Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-02-08
Dosta je izdaje srpstva
Mraović Dosta je izdaje srpstva Srpska vlast je na potezu. Crnogorci i Srbi su braća, ali milogorska vlast vuče neprestano nove neprijateljske poteze prema Srbiji. Na tu vlast se ne može više gledati blagonaklono
-Pi­še: Dra­gan Mra­o­vić

Ovo te­ško da mo­že da ri­je­ši i psi­hi­ja­tri­ja. Mi­lo­gor­ci idu s NA­TO agre­so­ri­ma da oku­pi­ra­ju sve­tu srp­sku ze­mlju Ko­so­vo i Me­to­hi­ju. To je re­zul­tat ne­dav­ne iz­ja­ve srp­skog i cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra da su nam „od­no­si naj­bo­lji u isto­ri­ji“. Još sa­mo da za­ra­te Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra, zbog mi­lo­gor­ske oku­pa­ci­je Ko­sme­ta, ka­da su ,,u naj­bo­ljim od­no­si­ma”, jer da su u naj­go­rim od­no­si­ma ne bi im to pa­lo na um.
Zar su naj­bo­lji od­no­si dvi­je ze­mlje ka­da jed­na ze­mlja sta­ne na stra­nu NA­TO oku­pa­to­ra dru­ge ze­mlje i ka­da nje­na voj­ska oku­pi­ra te­ri­to­ri­ju dru­ge ze­mlje? Ako Du­ško Mar­ko­vić i Ana Br­na­bić Bil­der­berg, ko­ji su to ne­dav­no iz­ja­vi­li, ni­su za psi­hi­ja­tri­ju, on­da su svi gra­đa­ni Sr­bi­je i Cr­ne Go­re za ,,La­zu“, za­to što tr­pe da ovo dvo­je pra­ve bu­da­le od njih. Ka­da ov­dje go­vo­ri­mo o psi­hi­ja­tri­ji, to je iz­raz po­što­va­nja pre­ma oni­ma ko­je svr­sta­va­mo u psi­hi­ja­trij­ske slu­ča­je­ve, jer ne­će­mo da vje­ru­je­mo da oni ni­su ta­kvi, već da su iz­daj­ni­ci svog na­ro­da, neo­li­be­ral­na po­slu­ga bri­se­lo­kra­ti­je i pro­tiv­ni­ci so­ci­jal­ne dr­ža­ve, od­no­sno bla­go­sta­nja gra­đa­na Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Jer bo­lje je bi­ti lud, ne­go iz­daj­nik.
Je­dan mi­lo­gor­ski kan­di­dat za psi­hi­ja­tri­ju je iz­ja­vio pro­šle go­di­ne da su „ma­nji do­ga­đa­ji iza­zva­li tur­bu­len­ci­je u Mon­te­ne­gru, pa za­to ni­je bi­lo re­fe­ren­du­ma o ula­sku u NA­TO“, a na­ro­či­to za­to što su „ru­ski oba­vje­štaj­ci po­ku­ša­li da iza­zo­vu kr­vo­pro­li­će, da ubi­ju biv­šeg pre­mi­je­ra“. Ka­kve ve­ze ima­ju re­fe­ren­dum i „ma­nji do­ga­đa­ji“, to zna­ju sa­mo ne­pri­ja­te­lji de­mo­kra­ti­je. Po­što od te iz­ja­ve do da­nas ni­gdje ne­ma po­me­nu­tih „ru­skih oba­vje­šta­ja­ca“, da­kle iz­re­če­na je či­sta laž, či­ta­o­ci ko­ji po­go­de ko­ji je to „na­po­le­on“ iz­ja­vio, do­bi­će „bin­go“ bez na­gra­de. Taj „na­po­le­on“ je da­nas mi­ni­star mi­lo­gor­ske voj­ske ko­ja ide na Ko­smet da mal­tre­ti­ra Sr­be i šti­ti ko­sov­ske Al­ban­ce pro­tiv­no vo­lji 85 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re. Jer, je­di­na funk­ci­ja NA­TO oku­pa­to­ra je da se et­nič­ki oči­sti Ko­smet od Sr­ba i ot­me sve­ta srp­ska ze­mlja bo­ga­ta rud­nim re­su­r­si­ma. Mi­lo­gor­skom mi­ni­stru od­go­vo­rio je nje­gov srp­ski ko­le­ga Alek­san­dar Vu­lin: „...Jer ako to ura­de... si­gur­no ne­će po­mo­ći ni po­bolj­ša­nju od­no­sa sa Sr­bi­jom... Ko­so­vo i Me­to­hi­ja je dio dr­ža­ve Sr­bi­je po Re­zo­lu­ci­ji UN 1244“. Da­kle, mi­lo­gor­ci idu da iz­vr­še agre­si­ju na te­ri­to­ri­ji dru­ge su­ve­re­ne dr­ža­ve. Vr­še voj­ni na­pad na Sr­bi­ju i oku­pa­ci­ju di­je­la nje­ne te­ri­to­ri­je. Isto­vre­me­no vla­sti mi­lo­go­re se pri­klju­ču­ju agre­so­ri­ma na sop­stve­ni na­rod i kr­še Po­ve­lju UN. Mo­žda će i Mu­ri­no na­pa­sti?!
Sr­bi­ja je na po­te­zu. Idu iz­bo­ri. Za­to će Go­spo­dar mo­ra­ti da ma­lo pro­ri­je­di svo­je če­ste pri­ja­telj­ske i taj­ne po­sje­te svo­me sko­ro ro­đa­ku Go­spo­dar­či­ću, jer ne ide da opo­zi­ci­ja sa­zna da se pred­sjed­nik Sr­bi­je lju­bi u Be­o­gra­du sa še­fom kri­mi­nal­ne ho­bot­ni­ce dr­ža­ve ko­ja se spre­ma da voj­no ugro­zi Sr­bi­ju.
Mi­lo­gor­ci­ma sme­ta na­vod­na oku­pa­ci­ja Cr­ne Go­re od stra­ne Sr­bi­je 1918, ali im sa­da ne sme­ta da mi­lo­go­ra oku­pi­ra srp­sku te­ri­to­ri­ju, i to za­jed­no sa ba­šti­ni­ci­ma Austru­gar­ske. A ni­je to ni bio srp­sko-cr­no­gor­ski su­kob te 1918, već čar­ka unu­tar fa­mi­li­je. Unuk Alek­san­dar, od­ra­stao na Ce­ti­nju, či­ji se otac Pe­tar ro­dio na Ce­ti­nju, po­sva­đao se sa svo­jim đe­dom Ni­ko­lom sa Ce­ti­nja. Sr­bi­ma je bi­lo sve­jed­no ko će po­bi­je­di­ti, jer su se i đed i unuk di­či­li srp­stvom. Ovi da­nas ni­su sla­va srp­sko­ga na­ro­da, već iz­daj­ni­ci ko­ji vo­de Cr­nu Go­ru i Sr­bi­ju u ne­vi­đe­ni kul­tur­ni, isto­rij­ski i ci­vi­li­za­cij­ski su­no­vrat.
Srp­ska vlast je na po­te­zu. Cr­no­gor­ci i Sr­bi su bra­ća, ali mi­lo­gor­ska vlast vu­če ne­pre­sta­no no­ve ne­pri­ja­telj­ske po­te­ze pre­ma Sr­bi­ji. Na tu vlast se ne mo­že vi­še gle­da­ti bla­go­na­klo­no.
Mi­lo, iz­da­je srp­stva do­sta je bi­lo!
(Autor je ne­ka­da­šnji ge­ne­ral­ni kon­zul SRJ u Ba­ri­ju)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"