Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija PREKORAČENJE BUDŽETSKE POTROŠNJE POSTALA PRAKSA KOD IZVRŠNE VLASTI
Mimo zakona potrošili 103 miliona eura
Vlada Mimo zakona potrošili 103 miliona eura DRI godinama ukazuje na prekoračenje budžetske potrošnje, koje poslednje četiri godine iznosi ukupno 1,2 milijarde eura. Od tog iznosa, 103 miliona su potrošena mimo Zakona o budžetu od 2013. do 2016. godine
Od 2013. do 2016. go­di­ne Vla­da je pre­ko­ra­či­la bu­džet­ske iz­dat­ke za 1,2 mi­li­jar­de eura, od če­ga je ne­do­zvo­lje­no pre­ko­ra­če­nje, ko­je ni­je bi­lo u skla­du sa Za­ko­nom o bu­dže­tu iz­no­si­lo 103 mi­li­o­na eura. To po­ka­zu­ju po­sled­nja če­ti­ri iz­vje­šta­ja o re­vi­zi­ji za­vr­šnog ra­ču­na bu­dže­ta ko­je je ra­di­la Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI). Pre­ko­ra­če­nja bu­dže­ta su se kre­ta­la od 253 mi­li­o­na u 2016. do 424 mi­li­o­na u 2014. go­di­ni. U 2013. pre­ko­ra­če­nje je iz­no­si­lo 261 mi­li­on dok je u 2015. 280 mi­li­o­na eura.
Naj­ve­će bu­džet­sko pre­ko­ra­če­nje za­bi­lje­že­no je u 2014. go­di­ni od 424 mi­li­o­na eura, od če­ga je ne­do­zvo­lje­no pre­ko­ra­če­nje iz­no­si­lo 60,4 mi­li­o­na. Ta­da je naj­ve­ći dio, 45 mi­li­o­na ne­do­zvo­lje­nog pre­ko­ra­če­nja bi­lo zbog kon­ver­zi­ja du­ga EPCG za ak­ci­je. Osta­tak se od­no­sio na ne­pla­ni­ra­ne sud­ske od­lu­ke.
U 2015. je ne­do­zvo­lje­no pre­ko­ra­če­nje iz­no­si­lo 19,2 mi­li­o­na, 2013. go­di­ni 22,55 mi­li­o­na, a la­ni 980 hi­lja­da eura. Naj­ve­ći dio ovih iz­no­sa se od­no­sio na sud­ske pre­su­de, a dio je oti­šao i na ku­po­vi­nu har­ti­ja od vri­jed­no­sti.
Ka­da se upo­re­de sa go­di­šnjim bu­dže­ti­ma, pre­ko­ra­če­nja su iz­no­si­la od 10 do 20 od­sto ukup­ne vri­jed­no­sti bu­dže­ta. Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” sma­tra­ju da ovo­li­ka pre­ko­ra­če­nja po­ka­zu­ju da se bu­džet­ska sred­stva ni­je­su tro­ši­la ka­ko tre­ba. Da si­tu­a­ci­ja bu­de još go­ra, DRI ni­je da­va­la ne­ga­tiv­na mi­šlje­nja, ni­ti je bi­lo ko tr­pio po­sle­di­ce zbog pre­ko­ra­čenja bu­džet­ske po­tro­šnje.
Pot­pred­sjed­nik GP URA Mi­loš Ko­na­tar je ka­zao da se po­sta­vlja pi­ta­nje ima li smi­sla do­bi­ja­ti in­for­ma­ci­je od DRI, ka­da ne po­sto­ji re­ak­ci­ja nad­le­žnih or­ga­na.
– Da smo ozbilj­ni i iz­vje­šta­ji bi se ozbilj­no shva­ta­li, od­no­sno ima­li bi od­re­đe­nu po­sle­di­cu. U ovom slu­ča­ju Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i Vla­da su od­go­vor­ni. Dok god ne iz­mije­ni­mo za­ko­ne da iz­vje­šta­je DRI pro­ce­su­i­ra tu­ži­la­štvo i da se sno­si od­go­vor­nost za sta­nje na ko­je uka­že DRI to je pra­zno slo­vo na pa­pi­ru – re­kao je Ko­na­tar.
Is­ta­kao je da je vr­lo bit­no zbog ko­jih tro­ško­va je pre­ko­ra­čen bu­džet.
– To su obič­no tro­ško­vi ko­je je Vla­da htje­la da sa­kri­je i ni­je ih pri­ka­za­la kroz bu­džet, pa DRI mo­ra na­knad­no da uka­zu­je na pre­ko­ra­če­nja po­tro­šnje. Do­bro je što DRI uka­zu­je, ali iz­o­sta­je re­ak­ci­ja. To je pro­blem – na­veo je Ko­na­tar.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca je oci­je­nio da uza­stop­na pre­ko­ra­če­nja bu­džet­ske po­tro­šnje u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne go­vo­re o ne­sank­ci­o­ni­sa­nim pro­ma­ša­ji­ma i ne­ra­ci­o­nal­nom tro­še­nju nov­ca gra­đa­na.
– Prav­no po­sma­tra­no pre­ko­ra­če­nje bu­džet­skih gra­ni­ca je dje­lo­va­nje iz­van prav­ne zo­ne. Ako se ne­ka­žnje­no dje­lu­je van prav­ne zo­ne, on­da to ni­je bu­džet­ska po­li­ti­ka već uzur­pa­ci­ja. Oči­gled­no je i da se kon­tro­la fo­ku­si­ra na for­mal­ne di­men­zi­je, bez ula­že­nja u uzro­ke pre­ko­ra­če­nja i re­zul­ta­te po­stig­nu­te bu­džet­skom po­tro­šnjom – is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca.
Ako za pre­ko­ra­če­nja ne sle­du­je sank­ci­ja, ka­ko je ka­zao, on­da ne­ma ni va­lja­nog mo­ti­va da se bu­džet re­al­no pla­ni­ra i za­ko­ni­to iz­vr­ša­va.
– Onaj ko ne­ka­žnje­no i ne­ka­žnji­vo tro­ši no­vac mi­mo za­kon­skih odo­bre­nja, taj ni­je no­si­lac bu­džet­ske po­li­ti­ke već uzur­pa­tor. Osim ne­ka­žnji­vo­sti uzro­ci ovih pre­ko­ra­če­nja su ne­po­sto­ja­nje efi­ka­snog si­ste­ma pro­gram­skog bu­dže­ti­ra­nja, ne­po­sto­ja­nje efi­ka­snog sred­njo­roč­nog okvi­ra jav­nih ras­ho­da, ali i ne­po­sto­ja­nje fi­skal­nih pra­vi­la ko­ja bi blo­ki­ra­la pre­ko­ra­če­nja i pro­iz­ve­la efek­te za one ko­ji ne po­štu­ju za­kon­ske li­mi­te. Zbog to­ga se po­tro­šnja ne usmje­ra­va na dru­štve­ne pri­o­ri­te­te, već na tre­nut­ne i pro­la­zne po­tre­be ko­je se ni­kad ne mo­gu po­u­zda­no pro­ci­je­ni­ti i pri­klad­no is­pla­ni­ra­ti. Bez ove bu­džet­ske re­for­me uti­caj i sna­ga po­li­ti­ča­ra i bi­ro­kra­ta će in­ten­ziv­ni­je uti­ca­ti na obim bu­džet­ske po­tro­šnje ne­go va­žnost dru­štve­nih po­tre­ba – za­klju­čio je Ko­pri­vi­ca.
D.M.


Dr­ža­va ne po­štu­je pra­va gra­đa­na


Ko­pri­vi­ca je ka­zao da su je­dan od uzro­ka pre­ko­ra­če­nja i iz­da­ci na ime sud­skih pre­su­da.
– Enorm­ni iz­da­ci po ovom osno­vu uka­zu­ju na to da dr­žav­ni or­ga­ni u dra­ma­tič­noj mje­ri ne po­štu­ju pra­va gra­đa­na i da im pri­či­nja­va­ju ve­li­ku eko­nom­sku šte­tu. Raz­mje­re ovog pro­ble­ma su vi­še ne­go za­bri­nja­va­ju­će i o to­me ni­ko ni­je po­lo­žio ra­ču­ne. Šta­vi­še, u stra­hu od po­kre­ta­nja sud­skih po­stu­pa­ka pro­tiv dr­ža­ve od stra­ne gra­đa­na ko­ji­ma dr­žav­ni or­ga­ni kr­še pra­va, Vla­da je pred­lo­ži­la, a po­slu­šna skup­šti­na usvo­ji­la iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o par­nič­nom po­stup­ku ko­jim se gra­đa­ni­ma na­me­će oba­ve­za pla­ća­nja advo­kat­skih tro­ško­va u spo­ro­vi­ma s dr­ža­vom ne bi li se oni za­stra­ši­li da ne tu­že dr­ža­vu. Mi smo kod Ustav­nog su­da po­kre­nu­li po­stu­pak za ocje­nu ustav­no­sti za­to što je nji­me pre­kr­šen ustav­ni prin­cip o jed­na­ko­sti i za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je, ali i ustav­no pra­vo na pra­vič­no su­đe­nje i pri­stup su­du. U 2016. je dr­ža­va mo­ra­la pla­ti­ti 27 mi­li­o­na eura na ime sud­skih od­lu­ka za­to što je to svo­jim po­na­ša­njem uzro­ko­va­lo 36 po­tro­šač­kih bu­džet­skih je­di­ni­ca – re­kao je Ko­pri­vi­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"