Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Šešelj sprema listu za izbore * Vlada popustila pod pritiskom opozicije * Stojanoviću ostavka ili optužnica * Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka * Pilot i ranije letio tom putanjom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hu Čunjung, portparol MIP-a Narodne Republike Kine:
Smatramo da je NATO proizvod hladnog rata i Kina se protivi uključivanju dodatnih država.

Vic Dana :)

На разгласу у авион капетан обавјештава путнике да ће авион ускора да слети. Након тога он заборави да искључи микрофон и цио авион чује разговор у пилотској кабини.
- Шта ћемо радити у Београду?
- Шта ја знам. Реци ти?- одговара копилот.
- Знаш шта? Прво ћемо несто појести, па мало ћемо попити, а онда ћемо узети ове двије стујардесе па ја ћу једну а ти другу. Важи?- пита пилот.
Једна од стујардеса кад је чула да је пилот заборавио разглас потрчи да им то каже али баш пред врата се спотакне, а на то ће једна старија бака која је била међу путнике:
- Полако дијете, зар ниси чула прво ће нешто појести..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika NVO TRAŽE SANKCIJE ZA DIREKTORA POLICIJE
Stojanoviću ostavka ili optužnica
Stojanović Stojanoviću ostavka ili optužnica Ako direktor Stojanović i dalje istrajava u odluci da ne doprinese identifikaciji policijskih službenika, pozivamo rukovodioca ODT da tim povodom, po ugledu na odluku u predmetu komandanta R.Lj., pokrene i pitanje utvrđivanja odgovornosti direktora Stojanovića – apelovali su iz HRA
Ni sko­ro de­set mje­se­ci na­kon odr­ža­va­nja pro­te­sta u cen­tru Pod­go­ri­ce ni­je po­zna­to na ko­ji na­čin su slu­žbe­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) pri­mje­nji­va­li sred­stva pri­nu­de pre­ma gra­đa­ni­ma. Nad­le­žni or­ga­ni oci­je­ni­li su da su slu­žbe­ni­ci MUP-a pre­ko­ra­či­li ovla­šće­nja, a pre­ma ocje­ni pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je Alek­san­dra Ze­ko­vi­ća, bri­ne što ni jav­nost, ni MUP, ni po­li­ci­ja ni­je­su upo­zna­ti sa upo­tre­bom sred­sta­va pri­nu­de od stra­ne sa­jo­va­ca. Ne­vla­din sek­tor je vi­še pu­ta ape­lo­vao na di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća da sa­op­šti ime­na svih slu­žbe­ni­ka ko­ji su uče­stvo­va­li na pro­te­sti­ma i da ne kri­je pri­pad­ni­ke SAJ-a ko­ji su bru­tal­no pre­bi­ja­li gra­đa­ne bez po­vo­da, jer ni­je­su taj­na je­di­ni­ca.
U pu­bli­ka­ci­ji „Pra­vo na fi­zič­ki in­te­gri­tet i ljud­sko do­sto­jan­stvo: Ok­to­bar­ski pro­te­sti i pri­mje­na po­li­cij­skih ovla­šće­nja” ko­ju je ob­ja­vio Sa­vjet na­ve­de­no da je ne­ko­li­ko ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja po­zva­lo Sto­ja­no­vi­ća da pod­ne­se ostav­ku na mje­sto di­rek­to­ra po­li­ci­je uko­li­ko ne us­pi­je da utvr­di po­je­di­nač­ne i ko­mand­ne od­go­vor­no­sti za pre­bi­ja­nje gra­đa­na. Uko­li­ko to ne ura­di, iz ne­vla­di­nog sek­to­ra po­zi­va­ju Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo da po­stu­pi kao u slu­ča­ju ko­man­dan­ta SAJ-a Ra­do­sa­va Lje­ško­vi­ća i po­kre­ne po­stu­pak utvr­đi­va­nja od­go­vor­no­sti di­rek­to­ra po­li­ci­je.
Na­kon pro­u­ča­va­nja od­re­đe­nih slu­ča­je­va po­lic­ijske bru­tal­no­sti na pro­te­sti­ma, iz ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je MANS sa­op­šti­li su da sma­tra­ju da sva­ki da­lji osta­nak Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća na če­lo po­li­ci­je i na­sta­vak funk­ci­o­ni­sa­nja SAJ-a u ova­kvom sa­sta­vu, bez ja­sno utvr­đe­ne po­je­di­nač­ne i ko­mand­ne od­go­vor­no­sti, pred­sta­vlja pri­jet­nju po bez­bjed­nost, zdra­vlje i imo­vi­nu gra­đa­na Cr­ne Go­re.
– Ako di­rek­tor Sto­ja­no­vić i da­lje is­tra­ja­va u od­lu­ci da ne do­pri­ne­se iden­ti­fi­ka­ci­ji po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, po­zi­va­mo ru­ko­vo­di­o­ca ODT da ovim po­vo­dom, po ugle­du na od­lu­ku u pred­me­tu ko­man­dan­ta R.Lj., po­kre­ne i pi­ta­nje utvr­đi­va­nja od­go­vor­no­sti di­rek­to­ra Sto­ja­no­vi­ća. Na­po­mi­nje­mo da je u ovom pred­me­tu neo­p­hod­no iden­ti­fi­ko­va­ti i utvr­di­ti od­go­vor­nost i onih slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je ko­ji su se so­li­da­ri­sa­li sa ko­le­ga­ma – iz­vr­ši­o­ci­ma zlo­sta­vlja­nja do te mje­re da su od­bi­li da pro­ce­su­i­ra­ju kri­vič­nu pri­ja­vu pre­tu­če­nih mla­di­ća i pru­že im za­šti­tu u skla­du sa za­ko­nom – za­htjev je ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va na­kon pro­te­sta.
Pred­sjed­nik Sa­vje­ta za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je, ko­ji je je­dan od auto­ra pu­bli­ka­ci­je, ka­zao je za „Dan” da je za­bri­nja­va­ju­ća či­nje­ni­ca da ni­je po­zna­to da li je Lje­ško­vić od­go­va­rao zbog to­ga što ni­je po­stu­pio po za­ko­nu ka­da je tre­ba­lo da do­sta­vlja po­dat­ke is­tra­žnim or­ga­ni­ma.
– Za­bri­nja­va­ju­će je što i da­lje ni­je po­zna­to da li je di­rek­tor po­li­ci­je ili mi­ni­star po­zvao na di­sci­plinsku ili bi­lo ka­kvu dru­gu od­go­vor­nost ko­man­dan­ta SAJ-a zbog ne­do­sta­vlja­nja po­da­ta­ka ko­je je bio du­žan po za­ko­nu da do­sta­vi. Ta od­go­vor­nost je pot­pu­no odvo­je­na od po­kre­nu­tog kri­vič­nog po­stup­ka pro­tiv nje­ga ko­je je po­kre­nu­lo tu­ži­la­štvo – ka­zao je Ze­ko­vić za „Dan”.
On je ob­ja­snio da je ko­mi­si­ji ko­ju je MUP for­mi­rao na­kon pro­te­sta ka­ko bi se is­pi­ta­lo po­stu­pa­nje po­li­ca­ja­ca do­sta­vljen iz­vje­štaj o upo­tre­bi sred­sta­va pri­nu­de u ko­ji­ma ne­ma po­da­ta­ka o po­stu­pa­nju slu­žbe­ni­ka SAJ-a.M.V.P.


Ću­ta­njem kriju ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje

O ne­pro­fe­si­o­nal­nom po­stu­pa­nju od­go­vor­nih iz MUP-a, ta­da­šnjeg mi­ni­stra Ra­ška Ko­nje­vi­ća i di­rek­to­ra po­li­ci­je, Ze­ko­vić je na­veo i u od­go­vo­ru na po­stu­pak Ko­nje­vi­ća ko­ji je ta­da ini­ci­rao po­stu­pak nad­zo­ra nad Sa­vje­tom za gra­đan­sku kon­tro­lu po­li­ci­je.
– U di­je­lu sa­dr­ža­ja o SAJ-u pre­po­zna­je se da sta­re­ši­na or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce ne po­štu­je for­mu i rok ko­ji mu je po­sta­vi­la ko­mi­si­ja, či­ji je to do­ku­ment, od­no­sno di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je i ne sa­op­šta­va iden­ti­te­te po­stu­pa­ju­ćih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Ti­me se za­pra­vo uoča­va i re­gi­stru­je raz­li­ka u po­li­cij­skom (ne)pro­fe­si­o­nal­nom po­na­ša­nju i po­stu­pa­nju. U di­je­lu do­ku­men­ta, u ko­jem su pre­ci­zno na­ve­de­ne lo­ka­ci­je na ko­ji­ma je po­li­ci­ja po­stu­pa­la i iden­ti­tet po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, za­pra­vo se ja­sno go­vo­ri o pro­fe­si­o­nal­nom po­stu­pa­nju i po­li­ci­ji i po­li­cij­skim sta­re­ši­na­ma i slu­žbe­ni­ci­ma ko­ji dje­lu­ju, po­stu­pa­ju i iz­vje­šta­va­ju u skla­du sa Za­ko­nom. Ob­ja­va tih in­for­ma­ci­ja bi­la bi u od­bra­ni ukup­nog in­te­gri­te­ta i kre­di­bi­li­te­ta po­li­ci­je u jav­no­sti. U di­je­lu do­ku­men­ta u ko­jem se go­vo­ri o SAJ-u ne­do­sta­ju svi po­da­ci ko­je po­zna­ju za­kon­ske pro­ce­du­re (ime­na po­stu­pa­ju­ćih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, lo­ka­ci­ja). Ja­sno je da se ra­di o di­je­lu po­li­ci­je, elit­noj je­di­ni­ci, ko­ji ne pri­hva­ta ne sa­mo pro­fe­si­o­nal­ni i de­mo­krat­ski nad­zor, već i za­ko­ni­to po­stu­pa­nje i dje­lo­va­nje – na­veo je Ze­ko­vić kon­tro­lo­ru Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"