga­ni jav­nog pred­u­ze­ća i nad­le­žno mi­ni­star­stvo, ali pro­sto­ri na­ci­o­nal­no­ih par­ko­va mi­slim da bi to za­slu­ži­va­li –na­gla­šava Re­dže­pa­gić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"