Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Zanimljivosti M:TEL DIGITALNA FABRIKA JEDINO MJESTO U CRNOJ GORI GDJE START AP ZAJEDNICA BEZ OGRANIČENJA MOŽE DA RAZMJENJUJE IDEJE I ISKUSTVA
Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica
Bojana Maraš, M:tel digitalna fabrika Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica
Za ne­pu­na če­ti­ri mje­se­ca po­sto­ja­nja M:tel di­gi­tal­na fa­bri­ka, cen­tar za raz­voj teh­no­lo­škog pred­u­zet­ni­štva i ino­va­ci­ja, po­sta­la je omi­lje­na adre­sa kre­a­tiv­nim lju­di­ma ko­ji že­le da ide­ju spro­ve­du u dje­lo. Sa Star­tap aka­de­mi­jom ko­ja bro­ji 21 tim sa pre­ko 50 čla­no­va i pre­ko 20 or­ga­ni­zo­va­nih oku­plja­nja za ne­ko­li­ko mje­se­ci M:tel di­gi­tal­na fa­bri­ka pru­ža po­dr­šku ino­va­to­ri­ma da­ju­ći im pri­li­ku da kre­i­ra­ju apli­ka­ci­ju ko­ja ima po­ten­ci­jal da po­sta­ne svjet­ski po­zna­ta, ka­za­la je Bo­ja­na Ma­raš iz M:tel di­gi­tal­ne fa­bri­ke.
– M:tel di­gi­tal­na fa­bri­ka je lo­ka­ci­jom ko­ja je u stro­gom cen­tru gra­da te pri­la­go­đe­nim pro­sto­rom za rad uči­ni­la sve da star­ta­pov­ci­ma i fre­e­len­ce­ri­ma pru­ži bes­pre­kor­ne uslo­ve za rad i upra­vo je to pr­vi ko­rak ka osna­ži­va­nju IT i star­tap za­jed­ni­ce. U fa­bri­ci je na tri ni­voa smje­šte­no sve što im je po­treb­no da­kle od ti­he zo­ne za rad do sa­le za Me­e­tUp-ove, di­je­la za sa­stan­ke kao i pro­sto­ri­je opre­mlje­nog kao playro­om. Že­li­mo da M:tel di­gi­tal­na fa­bri­ka bu­de mje­sto na ko­me će­mo za­jed­no stva­ra­ti, po­i­gra­va­ti se sa no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma, uči­ti jed­ni od dru­gih, raz­mje­nji­va­ti ide­je i is­ku­stva i na taj na­čin osna­ži­ti IT i star­tap za­jed­ni­cu u Cr­noj Go­ri. Da­kle, cilj M:tel di­gi­tal­ne fa­bri­ke je tra­ga­nje za no­vim ide­ja­ma i lju­di­ma ko­ji su sprem­ni da po­kre­nu sop­stve­ni teh­no­lo­ški bi­znis i fre­e­lan­cer-ima ko­ji tra­že in­spi­ra­ti­van i mo­ti­vi­šu­ći pro­stor u ko­me će stva­ra­ti – ka­za­la je Bo­ja­na Ma­raš za „Dan”.
Ta­ko­đe, star­tap pro­gram ko­ji je po­kre­nuo M:tel je oku­pio ti­mo­ve u naj­ra­ni­joj fa­zi raz­vo­ja i nu­di edu­ka­tiv­nu po­dr­šku raz­vo­ju star­ta­pa. Star­tap aka­de­mi­ja pod­ra­zu­mi­je­va pe­to­mje­seč­ni pro­gram edu­ka­tiv­ne i men­tor­ske po­dr­ške raz­vo­ju po­slov­ne ide­je, ma­ster kla­so­ve i tre­nin­ge, men­tor­ske se­si­je i ra­di­o­ni­ce sa me­đu­na­rod­nim struč­nja­ci­ma, Me­e­tUp-e kao i još mno­go dru­gih sa­dr­ža­ja, na­po­mi­nje ona.
– Aka­de­mi­ja se or­ga­ni­zu­je u sa­rad­nji sa ICT HUB-om iz Be­o­gra­da. Do sa­da su čla­no­vi star­tap aka­de­mi­je ima­li ne­ko­li­ko ra­di­o­ni­ca ali i pre­da­va­nja struč­nja­ka iz te obla­sti. Kom­ple­tan pro­gram po­čeo je 4. no­vem­bra ka­da su po­la­zni­ci aka­de­mi­je za­jed­no sa men­to­rom Alek­som Čo­vi­ćem iz Be­o­gra­da ima­li dva da­na za va­li­da­ci­ju ide­je i kre­i­ra­nje bi­znis mo­del kan­va­sa ko­ji je ekvi­va­lent bi­znis pla­nu u kor­po­ra­tiv­nom svi­je­tu. Ra­di­o­ni­ce se odr­ža­va­ju sva­kih dvi­je do tri ne­dje­lje, pri­je sve­ga zbog do­ma­ćih za­da­ta­ka ko­ji do­bi­ja­ju ti­mo­vi. Ti­mo­vi su ta­ko­đe ima­li Me­e­tUp-ove sa bit­nim ime­ni­ma u star­tap svi­je­tu kao što su Ne­ma­nja Ste­fa­no­vić ko­ji je sa star­tap ti­mo­vi­ma po­di­je­lio svo­ju pred­u­zet­nič­ku pri­ču gdje je čla­no­vi­ma star­tap aka­de­mi­je pred­sta­vlje­no da je ži­vot mla­dog pred­u­zet­ni­ka uglav­nom pun uspo­na i pa­do­va ali na tom pu­tu, uko­li­ko že­li­mo da us­pi­je­mo ni po ko­ju ci­je­nu ne smi­je­mo da od­u­sta­je­mo već da dje­luj­me­mo tim­ski jer uspjeh sa kva­li­tet­nim ti­mom ne­će iz­o­sta­ti. Je­dan od naj­zna­čaj­ni­jim Me­e­tUp-a ko­ji je odr­žam u M:tel di­gi­tal­noj fa­bri­ci je bio kra­jem de­cem­bra i to sa Ko­stom An­dri­ćem iz­vr­šnim di­rek­to­rom ICT HUB-a i ICT HUB Ven­tu­re iz Be­o­gra­da ko­ji po­sto­ji već če­ti­ri go­di­ne i ko­ji su do sa­da in­ve­sti­ra­li u čak šest star­ta­pa. An­drić je ti­mo­vi­ma pre­do­čio ka­ko da pred­sta­ve svoj pro­iz­vod in­ve­sti­to­ru i ka­ko da u kraj­njem do­bi­ju in­ve­sti­ci­je što je i ključ sve­ga – na­ve­la je ona za na­še no­vi­ne.
Već u pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne M:tel ima bo­gat ras­po­red. To­kom ovog mje­se­ca pla­ni­ra­na su dva Me­e­tUp-a ali i tri ra­di­o­ni­ce o prak­tič­noj upo­tre­bi dru­štve­nih mre­ža za star­ta­pe. Ra­di­o­ni­cu će dr­ža­ti Je­le­na Ne­na­dić Mi­haj­lo­vić pro­gram­ski ko­or­di­na­tor ICT HUB-a iz Be­o­gra­da. Sve ra­di­o­ni­ce i Me­e­tUp-ovi do sa­da bi­li su bes­plat­ni a pla­ni­ra­mo da bu­du bes­plat­ni i još je­dan vre­men­ski pe­ri­od, na­po­mi­nje Bo­ja­na Ma­raš.
– Cilj nam je i us­po­sta­vlja­nje sa­rad­nje sa fre­e­lan­cer-ima i co­wor­ker-ima ko­ji su u pro­šloj go­di­ni mo­gli bes­plat­no da ko­ri­ste naš pro­stor za rad a taj pro­mo­ti­van pe­ri­od je još u to­ku – za­klju­či­la je ona.
M:tel di­gi­tal­na fa­bri­ka je otvo­re­na 20. sep­tem­bra. S.Ć.


Kiss match apli­ka­ci­ja za romantiku

– M:tel je do sa­da već in­ve­sti­rao u dvi­je apli­ka­ci­je i to To­ur Gu­i­de i Kiss Match. Kiss Match apli­ka­ci­ja je tre­nut­no u be­ta fa­zi te­sti­ra­nja. U pi­ta­nju je dej­ting apli­ka­ci­ja ko­ja vra­ća ro­man­ti­ku po­lju­ba­ca. Pro­fil na apli­ka­ci­ji se mo­že na­pra­vi­ti tek na­kon od­go­va­ra na 20 pi­ta­nja na osno­vu ko­jih se od­re­đu­je pro­ce­nat sla­ga­nja sa dru­gim oso­ba­ma ko­je ko­ri­ste apli­ka­ci­ju. Da bi se do­šlo u in­ter­ak­ci­ju ko­ri­snik mo­ra po­sla­ti po­lju­bac dru­go­me i uko­li­ko se taj po­lju­bac po­kla­pa otva­ra se čat i ta­da se mo­že vi­dje­ti ci­je­li pro­fi­li oso­ba i što je naj­va­žni­je po­če­ti ko­mu­ni­ka­ci­ja. Dok se ne po­klo­pe po­ljup­ci ko­ri­sni­ci ne mo­gu vi­dje­ti jed­ni dru­gi­ma kom­plet­ne pro­fi­le već sa­mo sli­ke usa­na, či­me za­dr­ža­va­mo i ne­ki ele­me­nat mi­ste­ri­je. Apli­ka­ci­ja se lan­si­ra usko­ro a pr­ve ze­mlje u ko­ji­ma će bi­ti pred­sta­vlje­na su Ka­na­da, Bra­zil, Ho­lan­di­ja i re­gi­on – ob­ja­šnja­va Bo­ja­na Ma­raš.


Sa­mo M:tel u re­gi­o­nu ima pro­stor za star­t ap kom­pa­ni­je

– M:tel je pr­vi te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­ni ope­ra­tor u re­gi­o­nu ko­ji je otva­rio ICT Hub za Star­tap kom­pa­ni­je. Ci­je­li pro­je­kat je po­čeo kon­kur­som za Star­tap aka­de­mi­ju ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va pro­gram za edu­ka­tiv­nu i men­tor­sku po­dr­šku raz­vo­ju po­slov­nih ide­ja, ma­ster kla­so­ve i tre­nin­ge, men­tor­ske se­si­je i ra­di­o­ni­ce sa me­đu­na­rod­nim struč­nja­ci­ma, Me­e­tup-ove. Na kon­kurs se ja­vi­lo čak 109 star­ta­po­va me­đu­tim, 21 star­tap tim je po­stao po­la­znik Star­tap aka­de­mi­je. Taj tim od M:te­la do­bi­ja kon­kret­nu po­dr­šku, pri­la­go­đe­no mje­sto za rad, teh­nič­ku po­dr­šku, ad­mi­ni­stra­tiv­nu i prav­nu po­moć kao i umre­ža­va­nje sa dru­gim pred­u­zet­ni­ci­ma. M:tel će bi­ti na ras­po­la­ga­nju kao even­tu­al­ni part­ner za pro­mo­ci­ju, di­stri­bu­ci­ju, kao i in­ve­sti­ra­nje u naj­bo­lje pro­jek­te. Uko­li­ko se pred­lo­že­ne ide­je uklo­pe u stra­te­ške prav­ce raz­vo­ja, M:tel je za­in­te­re­so­van da in­ve­sti­ra u nji­hi­ov da­lji raz­voj. Za na­red­nih pet go­di­na opre­di­je­li­li smo po­la mi­li­o­na za in­ve­sti­ci­je ko­je se kre­ću u ra­spo­nu od 30 do 50 hi­lja­da eura u za­mje­nu za de­set od­sto udje­la u star­ta­pu – po­ru­ču­je Ma­raš.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"