Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Šešelj sprema listu za izbore * Vlada popustila pod pritiskom opozicije * Stojanoviću ostavka ili optužnica * Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka * Pilot i ranije letio tom putanjom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hu Čunjung, portparol MIP-a Narodne Republike Kine:
Smatramo da je NATO proizvod hladnog rata i Kina se protivi uključivanju dodatnih država.

Vic Dana :)

На разгласу у авион капетан обавјештава путнике да ће авион ускора да слети. Након тога он заборави да искључи микрофон и цио авион чује разговор у пилотској кабини.
- Шта ћемо радити у Београду?
- Шта ја знам. Реци ти?- одговара копилот.
- Знаш шта? Прво ћемо несто појести, па мало ћемо попити, а онда ћемо узети ове двије стујардесе па ја ћу једну а ти другу. Важи?- пита пилот.
Једна од стујардеса кад је чула да је пилот заборавио разглас потрчи да им то каже али баш пред врата се спотакне, а на то ће једна старија бака која је била међу путнике:
- Полако дијете, зар ниси чула прво ће нешто појести..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet ALI DAVID SONBOLI IZ MINHENA IDENTIFIKOVAN KAO NAPADAČ
Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka
Sa mjesta zločina Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka Islamska država preuzela odgovornost za napad, a njemački zvaničnici demantuju
Min­hen­ska po­li­ci­ja sa­op­šti­la je da je u puc­nja­vi u tr­žnom cen­tru po­gi­nu­lo 10 lju­di, a 27 ra­nje­no, kao i da na­pa­dač ni­je po­ve­zan sa Islam­skom dr­ža­vom.
„To je ti­pi­čan slu­čaj na­su­mič­nog pu­ca­nja i ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa te­ro­ri­zmom”, re­kao je tu­ži­lac. Tur­sko mi­ni­star­stvo spolj­nih po­slo­va ogla­si­lo se sa­op­štiv­ši da je me­đu žr­tva­ma tro­je tur­skih dr­ža­vlja­na.
Ubi­ca je naj­vje­ro­vat­ni­je po­mo­ću la­žnog fej­sbuk pro­fi­la na­ma­mio žr­tve u Mek­do­nalds, po­nu­div­ši bes­pla­tan obrok. Jed­na od oso­ba ko­je ni­su pri­hva­ti­le po­nu­du na­pa­da­ča je­ste i kćer­ka Sr­đa­na Ne­delj­ko­vi­ća ko­ji ži­vi u Min­he­nu.
„Bi­li su u ku­ći, sje­de­li su u so­bi, i je­dan deč­ko je do­bio po­ziv – da će ne­ka dje­voj­ka u Mek­do­nald­su u tr­žnom cen­tru sve da ih ča­sti. Vje­ro­vat­no je po­či­ni­lac tog zlo­či­na ko­ri­stio la­žni pro­fil. Po­sli­je dva sa­ta na te­le­vi­zi­ji su ču­li šta se de­si­lo. Po­zna­jem dje­cu ko­ja su po­gi­nu­la, to su dje­ca od 13 do 15 go­di­na”, re­kao je Sr­đan.
Nje­mač­ki me­di­ji pi­šu da je ubi­ca Ali Da­vid Son­bo­li i da je ži­vio u pred­gra­đu Maks­for­štat sa ro­di­te­lji­ma. Otac mu je, na­vod­no, tak­si­sta i imao je dvoj­no, iran­sko i nje­mač­ko dr­ža­vljan­stvo.
Jed­na oso­ba je iz­ja­vi­la da je uz­vik­nuo Ala­hu ak­bar dok je pu­cao, ali to ni­ko dru­gi od svje­do­ka ni­je po­tvr­dio. Spe­ku­la­ci­je o mo­ti­vi­ma idu od isla­mi­zma i neo­na­ci­zma do psi­hič­ke bo­le­sti. Na­vod­no je po­me­nuo da je bio zlo­sta­vljan u ško­li.
Ka­ko pre­no­si Roj­ters, na­pa­dač je bio na­o­ru­žan pi­što­ljem „glok”, de­vet mi­li­me­ta­ra, i imao je 300 me­ta­ka u ran­cu. Pre­ma ri­je­či­ma še­fa min­hen­ske po­li­ci­je Hu­ber­tu­sa An­drea, on ni­je imao do­zvo­lu za po­sje­do­va­nje tog pi­što­lja.
Do sa­da ni­je pro­na­đe­na sa­mo­u­bi­lač­ka opro­štaj­na po­ru­ka na­pa­da­ča, a nje­go­vi ro­di­te­lji, pre­ma ri­je­či­ma še­fa min­hen­ske po­li­ci­je, ni­su bi­li u sta­nju da po­mog­nu is­tra­zi jer su u šo­ku. Is­ta­kao je i da na­pad „ap­so­lut­no” ni­je po­ve­zan sa pi­ta­njem iz­bje­gli­ca.
AP pre­no­si da is­tra­ži­te­lji sma­tra­ju da je na­pa­dač bio men­tal­no po­re­me­ćen, da je bio pod­vrg­nut psi­hi­ja­trij­skom li­je­če­nju zbog de­pre­si­je.
Po­li­ci­ja je ta­ko­đe sa­op­šti­la da ne­ma in­di­ci­ja da po­sto­ji još ne­ki na­pa­dač, kao i da je prek­si­noć do po­no­ći pri­mi­la 4.310 po­zi­va za po­moć.
Iz kan­ce­la­ri­je ba­var­skog tu­ži­o­ca sa­op­šte­no je da na­pa­dač ni­je imao kri­mi­nal­ni do­si­je i da po­li­ci­ji ni­je bio po­znat. Na­ve­de­no je i da je imao knji­gu pod na­zi­vom „Puc­nja­va u gla­vi: Za­što đa­ci ubi­ja­ju”.
AFP pre­no­si da je šef po­li­ci­je re­kao da su nje­mač­ki is­tra­ži­te­lji utvr­di­li „oči­gled­nu ve­zu” iz­me­đu na­pa­da u Min­he­nu i nor­ve­škog ul­tra­de­sni­čar­skog ubi­ce An­der­sa Be­ring Brej­vi­ka. Is­tra­ži­te­lji su u sta­nu na­pa­da­ča pro­na­šli knji­gu o ma­sa­kru ko­ji je po­či­nio Brej­vik.
An­dre je prek­si­noć re­kao da je po­li­ci­ja pu­ca­la u na­pa­da­ča i ra­ni­la ga, ali da je on uspio da po­bjeg­ne, dok je nje­mač­ka no­vin­ska agen­ci­ja DPA na­ve­la da je nje­go­vo ti­je­lo ka­sni­je pro­na­đe­no na uda­lje­no­sti od oko je­dan ki­lo­me­tar od tr­žnog cen­tra u ko­jem se do­go­di­la puc­nja­va.
U ku­ći na­pa­da­ča bi­li su broj­ni fo­ren­zi­ča­ri u po­tra­zi za ma­te­ri­jal­nim do­ka­zi­ma. „Bio je tih mo­mak. Znam ga, ži­vio je tu bli­zu me­ne”, re­kao je za Bild je­dan od na­pa­da­če­vih kom­ši­ja.
„Moj pri­ja­telj je išao s njim u ško­lu, od­mah ga je pre­po­znao na snim­ci­ma”, do­dao je.
Po­li­ci­ja je ra­ni­je vje­ro­va­la da su u na­pa­du uče­stvo­va­la naj­ma­nje tri li­ca, ali je An­dre pre­ci­zi­rao da se is­po­sta­vi­lo da dru­ge dvi­je oso­be, za ko­je se mi­sli­lo da su po­ve­za­ne sa na­pa­dom, ni­su sa ti­me ima­le ap­so­lut­no ni­šta, već su sa­mo bje­ža­le od puc­nja­ve.
Port­pa­rol po­li­ci­je u pre­sto­ni­ci Ba­var­ske ra­ni­je je re­kao da se sum­nja na te­ro­ri­zam, ali po­li­ci­ja još uvi­jek ne tvr­di da po­sto­je ne­po­sred­ne ve­ze sa isla­mi­sti­ma.
To je dru­gi ta­kav na­pad u Nje­mač­koj ove ne­dje­lje. U po­ne­dje­ljak je 17-go­di­šnji azi­lant na­pao sje­ki­rom i no­žem put­ni­ke u vo­zu u ba­var­skom gra­du Virc­bur­gu, pri­li­kom če­ga su ra­nje­ne če­ti­ri oso­be i jed­na dok je bje­ža­la, a na­pa­dač je ubi­jen.
Islam­ska dr­ža­va pre­u­ze­la je od­go­vor­nost za taj na­pad, iako nje­mač­ke vla­sti vje­ru­je da je taj na­pa­dač dje­lo­vao sam.
(RTS)


Mer­kel: Dr­ža­va će či­ni­ti sve da osi­gu­ra bez­bjed­nost

BER­LIN – Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel is­ta­kla je u obra­ća­nju po­vo­dom na­pa­da u Min­he­nu u pe­tak, u ko­jem je ži­vot iz­gu­bi­lo de­vet i ra­nje­no vi­še od 20 oso­ba, da će dr­ža­va uči­ni­ti sve ka­ko bi osi­gu­ra­la bez­bjed­nost gra­đa­na.
Ona je na kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu, na­kon sa­stan­ka Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti, is­ta­kla da su Nje­mač­ka, a pri­je sve­ga sta­nov­ni­ci Min­he­na, bi­li su­o­če­ni sa da­nom i ve­če­ri stra­ve, i da su još uvi­jek svi pod uti­skom sli­ka i iz­ja­va svje­do­ka o stra­vič­nom na­pa­du na gra­đa­ne.
Mer­ke­lo­va je ka­za­la da je dr­žav­ni vrh sa bez­bjed­no­snim struk­tu­ra­ma raz­go­va­rao o ak­tu­el­nom sta­nju u is­tra­zi ovog na­pa­da, i pre­ni­je­la sa­u­če­šće vla­de po­ro­di­ca­ma ubi­je­nih, te obe­ća­la po­dr­šku po­vri­je­đe­ni­ma na pu­tu ozdra­vlje­nja.
„Di­je­li­mo va­šu pat­nju i mi­sli­mo na vas“, po­ru­či­la je ona.
Mer­ke­lo­va je pod­sje­ti­la da je ovaj slu­čaj te­že pod­ni­je­ti ima­ju­ći u vi­du na­pa­de ko­ji su se do­go­di­li pro­te­klih da­na.
S tim u ve­zi, pod­sje­ti­la je na na­pad u Ni­ci, gdje su ubi­je­ne 84 oso­be, kao i ne­dav­ni na­pad na put­ni­ke u vo­zu kod Virc­bur­ga.
„Na­pa­dač u vo­zu je u na­šu ze­mlju do­šao pri­je go­di­nu i is­tra­ga je u to­ku, jer ne­će­mo sta­ti dok ne usta­no­vi­mo ka­ko se ra­di­ka­li­zo­vao“, pod­vu­kla je ona.
Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka je is­ta­kla da su se na­pa­di do­ga­đa­li uvi­jek na mje­sti­ma na ko­ji­ma je sva­ko od nas mo­gao bi­ti, zbog če­ga ra­zu­mi­je strep­nje gra­đa­na za bez­bjed­nost.
Isto­vre­me­no je po­ru­či­la da po­li­ci­ja mo­že da umanji taj strah, uka­zu­ju­ći da su ču­va­ri re­da si­noć ra­di­li ve­o­ma pro­fe­si­o­nal­no, br­zo obez­bi­je­di­li gra­đa­ne i ko­mu­ni­ci­ra­li na ve­o­ma tre­zven na­čin.
„Po­li­ci­ja je bi­la i osta­la glav­na po­moć i uzda­ni­ca bez­bjed­no­sti gra­đa­na“, na­gla­si­la je Mer­ke­lo­va.
Ta­ko­đe je za­hva­li­la gra­đa­ni­ma Min­he­na, ko­ji su, ka­ko je re­kla, u te­škim tre­nu­ci­ma, svo­jim dje­lo­va­njem, po­ka­za­li ka­ko tre­ba da funk­ci­o­ni­še su­ži­vot.
„Sa­o­sje­ća­nje sa svi­ma je sna­ga na­še ze­mlje“, pod­vu­kla je Mer­ke­lo­va.
Ona je pre­ni­je­la da Nje­mač­koj iz ci­je­log svi­je­ta pri­sti­žu po­ru­ke po­dr­ške i po­mo­ći, na ko­ji­ma za­hva­lju­je, do­da­ju­ći da je do­bro zna­ti da me­đu na­ro­di­ma po­sto­ji so­li­dar­nost i da Nje­mač­ka ima pu­no pri­ja­te­lja u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma.
„Sa­zna­će­mo šta je tač­no bio mo­tiv za na­pad u Min­he­nu. Ne­će­mo sta­ti sve dok ne bu­de­mo zna­li ka­ko se na­pač iz Virc­bur­ga ra­di­ka­li­zo­vao“, na­ja­vi­la je ona po­ru­ču­ju­ći da će dr­ža­va či­ni­ti sve da osi­gu­ra bez­bjed­nost gra­đa­na.(Tan­jug)


Me­zi­jer: Vi­deo-igri­ce in­spi­ri­sa­le ubi­cu

BER­LIN – Nje­mač­ki mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va To­mas de Me­zi­jer iz­ja­vio je da su na­sil­ne vi­deo-igri­ce in­spi­ri­sa­le mla­dog Iran­ca ko­ji je u pe­tak u Min­he­nu ubio de­ve­to­ro lju­di, pre­no­si Hi­na.
„Ve­li­ki broj igri­ca na in­ter­ne­tu ko­je ve­li­ča­ju na­si­lje bez sum­nje je osta­vio tra­ga na po­či­ni­te­lja”, re­kao je De Me­zi­jer na­kon sa­stan­ka bez­bjed­no­snog šta­ba nje­mač­ke sa­ve­zne vla­de na ko­jem se ras­pra­vlja­lo o ubi­lač­kom po­ho­du 18-go­di­šnja­ka u glav­nom gra­du Ba­var­ske.
De Me­zi­jer je upo­zo­rio na to ka­ko je po­treb­na „funk­ci­o­nal­na oko­li­na” ka­ko bi se na vri­je­me ot­kri­lo po­na­ša­nje ko­je vo­di tra­ge­di­ja­ma po­put one u Min­he­nu.
„Ono što nam je po­treb­no je­su gra­đa­ni ko­ji obra­ća­ju pa­žnju”, re­kao je nje­mač­ki mi­ni­star po­li­ci­je i do­dao ka­ko po­sto­je in­di­ci­je da je 18-go­di­šnji Ali Da­vid Son­bo­li, sin use­lje­ni­ka iz Ira­na, bio žr­tva mo­bin­ga u ško­li.
(Tan­jug)

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"