Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-07 U KLINIČKOM CENTRU PONOVO DUGAČKE LISTE ZA LIJEČENJE
Na zračenje čeka 136 pacijenata, kod kardiologa 623
Na zračenje čeka 136 pacijenata, kod kardiologa 623 Nije primjereno da pacijenti koji boluju od najtežih oboljenja moraju da čekaju na zračenje pet sati, ističe jedna pacijentkinja
Na zra­če­nje na Kli­ni­ci za on­ko­lo­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma iz te usta­no­ve, če­ka 136 pa­ci­je­na­ta sa ra­znim ob­li­ci­ma kar­ci­no­ma. To je za 20 od­sto vi­še pa­ci­je­na­ta ko­ji mo­ra­ju da če­ka­ju na te­ra­pi­ju u od­no­su na kraj 2017. go­di­ne. Pa­ci­jent­ki­nja ko­ji se obra­ti­la re­dak­ci­ji „Da­na” is­ti­če da je pri­je ne­ko­li­ko da­na, iako je ima­la za­ka­zan ter­min za zra­če­nje doj­ke, mo­ra­la da če­ka na te­ra­pi­ju pre­ko pet sa­ti. Ona je na­gla­si­la da gra­đa­ni­ma ko­ji bo­lu­ju od ta­ko te­ških obo­lje­nja ne­kad i mi­nut zna­či mno­go, zbog če­ga ape­lu­je da se una­pri­je­di or­ga­ni­za­ci­ja na Kli­ni­ci za on­ko­lo­gi­ju i ra­di­o­ter­pi­ju, na či­jem če­lu se na­la­zi Vla­di­mir To­do­ro­vić.
Iz KCCG ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja re­dak­ci­je „Da­na”, već su na­ja­vi­li da će to na­knad­no ura­di­ti.
– Ni­je pri­mje­re­no da pa­ci­jen­ti ko­ji bo­lu­ju od naj­te­žih obo­lje­nja mo­ra­ju da če­ka­ju na zra­če­nje pet sa­ti. Znam da ima mno­go pa­ci­je­na­ta i da lje­ka­ri ima­ju pu­ne ru­ke po­sla, ali sam raz­o­ča­ra­na jer sam bez obra­zlo­že­nja če­ka­la na zra­če­nje doj­ke na on­ko­lo­gi­ji. Na­dam se da se to ubu­du­će ne­će de­ša­va­ti. Sma­tram da ne bi tre­ba­lo da na­i­la­zi­mo na ova­kve pre­pre­ke u li­je­če­nju – ka­že ne­za­do­volj­na pa­ci­jent­ki­nja.
Na svim li­sta­ma če­ka­nja za ope­ra­ci­je ili ne­ku od di­jag­no­stič­kih pro­ce­du­ra u Kli­nič­kom cen­tru u ja­na­u­ra na­la­ze se ukup­no 834 pa­ci­jen­ta, 80 vi­še ne­gu u de­cem­bru
– Na am­bu­lant­ni pre­gled na Kli­ni­ci za on­ko­lo­gi­ju če­ka­ju 44 oso­be, isto ko­li­ko i u de­cem­bru, a na ho­spi­ta­li­za­ci­ju če­ka 17 pa­ci­je­na­ta, pet vi­še ne­go pro­šlog mje­seca. Na li­sti če­ka­nja za pa­li­ja­tiv­no zra­če­nje na­la­zi se 14 pa­ci­je­na­ta, dok na zra­če­nje doj­ke če­ka­ju 54 pa­ci­jent­ki­nje, 14 vi­še ne­go u de­cem­bru – na­ve­li su iz KCCG.
Na Kli­ni­ci za bo­le­sti sr­ca, či­ji je di­rek­tor Ne­boj­ša Bu­la­to­vić, na pre­gle­de i ope­ra­ci­je i da­lje če­ka naj­ve­ći broj gra­đa­na, ukup­no 623 pa­ci­jen­ta. U Cen­tru za kar­di­o­hi­rur­gi­ju na pre­gled i ope­ra­ci­je sr­ca če­ka 87 pa­ci­je­na­ta, znat­no ma­nje ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne.
– Na me­di­cin­sku pro­ce­du­ru HDO če­ka 320 pa­ci­je­na­ta, 55 vi­še ne­go mje­sec ra­ni­je, na im­plan­ta­ci­je ICD če­ka 26 obo­lje­lih, a na ugrad­nju pejs­mej­ke­ra 27 obo­lje­lih, isto ko­li­ko i u de­cem­bru. Na im­plan­ta­ci­je CRT če­ka 11 pa­ci­je­na­ta, šest vi­še ne­go pro­šlog mje­se­ca, a na CRTD šest, je­dan vi­še ne­go u de­cem­bru – ob­ja­vlje­no je na saj­tu Kli­nič­kog cen­tra.
Iz KCCG su pro­šle sed­mic­e sa­op­šti­li da je u pe­ri­o­du od 21. do 28. ja­nu­a­ra te­ku­će go­di­ne od ukup­no za­ka­za­nih 8.111 pre­gle­da u toj usta­no­vi oba­vlje­no 6.136.
– U na­ve­de­nom pe­ri­o­du na za­ka­za­ne pre­gle­de od stra­ne iza­bra­nog dok­to­ra ni­je se oda­zva­lo, ni­ti isti ot­ka­za­lo, 32,62 od­sto pa­ci­je­na­ta. Iako je za mi­nu­lu sed­mi­cu za tri od­sto po­bolj­ša­no oda­zi­va­nje pa­ci­je­na­ta na za­ka­za­ne pre­gle­de, ipak se i da­lje na­sta­vlja trend ne­do­la­ska na pre­gle­de i neo­t­ka­zi­va­nja. Me­nadž­ment KCCG či­ni na­po­re da obez­bi­je­di bla­go­vre­me­nu di­jag­no­sti­ku i spe­ci­ja­li­stič­ke pre­gle­de za cr­no­gor­ske osi­gu­ra­ni­ke. U tom smi­slu, kao što je po­zna­to jav­no­sti, kra­jem sva­kog mje­se­ca za naj­op­te­re­će­ni­je gra­ne me­di­ci­ne otva­ra­mo no­ve ter­mi­ne u do­pun­skom ra­du – sa­op­šte­no je iz KCCG.D.B.


Svi­je­tli pri­mjer Kli­ni­ka za oč­ne bo­le­sti

Pre­ma li­sti če­ka­nja, svo­je pra­vo na li­je­če­nje na Kli­ni­ci za or­to­pe­di­ju i tra­u­ma­to­lo­gi­ju ni­je ostva­ri­lo 75 pa­ci­je­na­ta. U toj je­di­nici KCCG, ko­jom ru­ko­vo­di Ni­ko­la Bu­la­to­vić, sma­nje­na je li­sta če­ka­nja u od­no­su na pro­šlu go­di­nu
– Li­ste če­ka­nja na Kli­ni­ci za oč­ne bo­le­sti ne po­sto­ji ni ovog mje­se­ca, što pred­sta­vlja do­dat­ni kva­li­tet te je­di­ni­ce, ko­ja je pro­šle go­di­ne mo­der­ni­zo­va­na i opre­mlje­na no­vim apa­ra­ti­ma – sa­op­šti­li su iz KCCG.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"