Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi BROJ PRIGOVORA NA RAD OSOBLJA U KCCG POVEĆAN ZA 20 ODSTO
Ombudsmanu se žalilo hiljadu pacijenata
Ombudsmanu se žalilo hiljadu pacijenata Najveći broj prigovora upućenih zaštitniku prava pacijenata odnosi se na najopterećenije – Kliniku za bolesti srca, Kliniku za očne bolesti i Internu kliniku, na dužinu čekanja i najčešće na kontrolni pregled, ističe Grana Bubanja
Za­štit­ni­ku pra­va pa­ci­je­na­ta Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) u 2017. go­di­ni ža­li­lo se na me­di­cin­sku za­šti­tu 1.009 pa­ci­je­na­ta, što je za 20 osto vi­še ne­go u 2016. go­di­ni ka­da ih je bi­lo 788. Za­štit­nik pra­va pa­ci­je­na­ta Gra­na Bu­ba­nja ka­za­la je za „Dan” da se KCCG u pe­ri­o­du od 1.1.2017. do 1.12.2017. go­di­ne obra­ti­lo 1.009 pa­ci­je­na­ta ili čla­no­va nji­ho­vih po­ro­di­ca za­štit­ni­ku pra­va pa­ci­je­na­ta ili di­rek­to­ri­ci usta­no­ve Zo­ri­ci Ko­va­če­vić, ka­ko bi is­ka­za­li ne­za­do­volj­stvo tret­ma­nom, li­je­če­njem i du­ži­nom če­ka­nja na pre­gled. Bu­ba­nja ni­je od­go­vo­ri­la ko­li­ko je sank­ci­ja iz­re­če­no me­di­cin­skim rad­ni­ci­ma zbog pro­pu­sta u ra­du.
– Naj­ve­ći broj pri­go­vo­ra upu­će­nih za­štit­ni­ku pra­va pa­ci­je­na­ta od­no­si se na naj­op­te­re­će­ni­je kli­ni­ke (Kli­ni­ka za bo­le­sti sr­ca, Kli­ni­ka za oč­ne bo­le­sti, In­te­r­na kli­ni­ka), na du­ži­nu če­ka­nja i naj­če­šće na kon­trol­ni pre­gled. Ma­nji dio pri­go­vo­ra od­no­sio se na po­stu­pak zdrav­stve­nih rad­ni­ka i kva­li­tet pru­že­ne zdrav­stve­ne uslu­ge. Na­ve­de­ni pro­ble­mi se ja­vlja­ju zbog op­te­re­će­no­sti na­še usta­no­ve ko­ja pru­ža zdrav­stve­ne uslu­ge gra­đa­ni­ma na se­kun­dar­nom i ter­ci­jar­nom ni­vou, objek­tiv­nih te­ško­ća kao što su ne­do­sta­tak ka­dra, ne­do­vo­ljan pro­stor, pri­vre­me­ni za­stoj u ra­du opre­me, na­bav­ci po­tro­šnog me­di­cin­skog ma­te­ri­ja­la i dru­gih teh­nič­kih ne­do­sta­ta­ka – is­ti­če Bu­ba­nja.
Ona ob­ja­šnja­va da je za­štit­nik pra­va pa­ci­je­na­ta po sva­kom pri­go­vo­ru, bi­lo usme­nom ili u pi­sa­noj for­mi, pred­u­zeo sve neo­p­hod­ne ak­tiv­no­sti za rje­ša­va­nje istog u skla­du sa Za­ko­nom o pra­vi­ma pa­ci­je­na­ta.
– U to­ku pro­ce­su­i­ra­nja sa­mog pri­go­vo­ra, gdje god je utvr­đe­no da je uče­nje­na ne­ka od po­vre­da pra­va pa­ci­jen­ta, na­sto­ja­lo se da se pri­bjeg­ne ade­kvat­nom rje­še­nju, shod­no va­že­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma. Sva­kom pri­go­vo­ru se pri­stu­pa po pred­vi­đe­noj pro­ce­du­ri, a pod­no­si­lac se oba­vje­šta­va o pred­u­ze­tim rad­nja­ma za nje­go­vo rje­ša­va­nje. Shod­no po­me­nu­tom, Za­kon o pra­vi­ma pa­ci­je­na­ta pro­pi­su­je rok od tri da­na za od­go­vor po pri­go­vo­ru, te se pro­pi­sa­no i na­sto­ji po­što­va­ti, osim u iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma o če­mu oba­vje­šta­va­mo pod­no­si­o­ca. Za­štit­nik pra­va pa­ci­jen­ta, kao i di­rek­tor jav­ne zdrav­stve­ne usta­no­ve du­žni su da Mi­ni­star­stvu zdra­vlja do­sta­ve kvar­tal­ni iz­vje­štaj o bro­ju pod­ne­se­nih pri­go­vo­ra, kao i o pred­u­zet­nim ak­tiv­no­sti­ma za rje­ša­va­nje, a isti su do­stup­ni na saj­tu ovog dr­žav­nog or­ga­na – na­vo­di Bu­ba­nja.
Bu­ba­nja is­ti­če da Kli­nič­ki cen­tar kao naj­ve­ća zdrav­stve­na usta­no­va na­sto­ji da una­pri­je­di uslo­ve za pri­jem pa­ci­je­na­ta.
– Adap­ta­ci­jom pro­sto­ra, što je ra­đe­no ove i pro­šle go­di­ne, na­bav­kom no­ve me­di­cin­ske opre­me, kao i raz­li­či­tim vi­do­vi­ma edu­ka­ci­je za­po­sle­nih, pru­ža­mo ka­vli­tet zdrav­stve­ne uslu­ge ko­ji će za­do­vo­lji­ti i naj­stro­že stan­da­de, što na­ši pa­ci­jen­ti i za­slu­žu­ju. Svi pa­ci­jen­ti, čla­no­vi nji­ho­vih po­ro­di­ca ili gra­đa­ni uop­šte, mo­gu se obra­ti­ti za­štit­ni­ku pra­va pa­ci­je­na­ta KCCG u pi­sa­noj for­mi do­sta­vlja­njem do­pi­sa ar­hi­vi na­še usta­no­ve ili pu­tem e-mej­la: zpp@kccg.me. Usme­nim pu­tem mo­gu se obra­ti­ti lič­no ili po­zi­vom na broj te­le­fo­na 020 412 243, 069 157 924 sva­kog rad­nog da­na – po­ru­ču­je Bu­ba­nja gra­đa­ni­ma.D.B.


Ko­va­če­vić: Pri­ja­vi­ću ko­rup­ci­ju

Di­rek­to­ri­ca KCCG Zo­ri­ca Ko­va­če­vić ka­za­la je da će tu­ži­la­štvu lič­no pro­ce­su­i­ra­ti sva­ki pri­mjer ko­rup­ci­je u naj­ve­ćoj zdrav­stve­noj usta­no­vi u ze­mlji. Go­stu­ju­ći u emi­si­ji Ra­dio or­di­na­ci­ja na Ra­di­ju Cr­ne Go­re, is­ta­kla je da joj ne pa­da na pa­met da za­šti­ti bi­lo ko­ga ko od pa­ci­je­na­ta tra­ži no­vac za zdrav­stve­ne uslu­ge. Tvr­di i da se ta­ko ne­što ni­je de­si­lo u po­sled­njih go­di­nu, ot­kad se na­la­zi na če­lu KCCG.
– Po­zi­vam sva­kog ko ima pri­mjer ko­rup­ci­je, da do­đe, obe­ća­vam da ću to lič­no pro­ce­su­i­ra­ti tu­ži­la­štvu. Ne pa­da mi na pa­met da bi­lo ko­ga za­šti­tim. Jav­no ću ob­zna­ni­ti sva­ki pri­mjer ko­rup­tiv­nog po­na­ša­nja lje­ka­ra – sa­op­šti­la je Ko­va­če­vić.


Mi­ni­star­stvu zdra­vlja 164 pri­go­vo­ra

Pre­ma iz­vje­šta­ju Mi­ni­star­stva zdra­vlja za pro­šlu go­di­nu, pre­ko 2.000 pa­ci­je­na­ta ža­li­lo se na rad svih zdrav­stve­nih usta­no­va u 2016. go­di­ni.
– Uku­pan broj pod­ni­je­tih pri­go­vo­ra pa­ci­je­na­ta za 2016. go­di­nu je 2.070, od če­ga zdrav­stve­nim usta­no­va­ma 1.906, a Mi­ni­star­stvu zdra­vlja 164. Naj­ve­ći broj pri­go­vo­ra od­no­sio se na du­ži­nu če­ka­nja na zdrav­stve­ne uslu­ge – 545 pri­go­vo­ra; na or­ga­ni­za­ci­ju zdrav­stve­ne slu­žbe pod­ni­je­to je 509 pri­go­vo­ra, broj pri­go­vo­ra na ru­bri­ku osta­lo iz ta­be­lar­nog pri­ka­za (neo­d­go­va­ra­nje na te­le­fon, obra­ća­nje za kon­sul­ta­ci­ju ili sa­vjet i sl.) 478, na po­stu­pak zdrav­stve­nih rad­ni­ka ili sa­rad­ni­ka pod­ni­je­to je 389 pri­go­vo­ra, na kva­li­tet zdrav­stve­nih uslu­ga 113, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"