Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U ZAOKRETU OD INDUSTIJSKOG KA TURISTIČKOM MJESTU MZ BIJELA PRED BROJNIM INFRASTRUKTURNIM IZAZOVIMA
Eliminacija grita preduslov za razvoj
Grit u brodogradilištu Eliminacija grita preduslov za razvoj Nema ekonomskog razvoja dok se ne riješi ekološki problem, odnosno problem grita. Bijeljani se nadaju, da će se, kako je saopšteno iz Vlade, sa odvozom grita iz kruga Brodogradilišta, započeti s proljeća, čime će iz našeg mjesta biti eliminisana crna ekološka tačka – ističe Vladimir Zloković
HER­CEG NO­VI - Ga­še­nje Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta, na­ja­vlje­na grad­nja ma­ri­ne za re­mont me­ga­jah­ti, apart­man­skog na­se­lja, rad ho­te­la ve­ćih ka­pa­ci­te­ta i grad­nja tu­ri­stič­kog kom­plek­sa sa pet zvje­zdi­ca u na­se­lju Ža­ger, uči­ni­la je da se ži­te­lji Bi­je­le u ve­ćoj mje­ri okre­nu tu­ri­zmu i uka­žu na po­tre­bu po­sto­ja­nja kva­li­tet­ne in­fra­struk­tu­re.
Pred­sjed­nik MZ Bi­je­la Vla­di­mir Zlo­ko­vić ka­že da je upra­vo po­sto­ja­nje ho­te­la ve­ćih ka­pa­ci­te­ta uči­ni­lo da ova tu­ri­stič­ka se­zo­na bu­de bo­lja od pro­šlo­go­di­šnje. On na­gla­ša­va da za­hva­lju­ju­ći ra­du ho­te­la „Park“ tu­ri­sta ima i u no­vem­bru što go­vo­ri da Bi­je­la po­sta­je tu­ri­stič­ko mje­sto.
- Osnov­ni pro­jek­ti ko­je smo kan­di­do­va­li kod nad­le­žnih op­štin­skih slu­žbi su sa­na­ci­ja pu­ta kroz Bjel­sku va­lu do cr­kve Po­la­ga­nja ri­ze pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce, re­kon­struk­ci­ja i sta­vlja­nje u funk­ci­ju Do­ma kul­tu­re, te be­to­ni­ra­nje pu­ta u na­se­lju Ža­ger. Kan­di­do­va­li smo i iz­grad­nju jav­ne ra­svje­te od Pa­no­ra­me po­red ka­pi­je Bro­do­gra­di­li­šta do po­to­ka Pi­ja­vi­ca. Je­dan od na­ših pro­gram­skih ci­lje­va je po­sti­za­nje pot­pu­ne va­lo­ri­za­ci­je fud­bal­skog sta­di­o­na, ko­ji je ne­ka­da oku­pljao hi­lja­de na­vi­ja­ča, a ko­ji bi mo­gao bi­ti zna­ča­jan re­surs za zim­ske pri­pre­me spor­ti­sta. U tom smi­slu i upra­va FK Bi­je­la ula­že na­por da se za­pu­šte­ni sta­di­on oči­sti, te­ren ure­di i pri­ve­de na­mje­ni – is­ti­če Zlo­ko­vić u raz­govoru za „Dan”.
Ka­da je ri­ječ o Ja­dran­skom bro­do­gra­di­li­štu u ko­jem je ra­dio naj­ve­ći broj mje­šta­na, Zlo­ko­vić pod­sje­ća da su svi Bi­je­lja­ni emo­tiv­no do­ži­vje­li is­plo­vlja­va­nje ma­log i ve­li­kog do­ka, pa sa­mim tim i de­fi­ni­tiv­no ga­še­nje pred­u­ze­ća.
- Te­ško je bi­lo svi­ma ka­da su is­plo­vlja­va­li do­ko­vi, ali tre­ba­lo bi da gle­da­mo na­pri­jed. Oče­ku­je­mo da se glav­ni re­surs, a to su pro­stor i oba­la, što bo­lje is­ko­ri­ste i va­lo­ri­zu­ju, te da se do­ma­ćin­skim od­no­som, na­pra­vi bo­lja po­nu­da za tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju ka­ka­va je Bi­je­la. Mje­sto je ne­ka­da bi­lo pre­po­zna­to po in­du­strij­skim ka­pa­ci­te­ti­ma, dok je ono da­nas tu­ri­stič­ko mje­sto, okre­nu­to no­vim tren­do­vi­ma, što će se po­seb­no vi­dje­ti na­kon va­lo­ri­za­ci­je pro­sto­ra Bro­do­gra­di­li­šta i oba­le za re­mont jah­ti i me­ga­jah­ti. Čak se go­vo­ri i o even­tu­al­nom pri­hva­ti­li­štu za kru­ze­re - ka­že Zlo­ko­vić i ape­lu­je na nad­le­žne da se što hit­ni­je rje­ša­va sta­tus pro­sto­ra sa­da već biv­šeg Bro­do­gra­di­li­šta, a na­ro­či­to pi­ta­nje gri­ta ko­je je bit­no zbog za­šti­ta ži­vot­ne. On je iz­ra­zio uvje­re­nje da no­va in­di­strij­ska zo­na ima per­spek­ti­vu za upo­sle­nje lju­di ko­ji su ra­di­li u Bro­do­gra­di­li­štu, a ri­ječ je o ve­li­kom bro­ju vr­snih in­že­nje­ra i struč­nja­ka raz­li­či­tih pro­fi­la.
- U okru­že­nju su Por­to­mon­te­ne­gro, a bi­će i Por­to­no­vi, baš kao dru­ge ma­ri­ne sa luk­su­znim jah­ta­ma, ko­ji­ma će bi­ti po­tre­ban ser­vis. No, va­lja na­gla­si­ti da ne­ma eko­nom­skog raz­vo­ja, dok se ne ri­je­ši eko­lo­ški pro­blem, pro­blem gri­ta. Bi­je­lja­ni se na­da­ju, da će se, ka­ko je sa­op­šte­no iz Vla­de, sa od­vo­zom gri­ta iz kru­ga Bro­do­gra­di­li­šta, za­po­če­ti s pro­lje­ća, či­me će iz na­šeg mje­sta bi­ti eli­mi­ni­sa­na cr­na eko­lo­ška tač­ka – is­ti­če Zlo­ko­vić.
Je­dan od rad­ni­ka ko­ji su bi­li an­ga­žo­va­ni na po­slo­vi­ma pri­pre­me do­ko­va za is­plo­vlja­va­nje i pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta u pe­ri­o­du ka­da je u Bro­do­gra­di­li­štu uve­den ste­čaj, Mla­den Kri­vo­ka­pić ka­že da mu je žao što vi­še ne­ma kom­pa­ni­je oko ko­je se „vr­tio ži­vot u Bi­je­loj”.
- Osje­ća­mo ve­li­ko raz­o­ča­re­nje zbog to­ga što se uga­si­la kom­pa­ni­ja ko­ja je go­di­na­ma bi­la si­no­nim za Bi­je­lu, ali se na­dam da će za me­ne i mo­je ko­le­ge bi­ti po­sla u bu­du­ćem Cen­ta­ru za iz­grad­nju i re­mont jah­ti či­je je osni­va­nje na­ja­vio pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić- ka­že Kri­vo­ka­pić.
Ži­te­lji Bi­je­le uka­zu­ju i na pro­blem pal­mi­nog sur­la­ša ko­ji je de­set­ko­vao pal­me u ovom mje­stu.
- Pal­min sur­laš je od svih di­je­lo­va her­ceg­nov­ske op­šti­ne pr­vo na­pao Bi­je­lu. Po­sljed­nja in­for­mci­ja ko­ju smo ču­li je da je kom­plet­na Bi­je­la za­ra­že­no pod­ruč­je. Bor­ba pro­tiv ovog štet­ni­ka bi mo­ra­la bi­ti efi­ka­sni­ja. Uko­li­ko ne bu­de ade­kvat­ne za­šti­te osta­će­mo bez ijed­ne pal­me, ne sa­mo fe­niks ka­na­ris, već i dru­gih vr­sta pal­mi, ali i bez agru­ma - uka­zu­ju Bi­je­lja­ni i is­ti­ču pro­blem Do­ma kul­tu­re ko­ji je već dvi­je go­di­ne za­tvo­ren, jer je bo­ra­vak u nje­mu pro­ci­je­njen opa­snim po ži­vot.
- Uko­li­ko se ubr­zo ne ura­di ne­što na objek­tu Do­ma kul­tu­re u Bi­je­loj ovo zda­nje iz­gra­đe­no još 1988 go­di­ne, će sa­svim pro­pa­sti. U ovom objek­tu od 1.916 m2, ne­ka­da su se odr­ža­va­le pred­sta­ve za dje­cu, knji­žev­ne ve­če­ri, kon­cer­ti fol­klor­nih dru­šta­va, ve­li­ka bo­ke­ška fe­šta, Sa­jam ma­sli­ne itd., a da­nas je pre­pu­šte­no zu­bu vr­me­na, što je ne­do­pu­sti­vo - po­ru­ču­ju Bi­je­lja­ni.
K.M.


Bjel­ske Kru­še­vi­ce pri­vlač­ne tu­ri­sti­ma

Zlo­ko­vić na­gla­ša­va da su u pro­te­klom pe­ri­o­du re­a­li­zo­va­ni broj­ni pro­jek­ti kao što je jav­na ra­svje­ta u na­se­lju La­ger, be­to­ni­ra­na uli­ca iz­me­đu ho­te­la „Del­fin“ i ma­gi­stra­le, as­fal­ti­ran do­nji put iz prav­ca Ka­me­na­ra do Pi­ja­vi­ce, ure­đe­na lo­ka­ci­ja „Ko­za­ra“, a u sa­rad­nji sa Mor­skim do­brom na­si­pa­njem 600 ku­bi­ka pi­je­ska, pro­ši­re­no dva­de­se­tak pla­ža. Uz po­moć Op­šti­ne, ka­že Zlo­ko­vić, na­ba­vlje­ne su sad­ni­ce ta­ma­ri­sa i po­sa­đe­ne u par­ku, a po­kre­nu­ta je i ak­ci­ja oze­le­nja­va­nja pa je ve­ći broj jav­nih po­vr­ši­na ople­me­njen ra­sti­njem ka­rak­te­ri­stič­nim za pod­ne­blje Me­di­te­ra­na. Zlo­ko­vić na­gla­ša­va da je MZ us­po­sta­vi­la do­bru sa­rad­nju sa Dru­štvom pa­ra­ple­gi­ča­ra u ci­lju po­sta­vlja­nja pri­la­znih ram­pi i dru­gih olak­ši­ca za kre­tar­nje oso­be sa in­va­li­di­te­tom, a za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji LTO, re­kon­stru­i­san je pje­šač­ki put u na­se­lju Va­la.
Zlo­ko­vić pod­vla­či da MZ ne vo­di sa­mo ra­ču­na o pri­o­ba­lju, već i o za­le­đu Bi­je­le za ko­ju vla­da sve ve­će in­te­re­so­va­nje tu­ri­sta.
- Ure­đe­njem pje­šač­kih sta­za do cr­kve Po­la­ga­nje ri­ze pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce i da­lje pre­ma cr­kvi Sv. Pe­tra, bi­će omo­gu­će­na ko­mu­ni­ka­ci­ja pri­o­bal­nog di­je­la sa za­le­đem jer su Bjel­ske Kru­še­vi­ce vr­lo pri­vlač­ne tu­ri­sti­ma- na­gla­ša­va Zlo­ko­vić.
U tu­ri­stič­kom smi­slu, ka­že on, ru­ko­vod­stvo MZ na­sto­ji da Bi­je­la do­bi­je svo­je mje­sto u ka­len­da­ru pro­gra­ma Pra­zni­ka mi­mo­ze, a za­lo­ži­će se i za op­sta­ja­nje fe­šti, ali i bren­di­ra­nje „ age­ra­va­nja“- po­vla­če­nja ri­bar­ske mre­že, ko­ja je na­i­šla na od­li­čan pu­bli­ci­te­tjer se njo­me afir­mi­šu tra­di­ci­o­nal­ne vri­jed­no­sti ri­bar­stva u Bi­je­loj.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"