Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Izručenje tek nakon pravosnažne presude * Slikarku sumnjiče za pripremanje likvidacije * Ne znaju odgovore, ali znaju ministra * Direktor zaposlio kćerku i zeta * Otvorićemo ambasadu u Jerusalimu * Glas sa radija * Na kraju (godine)
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a:
– Politička kriza kao osnov za sve druge krize sve je dublja. Crna Gora se stalno zadužuje dok druge zemlje u regionu smanjuju svoj dug.

Vic Dana :)

Bio Mujo na hadžiluku u Meki i vratio se u svoje selo.
Odlazi u prodavnicu i pita:
- Je li, ima li mene u onoj teki?
Prodavacica odgovara:
- Ima, evo piše, Mujo duguje 350 maraka.
Mujo kaže:
- Pisi Hadži-Mujo.

Koliko psihologa je potrebno da se
promijeni sijalica?
Dovoljan je samo jedan, ali je potrebno
da sijalica stvarno želi da se promijeni.

Pošto vam je ova krema za sunčanje?
286 dinara.
Super, dajte mi...dva jogurta.

Ide Tito Titovom ulicom. Naiđe neki turista pa ga pita:
- Izvinite, je li ovo Titova ulica?
A Tito kaže:
- Jok, eto tvoja je.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PREDSJEDNIK NVO ,,EKO-BJELASICA” PAVLE OROVIĆ KAŽE DA SE SPORO REALIZUJE VALORIZACIJA BJELASICE
Most napravljen i nema dalje
Novi most na Ljuboviđi Most napravljen i nema dalje Uvidjeli smo da niko drugi sa strane ne koči naš razvoj, već da smo sami sebi najveći kočničari i neprijatelji. Potvrda ovakvog zaključka je to što naš sekretarijat za urbanizam nije izdao građevinsku dozvolu za cijelu trasu puta od kraja asfalta kod Jasikovca ka novom Ski-centru „Cmiljače”, ističe Orović
BI­JE­LO PO­LjE – Pred­sjed­nik NVO ,,Eko-Bje­la­si­ca” Pa­vle Oro­vić ka­že da na bje­lo­polj­skoj stra­ni Bje­la­si­ce još uvi­jek ne­ma obri­sa na­ja­vlje­ne va­lo­ri­za­ci­je i ve­li­kih ula­ga­nja u ovo pla­nin­sku lje­po­ti­cu. Oro­vić pod­sje­ća da je ne­dav­no i Mi­lan­ko Mi­nić, di­rek­to­ra op­štin­ske Di­rek­ci­je za iz­grad­nju i in­ve­sti­ci­je, pre­zen­to­vao pla­no­ve loklne upra­ve i čvr­sto obe­ćao ula­ga­nje od ne­ko­li­ko de­ste­ti­na mi­li­o­na eura u va­lo­ri­za­ci­ju pla­ni­ne Bje­la­si­ce.
– Od to­ga još ne­ma ni­šta. Isti­na, ura­đen je most na ri­je­ci Lju­bo­vi­đi. Most je ra­đen ci­je­log lje­ta i je­se­ni i ni­je ura­đen u cje­lo­sti i dat na ko­ri­šće­nje lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu i even­tu­al­nim po­sje­ti­o­ci­ma ove pla­nin­ske lje­po­ti­ce – is­ti­če Oro­vić i na­gla­ša­va da je is­tra­žu­ju­ći ko­ji su raz­lo­zi sve ovo uslo­vi­li, sti­gao do po­ra­ža­va­ju­ćih sa­zna­nja, da je u pi­ta­nju ljud­ski fak­tor.
– Uvi­dje­li smo da ni­ko dru­gi sa stra­ne ne ko­či naš raz­voj, već da smo sa­mi se­bi naj­ve­ći koč­ni­ča­ri i ne­pri­ja­te­lji. Po­tvr­da ova­kvog za­ključks je to što naš se­kre­ta­ri­jat za ur­ba­ni­zam ni­je iz­dao gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za ci­je­lu tra­su pu­ta ko­ji tre­ba da se ra­di od kra­ja as­fal­ta kod Ja­si­kov­ca ka no­vom Ski- cen­tru „Cmi­lja­če”. Usled to­ga je pro­pao ten­der za pro­bi­ja­nje i na­si­pa­nje 4,5 ki­lo­me­ta­ra pu­ta, kao na­sta­vak ra­do­va od kra­ja as­fal­ta ka Bje­la­si­ci–tvr­di Oro­vić.
Pre­zen­tu­ju­ći ovo­go­di­šnji pro­gram, di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju i in­ve­sti­ci­je Mi­lan­ko Mi­nić re­kao je da će u pro­je­kat Ski-cen­tra Bje­la­si­ca do kra­ja go­di­ne bi­ti ulo­že­no 6,5 od pla­ni­ra­nih 29 mi­li­o­na eura. Na­gla­sio je i da je ras­pi­san ten­der za ži­ča­ru, a u to­ku je iz­ra­da glav­nih pro­je­ka­ta vo­do­snab­di­je­va­nja ba­zne sta­ni­ce, ko­ji će oplu­ži­va­ti ski- cen­tar, i tra­fo­sta­ni­ce i či­ji je za­vr­še­tak pla­ni­ran na­red­ne go­di­ne. Pod­sje­tio je da je ura­đen i glav­ni pro­je­kat za put­ni pra­vac Rav­na Ri­je­ka–Ja­si­ko­vac, za­po­če­ta i za­vr­še­na iz­grad­nja mo­sta i osta­lo da se za­vr­še pri­la­zni pu­te­va na Lju­bo­vi­đi, vri­jed­no­sti 570.000 eura.
– Na ten­der za pr­vu i dru­gu fa­zu pro­bo­ja pu­ta Ja­si­ko­vac–Cmi­lja­če, u du­ži­ni od 4,7 ki­lo­me­ta­ra, oda­bra­ni su iz­vo­đa­či. Pr­vi dio pu­ta u du­ži­ni od 1,2 ki­lo­me­tra do­bi­la je fir­ma „Pe­ro­še­vić” iz Bi­je­log Po­lja, a pre­o­sta­li dio pred­u­ze­će „In­ži­nje­ring Mi­jo­vić” iz Pod­go­ri­ce. To je, ina­če, po­lo­vi­na ukup­ne du­ži­ne pu­ta do Cmi­lja­če. Ra­do­vi će po­če­ti na pro­lje­će na­red­ne go­di­ne čim to bu­du do­zvo­li­li vre­men­ski uslo­vi – ka­zao je Mi­nić.
Član Op­štin­skog ti­ma za va­lo­ri­za­ci­ju po­ten­ci­ja­la pla­ni­ne Bje­la­si­ce ha­dži Dra­gi­ša Je­re­mić ka­že da su broj­ni be­ne­fi­ti ko­je će op­šti­na do­bi­ti re­a­li­za­ci­jom ovog pro­jek­ta.
– Bje­la­si­ca ima kva­li­tet­ne te­re­ne. Iz­grad­njom pu­ta, do­vo­đe­njem vo­de i stru­je olak­ša­će se ži­vot mje­šta­na i ba­vlje­nje po­ljo­pri­vre­dom. Tu je i bla­go ko­je ima­mo, a ko­je mo­že­mo i mo­ra­mo da po­nu­di­mo, u or­gan­skoj hra­ni, ko­jom ras­po­la­žu do­ma­ćin­stva ovog kra­ja, ali i do­ma­ća ra­dinst, ko­ja ima ve­li­ku tra­di­ci­ju – uvje­ren je Je­re­mić, ko­ji je pred­sjed­nik MZ Rav­na Ri­je­ka ko­joj ovo pod­ruč­je pri­pa­da.
Je­re­mić na­gla­ša­va da je je­dan od ci­lje­va pro­gra­ma va­lo­ri­za­ci­je bje­lo­polj­skog di­je­la Bje­la­si­ce, či­ja je vri­jed­nost od 35 do 40 mi­li­o­na eura, otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta. Va­lo­ri­za­ci­ja Bje­la­si­ce i Đa­lo­vi­ća pe­ći­ne su ove go­di­ne bi­li ka­pi­tal­ni pro­jek­ti ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz dr­žav­nog bu­dže­ta.
M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"