Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport POTPREDSJEDNIK SVJETSKE DŽIJU-DŽICU FEDERACIJE TOMO BORISOV IMAO ŠTA DA VIDI NA PRVENSTVU CRNE GORE U DANILOVGRADU
Masovno i kvalitetno
Masovno i kvalitetno
Pr­ven­stvu Cr­ne Go­re za sve uz­ra­ste, odr­ža­nom pro­te­klog vi­ken­da u Da­ni­lov­gra­du pri­su­stvo­vao je i pot­pred­sjed­nik Svjet­ske dži­ju-dži­cu fe­de­ra­ci­je To­mo Bo­ri­sov. Go­stu iz Bu­gar­ske je pri­god­nu pla­ke­tu uru­či­la di­rek­to­ri­ca Po­li­cij­ske aka­de­mi­je i član Uprav­nog od­bo­ra DžDžSCG Mi­li­ca Pa­jo­vić, na­kon če­ga su pri­je­me za Bo­ri­so­va upri­li­či­li pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta Du­šan Si­mo­no­vić, v.d. di­rek­to­ra Upra­ve za mla­de i sport Igor Vu­šu­ro­vić i se­kre­tar Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re Dra­gan Pe­ja­no­vić. Ina­če, tak­mi­če­nje u Da­ni­lov­gra­du oku­pi­lo je 219 tak­mi­ča­ra iz 12 eki­pa, me­đu ko­ji­ma je naj­u­spje­šni­ji bio sa­stav DžDžK So­ko iz Ko­to­ra.
Čla­no­vi Bu­dve Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke Va­si­li­je Ga­go­vić i Ste­fan Vu­ko­tić ni­su ima­li kon­ku­ren­ci­ju u duo si­ste­mu. Ta­ko­đe ni Vu­ko­tić u pa­ru sa ko­le­gi­ni­com Li­di­jom Jo­kić u duo mik­su. U bor­ba­ma su naj­vi­še po­ka­za­li – do 69 ki­lo­gra­ma: 1. Mi­loš Ko­va­če­vić („Ar­so Mi­lić”), 2. Ni­ko­la Pa­vi­će­vić (So­ko), 3. Ste­fan Ra­du­no­vić (Bu­duć­nost), Ni­ko­la Ba­ni­će­vić (So­ko); do 77 kg: 1. Alek­sa Mi­ja­no­vić (So­ko); do 85 kg: Da­mjan Da­mja­no­vić (Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja); do 94 kg: 1. Mar­ko Du­ru­to­vić (Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja), 2. Go­ran Mu­sić (Bu­dva KB); že­ne do 62 kg: 1. Mir­ja­na Mar­ti­no­vić (So­ko), 2. Ta­ma­ra Đur­đe­vac (Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja), 3. Jo­va­na Da­če­vić (Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja), že­ne do 55 kg: Ana­sta­si­ja Pe­tro­vić (So­ko). Di­sci­pli­nu ne-va­za naj­bo­lje prak­ti­ku­ju – do 69 ki­lo­gra­ma: To­ni Ja­no­vić (So­ko); do 77 kg: 1. Edo Adro­vić (Ne-va­za), 2. Bo­jan Mer­do­vić (Ne-va­za), 3. Ni­ko­la Ba­ni­će­vić (So­ko); do 85 kg: 1. Ivan Šo­tra, 2. Da­ne Da­kić, 3. Jo­van Iva­no­vić (svi Ne-va­za); do 94 kg: Ni­ko­la Iva­no­vić (Ne-va­za); pre­ko 94 kg: 1. Đor­đe Klac, 2. Pa­vle Čvo­ro­vić, 3. Dra­gu­tin Bu­ki­lić (svi Ne-va­za); ap­so­lut­na: 1. Jo­van Iva­no­vić, 2. Ni­ko­la Iva­no­vić, 3. Edo Adro­vić, Pa­vle Čvo­ro­vić (svi Ne-va­za). Ju­ni­or­sku kon­ku­ren­ci­ju su obi­lje­ži­li duo si­stem Mla­den Vuk­mi­ro­vić–Fi­lip Pe­šić (Bu­dva KB), duo miks Ne­ve­na Mar­ko­vić–Ni­ko­la Ba­ni­će­vić (So­ko), „bor­ba­ši” do 62 kg: Alek­san­dar Rov­ča­nin (Ipon Moj­ko­vac); do 69 kg: 1. Vuk Đu­ro­vić (Cr­no­go­rac), 2. Alek­san­dar Rov­ča­nin (Ipon), 3. Ste­van Ra­du­no­vić (Bu­duć­nost), do 77 kg: 1. Mi­ha­i­lo Stje­pa­no­vić (So­ko), 2. Mi­lo­rad Vu­ko­tić (Ko­do­kan); do 85 kg: 1. Đor­đe Mi­jo­vić (Po­li­cij­ska aka­de­mi­ja), 2. Ni­ko­la Pe­ro­vić (Cr­no­go­rac); do 94 kg: 1. Kom­nen Jef­tić (Ko­do­kan), 2. Da­mjan Stje­pa­ni­čić (So­ko); pre­ko 94 kg: Kom­nen Jef­tić (Ko­do­kan); NE-VA­ZA do 69 kg: Vuk Đu­ro­vić (Cr­no­go­rac); do 77 kg: Edo Adro­vić (Ne-va­za), do 85 kg: 1. Ni­ko­la Pe­ro­vić (Cr­no­go­rac), 2. Jo­van Iva­no­vić (Ne-va­za); do 94 kg: Ni­ko­la Iva­no­vić (Ne-va­za); pre­ko 94 kg: Pa­vle Čvo­ro­vić (Ne-va­za). U kon­ku­ren­ci­ji ka­de­ta su me­da­lje osvo­ji­li duo si­stem An­drej Bu­ba­nja–Fi­lip Pe­šić (Bu­dva KB), duo miks: 1.Alek­san­dra Po­po­vić–Vuk Dra­gu­ti­no­vić (Bu­duć­nost), 2. Ma­ri­ja­na Ka­lje­vić–Fi­lip Pe­šić (Bu­dva KB); BOR­BE do 46 kg: 1. Ste­fan Kr­ši­ka­pa, 2. Bo­ro Čo­be­ljić (oba Ipon); do 60 kg: 1. Vo­jin Ta­nje­vić („Ar­so Mi­lić”), 2. Vo­jin Kne­že­vić (Pan­da); do 66 kg: 1. Bal­ša Šće­pa­no­vić („Ar­so Mi­lić”), 2. De­jan Ze­jak (Ko­do­kan), 3. Ni­ko­la Crn­ko­vić (Pan­da), Mir­ko Trip­ko­vić (Mor­nar); do 73 kg: 1. Enes Kr­ka­no­vić („Ar­so Mi­lić”), 2. Lu­ka Jo­va­no­vić (Pan­da); do 81 kg: 1. Mir­za Če­kić („Ar­so Mi­lić”), 2. Alek­sa Ra­du­lo­vić (Pan­da), 3. Ste­fan Vi­da­ko­vić („Ar­so Mi­lić”); pre­ko 81 kg: Da­mjan Stje­pa­ni­čić (So­ko); že­ne do 52 kg: An­dri­ja­na Bu­la­to­vić (Ipon). Re­zul­ta­ti u uz­ra­stu na­da – duo si­stem: 1. Mar­ko Vu­ko­tić–Mi­lan Zo­rić (Bu­dva KB), 2. Da­ni­lo Še­va­lje­vić–Bo­ži­dar Mi­lo­va­no­vić (So­ko), 3. Da­ni­lo Ka­šće­lan–Fi­lip Po­po­vić (So­ko), duo si­stem dje­voj­či­ce: 1. Mil­cia Du­bra­ja–Ma­ri­ja Mar­ti­no­vić (So­ko), 2. Ana Ko­vač–Na­đa Ra­de­vić (So­ko), 3. Ana Ra­da­no­vić–Mi­li­ca Po­po­vić, Mia Vuk­če­vić–Ana­sta­si­ja Pa­vlo­vić (Mor­nar); BOR­BE do 37 kg: 1. Vu­ko Vic­ko­vić (Cr­no­go­rac), 2. Bal­ša Kr­ši­ka­pa (Ipon); do 41 kg: Bla­go­je Ra­o­sa­vlje­vić (Ipon); do 45 kg: Ste­fan Bal­tić (Ipon); do 50 kg: 1. Ste­fan Pe­tri­če­vić (Cr­no­go­rac), 2. Ser­gej Ko­ven­rin­čen­kov (Bu­dva KB), 3. Mi­loš Mi­lič­ko­vić („Ar­so Mi­lić”); do 55 kg: 1. Mi­loš Ta­nje­vić („Ar­so Mi­lić”), 2. Sa­ša Vu­le­tić, 3. Ste­fan Pe­ko­vić (Bu­dva KB), Da­rio Or­lan­dić (Mor­nar); do 60 kg: 1. An­drej Bu­ba­nja (Bu­dva KB), 2. Lju­bo Bu­ga­rin (Spar­tak); do 66 kg: 1. Va­so Mr­šić (So­ko), 2. Pa­vle Da­mja­no­vić (Ipon); pre­ko 66 kg: Mi­len­ko Dra­go­je­vić (Spar­tak); do 38 kg: Mi­lan Kri­vo­ka­pić (Cr­no­go­rac), 2. Bo­ži­dar Pe­tr­ko­vić (Mor­nar), 3. Ste­fan Ze­jak (Ipon), Og­njen Ku­lja­ča (Bu­dva KB); do 42 kg: Mar­ko Pr­njat (Pan­da Her­ceg No­vi), 2. Fi­lip Pe­ko­vić (Bu­dva KB), 3. An­dri­ja Kri­vo­ka­pić (So­ko); do 46 kg: 1. La­zar Du­lo­vić (Ipon), 2. Ste­fan Bjel­če­vić (So­ko), 3. Ni­ko­la Ka­ra­ba­sil (Pan­da), Lu­ka Sta­ni­šić (Ipon); do 50 kg: 1. Mi­lan Zo­rić (Bu­dva KB), 2. Dra­go­ljub Ra­do­ji­čić (Spar­tak), 3. Ni­ko­la Vu­ko­vić (Ipon); pre­ko 50 kg: An­dri­ja Mar­ti­no­vić (Cr­no­go­rac); dje­voj­či­ce do 36 kg: Ma­ri­ja Adžić (Ipon); do 25 kg: Ele­na Sto­ja­no­vić (Mor­nar); do 32 kg: Una Špa­di­jer (Cr­no­go­rac). Kod mla­đih pi­o­ni­ra su me­da­lje osvo­ji­li duo si­stem: 1. Bal­ša Ra­do­njić–Vo­ji­slav Mar­ko­vić, 2. Mla­đan Ko­va­če­vić–Ni­ko­la La­za­re­vić, 3. Alek­san­dar Ko­rać–Ne­ma­nja La­za­re­vić, Pa­vle Mar­ti­no­vić–Da­mjan Gled­cić (svi So­ko); duo si­stem dje­voj­ke: 1. Ja­na Gr­gu­re­vić–Ve­dra­na Pra­šče­vić (So­ko), 2. Ani­ta Jo­vo­vić–La­ra Vu­ko­tić (Bu­dva KB), duo miks: 1. Lu­ka Gr­gu­re­vić–Ve­dra­na Pra­šče­vić, Mar­ko Mi­li­nić–Ja­na Gr­gu­re­vić, An­drea Mi­lo­še­vić–Ste­fan Ćo­ro­vić, An­drej Ka­lje­vić–An­đa Jo­vo­vić (svi So­ko); bor­be do 44 kg za dje­voj­ke: Ta­ma­ra Bu­la­to­vić (Ipon); do 48 kg: Ma­ri­ja Ćo­rić (Ipon); do 63 kg: Anja Pe­jo­vić (Cr­no­go­rac). U kon­ku­ren­ci­ji sta­ri­jih pi­o­ni­ra su sle­de­ći tak­mi­ča­ri osvo­ji­li me­da­lje – duo si­stem: 1. Mar­ko Vu­ko­tić–Og­njen Ku­lja­ča (Bu­dva KB), 2. Da­ni­lo Ka­šće­lan –Fi­lip Po­po­vić, 3. An­dri­ja Kri­vo­ka­pić–Ili­ja Ći­pra­nić (So­ko), Lu­ka Po­po­vić–Pe­tar Ke­ko­vić (Spar­tak); duo si­stem dje­voj­ke: 1. Ma­ri­ja Mar­ti­no­vić–Mi­li­ca Du­bra­ja, 2. Na­đa Ra­de­vić–Ana Ko­vač (So­ko), 3. Ele­na Sto­ja­no­vić–Da­ni­ca Đo­ro­vić (Mor­nar), An­đa Jo­vo­vić–La­ra Vu­ko­tić (Bu­dva KB); duo miks: Ana Ko­vač–Da­ni­lo Še­va­lje­vić, 2. Na­đa Ra­de­vić–Da­ni­lo Ka­šće­lan (So­ko), 3. An­ton Ka­ra­vla­nov–Ja­ro­sla­va Ov­se­ninj­kov (Bu­dva KB), Ste­fan Ćo­ro­vić–An­drea Mi­lo­še­vić (So­ko); bor­be do 24 kg: 1. An­dri­ja Go­lić, 2. Og­njen Ku­zma­no­vić (Mor­nar); do 27 kg: To­dor Or­lan­dić (Mor­nar); do 34 kg: 1. Đor­đe Ra­da­no­vić, Vuk Po­po­vić (Mor­nar); do 21 kg: 1. Mla­đan Ko­va­če­vić (So­ko), 2. Og­njen Ku­zma­no­vić (Mor­nar), 3. Di­mi­tri­je Jo­vo­vić (Bu­dva KB); do 24 kg: 1. An­dri­ja Go­lić (Mor­nar), 2. Ste­fan Ćo­ro­vić, Bal­ša Ra­do­njić (So­ko); do 27 kg: 1. Mar­ko Mi­li­nić (So­ko), 2. Ma­ti­ja Ve­lič­ko­vić, 3. Fi­lip Br­no­vić (Bu­dva KB), do 30 kg: 1. Fi­lip Pe­ko­vić, 2. Ser­gej Ko­ko­u­ljin (Bu­dva), 3. Jo­van Bu­la­to­vić (Ipon); do 34 kg: 1. Og­njen Ku­lja­ča (Bu­dva), 2. Ra­di­vo­je Bu­la­to­vić (Pan­da); do 38 kg: 1. Og­njen Vu­ko­vić (Ipon); dje­voj­ke do 22 kg: Ja­na Gr­gu­re­vić (So­ko), do 28 kg: Ve­dra­na Pra­šče­vić (So­ko); do 36 kg: Sla­đa Ze­jak (Ipon). N.J.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"