Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džip planuo, Kožar preživio * Korupcija hara, mafijaši se ne hapse * Unaprijed znao da će blokirati pare Fronta * Dva starca žive u napuštenom klozetu * Džip planuo, Kožar preživio * Razaranje po tajkunskom receptu * Potkivanje žabe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Duško Marković, kao crna kutija Crne Gore, i Milo Đukanović, kao šef šefa organizovane kriminalne grupe, mogu biti sve samo ne partneri na putu demokratskih procesa i oporavka naše zemlje.

Vic Dana :)

- Sve sam probala i ne mogu da smršam!
- Pa nemoj sve da probaš, zato se i gojiš!


- Halo, je li to TV servis?
- Da.
- Slike nema, ton ima. Šta li može biti?
- Može biti radio!Pita Mujo Fatu:
Bona, Fato, kako ono da je kod Hase kosa onako gusta i sjajna?
Pa on kosu maže jajima - objašnjava Fata.
Vidi ti njega! Nisam znao da je takav akrobata - kaže Mujo.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport SRPSKI STRUČNJAK PREDSTAVLJEN KAO SEDMI SELEKTOR MUŠKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE CRNE GORE
Đukić: Imamo potencijal da odemo korak dalje
Đukić optimista Đukić: Imamo potencijal da odemo korak dalje
Tri da­na po­što je ime­no­van srp­ski struč­njak Dra­gan Đu­kić pred­sta­vljen je ju­če kao sed­mi se­lek­tor mu­ške ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re. U de­li­kant­nom tre­nut­ku ak­tuel­ni tre­ner Ma­ka­bi­ja iz Tel Avi­va pri­hva­tio se da sjed­ne na uža­re­nu klu­pu, sa ko­je je na­kon skan­da­la sa biv­šim re­pre­zen­ta­tiv­cem Ste­va­nom Vu­jo­vi­ćem na po­sled­njem tre­nin­gu uoči pu­ta u Šved­sku na pr­vi meč kva­li­fi­ka­ci­ja za Evrop­sko pren­stvo oti­šao Lju­bo­mir Ob­ra­do­vić. Još ka­da se to­me do­da bro­do­lom u Lun­du i re­mi sa Ru­si­jom u pr­va dva ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja ja­sno je da Cr­nu Go­ru oče­ku­je prak­tič­no ne­mo­gu­ća mi­si­ja u pre­o­sta­la če­ti­ri ko­la (sa­mo bi je sve po­bje­de od­ve­le na kon­ti­nen­tal­nu smo­tru u Hr­vat­sku), ali Đu­kić se hra­bro pri­hva­tio iza­zo­va, prem­da je svje­stan da ga če­ka ve­li­ki po­sao.
- Da ni­sam op­ti­mi­sta ne bih da­nas bio ov­dje – ka­zao je Đu­kić. - Sa igrač­kim po­ten­ci­ja­lom i ta­len­tom ko­ji po­sje­du­je sma­tram da Cr­na Go­ra mo­ra da bu­de pu­no bo­lja ne­go što je to bi­la u pret­hod­nim tak­mi­če­nji­ma. Si­tu­a­ci­ja u kva­li­fi­ka­ci­o­noj gru­pi sa ne­ri­je­še­nim re­zul­ta­tom pro­tiv Ru­si­je i re­zul­ta­tom iz pr­ve utak­mi­ce sa Šved­skom nam ne da­je pra­vo da mo­že­mo da se na­da­mo da pro­đe­mo čak kao naj­bo­lja tre­će­pla­si­ra­na eki­pa, ali tre­ba da ide­mo u Slo­vač­ku u ma­ju, usred se­zo­ne i da pro­ba­mo da u te dvi­je utak­mi­ce obez­bi­je­di­mo se­bi pra­vo na na­du da u ju­nu mo­že­mo ne­što vi­še da ura­di­mo – is­ta­kao je Đu­kić.
No­vi se­lek­tor je naj­avio da će oba­vi­ti raz­go­vor sa svim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma, a pr­vo vi­đe­nje sa nji­ma ima­će kra­jem de­cem­bra u okvi­ru EHF ne­dje­lje, ka­da je pred­vi­đen i na­stup na „Kro­a­ci­ja ku­pu” i me­če­vi pro­tiv Hr­vat­ske i Tu­ni­sa.
- Oku­plja­njem na kra­ju go­di­ne će­mo po­sta­vi­mo te­me­lje bu­du­ćeg ra­da. Sma­tram da ova sre­di­na i ova ge­ne­ra­ci­ja ima je­dan ve­li­ki po­ten­ci­jal i pro­ba­ću da sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma iz nje iz­vu­čem mak­si­mum.
Đu­kić je apo­stro­fi­rao da je nje­gov pret­hod­nik Ob­ra­do­vić od­ra­dio do­bar po­sao, ali on že­li da Cr­na Go­ra ode ko­rak da­lje i bu­de re­do­van uče­snik ve­li­kih tak­mi­če­nja.
- Pu­no do­brih stva­ri je za­po­če­to je u mu­škim se­le­ci­ja­ma, ali sma­tra­mo da mo­že­mo da ura­di­mo još ne­što vi­še, da igra­mo ru­ko­met ko­ji će bi­ti pre­po­zna­tljiv. Tu pr­ven­stve­no mi­slim na od­bram­be­ni si­stem. Ge­ne­ral­no že­lim da sve se­lek­ci­je igra­ju ru­ko­met sa slič­nom ide­jom, vi­zi­jom, stra­te­gi­jom i da to on­da bu­de pre­po­zna­tlji­va no­ta. Po­na­vljam, da ni­sam op­ti­mi­sta ne bih se ni pri­hva­tao po­sla, ko­ji je u ovom tre­nut­ku vruć.
Sa zon­skim si­ste­mom 6-0 Šved­ska i Ru­si­ja se ne mo­gu iz­ne­na­di­ti sma­tra Đu­kić, ali si­stem ko­ji pla­ni­ra da spro­ve­de zah­ti­je­va ade­kva­tan od­go­vor igra­ča.
- Na to­me mo­ra­mo da ra­di­mo sva­kog tre­nut­ka ko­ji pro­ve­de­mo za­jed­no, jer sma­tram da je na­čin ra­da da­nas, u sa­vre­me­nom ru­ko­me­tu mno­go dru­ga­či­ji ne­go pri­je de­se­tak ili vi­še go­di­na. Moj pr­vi za­da­tak je da kon­tak­ti­ram sve igra­če ko­ji su no­si­li dres re­pre­zen­ta­ci­je u po­sled­njim go­di­na­ma i ne­ke ko­ji ni­je­su i da vi­dim ka­ko oni gle­da­ju na to i da im iz­lo­žim svo­je pla­no­ve. Jer, pri­je ne­go što se oku­pi­mo mo­ra­mo da ima­mo ja­snu sli­ku – pre­do­čio je Đu­kić.
No­vi se­lek­tor i po­vrat­nik na mje­sto di­rek­to­ra re­pre­zen­ta­ci­je Bla­žo Li­si­čić već su po­če­li da oba­lja­vju raz­go­vo­re sa po­ten­ci­jal­nim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma, a va­žnu ulo­gu u po­sta­vlja­nju no­vog si­ste­ma ima­će i tre­ne­ri ka­det­ske i ju­ni­or­ske se­lek­ci­je Zo­ran Abra­mo­vić, od­no­sno Bra­no Bo­žo­vić. D.K.


Sva­ko mo­ra da od­go­va­ra za svo­je po­stup­ke

Oče­ki­vao je no­vi se­lek­tor Dra­gan Đu­kić da mu bu­de po­sta­vlje­no pi­ta­nje o skan­da­lu ko­ji se de­sio i na­kon ko­jeg je nje­gov pret­hod­nik Lju­bo­mir Ob­ra­do­vić pod­nio ostav­ku, ali ni­je pre­ci­zno od­go­vo­rio da li će u kom­bi­na­ci­ji za tim bi­ti igra­či ko­ji su bi­li ak­te­ri.
- Sva­ki re­pre­zen­ta­i­vac mo­ra po­što­va­ti ko­deks pred­sta­vlja­nja svo­je ze­mlje. I ka­da ima dres na se­bi, a mo­žda i vi­še on­da ka­da ga ne no­si. Cr­na Go­ra ima mla­de igra­če, ko­ji se na­la­ze u pro­ce­su sa­zri­je­va­nja, a od­ra­sli mo­ra­ju da ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja za dje­cu. Ne ka­žem da su ma­li i da ne zna­ju svo­je po­stup­ke, ali sma­tram da mo­ra­mo da ima­mo ra­zu­mi­je­va­nja. Mo­ra­mo, ta­ko­đe, da po­sta­vi­mo ne­ke gra­ni­ce, a u spor­tu se one zna­ju. Mi ni­ko­me ne su­di­mo, ali sva­ko mo­ra da od­go­va­ra za svo­je po­stup­ke – ja­sa­n je Đu­kić.
Još Đu­kić ne zna da li će u kom­bi­na­ci­ji bi­ti gol­man Ne­boj­ša Si­mić, ko­ji du­go ni­je do­bi­jao po­ziv od biv­šeg se­lek­to­ra Ob­ra­do­vi­ća, a za­tim se ni­je oda­za­vao ka­da ga je do­bio i da li će mo­žda po­no­vo šan­su do­bi­ti is­ku­sni­ji igra­či po­put Mla­de­na Rak­če­vi­ća i Mar­ka Si­mo­vi­ća.
- Cr­na Go­ra ni­je So­vjet­ski sa­vez i ne­ma­mo 250 mi­lio­na sta­nov­ni­ka da bi se ola­ko od­ri­ca­li igra­ča. Mo­ra­mo da vo­di­mo ra­ču­na o sva­kom po­je­din­cu, i o oni­ma ko­ji no­se, i o oni­ma ko­ji su no­si­li dres re­pre­zen­ta­ci­je. Ja ću se tru­di­ti da u re­pre­zen­ta­ci­ji bu­du naj­bo­lji, ali to no­si od­re­đe­nu od­go­vor­nost – za­klju­čio je Đu­kić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"