Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Dan žena
Šćepanović Dan žena
-Pi­še: Mil­ka Šće­pa­no­vić

U Cr­noj Go­ri se ma­lo go­vo­ri o rod­noj rav­no­prav­no­sti. Za­stu­plje­nost že­na u in­sti­tu­ci­ja­ma si­ste­ma mo­ra bi­ti po­dig­nu­ta na što viši ni­vo. U no­voj kul­tu­ri mo­guć­no­sti i mo­der­nih teh­no­lo­ških do­stig­nu­ća lju­di se me­đu­sob­no raz­li­ku­ju po ste­pe­nu obra­zo­va­nja, eko­nom­skom kre­ta­nju, zdrav­stve­noj za­šti­ti, po­li­tič­kim i dru­gim am­bi­ci­ja­ma, te ta­ko i u na­či­nu ži­vo­ta. Ja­ke i sta­bil­ne dr­ža­ve tru­de se da do­brom so­ci­jal­nom po­li­ti­kom ubla­že raz­li­ke me­đu lju­di­ma. Rod­na rav­n­o­prav­nost je su­štin­ski uslov pra­ved­no­sti i jed­na­ko­sti, od­go­vor­no­sti pre­ma svim gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma, dru­štve­nog i eko­nom­skog raz­vo­ja, sma­nje­nja si­ro­ma­štva i po­bolj­ša­nja kva­li­te­ta ži­vo­ta, si­gur­no­sti i bla­go­sta­nja sta­nov­ni­štva u cje­li­ni. Rav­no­prav­nost po­lo­va sva­ka­ko mo­ra bi­ti te­ma ko­jom će se ba­vi­ti nad­le­žni, kao i ci­vil­ni sek­tor u Cr­noj Go­ri. Iako nam je za­kon­ski okvir ga­rant za za­šti­tu pra­va že­na i rav­no­prav­nost mu­ška­ra­ca i že­na u dru­štvu, si­tu­a­ci­ja je de fak­to ipak dru­ga­či­ja. Že­ne u Cr­noj Go­ri su i da­lje dis­kri­mi­ni­sa­ne po osno­vu po­la, u ve­ći­ni slu­ča­je­va ugro­že­na su im pra­va, ve­li­ki broj njih su žr­tve na­si­lja, ne­za­do­vo­lja­va­ju­će je i sta­nje nji­ho­vog pri­su­stva na mje­sti­ma od­lu­či­va­nja u po­li­tič­kom i jav­nom ži­vo­tu, a mno­gi­ma su ugro­že­na ili u ne­do­volj­noj mje­ri omo­gu­će­na osnov­na eko­nom­ska, so­ci­jal­na, po­li­tič­ka i kul­tur­na pra­va. Ka­da po­gle­da­mo i za­vi­ri­mo u in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, mo­že­mo da za­klju­či­mo da u po­je­di­nim re­so­ri­ma i ne­ma­mo že­nu kao pred­stav­ni­ka ne­kog mi­ni­star­stva. Raz­log za ne­po­što­va­nje stan­dar­da i prin­ci­pa rav­no­prav­no­sti po­lo­va le­ži u ne­po­zna­va­nju i ne­do­volj­noj svi­je­sti o tim pra­vi­ma, ali i o tra­di­ci­o­nal­nim, pa­tri­jar­hal­nim i ste­re­o­tip­nim dru­štve­nim obra­sci­ma i rod­nim ulo­ga­ma  že­na i mu­ška­ra­ca ko­ji im se na­me­ću i ote­ža­va­ju nji­hov na­pre­dak, te su če­sto glav­na pre­pre­ka u ostva­ri­va­nju su­štin­ske rod­ne rav­no­prav­no­sti. Za­to ape­lu­jem i sma­tram da je po­treb­no, po­red da­ljeg ja­ča­nja za­kon­skog i in­sti­tu­ci­o­nal­nog okvi­ra u ovoj obla­sti, stal­no ra­di­ti na po­di­za­nju svi­je­sti, obra­zo­va­nju o pra­vi­ma i nji­ho­vom zna­ča­ju, a u ci­lju is­kor­je­nji­va­nja štet­nih pred­ra­su­da i ste­re­o­ti­pa ko­ji vo­de dis­kri­mi­na­ci­ji i na­si­lju nad že­na­ma. Na cr­no­gor­skoj sce­ni sve vi­še je za­stu­plje­na dis­kri­mi­na­ci­ja že­na u obla­sti­ma ži­vo­ta i ra­da, u pri­vat­noj i jav­noj sfe­ri. Že­ne mo­ra­ju što vi­še bi­ti za­stu­plje­nje na mje­sti­ma oda­kle će se nji­hov glas znatno vi­še ču­ti. Sle­de­će ja­ko va­žno pi­ta­nje za sve nas kao od­go­vor­ne gra­đa­ne, a i in­sti­tu­ci­je si­ste­ma je­ste da li su že­ne an­ga­žo­va­ne na od­lu­ču­ju­ćim funk­ci­ja­ma i u ko­li­koj mje­ri? Da li ih ima do­volj­no u par­la­men­tu? Ka­kva je nji­ho­va ulo­ga u uprav­nim od­bo­ri­ma jav­nih pred­u­ze­ća i jav­nih ser­vi­sa, u ve­li­kim kom­pa­ni­ja­ma? Veoma ma­la. Po­ra­ža­va­ju­ća je či­nje­ni­ca da glav­nu ri­ječ u dr­ža­vi na bi­lo ko­joj po­zi­ci­ji u Cr­noj Go­ri uvi­jek vo­di mu­ška­rac, što do­vo­di do ne­rav­no­prav­no­sti po­lo­va. Že­ne tr­pe dis­kri­mi­na­ci­ju u raz­li­či­tim obla­sti­ma ži­vo­ta i ra­da, u pri­vat­noj i jav­noj sfe­ri. Od raz­li­či­tih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je iz­dva­ja se pr­ven­stve­no na­si­lje u po­ro­di­ci. Slje­de­ća veoma bit­na stav­ka, a ko­ju mi kao gra­đa­ni ne smi­je­mo da pre­ću­ti­mo je­ste dis­kri­mi­na­ci­ja u obla­sti ra­da, za­po­šlja­va­nja i pri­stu­pa re­sur­si­ma. Da na­gla­sim i slje­de­ću ne ma­nje bit­nu či­nje­ni­cu da sve do 20. vi­je­ka uti­caj že­na „kao ro­da” go­to­vo da ni­je bio zna­ča­jan. Sva­ki na­pre­dak u dru­štvu, po­put in­du­strij­ske re­vo­lu­ci­je, zna­čio je i ko­rak da­lje u žen­skoj bor­bi za slo­bo­du, ali vr­lo br­zo usli­je­di­li su ot­po­ri onih ko­ji su sma­tra­li da i u no­vo­na­sta­lim okol­no­sti­ma že­na tre­ba da bu­de za­dr­ža­na u kuć­nim okvi­ri­ma da bi obez­bi­je­di­la re­pro­duk­ci­ju. Da­nas, u 21.vi­je­ku, bo­ri­mo se za pra­vo že­na u dru­štvu, za pra­vo da dje­lu­ju na funk­ci­ja­ma i pra­vo da dig­nu glas ka­da za to ima­ju po­tre­bu. Mo­ram da is­tak­nem i či­nje­ni­cu da su že­ne u Cr­noj Go­ri u ne­po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju na tr­ži­štu rad­ne sna­ge, te­že ostva­ru­ju rad­na pra­va ka­da je u pi­ta­nju ma­te­rin­stvo, če­sto su pr­ve na uda­ru za ot­kaz u slu­ča­ju eko­nom­ske kri­ze. Že­ne u na­šoj dr­ža­vi, ta­ko­đe, ni­su u rav­no­prav­nom po­lo­ža­ju zbog svog brač­nog od­no­sno po­ro­dič­nog sta­tu­sa pri­li­kom tra­že­nja za­po­sle­nja. Sto­ga su pri­nu­đe­ne da ra­de u ta­ko­zva­noj si­voj eko­no­mi­ji na lo­ši­je pla­će­nim rad­nim mje­sti­ma i da pri­hva­ta­ju po­slo­ve pod lo­ši­jim uslo­vi­ma. Že­ne su još uvi­jek ma­nji­na me­đu za­po­sle­ni­ma i u ak­tiv­noj rad­noj sna­zi. Za­što ne re­ći da to ne zna­či da one ma­nje ra­de, na­pro­tiv, sva­ko­dnev­ni po­slo­vi že­na u do­ma­ćin­stvu i bri­ga o čla­no­vi­ma po­ro­di­ce su op­te­re­ću­ju­ći, ne­pla­će­ni i dru­štve­no ne­pri­zna­ti. Pri­vred­ne gra­ne u ko­ji­ma su ve­ći­nom za­stu­plje­ne že­ne su naj­ma­nje pla­će­ne i naj­ma­nje vred­no­va­ne. Čak i u tim gra­na­ma ru­ko­vo­de­ći ka­dar je ve­ći­nom mu­ški. Pi­ta­mo se za­što. Že­ne su u ve­o­ma ma­lom pro­cen­tu vla­sni­ce imo­vi­ne, pa im je iz tih raz­lo­ga ote­žan pri­stup kre­di­ti­ma i fi­nan­sij­skim pod­sti­ca­ji­ma. Ve­li­ki broj že­na sa sela ra­de kao ne­pla­će­ni, po­ma­žu­ći čla­no­vi do­ma­ćin­stva, ne pri­ma­ju za to ni­ka­kvu na­dok­na­du i pri­hod ni­ti ima­ju mo­guć­nost ostva­ri­va­nja pen­zij­skog osi­gu­ra­nja. Is­ti­čem, da rod­na rav­no­prav­nost ne pod­ra­zu­mi­je­va rat po­lo­va, po­bje­du jed­nog po­la nad dru­gim, ne­go upra­vo si­ner­gi­ju oba po­la, že­na i mu­ška­ra­ca, ra­di obo­stra­ne ko­ri­sti.
Dra­ge maj­ke, se­stre, že­ne – sre­ćan nam 8.mart!
(Autor­ka je di­rek­to­ri­ca
NVO ,,Na­še sun­ce’’)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"