Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija ODBOR ZA EKONOMIJU NIJE PODRŽAO PREDLOG UGOVORA SA ORASKOMOM
Zakup Mamule duplo jeftiniji od tezge na pijaci
Zakup Mamule duplo jeftiniji od tezge na pijaci Ugovorena godišnja cijena zakupa jednog kvadratnog metra na ovoj premijum lokaciji je duplo manja nego cijena dnevnog najma dužnog metra pijačne tezge u Budvi, kazao je Milovac
Od­bor za eko­no­mi­ju ni­je po­dr­žao pred­log ugo­vo­ra Vla­de i Ora­sko­ma o da­va­nju u du­go­roč­ni za­kup ostr­va La­sta­vi­ca sa tvr­đa­vom Ma­mu­la. Pro­tiv pred­lo­ga Vla­de gla­sa­li su svi po­sla­ni­ci opo­zi­ci­je, dok su ugo­vor po­dr­ža­li po­sla­ni­ci DPS-a i BS-a. Da­mir Še­ho­vić (SDP) ni­je pri­su­stvo­vao sjed­ni­ci, dok je Nik Đe­ljo­šaj (DP) bio van sa­le ka­da se gla­sa­lo.
Velj­ko Za­ru­bi­ca (DPS) tra­žio je da se od­lo­ži gla­sa­nje o pred­lo­gu, ali je pred­sjed­nik od­bo­ra Alek­san­dar Da­mja­no­vić (SNP) ob­ja­snio da će da­lja pro­hod­nost ugo­vo­ra o za­ku­pu za­vi­si­ti od pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća, ne­za­vi­sno ka­kvo bu­de gla­sa­nje.
– Pred­log će do­ći na dnev­ni red ako ga pred­sjed­nik par­la­men­ta sta­vi kad se bu­de od­lu­či­va­lo. Aneks za Sve­ti Ste­fan smo po­dr­ža­li pa ga go­di­nu i po ne­ma na dnev­nom re­du – re­kao je Da­mja­no­vić na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci od­bo­ra.
Po­sla­ni­ci opo­zi­ci­je su na­ve­li da je vi­si­na za­kup­ni­ne od 48 hi­lja­da go­di­šnje, od­no­sno če­ti­ri hi­lja­de mje­seč­no, ja­ko ni­ska te da su vla­sni­ku Ora­sko­ma Sa­mi­hu Sa­vi­ri­su po­klo­ni­li ostr­vo u op­šti­ni Her­ceg No­vi.
– Da­ti pod za­kup ostr­vo za 4.000 eura mje­seč­no je ja­ko skrom­no. Re­zi­den­ci­ja am­ba­sa­de se ne mo­že na­ći za če­ti­ri hi­lja­de, a ov­dje se da­je ci­je­lo ostr­vo za taj no­vac – ka­zao je Go­ran Tu­po­nja (PCG).
Ne­za­vi­sni po­sla­nik Ob­rad Goj­ko­vić oka­rak­te­ri­sao je pred­log ugo­vo­ra kao po­klon ostr­va stra­nom in­ve­sti­to­ru i do­dao da je SDP Her­ceg No­vi pro­tiv ugo­vo­ra.
– Pro­da­je­mo gro­bo­ve na­ših pre­da­ka zbog tu­đih du­go­va. Iz­da­je se mo­re za 90 cen­ti po kva­dra­tu. Mo­gu li na­še po­ro­di­ce da do­bi­ju 10 kva­dra­ta mo­ra za de­vet eura – pi­tao je Goj­ko­vić i do­dao da ostr­vo ne­će bi­ti do­stup­no gra­đa­ni­ma, jer ta­mo ni­je pro­gla­šen jav­ni in­te­res.
– Zbog to­ga što ni­je pro­gla­šen jav­ni in­te­res za­ku­pac mo­že sta­vi­ti ci­je­nu ula­za od 100 eura – re­kao je Goj­ko­vić.
Ne­boj­ša Me­do­je­vić (DF) je ka­zao da je Sa­vi­ris egi­pat­ski taj­kun bli­zak bez­bjed­no­snim struk­tu­ra­ma, te da iza po­sla oko Ma­mu­le sto­ji ne­ko iz Cr­ne Go­re či­je se pre­zi­me za­vr­ša­va na „ć”.
– Sa­vi­ris je za­jed­no sa Da­hla­nom po­kri­će za lju­de bli­ske re­ži­mu – is­ta­kao je Me­do­je­vić.
Pre­ma ugo­vo­ru, Vla­da će mo­ra­ti da Ora­sko­mu obez­bi­je­di stru­ju i vo­du na ostr­vu. To će, ka­ko je ka­za­la po­moć­ni­ca mi­ni­stra tu­ri­zma Oli­ve­ra Bra­jo­vić, ko­šta­ti 1,5 do dva mi­li­o­na eura. Ad­mi­ral Dra­gan Sa­mar­džić je na­veo da je Vla­da do­go­vo­ri­la da do­ve­de stru­ju do rta Ar­za, a da je Ora­skom pod­vod­nim ka­blom spro­ve­de do Ma­mu­le.
– Do­go­vo­re­no je da mu se to pri­zna kao in­ve­sti­ci­ja – re­kao je Sa­mar­džić.
Ugo­vo­rom je pred­vi­đe­na in­ve­sti­ci­ja od 15 mi­li­o­na, a rok za­ku­pa od 49 go­di­na.
Gla­sa­nje od­bo­ra za eko­no­mi­ju po­zdra­vio je MANS. Oni su ka­za­li da je ti­me na­pra­vljen pr­vi ko­rak u spre­ča­va­nju štet­nog po­sla.
– Ugo­vo­rom o za­ku­pu Ma­mu­le Ora­sko­mu je omo­gu­ćen či­tav niz pri­vi­le­gi­ja na šte­tu jav­nog in­te­re­sa. Ovaj ugo­vor ima do­sta slič­no­sti sa onim ko­ji je pot­pi­san za Kra­lji­či­nu pla­žu – ka­zao je di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac i do­dao da će od za­ku­pa, ako se ugo­vor usvo­ji u ovom ob­li­ku, dr­ža­va pri­ho­do­va­ti ma­nje ne­go Mor­sko do­bro od jed­ne pla­že.
– Ugo­vo­re­na go­di­šnja ci­je­na za­ku­pa jed­nog kva­drat­nog me­tra na ovoj pre­mi­jum lo­ka­ci­ji je du­plo ma­nja ne­go ci­je­na dnev­nog naj­ma du­žnog me­tra pi­jač­ne te­zge u Bu­dvi. Ovo do­volj­no svje­do­či o kva­li­te­tu ugo­vo­ra ko­ji je Vla­da sklo­pi­la sa Ora­sko­mom. Ka­da se na ovo do­da či­nje­ni­ca da su na lo­ka­ci­ji po­treb­na od­re­đe­na ula­ga­nja u in­fra­struk­tu­ru, ci­je­na od 1,5 eura go­di­šnjeg za­ku­pa po kva­dra­tu je da­le­ko is­pod eko­nom­ski oprav­da­nog ka­da se ima u vi­du eks­klu­zi­vi­tet lo­ka­ci­je – is­ta­kao je Mi­lo­vac.
On je do­dao da će gra­đa­ni­ma bi­ti za­bra­njen pri­laz ostr­vu.
Od­bor je usvo­jio iz­mje­ne Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, ko­ji­ma se pro­pi­su­ju ka­zne za od­go­vor­na li­ca i Pred­log od­lu­ke o odr­ža­va­nju kon­trol­nog sa­slu­ša­nja na te­mu kon­ce­si­ja. U ma­ju će i odr­ža­ti kon­trol­no sa­slu­ša­nje o tro­še­nju pa­ra iz IPA fon­do­va.D.M.


Vla­du mo­gu­će sa­mo fi­zič­ki za­u­sta­vi­ti

Me­do­je­vić je ka­zao da se Vla­da mo­že sa­mo fi­zič­ki za­u­sta­vi­ti, zbog če­ga će DF, ka­ko je do­dao, oku­pi­ti gra­đa­ne i ise­li­ti Vla­du.
– Ne po­ma­žu ape­li i me­di­ji, pa su po­treb­ni pro­te­sti do no­ve vla­de ko­ja će za­u­sta­vi­ti ove i slič­ne pro­jek­te. Za to vri­je­me imo­vi­na se ne­će otu­đi­va­ti – po­ru­čio je Me­do­je­vić.
Fi­lip Vu­ko­vić (DPS) mu je na to od­go­vo­rio „na­sta­vi­te da nas pla­ši­te”.


Amand­ma­ni od­bi­je­ni

Od­bor ju­če ni­je po­dr­žao amand­ma­ne na do­pu­nu za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji ko­je je pred­lo­žio Me­do­je­vić. Šest čla­no­va je gla­sa­lo za, pet je bi­lo pro­tiv dok je Đe­ljo­šaj bio uz­dr­žan. Amand­ma­ni­ma Me­do­je­vi­ća po­ni­štio bi se pred­log za­ko­na Vla­de, ko­jim je pred­vi­đe­no od­u­zi­ma­nje pri­vat­ne imo­vi­ne ra­di pro­je­ka­ta ko­ji mo­gu do­ve­sti do sma­nje­nja jav­nog du­ga. Gra­đa­ni se pro­ti­ve pred­lo­gu jer se nji­me po­ku­ša­va ra­di ne­kog pro­jek­ta od­u­ze­ti imo­vi­na ko­ja je u vla­sni­štvu po­ro­di­ce bi­la 300 go­di­na.


Gvo­zde­no­vi­ću od­u­ze­ti olov­ku

Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić (DF) je ka­zao da tek sa­da po­sta­je ja­sno za­što je Vla­da pred­lo­ži­la za­kon o PDV-u, ko­jim se gra­di­te­lji ho­te­la sa pet plus zvje­zdi­ca oslo­ba­đa­ju pla­ća­nja po­re­za.
– Da­ti pod za­kup ostr­vo od 32 hi­lja­de kva­dra­ta plus mo­re za 48.000 eura je ne­pri­stoj­no. Gvo­zde­no­vi­ću (mi­ni­star tu­ri­zma prim.aut.) tre­ba od­u­ze­ti olov­ku jer je pot­pi­si­vao i ugo­vo­re o pro­da­ji Te­le­ko­ma i Elek­tro­pri­vre­de, a sa­da se pre­ba­cio na tu­ri­zam. Tu­ži­lac tre­ba da is­pi­ta imo­vi­nu ta­kvih funk­ci­o­ne­ra. Da se vi­di šta su ima­li pri­je 25 go­di­na, a šta ima­ju sa­da – re­kao je Đu­ka­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"