Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Đukanović slao gorivo za tenkove, tužilaštvo ćuti * Bolje izbori nego ucjene * Sebi smanjio platu pa sad traži razliku * Koban udar u ogradu * Brojne prepreke na putu u NATO * Tramp rekao, pa porekao * Ljubav pod sankcijama
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, gradonačelnik Berana:
U cilju nalaženja rješenja za stanje u SNP-u, ako budem predložen, ne želim biti kandidat za predsjednika partije.

Vic Dana :)

- Nismo se mogli dogovoriti oko imena. Moj muž je Meksikanac i htio je da nam se ćerka zove Huana, a ja sam željela klasično Maria. Morali smo pronaći kompromis.
- I?.... Koje ime ste dali djetetu?
- Marihuana.


Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Zadaviti čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, zadavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SAVJET I GRAĐANI MZ VELIKA INICIRALI SANACIJU OBJEKTA STARE ŠKOLE
Ministar Šehović dao saglasnost
Radovi na školi 2014. Ministar Šehović dao saglasnost
PLAV – Sa­vjet mje­sne za­jed­ni­ce Ve­li­ka, na zbo­ru gra­đa­na odr­ža­nom u ju­nu ove go­di­ne, do­go­vo­rio je da po­kre­ne ini­ci­ja­ti­vu za sa­na­ci­ju objek­ta sta­re ško­le u Ve­li­ci, ka­ko bi se on za­šti­tio od pro­pa­da­nja. Tim po­vo­dom pred­sjed­nik Sa­vje­ta MZ Ma­rin­ko Bo­ško­vić, po­slao je za­htjev Mi­ni­stru pro­svje­te Da­mi­ru Še­ho­vi­ću, da im do­zvo­li tu ak­tiv­nost, ko­ja bi ob­u­hva­ti­la gru­be zi­dar­ske po­slo­ve i ukro­vlje­nje objek­ta.
Bo­ško­vić je u za­htje­vu mi­ni­stra upo­znao sa isto­ri­ja­tom ško­le i nje­nim zna­ča­jem za Ve­li­ča­ne i ve­lič­ki kraj. Pre­do­čio mu je ka­ko tu ži­ve u ve­o­ma te­škim uslo­vi­ma, da ne­ma­ju ni­ka­kav pri­vred­ni su­bjekt, pro­dav­ni­cu, ugo­sti­telj­ski obje­kat…, ali da ipak ži­ve u na­di da će se to u do­gled­no vri­je­me pro­mi­je­ni­ti i kre­nu­ti pre­po­rod se­la.
– Mi­ni­stru sam, da­kle, pre­do­čio na­šu ukup­nu pro­ble­ma­ti­ku, s na­gla­skom da sa­mo ima­mo pod­ruč­no odje­lje­nje Osnov­ne ško­le „Pe­tar De­do­vić” na Mu­ri­ni, u ko­joj se u no­vom objek­tu od­vi­ja če­tvo­ro­go­di­šnja na­sta­va. Po­ja­snio sam mu ka­kva je sud­bi­na tog sta­rog objek­ta za ko­ji tra­ži­mo do­zvo­lu za sa­na­ci­ju, na­gla­siv­ši da on po­sto­ji mno­go du­že od sto go­di­ne, a da škol­stvo u Ve­li­ci da­ti­ra još iz 1864. go­di­ne, ka­da se de­set go­di­na na­sta­va od­vi­ja­la ile­gal­no, pa on­da u pri­vat­noj ku­ći i na­po­kon po­sta­la dr­žav­na, što je po­sli­je ce­tinj­ske naj­sta­ri­ja ško­la u Cr­noj Go­ri, sa či­me se mi po­no­si­mo. Za­to taj obje­kat do­ži­vlja­va­mo kao je­di­no kul­tur­no zda­nje u se­lu, za ko­je nas ve­žu emo­tiv­ne uspo­me­ne, jer su ga ra­di­li na­ši pre­ci. Ka­ko smo ga pri­je ne­ku go­di­nu ot­kri­li, da bi ga pri­pre­mi­li za sa­na­ci­ju, a on­da­šnji škol­ski od­bor, za­jed­no s di­rek­to­rom ško­le, a uz sa­gla­snost ta­da­šnjeg mi­ni­stra Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća, 12. fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne htje­li da ga sru­še, a mi od­bra­ni­li, objekt je do­dat­no bio iz­lo­žen pro­pa­da­nju. Sa­da smo se do­go­vo­ri­li da ga sa­ni­ra­mo – ura­di­mo gru­be zi­dar­ske ra­do­ve i ukro­vi­mo ga, pa ne­ka i da­lje osta­ne svo­ji­na mi­ni­star­stva. Mi­ni­star Še­ho­vić, na­gla­siv­ši da oni ne­ma­ju sred­sta­va da nam po­mog­nu u sa­na­ci­ji, ve­o­ma br­zo je od­go­vo­rio na naš za­htjev po­zi­tiv­no, na če­mu smo mu ne­iz­mjer­no za­hval­ni, po­go­to­vo što je on je­di­ni čo­vjek u vla­di ko­ji nas je u pot­pu­no­sti ra­zu­mio – ka­zao je Bo­ško­vić.
Po do­bi­ja­nju od­go­vo­ra Bo­ško­vić je za 1. jul bio za­ka­zao sa­sta­nak sa­vje­ta i gra­đa­na Ve­li­ke, s ci­ljem da od­lu­če ka­ko da se or­ga­ni­zu­ju u ak­tiv­no­sti­ma sa­na­ci­je objek­ta, s ob­zi­rom na to da MZ ne­ma fi­nan­sij­skih sred­sta­va. Ta­ko­đe i da se do­go­vo­re o nje­go­voj na­mje­ni: da li da bu­de mu­zej, da li pro­stor za oku­plja­nje gra­đa­na…, s ob­zi­rom a to da je tu ško­la i cr­kva, ili pak kao vi­še­na­mjen­ski obje­kat što bi bi­lo naj­cje­lis­hod­ni­je.
– Odr­žan je taj sa­sta­nak, ko­jem su, po­red gra­đa­na, pri­su­stvo­va­la i ve­lič­ka NVU „Klub Ve­li­ka” i „Ve­lič­ka Ka­pe­ta­ni­ja”. Svi su upo­zna­ti sa od­go­vo­rom mi­ni­stra. Udru­že­nje Ve­li­ča­na iz Ko­to­ra je pi­sme­no po­sla­lo po­dr­šku i na­gla­si­lo da će nam po­mo­ći u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma. Na sa­stan­ku je usa­gla­še­no da Sa­vjet MZ bu­de glav­ni no­si­lac po­sla, a da iza­be­re or­ga­ni­za­ci­o­ni od­bor ko­ji će ko­or­di­ni­ra­ti ak­tiv­no­sti­ma. Za­klju­če­no je i da Sa­vjet mo­ra da an­ga­žu­je struč­na li­ca za iz­ra­du sa­na­ci­o­nog pro­jek­ta, da to da­kle bu­de iz­ve­de­no struč­no i kva­li­tet­no, za šta se po­nu­di­la Ka­pe­ta­ni­ja da će ona an­ga­žo­va­ti ar­hi­tek­tu za taj dio po­sla, s ak­cen­tom da obje­kat osta­ne u auten­tič­nom ob­li­ku ka­kav je pret­hod­no bio. Obim po­sla bi bio na iz­ra­di stu­bo­va, cer­kla­ša i ukro­vlje­nja, a da ra­do­vi kre­nu što pri­je, jer ne­za­šti­ćen obje­kat br­zo pro­pa­da po­go­to­vo u zim­skim uslo­vi­ma. Po­moć ra­ču­na­mo od Op­šti­ne, svih lju­di iz Ve­li­ke ko­ji su bi­va­li đa­ci te ško­le, kao i do­na­to­ra ko­ji bi pre­po­zna­li va­žnost ovog objek­ta – is­ti­če Bo­ško­vić.N.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"