Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-03-06 SINDIKAT DOKTORA OPTUŽUJE MINISTRA ZDRAVLJA DA ZLOUPOTREBLJAVA FUNKCIJU
Službeni auto u privatne svrhe
Službeni džip ispred ministrovog stana za vikend Službeni auto u privatne svrhe Ovo jeste primjer i zloupotrebe novca poreskih obveznika i funkcije koju obavlja jer od proljetos ministar svakodnevno koristi službeno vozilo u privatne svrhe i parkira ga ispred svoje kuće u Dalmatinskoj ulici u Podgorici, ističu iz Sindikata Putni nalozi ministra i sekretara Milovana Vujovića pokazuju da su automobilima koji su kupljeni u septembru, prešli i do 16.000 kilometara, kao i da su maltene angažovani u taksi udruženjima, navode iz Sindikata
Sin­di­kat dok­to­ra me­di­ci­ne op­tu­žio je mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća da no­vi džip „ško­da”, ko­ji je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja lje­tos ku­pi­lo za vi­še od 20.000 eura, a ko­ji je re­gi­stro­van na pri­vat­ne ta­bli­ce, ko­ri­sti u pri­vat­ne svr­he. Oni svo­je tvrd­nje pot­kre­plju­ju i fo­to­gra­fi­ji­ma na ko­ji­ma je auto­mo­bil usli­kan u ne­dje­lju 4. mar­ta, van rad­nog vre­me­na, par­ki­ran is­pred nje­go­ve ku­će. Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne za „Dan” su sa­op­šti­li da, uko­li­ko mi­ni­star na ova­ko oči­gled­nim stva­ri­ma ne ma­ri za mi­šlje­nje jav­no­sti, ka­ko se tek od­no­si na ni­vo­i­ma gdje su kon­tro­la i uvid u nje­gov rad ma­nje do­stu­pni. Pre­ma vla­di­noj ured­bi o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja slu­žbe­nih vo­zi­la, za­bra­nje­no je da se ona ko­ri­ste van rad­nog vre­me­na.
– Ovo je­ste pri­mjer i zlo­u­po­tre­be nov­ca po­re­skih ob­ve­zni­ka i funk­ci­je ko­ju oba­vlja. Od lje­tos mi­ni­star sva­ko­dnev­no ko­ri­sti slu­žbe­no vo­zi­lo i par­ki­ra ga is­pred svo­je ku­će u Dal­ma­tin­skoj uli­ci u Pod­go­ri­ci. Isto je bi­lo i pre­kju­če, ka­da je, umje­sto is­pred mi­ni­star­stva ili na par­kin­gu Vla­de, auto­mo­bil Hra­po­vi­ća bio par­ki­ran is­pred nje­go­vog sta­na. Ured­bom o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re de­fi­ni­sa­no je da će se pro­tiv od­go­vor­nog li­ca pred­u­ze­ti mje­re u skla­du sa za­ko­nom, ako se utvr­di da je slu­žbe­ni auto­mo­bil ko­ri­šćen u pri­vat­ne svr­he. U istom pro­pi­su na­vo­di se da se vo­zi­la, osim onih ko­ja su da­ta na stal­nu upo­tre­bu, na­kon za­vr­šet­ka slu­žbe­nog po­sla ili dru­gog za­dat­ka par­ki­ra­ju na pro­sto­ru is­pred or­ga­na ko­ji ih ko­ri­sti ili na dru­gom mje­stu ko­je je od­re­đe­no ak­tom or­ga­na. Sa­mo šti­će­ne lič­no­sti, a mi­ni­star ni­je na tom spi­sku, mo­gu cje­lo­dnev­no da ko­ri­ste slu­žbe­na vo­zi­la – is­ti­ču iz Sin­di­ka­ta.
Iz Sin­di­ka­ta na­vo­de da se ka­da su u pi­ta­nju za­ra­de lje­ka­ra po­zi­va­ju na či­nje­ni­cu da u to­ku go­di­ne bu­džet­ske šted­nje i mo­ra­mo bi­ti svje­sni eko­nom­skog am­bi­jen­ta.
– Hra­po­vić upo­zo­ra­va da ni­ka­ko ne mo­že­mo za­ne­ma­ri­ti eko­nom­ski mo­me­nat i ogra­ni­če­na sred­stva u bu­dže­tu, či­je mo­guć­no­sti u ovom tre­nut­ku di­je­le svi za­po­sle­ni u jav­nom sek­to­ru. Put­ni na­lo­zi mi­ni­stra i se­kre­ta­ra Mi­lo­va­na Vu­jo­vi­ća po­ka­zu­ju da su ko­li­ma ko­ja su ku­plje­na u sep­tem­bru pre­šli i do 16.000 ki­lo­me­ta­ra, kao da su za­po­sle­ni u tak­si udru­že­nji­ma. Po vla­di­noj ured­bi sa­mo čla­no­vi Vla­de ima­ju pra­vo na vo­zi­lo 24 ča­so­va – po­ru­ču­ju iz Sin­di­ka­ta.
No­va „ško­da”, ko­ja je vla­sni­štvo mi­ni­star­stva, kra­jem av­gu­sta re­gi­stro­va­na je na ci­vil­ne ta­bli­ce PG HJ 938, iz Hra­po­vi­će­vog re­so­ra, ali i iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP), na či­jem je če­lu Me­vlu­din Nu­ho­džić, ta­da ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja po kom osno­vu je re­gi­stro­van na pri­vat­ne ta­bli­ce.
Pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma MUP-a, ko­je je ob­ja­vio „Dan”, dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je ras­po­la­žu sa 3.721 slu­žbe­ni auto­mo­bil, a 755 na re­gi­star­skoj ta­bli­ci ne sa­dr­ži slu­žbe­nu skra­će­ni­cu CG ili MN.
Pre­ma po­da­ci­ma iz imo­vin­skog kar­to­na Hra­po­vi­ća, on ne po­sje­du­je ni­je­dan pri­vat­ni auto­mo­bil, dok je nje­go­va su­pru­ga Maj­da Hra­po­vić vla­sni­ca vo­zi­la „hjun­dai”, ko­ji je pro­iz­ve­den pri­je sedam go­di­na.
Iz Ministarstva zdravlja „Danu” juče nijesu odgovorili na pitanja, koja smo im uputili elektronskim putem.D.B.


Ku­pi­li dva auto­mo­bi­la za 40.000

Mi­ni­star­stvo zdra­vlja je kra­jem av­gu­sta pro­šle go­di­ne, pu­tem jav­nog po­zi­va, ku­pi­lo dva no­va slu­žbe­na auto­mo­bi­la či­ja je vri­jed­nost 45.000 eura.
Ten­de­rom je tra­že­no da auto­mo­bi­li bu­du cr­ne me­ta­lik i bra­on me­ta­lik bo­je. Mi­ni­star­stvo je in­si­sti­ra­lo da no­vi auto­mo­bi­li, iz­me­đu osta­log, omo­gu­ća­va­ju „po­ve­zi­va­nje te­le­fo­na” i da ima­ju „sklo­pi­ve i gri­ja­ne spo­lja­šnje re­tro­vi­zo­re, dvo­zon­sku kli­mu, gri­ja­če pred­njih sje­di­šta, ra­dio-apa­rat, pred­nje na­slo­ne za ru­ku”. U ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji pi­še i da auto­mo­bi­li mo­ra­ju da po­sje­du­ju za­pre­mi­nu pr­tlja­žni­ka mi­ni­mum 695 i 580 li­ta­ra.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"