Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet DOK SAD NE ŽELE DA SARAĐUJU SA RUSIJOM U SIRIJI, KREMLJ PORUČUJE
Moskva nastavlja sa vojnim operacijama
Moskva ne odustaje od intervencija u Siriji Moskva nastavlja sa vojnim operacijama Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski borbeni avioni izvršili 46 letova i napali 83 mete u Siriji u poslednja 24 časa, prenio je Interfaks
MO­SKVA- Ru­si­ja će na­sta­vi­ti da pru­ža voj­nu po­dr­šku si­rij­skim vla­sti­ma u bor­bi pro­tiv mi­li­ta­na­ta „Islam­ske dr­ža­ve”, iz­ja­vio je ju­če ru­ski mi­ni­star od­bra­ne Ser­gej Šoj­gu.
„Si­rij­ske dr­žav­ne sna­ge su, uz na­šu va­zdu­šnu po­dr­šku, kre­nu­le iz od­bra­ne u na­pad i oslo­bo­di­le dio svo­je te­ri­to­ri­je ko­ja je bi­la pod kon­tro­lom bo­ra­ca `Islamske države`”, re­kao je Šoj­gu, a pre­no­si In­ter­faks.
On je do­dao da Mo­skva „pla­ni­ra da i da­lje pru­ža po­moć za­kon­skim vla­sti­ma u Si­ri­ji i stvo­ri pred­u­slo­ve za rje­ša­va­nje kon­flik­ta”.
Pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin re­kao je si­rij­skom li­de­ru Ba­šar al Asa­du to­kom sa­stan­ka u Mo­skvi da će Ru­si­ja i da­lje či­ni­ti sve što mo­že da po­mog­ne Si­ri­ji, ne sa­mo u voj­nom smi­slu, ne­go i u po­li­tič­kom pro­ce­su.
Ru­sko Mi­ni­star­stvo od­bra­ne sa­op­šti­lo je da su ru­ski bor­be­ni avi­o­ni iz­vr­ši­li 46 le­to­va i na­pa­li 83 me­te u Si­ri­ji u po­sled­nja 24 ča­sa, pre­nio je In­ter­faks.
Mi­ni­star­stvo na­vo­di da su avi­o­ni uni­šti­li fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju na­ga­znih mi­na i skla­di­šte eks­plo­zi­va u pod­ruč­ju Ale­pa, kao i kamp mi­li­ta­na­ta na dru­goj lo­ka­ci­ji.
Po­go­đe­ne su me­te u Idli­bu, Ale­pu, Da­ma­sku, Ha­mi i De­ir al Zo­ru, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
S dru­ge stra­ne, SAD ne že­le da sa­ra­đu­ju sa Ru­si­jom u Si­ri­ji čak ni u slu­ča­ju spa­sa­va­nja pi­lo­ta i tra­že od Ira­ka da iza­be­re s kim će pro­tiv isla­mi­sta – sa Ru­si­ma ili sa Ame­ri­kom.
SAD ni­su pri­sta­le ni na za­jed­nič­ko spa­sa­va­nje pi­lo­ta iz obo­re­nih avi­o­na u Si­ri­ji – na­vo­de ru­ski iz­vo­ri.
Ame­ričk-ru­ska sa­rad­nja ta­ko osta­je ogra­ni­če­na sa­mo na do­ku­ment o bez­bjed­no­sti le­to­va u Si­ri­ji, na­vo­de iz ru­skog Mi­ni­star­stva od­bra­ne.
Mo­skva tvr­di da je pred­lo­ži­la za­jed­nič­ko spa­sa­va­nje pi­lo­ta u slu­ča­ju da se do­go­di pro­blem sa ne­kim avi­o­nom ko­a­li­ci­je na če­lu sa SAD.
„Šta ima lo­še u to­me da SAD i Ru­si­ja sa­ra­đu­ju bar u ovom prav­cu, jer ta­kva ka­ta­stro­fa mo­gla bi se do­go­di­ti i ru­skom pi­lo­tu”, na­vo­de u Mo­skvi.
U me­đu­vre­me­nu, u Irak je do­pu­to­vao ko­man­dant Glav­nog šta­ba ame­rič­kih Oru­ža­nih sna­ga Džo­zef Dan­ford ko­ji je od­mah upo­zo­rio do­ma­ći­ne da mo­ra­ju da iza­be­ru sa kim će da sa­ra­đu­ju – sa SAD ili sa Ru­si­jom.
On po­ru­ču­je da će SAD „bi­ti vr­lo te­ško” da Ira­ku pru­že po­moć, „ako u to­me bu­du su­dje­lo­va­li i Ru­si”.
Dan­ford je sti­gao u po­sje­tu Ira­ku ka­ko bi s ta­mo­šnjim vla­sti­ma raz­mo­trio pi­ta­nje bor­be pro­tiv „islam­ske dr­ža­ve”, na­kon na­ja­va da će irač­ki par­la­ment od­lu­či­va­ti o even­tu­al­nom po­zi­vu Ru­si­ji da pro­ši­ri svo­ju va­zdu­šnu mi­si­ju sa Si­ri­je na Irak.
Pre­ma ri­je­či­ma Dan­for­da, pre­mi­jer Ira­ka Haj­der el Aba­di tvr­di da nje­go­va ze­mlja ne tra­ži voj­nu po­dr­šku Ru­si­je.
Ra­ni­je je ne­i­me­no­va­ni iz­vor sa­op­štio da je ko­or­di­na­tor ame­rič­ke po­li­ti­ke za bor­bu pro­tiv isla­mi­sta Džon Alen u raz­go­vo­ru sa Aba­di­jem iz­ra­zio za­bri­nu­tost zbog zbli­ža­va­nja Bag­da­da i Mo­skve.
„Zar Irak ne bi tre­bao bi­ti za­hva­lan Ame­ri­ci”, upi­tao je Alen do­ma­ći­ne – pre­no­se za­pad­ni por­ta­li.
Ru­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ser­gej La­vrov i ame­rič­ki dr­žav­ni se­kre­tar Džon Ke­ri raz­go­va­ra­li su te­le­fo­nom o si­tu­a­ci­ji u Si­ri­ji i tom pri­li­kom za­ka­za­li sa­sta­nak za 23. ok­to­bar, sa­op­štio je iz­vor iz ru­skog Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va.
Ru­sko-ame­rič­ki sa­sta­nak bi­će odr­žan 23. ok­to­bra u Be­ču, a sa­stan­ku će se pri­dru­ži­ti i mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sa­u­dij­ske Ara­bi­je Adel el Džu­be­jr i mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Tur­ske Fe­ri­dun Si­nir­li­o­glu, pre­no­si Sput­njik.
„Glav­na te­ma sa­stan­ka bi­će si­tu­a­ci­ja u Si­ri­ji”, sa­op­štio je isti iz­vor i iz­ja­vio da su La­vrov i Ke­ri raz­go­va­ra­li pri­je pod­ne, a raz­go­vor je ini­ci­ra­la ame­rič­ka ad­mi­ni­stra­ci­ja.(RTRS)


Pu­tin i Asad u če­ti­ri oka

MO­SKVA – Si­rij­ski pred­sjed­nik Ba­šar al Asad za­hva­lio se ru­skom pred­sjed­ni­ku Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu to­kom iz­ne­nad­ne po­sje­te Mo­skvi na po­kre­ta­nju va­zdu­šnih uda­ra pro­tiv isla­mi­stič­kih mi­li­ta­na­ta u Si­ri­ji.
Kremlj je ob­ja­vio de­ta­lje po­sje­te dan po­sli­je sa­stan­ka dvo­ji­ce pred­sjed­ni­ka. Port­pa­rol Dmi­trij Pek­sov re­kao je no­vi­na­ri­ma da je Asad do­pu­to­vao u Mo­skvu si­noć, ali ni­je pre­ci­zi­rao da li se si­rij­ski li­der još na­la­zi u Ru­si­ji.
Vje­ru­je se da je ovo bi­lo Asa­do­vo pr­vo pu­to­va­nje u ino­stran­stvo od po­čet­ka kri­ze u Si­ri­ji 2011. go­di­ne. Po­sje­ta Mo­skvi usli­je­di­la je tri sed­mi­ce na­kon što je Ru­si­ja 30. sep­tem­bra po­kre­nu­la va­zdu­šne uda­re na isla­mi­stič­ke mi­li­tan­te u Si­ri­ji.
– Pri­je sve­ga, že­lim da se za­hva­lim či­ta­vom ru­ko­vod­stvu Ru­ske Fe­de­ra­ci­je na po­mo­ći ko­ju pru­ža Si­ri­ji, re­kao je Asad Pu­ti­nu, na­vo­di se u tran­skrip­tu ko­ji je ob­ja­vio Kremlj.
Asad je re­kao da bi „te­ro­ri­zam pro­gu­tao mno­go ve­će pod­ruč­je i pro­ši­rio se na znat­no ve­ću oblast” da ni­je bi­lo ru­ske ak­ci­je i od­lu­ka ru­skog ru­ko­vod­stva.
Pu­tin je po­hva­lio si­rij­ski na­rod zbog to­ga što se su­prot­sta­vio mi­li­tan­ti­ma „sko­ro pot­pu­no sam” i do­dao da je si­rij­ska ar­mi­ja ostva­ri­la zna­čaj­ne uspje­he u ne­dav­nim bit­ka­ma.
– Sprem­ni smo da ura­di­mo ono što mo­že­mo, ne sa­mo u for­mi voj­ne ak­ci­je pro­tiv te­ro­ri­zma u Si­ri­ji, ne­go i u po­li­tič­kom pro­ce­su, re­kao je Pu­tin, a pre­no­si „Sput­njik”.
Ru­ski pred­sjed­nik do­dao je da je Ru­si­ja za­bri­nu­ta zbog to­ga što se naj­ma­nje 4.000 lju­di iz biv­šeg So­vjet­skog Sa­ve­za bo­re na stra­ni te­ro­ri­stič­kih gru­pa u Si­ri­ji.
– Si­rij­ski na­rod se prak­tič­no sam us­pro­ti­vio i bo­rio pro­tiv me­đu­na­rod­nog te­ro­ri­zma u pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na. Pre­tr­pio je te­ške gu­bit­ke, ali ne­dav­no je ostva­rio i ozbilj­ne, po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te u ovoj bor­bi – re­kao je Pu­tin.
Raz­go­vo­ri su vo­đe­ni u ogra­ni­če­nom i pro­ši­re­nom for­ma­tu, a me­đu te­ma­ma su bi­li i bi­la­te­ral­ni od­no­si i pla­no­vi o eko­nom­skoj ob­no­vi.
Pe­skov je re­kao da su u raz­go­vo­ri­ma uče­stvo­va­li čla­no­vi vi­šeg ru­skog ru­ko­vod­stva i da je di­sku­si­ja bi­la du­ga, a te­ma pre­go­vo­ra „pot­pu­no ja­sna”.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"