Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Bemaksu” 883.000 eura po kilometru * Osumnjičenog za ubistvo pustili, pa raspisali potragu * Katnić: Utvrditi ko je prvi prijavio državni udar * Ministar grobar naše ekologije * „Bemaksu” 883.000 eura po kilometru * Crna Gora i multikulturalizam * Vratari NATO-a
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Johanes Han, evropski komesar za proširenje:
– Crnu Goru i Srbiju prestižu Albanija i Makedonija.

Vic Dana :)

Posle smrti, odlazi gejmer u pakao.
Nakon nekoliko dana zove đavo Boga i kaže:
- Ajde, molim te, uzmi malo ovog što voli video igrice.
- Što?
- Pa, prevrnuo mi je sve kotlove, pobio sve đavolčiće, i već treći dan pomahnitalo trči i viče: Gdje je prolaz za sledeći nivo?
Vozi crnka plavušu kolima. Odjednom kola stadoše i crnka reče:
- Zamisli, nestalo nam je goriva!
A plavuša odgovori:
- Kako si ti pametna, a ja bih vozila, vozila, vozila i ništa ne bi primijetila...
Šta je to: Četvorica u jednoj sobi, a samo jedan radi?
Tri državna službenika i ventilator.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport TRENER CRVENE ZVEZDE VLADAN MILOJEVIĆ RAZGOVARAO SA NOVINARIMA Bog vidi, pa nagradi
Le­gen­dar­ni Mla­den De­lić je ko­men­ta­ri­šu­ći utak­mi­cu Ju­go­sla­vi­ja – Bu­gar­ska 1983. go­di­ne gol Lju­bo­mi­ra Ra­da­no­vi­ća u po­sled­njim se­kun­da­ma me­ča opi­sao ri­je­či­ma „Lju­di pa je li to mo­gu­će“. E upra­vo se ove ri­je­či mo­gu is­ko­ri­sti­ti i na­kon du­e­la Cr­ve­ne zve­zde i Li­ver­pu­la u me­ču če­tvr­tog ko­la Li­ge šam­pi­o­na. Da li je mo­gu­će da je Cr­ve­na zve­zda sa­vla­da­la slav­ni en­gle­ski klub? Je­ste na­rav­no, be­o­grad­ski tim je nad­vi­sio svo­je mo­je mo­guć­no­sti, nad­vi­sio je i ri­va­la i sla­vio sa ve­li­kih 2:0. Sli­ka sa Ma­ra­ka­ne, ali i re­zul­tat ko­ji su po­sti­gli iza­bra­ni­ci Vla­da­na Mi­lo­je­vi­ća, ob­i­šli su ci­je­li svi­jet. Zve­zda je još jed­nom po­ka­za­la da u Be­o­gra­du ni­ko ne mo­že da ra­ču­na na po­bje­du, po­ka­za­la je da ima do­bar tim i da ni­je za­lu­ta­la u ovo tak­mi­če­nje.
Tre­ner fud­ba­le­ra Cr­ve­ne zve­zde Vla­dan Mi­lo­je­vić re­kao je po­sle po­bje­de nad Li­ver­pu­lom u Li­gi šam­pi­o­na da je nje­go­va eki­pa igra­la sr­cem. Mi­lo­je­vić je do­dao da je to naj­ve­ća po­be­da u nje­go­voj ka­ri­je­ri.
- Mi­slim da je ovo div­no ve­če za nas. Mi­slim da smo od­i­gra­li do­bru i kva­li­tet­nu utak­mi­cu zna­ju­ći pro­tiv ko­ga igra­mo. Bez ob­zi­ra na re­zul­tat ve­če­ras, mi­slim da će Li­ver­pul bi­ti u bor­bi za tro­fej Li­ge šam­pi­o­na. Zna­li smo da će u dru­gom di­je­lu bi­ti još ve­ći pri­ti­sak, to smo vi­dje­li i iz­mje­na­ma. Dru­gi dio je bio kao u Li­ver­pu­lu, ali mi smo od­i­gra­li sr­cem, po­sled­nji atom sna­ge smo osta­vi­li i za to če­sti­tam igra­či­ma, re­kao je Mi­lo­je­vić no­vi­na­ri­ma u Be­o­gra­du.
Zve­zda je na pu­nom sta­di­o­nu „Raj­ko Mi­tić“ po­bi­je­di­la Li­ver­pul sa 2:0, u če­tvr­tom ko­lu Li­ge šam­pi­o­na.
- Ovu po­bje­du po­sve­ću­je­mo svim na­vi­ja­či­ma, ovom pre­div­nom am­bi­jen­tu, za ovo se igra, ovo sa­mo Cr­ve­na zve­zda mo­že da pri­re­di, ovo je za naš na­rod, na­šu ze­mlju, cio re­gi­on“, re­kao je on.
Mi­lo­je­vić se po­tom osvr­nuo na fi­nan­si­je i pod­sje­tio da je ovo pr­va po­bje­da ne­kog srp­skog klu­ba u Li­gi šam­pi­o­na.
- Zna­te da da­nas igra­ju ve­li­ki bu­dže­ti, no­vac je pre­su­dan što se ti­če for­mi­ra­nja eki­pe, ali po­na­vljam da smo od­i­gra­li sr­cem. Dra­go mi je po­go­to­vo zbog ova­kve at­mos­fe­re. Ovo je pr­va pro­bje­da za na­šu ze­mlju u Li­gi šam­pi­o­na. Li­jep ju­bi­lej. Ide­mo da­lje, uži­va­će­mo u ovoj ve­če­ri, a sju­tra se okre­će­mo no­vim oba­ve­za­ma, re­kao je Mi­lo­je­vić.
On je re­kao da je ova po­bje­da ko­rak ka vra­ća­nju klu­ba ta­mo gdje pri­pa­da.
- Ovo je sa­mo je­dan ko­rak, pri­pre­ma za sve ono što je pred na­ma, a klu­bu je mje­sto ov­dje, ma­kar isto­ri­ja to po­ka­zu­je, re­kao je on.
Upi­tan da li je ovo nje­go­va naj­ve­ća po­bje­da u ka­ri­je­ri, Mi­lo­je­vić je od­go­vo­rio po­tvrd­no.
- Fak­tič­ki ovo je mo­ja naj­ve­ća po­bje­da u ka­ri­je­ri, ali ja to ne gle­dam ta­ko. Ovo će nam mno­go zna­či­ti u ana­li­zi. Kroz ovo će­mo vi­dje­ti ten­den­ci­je sa­vre­me­nog fud­ba­la. Da me­ne na­či­ne još bo­ljim i igra­če da iz­vu­če­mo po­u­ke. To je ono što sam že­lio, da uči­mo, re­kao je Mi­lo­je­vić.
On ni­je že­lio da iz­dva­ja bi­lo kog igra­ča, ali je re­kao da je -Bog vra­tio Mi­la­nu Pav­ko­vu nje­gov trud i za­la­ga­nje.
- Ni­šta ni­je slu­čaj­no. Ve­li­ki sam vjer­nik i znam da igra­či ko­ji vje­ru­ju u se­be, ko­ji su po­šte­ni pre­ma se­bi uvi­jek do­bi­ju ne­što li­je­po na kra­ju, re­kao je Mi­lo­je­vić.

UZ­BU­NA I OPREZ U LI­VER­PU­LU
La­la­na: Da igra­či pre­u­zmu od­go­vor­nost

Fud­ba­ler Li­ver­pu­la Adam La­la­na re­kao je da igra­či mo­ra­ju da pre­u­zmu od­go­vor­nost za si­tu­a­ci­ju u ko­joj su se na­šli u Li­gi šam­pi­o­na. Li­ver­pul je iz­gu­bio od Zve­zde sa 0:2 i u Gru­pi C ima šest bo­do­va, ko­li­ko ima i Na­po­li. Tre­ći je Pa­ri Sen Žer­men sa pet bo­do­va, a po­sled­nja je Zve­zda sa če­ti­ri. Li­ver­pul za dvi­je ne­dje­lje igra u Pa­ri­zu, a u po­sled­njem ko­lu do­če­ku­je Na­po­li.
- Mi igra­či mo­ra­mo da pre­u­zme­mo pu­nu od­go­vor­nost i da osi­gu­ra­mo da se to vi­še ne po­no­vi. Sve je i da­lje u na­šim ru­ka­ma, ako po­bi­je­di­mo u na­red­ne dvi­je utak­mi­ce pro­ći će­mo da­lje, ali pro­pu­sti­li smo sjaj­nu pri­li­ku, re­kao je La­la­na za klup­sku te­le­vi­zi­ju.
Li­ver­pul je po­bi­je­dio sa­mo tri pu­ta u po­sled­njih de­vet utak­mi­ca.
- Mi smo si­noć spo­ro po­če­li utak­mi­cu, omo­gu­ći­li smo im pre­vi­še pri­li­ka, po­go­to­vo iz pre­ki­da. Ima­li smo šan­se, ali ih ni­smo is­ko­ri­sti­li, ni­smo bi­li do­volj­no str­plji­vi. To ne li­či na nas. Na na­ma je da pre­u­zme­mo od­go­vor­nost, mo­ra­mo da se po­pra­vi­mo u na­red­ne dvi­je utak­mi­ce, re­kao je La­la­na.

An­će­lo­ti: Ni­sam oče­ki­vao da Li­ver­pul iz­gu­bi

Na­po­li je u dva du­e­la sa Pa­ri Sen Žer­me­nom ostao ne­po­ra­žen i po­sle če­tvr­tog ko­la Li­ge šam­pi­o­na di­je­li pr­vo mje­sto u gru­pi C sa Li­ver­pu­lom. Tre­ner Na­po­li­ta­na­ca Kar­lo An­će­lo­ti se po­sle re­mi­ja sa „sve­ci­ma“ osvr­nuo i na iz­ne­na­đe­nje ko­je se do­go­di­lo u Be­o­gra­du
-Ve­o­ma sam sre­ćan, jer sa­da ima­mo ma­lu pred­nost u od­no­su na je­dan od naj­bo­ljih ti­mo­va u Evro­pi. Iskre­no, ni­sam oče­ki­vao da će Li­ver­pul iz­gu­bi­ti u Be­o­gra­du. Sa­da se i Cr­ve­na zve­zda uklju­či­la u bor­bu za pro­la­zak da­lje i gru­pa ne mo­že bi­ti te­ža – is­ta­kao je An­će­lo­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"