Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Farsa i spinovanje
Farsa i spinovanje Lično sam odahnuo što su „teroristi“ pohvatani i dovedeni pred sud ,,pravde“. Ostaje moj lični stah od terorizma nad mojim lijepim jezikom, koji sam naslijedio od predaka i čijim pravilima su me učili učitelji i profesori nikšćke gimnazije
-Pi­še: dr Bla­žo Zlo­pa­ša

Ove dvi­je ri­je­či su ušle u sva­ko­dnev­nu upo­tre­bu, a mno­gi­ma ni­je po­znat nji­hov ko­ri­jen i zna­če­nje. Upr­kos či­nje­ni­ci da u srp­skom je­zi­ku ima pri­klad­ni­jih poj­mo­va za ob­ja­šnje­nje od­re­đe­nog do­ga­đa­ja, no­vi­na­ri i me­di­ji sve se vi­še utr­ku­ju da ko­ri­ste ove dvi­je stra­ne ri­je­či. A tek da ne go­vo­ri­mo o to­me ko­li­ko ve­ći­na či­ta­la­ca zna o če­mu se ra­di. Far­sa je po­zajm­lje­na tu­đi­ca iz fran­cu­skog je­zi­ka (far­ce) ozna­ča­va la­kr­di­ju, ša­lji­vu scen­sku igru, od­no­sno la­ko­mi­sle­nu i vul­gar­nu ko­me­di­ju. Ova ri­ječ iz fran­cu­skog rječ­ni­ka pre­ve­de­na u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri ima isto poj­mov­no zna­če­nje, što ja­sno po­tvr­đu­je da Sr­bi­jan­ci i Cr­no­gor­ci go­vo­re istim je­zi­kom. Ti­pi­čan pri­mjer far­se je pra­vlje­nje dva „raz­li­či­ta“ je­zi­ka od jed­nog. Ri­ječ far­ce u fran­cu­skom je­zi­ku ozna­ča­va ne­ke poj­mo­ve i u ku­li­nar­stvu kao: sjec­ka­no me­so, na­djev, po­vr­će, ži­ta­ri­ce, za­čin itd. ko­jim bi se pu­ni­la pe­če­na pi­lad. Tom ri­ječ­ju po­či­nje se me­ta­fo­rič­ki ozna­ča­va­ti scen­ski „za­čin“, tj. raz­li­či­te du­ho­vi­te bu­fo­ne­ri­je, bur­le­ske i slič­ni hu­mo­r­ni iz­ra­zi ko­ji su se ume­ta­li u sred­njo­vje­kov­nim cr­kve­nim pri­ka­za­ni­ja­ma da bi se raz­bi­la mo­no­to­ni­ja na­iv­ne i do­sad­ne bi­blij­ske te­ma­ti­ke, što će re­ći, da se na­rod za­ba­vi. Cr­no­gor­ci­ma je ovih da­na omo­gu­će­no da na te­le­vi­zi­ji gle­da­ju jed­nu isto­vre­me­no ko­mič­nu i tu­žnu far­su.
Spi­no­va­nje je ta­ko­đe, po­zajm­lje­ni po­jam iz en­gle­skog je­zi­ka ko­ji do­slov­no zna­či „za­vr­tje­ti“ in­for­ma­ci­ju ili pri­ču ko­ja će jav­nost okre­nu­ti na onu stra­nu ko­ja od­go­va­ra oni­ma u či­jem se in­te­re­su pla­si­ra­ju in­for­ma­ci­je. Spi­no­va­nje je ob­lik pro­pa­gan­de, ko­ja se po­sti­že kroz in­ter­pre­ta­ci­ju ne­kih do­ga­đa­ja ili kam­pa­nje s ci­ljem da se jav­no mnje­nje ubi­je­di u ko­rist ili pro­tiv od­re­će­ne po­li­tič­ke stran­ke ili jav­ne lič­no­sti. Po­šte­ni tra­di­ci­o­nal­ni od­no­si s jav­no­šću te­me­lje se na kreativnoj pre­zen­ta­ci­ji či­nje­ni­ca, a spi­no­va­nje je u dnev­no­po­li­tič­kim do­ga­đa­nji­ma ne­is­kre­na, ob­ma­nju­ju­ća ma­ni­pu­lan­ska tak­ti­ka ra­di po­sti­za­nja ci­lja. Spi­no­va­nje je pre­va­ra bez od­go­vor­no­sti u funk­ci­ji ob­ma­nji­va­nja na­ro­da, jer mno­go je lak­še za­glu­plji­va­ti ma­se, ne­go ih pro­svje­ći­va­ti. Mo­ra se pri­zna­ti da su čel­ni­ci re­ži­ma u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri ve­le­maj­sto­ri spi­no­va­nja. Ali, mi smo ipak ma­li, ta­ko­re­ći be­zna­čaj­ni za svjet­ska pla­ne­tar­na spi­no­va­nja. Spi­no­va­nje po­sta­je pro­fe­si­ja, a osobe ko­je se ba­ve spi­no­va­njem na­zi­va­ju se spin dok­to­ri. Nji­ho­va je oba­ve­za u sva­ko­dnev­nom po­na­ša­nju i ra­du da ma­ni­pu­li­šu jav­no­šću ra­di ostva­ri­va­nja po­sta­vlje­nog ci­lja. Naj­ve­ći spin dok­to­ri su Ame­ri­kan­ci. Po­če­ću s naj­ma­njim pri­mje­rom, usi­si­va­čem za do­ma­ćin­stvo „Kir­bi“, ame­rič­ke pro­iz­vod­nje, ko­ji je od do­brog usi­si­va­ča sku­plji naj­ma­nje 30 pu­ta. Mar­ke­ting je to­li­ko agre­si­van, da su mno­gi po­kle­kli pred agr­siv­nom pre­va­rom i ku­pi­li ga. Zbog te­ži­ne i dru­gih vra­go­li­ja do­ma­ći­ce bi se pri­li­kom upo­tre­be o svom ja­du za­ba­vi­le. Ali, ame­rič­ke ob­ma­ne su od pla­ne­tar­nog zna­ča­ja u ostva­re­nju ra­znih ci­lje­va. Po­čet­kom 20. vi­je­ka u Ame­ri­ci je po­če­lo po­pu­la­ri­sa­nje ne­kih al­ko­hol­nih pi­ća i ci­ga­ra, upr­kos upo­zo­re­nju da su štet­ne po zdra­vlje lju­di. Ti­pi­čan pri­mjer ame­rič­kog spi­no­va­nja je ve­zan za na­pad na Irak i li­kvi­da­ci­ju Sa­da­ma Hu­se­i­na. Ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je na­pa­da tvr­di­li su da Irak po­sje­du­je he­mij­sko i bi­o­lo­ško oruž­je, či­me je ugro­žen či­tav svi­jet! Na kra­ju, cilj je po­stig­nut; Sa­dam je ubi­jen, a od he­mij­skog i bi­o­lo­škog oruž­ja ko­je je „mo­glo da ugro­zi či­tav svi­jet“ ni­je bi­lo ni tra­ga. Ista pri­ča pri­re­đe­na je Mu­a­me­ru El Ga­da­fi­ju. Or­ga­ni­za­tor ove pr­lja­ve igre bio je ne­nad­ma­šni spi­ner en­gle­ski pre­mi­jer To­ni Bler. Ga­da­fi je sam se­bi na­pi­sao pre­su­du, ka­da je odr­žao go­vor u Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma u tra­ja­nju od de­ve­de­set mi­nu­ta. Ame­rič­ka “de­mo­kra­ti­ja“ do­ni­je­la je Ira­ku i Li­bi­ji pat­nje i sva­ko­dnev­ni ha­os, ko­ji još tra­je.
Spi­no­va­nje ni­je no­vi­jeg da­tu­ma na evrop­skim pro­sto­ri­ma. Mu­so­li­ni i Hi­tler, okru­že­ni osta­lim de­ma­go­zi­ma, za­vo­di­li su ogrom­ne ma­se, upu­ću­ju­ći ih u onom smje­ru ko­ji oni že­le. Ma­se su sr­lja­le u tom smje­ru ko­ji je bio po­gu­ban. Te­le­vi­zi­ja kao moć­no sred­stvo spi­no­va­nja ni­je po­sto­ja­la. Ra­dio je bio glav­ni me­dij. Ajn­štajn se ta­da obra­tio stu­den­ti­ma u Min­he­nu (1933.) ri­je­či­ma: „ I naj­go­re no­vi­ne, u sta­nju su da la­ži­ma ubi­je­de mno­ge da su sprem­ni da od­mah obu­ku uni­for­me, da poč­nu da ubi­ja­ju, i do­zvo­le da bu­du ubi­ja­ni za ne­ča­sne ci­lje­ve gru­pe i po­je­di­na­ca!“ Ka­kva li je tek moć da­na­šnje di­gi­ta­li­za­ci­je u spi­no­va­nju!? Ipak, vri­je­me i isto­ri­ja, spin dok­to­re, po­čev­ši od Ge­bel­sa do To­ni­ja Ble­ra, smje­sti na ne­ča­snu lje­stvi­cu. Slu­čaj Ra­čak je je­dan od naj­ka­rek­te­ri­stič­nih pri­mje­ra spi­no­va­nja ame­rič­ke po­li­ti­ke ko­ji se za­vr­šio tra­gič­nom zlo­či­nač­kom ak­ci­jom NA­TO-a -bom­bar­do­va­njem Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Ame­ri­ka­nac Vi­li­jam Vo­ker spi­no­va­njem je dao le­gi­ti­mi­tet agre­siv­noj ali­jan­si da po­či­ni zlo­čin, ko­ji će ima­ti da­le­ko­se­žne po­sle­di­ce iza­zva­ne za­ga­đe­njem te­ri­to­ri­je osi­ro­ma­še­nim ura­ni­ju­mom, ko­je je do­ve­lo do ra­pid­nog po­ra­sta ma­lig­nih obo­lje­nja. Pri­klju­či­va­nje ta­kvoj or­ga­ni­za­ci­ji je ami­no­va­nje uči­nje­nog zlo­či­na.
Spi­no­va­nje je je­dan od glav­nih in­stru­men­ta glo­ba­li­zma za ostva­ri­va­nje pro­jek­to­va­nog ci­lja. Ako se osvr­ne­mo na do­ma­ći te­ren, mo­ra se pri­zna­ti da je Vu­čić ve­le­maj­stor u ko­ri­šće­nju me­di­ja za ostva­ri­va­nje svog po­li­tič­kog pro­gra­ma.
Spi­no­va­nja je na ovim pro­sto­ri­ma bi­lo i za vri­je­me Ti­ta i po­sli­je nje­ga. Ko­so­vo je uvi­jek bio po­vo­ljan te­ren za spi­no­va­nje. Pod­sje­ti­mo se stu­dent­skih de­mon­star­ci­ja 1981. u Pri­šti­ni. „Uzrok“ ma­so­va­nog pro­te­sta stu­de­na­ta je „lo­ša hra­na“ u stu­dent­skoj men­zi. Čak ni Azem Vla­si ni­je bio uklju­čen u do­ga­đaj, ni­ti je znao o če­mu se ra­di. Mla­zni avi­o­ni, u ni­skom bri­šu­ćem le­tu, nad­li­je­ta­li su stu­den­te ka­ko bi ih upla­ši­li. JNA je sta­vlje­na u pri­prav­nost. Baš tih da­na u mo­ju or­di­na­ci­ju do­šao je je­dan vi­so­ki par­tij­ski funk­ci­o­ner, či­ji je sin stu­di­rao u Pri­šti­ni. Pi­tam ga šta se to de­ša­va na Ko­so­vu? On mi je stu­dent­ski pro­test „ar­gu­men­to­va­no“ ob­ja­snio: da je za­i­sta „lo­ša hra­na“ u stu­dent­skoj men­zi, jer mu je to i sin po­tvr­dio. Eto, da je pa­sulj, bio bo­lje i uku­sni­je sku­van, ko­sov­ski pro­blem se „mo­gao ta­da ri­je­ši­ti“. Pam­ti­mo i štrajk gla­đu 200 ru­da­ra Trep­če 1989. u rud­ni­ku Sta­ri trg, u znak pro­te­sta zbog sma­nje­nja pra­va ko­sov­ske auto­no­mi­je. Far­sa sa spi­no­va­njem, „za­bri­nu­tost“ Slo­ve­na­ca i Hr­va­ta za ži­vo­te ru­da­ra bi­la je ra­di ostva­ri­va­nja ci­lja raz­bi­ja­nja Ju­go­sla­vi­je. Udru­že­nje knji­žev­ni­ka Sr­bi­je pre­ki­nu­lo je sve od­no­se sa Slo­ven­ci­ma zbog po­dr­ške ko­sov­skim Al­ban­ci­ma. Do­tr­ča­li su naj­vi­ši funk­ci­o­ne­ri ta­da­šnje dr­ža­ve. Is­pred CK SKJ Franc Še­tinc dao je la­žni iz­vje­štaj: „Uko­li­ko se ne udo­vo­lji za­htje­vu ru­da­ra, iz­glad­nje­li će po­u­mi­ra­ti!“ Po­hi­ta­li su i pro­fe­so­ra­li Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta iz Za­gre­bu da „spa­sa­va­ju glad­ne ru­da­re“. To je po­seb­na pri­ča. Ga­ze­ći Hi­po­kra­to­vu za­kle­tvu, da­li su alar­man­tan iz­vje­štaj o ugro­že­no­sti ži­vo­ta ru­da­ra. Ako se ne pre­ki­ne štrajk, svi će umri­je­ti. Is­pred Pred­sjed­ni­štva SFRJ do­šao je i ča­sni Sti­pe Šu­var. Spu­stio se u ok­no rud­ni­ka, da vi­di ka­ko „umi­ru“ ru­da­ri. Na­hra­nje­ni, čak su ima­li i de­sert- pi­še u iz­vje­šta­ju Šu­va­ra- smje­nji­va­li bi se da od­glu­me „mu­če­ni­ke“ pred TV ka­me­ra­ma. La­žni iz­vje­štaj hr­vat­skih lje­ka­ra ne ču­di, jer su ne­ki pro­fe­so­ri iz pre­ve­li­ke „lju­ba­vi“ pre­ma sve­mu što je srp­sko i pra­vo­slav­no od­bra­ni­li čak i dok­to­ra­te; „da je ana­tom­ska struk­tu­ra ko­sti lo­ba­nje Sr­bi­na, raz­li­či­ta od ana­to­to­mi­je ko­sti lo­ba­nje Hr­va­ta.“ „Na­uč­no su do­ka­za­li“ da su ko­sti lo­ba­nje kod Sr­bi­na „ši­lja­te“, što srp­sko bi­će či­ni agre­siv­nim, a da su ko­sti lo­ba­nje Hr­va­ta vi­še za­o­blje­ne. Iz ovog „na­uč­nog ot­kri­ća“ mo­že se za­klju­či­ti da su ko­sti lo­ba­nje Ga­vri­la Prin­ci­pa bi­le za­o­blje­ne kao što je to slu­čaj kod Hr­va­ta, on u tom slu­ča­ju ne bi ubio oku­pa­to­ra ca­ra Fran­ca Fer­di­na­da i nje­go­vu su­pru­gu So­fi­ju. A on­da ne bi bi­lo ni Pr­vog svjet­skog ra­ta! Do­bro bi bi­lo, ovo „na­uč­no“ ot­kri­će ko­ri­sti­ti pri­je do­no­še­nja pre­su­de „te­ro­ri­sti­ma“, ko­ji su htje­li da iz­vr­še dr­žav­ni udar. Na ske­ne­ru utvr­di­ti ste­pen ši­lja­to­sti ko­sti­ju lo­ba­nje „te­ro­ri­sta“ i po za­ši­lje­no­sti iz­ri­ca­ti vi­si­nu za­tvor­ske ka­zne. Mo­žda će sve ovo jed­nog da­na bi­ti po­go­dan ma­te­ri­jal, ako se na­đe ne­ki Nu­šić da na­pra­vi po­zo­ri­šnu bur­le­sku. Bur­le­ska je ša­lji­vo pri­ka­zi­va­nje ve­li­kih i ozbilj­nih do­ga­đa­ja. Od ove ša­le i la­kr­di­je mo­že se na­pra­vi­ti i mu­zič­ki ko­mad hu­mo­ri­stič­kog ka­rak­te­ra po ko­me će ple­sa­ti bu­du­će ge­ne­ra­ci­je. Lič­no sam odah­nuo, što su „te­ro­ri­sti“ po­hva­ta­ni i do­ve­de­ni pred sud ,,prav­de“. Osta­je moj lič­ni stah od te­ro­ri­zma nad mo­jim li­je­pim je­zi­kom, ko­ji sam na­sli­je­dio od pre­da­ka i či­jim pra­vi­li­ma su me uči­li uči­te­lji i pro­fe­so­ri nikšćke gim­na­zi­je. Sa­mo bož­ja po­moć, vra­ća­njem ra­zu­ma, mo­že nas spa­si­ti od „ad­na­ni­zo­va­nja, čir­gi­li­zo­va­nja i kro­a­ti­zo­va­nja“ li­je­pog je­zi­ka ko­jem se di­vio i Ge­te.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"