Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport LIGA ŠAMPIONA – SINOĆ ODIGRANA TREĆA RUNDA U GRUPAMA A, B, C I D
Prazne puške na „Parku prinčeva”
(Ne)očekivano ništa Prazne puške na „Parku prinčeva”
Dru­go ve­če tre­ćeg ko­la grup­ne fa­ze Li­ge šam­pi­o­na do­ni­je­lo je ne­ko­li­ko za­ni­mlji­vih okr­ša­ja, a naj­vi­še pa­žnje pri­vu­kao je su­dar iz­međ Pa­ri Sen Žer­me­na i ma­drid­skog Re­a­la na „Par­ku prin­če­va”.
Na te­ren sta­di­o­na u Gra­du svje­tlo­sti su is­tr­ča­li, ka­ko su pre­ci­zni sta­ti­sti­ča­ri iz­ra­ču­na­li, igra­či vri­jed­ni za­jed­no pre­ko po­la mi­li­jar­de eura, iako su go­sti na­stu­pi­li bez Ge­re­ta Bej­la, Ka­ri­ma Ben­ze­me...Uoči si­noć­njeg me­ča, obje eki­pe su ostva­ri­le mak­si­ma­lan uči­nak u pr­va dva ko­la. Pr­vo po­lu­vri­je­me do­ni­je­lo je do­bar fud­bal, ali su iz­o­sta­li go­lo­vi. Gol­man Re­a­la Kej­lor Na­vas ni­je sa­vla­dan na pret­hod­na če­ti­ri me­ča u LŠ i imao je pri­li­ku da iz­jed­na­či klup­ski re­kord bez pri­mlje­nog go­la, ko­ji dr­ži ne­ka­da­šnji nje­mač­ki ču­var mre­že Bo­do Ilg­ner. Do kra­ja der­bi­ja na „Par­ku prin­če­va” ni­je bi­lo po­go­da­ka i či­ni se da su ova­kav is­hod pri­želj­ki­va­li svi.
U dru­gom me­ču gru­pe A, u Mal­meu je go­sto­vao ukra­jin­ski Ša­htjor, ko­ji je kao i do­ma­ćin bez bo­da ušao u tre­ću run­du, pa im je pre­o­sta­la bit­ka za tre­ću po­zi­ci­ju i pla­sman u „utje­šnu” Li­gu Evro­pe. Šve­đa­ni su br­zo po­ve­li, pro­pu­sti­li da re­a­li­zu­ju pe­nal u 55. mi­nu­tu (Đur­đić), ali su na kra­ju osvo­ji­li bo­do­ve.
Si­noć su i u naj­i­zjed­na­če­ni­jih gru­pa (B) i po ime­ni­ma ti­mo­vi­ma, i po tre­nut­nom sta­nju na ta­be­li od­i­gra­na dva du­e­la u ko­je su sve če­ti­ri eki­pe ušle sa po tri osvo­je­na bo­da. Iz tih raz­lo­ga, obje utak­mi­ce su ima­le ve­li­ki zna­čaj. U su­da­ru mo­skov­skog CSKA i Man­če­ster ju­naj­te­da do­ma­ćin se ra­do­vao već u 15. mi­nu­tu. Mar­ti­jal je skri­vio pe­nal igra­ju­ći ru­kom, Ere­men­ko je sa bi­je­le tač­ke po­go­dio sta­ti­vu, De Hea od­bio lop­tu pra­vo do Dum­bi­je, ko­ji je za­tre­sao mre­žu Ju­naj­te­da. Za gre­šku u 15. Mar­ti­jal se is­ku­pio u 65. mi­nu­tu, ka­da je iz­jed­na­čio re­zul­tat na „Him­ki Are­ni”, ali i po­sta­vio ko­na­čan re­zul­tat. Volf­sburg je tek sa dva po­got­ka na po­čet­ku dru­gog po­lu­vre­me­na slo­mio ot­por PSV-a i za­slu­že­no osvo­jio bo­do­ve. Tri ti­ma gru­pe C kon­ku­ri­šu za dva mje­sta u osmi­nu fi­na­la i to je bi­lo ja­sno pri­je si­noć­njih su­da­ra u Ma­dri­du i Is­tan­bu­lu. Ka­zah­stan­ska Asta­na je na „Vi­sen­te Kal­de­ron” sti­gla prak­tič­no u re­zer­vnom sa­sta­vu i bi­lo je ja­sno da će Atle­ti­ko osvo­ji­ti bo­do­ve bez ve­ćih pro­ble­ma. Da­le­ko uz­bu­dlji­vi­je je bi­lo u Is­tan­bu­lu, gdje je Ben­fi­ka pre­ko Ga­i­ta­na po­ve­la u 2. mi­nu­tu, ali je Ga­la­ta­sa­raj već do pa­u­ze pre­o­kre­nuo i do kra­ja sa­ču­vao re­zul­tat. Bo­ru­si­ja iz Men­hen­glad­ba­ha se na­kon smje­ne na klu­pi pro­bu­di­la i po­če­la po­bje­đi­va­ti u do­ma­ćem pr­ven­stvu, a u tre­ću run­du Li­ge šam­pi­o­na Njem­ci su ušli bez bo­da i na go­sto­va­nju Ju­ven­tu­su pri­želj­ki­va­li iz­ne­na­đe­nje, ko­je bi ih vra­ti­lo „u igru”. To­ri­ne­zi su od­i­gra­li ko­li­ko im je tre­ba­lo na­kon dvi­je start­ne po­bje­de, a Njem­ci ni­su bi­li na ni­vou u pri­lič­no lo­šoj utak­mi­ci. U dru­gom su­da­ru gru­pe D, Man­če­ster si­ti je bio fa­vo­rit na svom te­re­nu pro­tiv Se­vi­lje, ko­ja je neo­če­ki­va­no po­ve­la na „Eti­ha­du”. Ipak, En­gle­zi su uz do­sta sre­će br­zo iz­jed­na­či­li i u na­stav­ku po­ku­ša­va­li da pre­o­kre­nu.I uspje­li u po­sled­njim se­kun­di­ma me­ča! Če­tvr­ta run­da grup­ne fa­ze LŠ na pro­gra­mu je 3. i 4. no­vem­bra.


Op­šta tu­ča u Man­če­ste­ru

Uoči utak­mi­ce iz­me­đu Man­če­ster si­ti­ja i Se­vi­lje do­šlo je do tu­če dvi­je gru­pe na­vi­ja­ča, ali ne ova dva klu­ba. Ne­pri­jat­ne sce­ne na uli­ca­ma Man­če­ste­ra vi­đe­ne su ka­da su se pri­sta­li­ce špan­skog klu­ba na­šle na me­ti hu­li­ga­na polj­skog Sla­ska iz Vroc­la­va. U pi­ta­nju je bio re­vanš za tu­ču od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, pa su polj­ski na­vi­ja­či do­šli na Ostr­vo da bi se osve­ti­li. U op­štoj tu­či su le­tje­le sto­li­ce iz jed­nog od ka­fea, za­štit­ne ogra­da, pa čak i je­dan bi­cikl.


Gru­pa A
Re­al M. 3 2 1 0 6:0 7
PSŽ 3 2 1 0 5:0 7
Mal­me 3 1 0 2 1:4 3
Ša­htjor 3 0 0 3 0:8 0
Na­red­no ko­lo (03.11): Re­al M. – PSŽ, Ša­htjor – Mal­me.
Gru­pa B
Volf­sburg 3 2 0 1 4:2 6
Man­če­ster J. 3 1 1 1 4:4 4
CSKA 3 1 1 1 4:4 4
PSV 3 1 0 2 4:6 3
Na­red­no ko­lo (03.11): PSV – Volf­sburg, Man­če­ster J. – CSKA.
Gru­pa C
Atle­ti­ko M. 3 2 0 1 7:2 6
Ben­fi­ka 3 2 0 1 5:3 6
Ga­la­ta­sa­raj 3 1 1 1 4:5 4
Asta­na 3 0 1 2 2:8 1
Na­red­no ko­lo (03.11): Asta­na – Atle­ti­ko M, Ben­fi­ka – Ga­la­ta­sa­raj.
Gru­pa D
Ju­ven­tus 3 2 1 0 4:1 7
Manč. Si­ti 3 2 0 1 5:4 6
Se­vi­lja 3 1 0 2 4:4 3
M`gladbah 3 0 1 2 1:5 1
Na­red­no ko­lo (03.11): M`gladbah – Ju­ven­tus, Se­vi­lja – Manč. Si­ti.


Ak­te­ri
Mal­me – Ša­htjor 1:0 (1:0)
Sta­di­on: „Sved­bank” u Mal­meu. Su­di­ja: Ta­sos Si­di­ro­pu­los (Grč­ka). Strije­lac: Ro­zen­berg 17. Žu­ti kar­to­ni: Le­vic­ki, Ben­gtdon (Mal­me) – Ra­kit­ski, Ku­čer, Sr­na, Fred (Ša­htjor).
MAL­ME: Vi­land, Ko­na­te, Ben­gtson, Ar­na­son, Ti­ner­holm, Ber­get, Adu, Le­vic­ki, Ro­dić, Đur­đić, Ro­zen­berg.
ŠA­HTJOR: Pja­tov, Kon­kal­veš, Ra­kit­ski, Ku­čer, Sr­na, Ste­pa­nen­ko, Fred, Te­ik­se­i­ra, Mar­los (od 71. Da Sil­va), Ber­nard, Glad­ki.

PSŽ – Re­al M. 0:0
Sta­di­on: „Park prin­če­va” u Pa­ri­zu. Su­di­ja: Ni­ko­la Ri­co­li (Ita­li­ja) Žu­ti kar­to­ni: Ma­tu­i­di, Ve­ra­ti (PSŽ) – S. Ra­mos, Vas­kez (Re­al).
PSŽ: Trap, Mak­svel, T. Sil­va, Mar­ki­njoš, Ori­je, Mo­ta, Ma­tu­i­di, Ve­ra­ti (od 80. La­ve­ci), Di Ma­ria (od 67. Lu­kas), Ka­va­ni (od 67. Pa­sto­re), Ibra­hi­mo­vić.
RE­AL: Na­vas, Mar­se­lo, Va­ra­ne, S. Ra­mos, Da­ni­lo, Vas­kez, Kros, Ka­se­mi­ro, Is­ko (0d 69. Mo­drić), He­se (od 73. Če­ri­šev), K. Ro­nal­do.

CSKA Mo­skva – Man­če­ster J.
1:1 (1:0)
Sta­di­on: „Are­na Him­ki” u Mo­skvi. Su­di­ja: Kar­los Ve­la­sko Kar­ba­ljo (Špa­ni­ja). Strel­ci: Dum­bia 15 – Mar­ti­al 65. Žu­ti kar­to­ni: Mar­ti­al, Ere­ra (M. Ju­naj­ted).
CSKA: Akin­fe­jev, Še­ni­kov, Ig­na­še­vič, V. Be­re­zuc­ki (od 41. A. Be­re­zuc­ki), Fer­nan­des, Mu­sa, Ere­men­ko, Ver­nblum, To­šić, Dža­go­ev, Dum­bia.
M. JU­NAJ­TED: De Hea, Ro­ho (od 64. Blind), Sma­ling, Džons, Va­len­si­ja, Šni­der­lin, Švajn­staj­ger (od 46. Fe­la­i­ni), Lin­gard (od 80. De­paj), Ere­ra, Ru­ni, Mar­ti­al.

Volf­sburg – PSV Aj­ndho­ven
2:0 (0:0)
Sta­di­on: „Fol­ksva­gen Are­na” u Volf­sbur­gu. Su­di­ja: Al­ber­to Un­di­a­no Ma­len­ko (Špa­ni­ja). Strijel­ci: Dost 46, Kru­ze 57.Žu­ti kar­ton: Nal­do (Volf­sburg)
VOLF­SBURG: Be­na­ljo, Ro­dri­gez, Dan­te, Nal­do, Treš, Gu­i­la­vo­gi, L. Gu­sta­vo, Drak­sler (od 80. Šur­le), Kru­se, Ka­li­đu­ri (od 73. Vi­e­ri­nja), Dost.
PSV: Zo­et, Po­ul­sen (od 74. De Vijs), Mo­re­no, Bru­ma, Bre­net, Hen­driks (od 73. Lo­ka­dia), Pro­per, Gvar­da­do, Ma­her, Nar­sing, De Jong (od 81. Pe­re­i­ra).

Atle­ti­ko M. – Asta­na 4:0 (2:0)
Sta­di­on: „Vi­sen­te Kal­de­ron” u Ma­dri­du. Su­di­ja: Alek­sej Kul­ba­kov (Bje­lo­ru­si­ja). Strel­ci: Ni­gu­ez 23, Dž. Mar­ti­nez 29, O. To­res 63, De­deč­ko 90. auto­gol. Žu­ti kar­ton: Ah­me­tov (Asta­na).
ATLE­TI­KO: Oblak, Si­ke­i­ra, Go­din, Sa­vić, Hu­an­fran, Ni­gu­ez, Ga­bi, Ti­a­go (od 46. O. To­res), Fe­re­i­ra, Gri­zman (od 58. Ko­rea), Mar­ti­nez (od 67. F. To­res).
ASTA­NA: Erić, Ah­me­tov, Ilić, De­deč­ko, Post­ni­kov, Bej­se­be­kov, Žu­kov (od 64. Pi­kal­kin), Mu­ži­kov (od 83. Ko­zam­ber­di), Ke­te­vo­a­ma, Šet­kin (od 80. Kul­be­kov), Ka­ba­nan­ga.

Ga­la­ta­sa­raj – Ben­fi­ka 2:1 (2:1)
Sta­di­on: „Turk Te­le­kom Are­na” u Is­tan­bu­lu. Su­di­ja: Vi­li­am Ko­lum (Škot­ska). Strijel­ci: Inan 20. iz pe­na­la, Po­dol­ski 33 - Ga­i­tan 2. Žu­ti kar­to­ni: Ki­sa, Inan, Bal­ta (Ga­la­ta­sa­raj) – Al­me­i­da, Sa­ma­ris, An­dra­de, Lu­i­zao (Ben­fi­ka).
GA­LA­TA­SA­RAJ: Mu­sle­ra, Ke­rol, Bal­ta, Če­đu, Sa­ri­o­glu, Inan, Ki­sa, Oz­te­kin (od 59. Adin), Po­dol­ski, Snaj­der, Bu­lut (od 78. Jil­maz).
BEN­FI­KA: Ce­sar, Eli­seu (od 66. Pi­ci), Žar­del, Lu­i­zao, Sil­vio (od 82. Mi­tro­glu), Al­me­i­da, Sa­ma­ris, Gu­e­des (od 76. An­dra­de), Ga­i­tan, Žo­nas, Hi­me­nez.

Ju­ven­tus – Men­he­glad­bah 0:0
Sta­di­on: „Ju­ve Are­na” u To­ri­nu. Su­di­ja: Kreg Tomp­son (Škot­ska). Žu­ti kar­to­ni: Kje­li­ni (Ju­ven­tus) - Do­min­gez, Vendt, Ča­ka (M`gladbah).
JU­VEN­TUS: Bu­fon, A. San­dro, Kje­li­ni, Bo­nu­ći, Bar­za­lji, Kva­dra­do (od 50. R. Pe­re­i­ra), Ke­di­ra, Mar­ki­sio, Pog­ba, Man­džu­kić (od 70. Za­za), Mo­ra­ta (od 81. Di­ba­la).
M`GLADBAH: Zo­mer, Vendt, Do­min­gez, Kri­sten­sen, Korb, Ča­ka, Da­hu (od 87. Nor­tvajt), Tra­o­re (od 81. Han), Džon­son, Štindl, Ra­fa­el (od 74. T. Azar).

Man­če­ster si­ti – Se­vi­lja 2:1 (1:1)
Sta­di­on: „Eti­had” u Man­če­ste­ru.
Su­di­ja: Bas Nij­hu­is (Ho­lan­di­ja).
Strijel­ci: Ra­mi 36. auto­gol, De Bruj­ne 90 - Ko­no­pljan­ka 30.
Žu­ti kar­to­ni: Bo­ni (M. Si­ti) – Ibo­ra, Ga­me­i­ro (Se­vi­lja).
M. SI­TI: Hart, Sa­nja, Man­ga­la, Ota­men­di, Za­ba­le­ta (od 60. Ko­la­rov), Fer­nan­di­njo, J. Tu­re, De Bruj­ne, Na­vas, Bo­ni (od 76. Fer­nan­do), Ster­ling.
SE­VI­LjA: Ri­ko, Tre­mu­li­nas, Ko­lo­džej­čak, Ra­mi, Ko­ke (od 84. Ma­ri­a­no), Ibo­ra, Kris­ho­vjak, Vi­to­lo, Ba­ne­ga (od 66. Kron-De­li), Ko­no­pljan­ka (od 78. N`Zonzi), Ga­me­i­ro.

pripremio: Radovan Papić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"