Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-03-06 DOK SE LIDER SNS-A ŽALI DA SU NAPREDNJACI U KAMPANJI BILI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU, OPOZICIJA I ANALITIČARI TVRDE
Vučić opozicionar s državnim resursima
Slavlje u štabu naprednjaka Vučić opozicionar s državnim resursima Vučić je kazao da je ,,najgluplji predstavnik vlasti”, jer za pet godina nije promijenio nijednog urednika, budući da smatra da program treba da uređuju ljudi od profesije
B
e­o­grad­ski iz­bo­ri za­vr­še­ni su tri­jum­fom SNS-a, a GIK je ju­če sa­op­šti­la da je li­sta ,,Alek­san­dar Vu­čić - Za­to što vo­li­mo Be­o­grad” osvo­ji­la 45,6 od­sto gla­sa­so­va, od­no­sno 64 man­da­ta u Skup­šti­ni Be­o­gra­da. Pre­ma po­da­ci­ma ko­ji još ni­su ko­nač­ni, li­sta ,,Dra­gan Đi­las - Be­o­grad od­lu­ču­je, lju­di po­be­đu­ju” osvo­ji­la je 18,71 od­sto, od­no­sno 26 od­bor­nič­kih mje­sta, dok će li­sta ,,Alek­san­dar Ša­pić - gra­do­na­čel­nik” sa 8,27 od­sto ima­ti 11 od­bor­ni­ka u grad­skoj skup­šti­ni. Iz­bor­na li­sta ,,Ivi­ca Da­čić – So­ci­ja­li­stič­ka pa­r­ti­ja Sr­bi­je (SPS), Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma – Je­din­stve­na Sr­bi­ja (JS)” osvo­ji­la je 6,35 od­sto, što či­ni de­vet man­da­ta. Osta­le iz­bor­ne li­ste su osta­le is­pod cen­zu­sa.
Pred­sjed­nik Sr­bi­je i li­der SNS-a Alek­san­dar Vu­čić iz­ja­vio je da ne­će go­sto­va­ti na Ra­dio-te­le­vi­zi­ji Sr­bi­je (RTS) sve dok s jav­nim ser­vi­som ne pot­pi­še ugo­vor da mu ne­će sma­nji­va­ti ton u to­ku iz­la­ga­nja, kao što je to uči­nje­no pri­li­kom go­sto­va­nja grad­skog me­na­dže­ra Be­o­gra­da Go­ra­na Ve­si­ća.
-To se ni­je do­go­di­lo od 1990. go­di­ne. Ni­ka­da vi­še ne­ću da odem na RTS dok ne pot­pi­šem ugo­vor da moj čo­vjek mo­že da bu­de u re­ži­ji i vi­di da se ne di­ra­ju re­gle­ri za ton, ka­zao je Vu­čić go­stu­ju­ći na TV ,,Pink’’. On je re­kao da je to in­ci­dent i bru­tal­no ga­že­nje iz­bor­nog pro­ce­sa i da se RTS na taj na­čin di­rekt­no uklju­čio u iz­bor­ni pro­ces.
-U de­ba­ti u ko­joj se lju­di nad­gla­sa­va­ju i nad­gor­nja­va­ju, do­pu­sti­li su da je­dan bu­de ki­bi­cer, a ovaj što se ubi da ga nad­gla­sa is­pad­ne kre­ten ko­ji ne mo­že da se ču­je. To je di­rek­tan po­li­tič­ki na­pad, naj­di­rekt­ni­ji mo­gu­ći, na­veo je Vu­čić. On je upi­tao za­što pret­hod­no ve­če ni­je uti­šan Bo­ško Ob­ra­do­vić iz Dve­ri. Vu­čić je ka­zao da je upo­znat s ne­ga­tiv­nim ko­men­ta­ri­ma ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja po­vo­dom iz­ja­ve čla­ni­ce REM Oli­ve­re Ze­kić o ,,in­ci­den­tu na RTS-u”, ali je kon­sta­to­vao da se ni­su ogla­si­li ka­da po­je­di­ne li­ste ni­su do­zvo­li­le TV ,,Pink’’ i ne­kim li­sto­vi­ma da iz­vje­šta­va­ju iz iz­bor­nih šta­bo­va opo­zi­ci­je. Vu­čić je ka­zao da je ,,naj­glu­plji pred­stav­nik vla­sti”, jer za pet go­di­na ni­je pro­mi­je­nio ni­jed­nog ured­ni­ka, bu­du­ći da sma­tra da pro­gram tre­ba da ure­đu­ju lju­di od pro­fe­si­je.
Li­der na­pred­nja­ka je re­kao i da će od dr­ža­va ko­je su ima­le po­sma­tra­če na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma tra­ži­ti da Sr­bi­ja ima po­sma­tra­če na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u nji­ho­vim ze­mlja­ma.
-Ozbi­ljan sam ka­da to ka­žem. Ja sam pred­sjed­nik ove ze­mlje. Ne bu­du li nam to omo­gu­ći­li, mi će­mo se dru­ga­či­je po­na­ša­ti pre­ma nji­ma u bu­duć­no­sti. Je­dan am­ba­sa­dor ka­da sam mu to re­kao u li­ce bio je šo­ki­ran, tvr­di Vu­čić na­vo­de­ći da je Sr­bi­ja su­ve­re­na ze­mlja i da je „naj­ve­ća sra­mo­ta da ne­ko po­ku­ša da ukra­de glas”.
-Ali, i mi smo za­in­te­re­so­va­ni za re­gi­o­nal­ne iz­bo­re, na­ro­či­to u Ba­den-Vi­ten­ber­gu ili ka­ko će da bu­du u Ala­ba­mi ili u Lu­i­zi­ja­ni. Po­sla­će­mo lju­de iz na­še am­ba­sa­de da vi­de s ka­kvim ne­pra­vil­no­sti­ma se su­o­ča­va­ju gra­đa­ni ili ko­li­ko su ta­mo ugro­že­na pra­va, re­kao je Vu­čić.
Po ocje­ni ana­li­ti­ča­ra i no­vi­na­ra Zo­ra­na Pa­no­vi­ća re­zul­ta­ti be­o­grad­skih iz­bo­ra bi­li su oče­ki­va­ni, jer je Vu­čić vo­dio kam­pa­nju kao ,,va­tre­ni opo­zi­ci­o­nar”, sa svim dr­žav­nim re­sur­si­ma. On ka­že da je opo­zi­ci­ja od­bi­la da se ,,uozbi­lji” i sve­de broj par­ti­ja na ,,ozbilj­nu me­ru”. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, tre­nut­no ,,sta­nje stva­ri” je da su SNS i Vu­čić ubje­dlji­vo naj­ja­ča par­ti­ja.
-Ali, vje­ru­jem da bi jed­na ozbilj­ni­ja al­te­r­na­ti­va mo­gla da se pro­fi­li­še u opo­zi­ci­ji, s tim da mo­ra da se na­pra­vi or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja ima po­li­tič­ku struk­tu­ru, re­kao je Pa­no­vić.
Bo­jan Kla­čar iz Cen­tra za slo­bod­ne iz­bo­re i de­mo­kra­ti­ju (Ce­Sid) je re­kao da će Đi­las ima­ti ,,ozbilj­ne po­li­tič­ke am­bi­ci­je”.
-Mi­slim da će­mo gra­do­na­čel­ni­ka du­go če­ka­ti... Ne bi bi­lo iz­ne­na­đe­nje da to opet bu­de Si­ni­ša Ma­li, ka­zao je Kla­čar.M.Nj.


Ozbilj­ne ne­pra­vil­no­sti, ali bez uti­ca­ja na re­zul­ta­te

Kva­li­tet iz­bor­nog pro­ce­sa ni­je bio u skla­du sa me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma za slo­bod­ne i fer iz­bo­re, sa­op­šti­la je po­sma­trač­ka mi­si­ja CR­TA. Na osam od­sto bi­rač­kih mje­sta za­bi­lje­že­na su ozbilj­ni­ja kr­še­nja iz­bor­nih pro­ce­du­ra, dok su is­pred se­dam od­sto bi­rač­kih mje­sta pri­mi­je­će­ne po­ja­ve po­put pa­ra­lel­nog evi­den­ti­ra­nja gla­sa­ča i nji­ho­vog grup­nog do­vo­đe­nja. Ima­ju­ći u vi­du pro­cen­te ko­je su osvo­ji­le dvi­je li­ste s naj­ve­ćim bro­jem gla­so­va, pro­ce­nat uoče­nih ne­pra­vil­no­sti od osam od­sto ne uti­če fun­da­men­tal­no na nji­ho­ve re­zul­ta­te, dok su vi­še uti­ca­ja ima­le na par­ti­je ko­je su osvo­ji­le ma­nji broj gla­so­va, ali ne u mje­ri da bi te li­ste mo­gle da pre­đu cen­zus, na­vo­de u CR­TI. U dva slu­ča­ja na­vo­di se da je to­kom iz­bor­nog da­na bi­la ugro­že­na bez­bjed­nost nji­ho­vih po­sma­tra­ča. In­ci­dent is­pred bi­rač­kog mje­sta na No­vom Be­o­gra­du de­sio se ka­da je ne­po­zna­ti mu­ška­rac fi­zič­ki na­pao čla­na CR­TE ka­da su po­sma­tra­či po­ku­ša­li da do­ku­men­tu­ju vo­đe­nje evi­den­ci­je bi­ra­ča is­pred bi­rač­kog mje­sta i po­ten­ci­jal­ne ku­po­vi­ne gla­so­va. Dru­gi in­ci­dent se do­go­dio ka­da je po­sma­trač ot­krio da se vo­di pa­ra­lel­ni spi­sak bi­ra­ča na bi­rač­kom mje­stu, što je pro­tiv iz­bor­nih pro­ce­du­ra.


Še­šelj naj­sreć­ni­ji

Aka­de­mik Du­šan Te­o­do­ro­vić iz­ja­vio je da je ju­če uju­tro vje­ro­vat­no naj­sreć­ni­ji čo­vjek u Be­o­gra­du bio Vo­ji­slav Še­šelj za­to što je nje­gov naj­bo­lji uče­nik, na­ka­da­šnji ge­ne­ral­ni se­kre­tar Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke, Alek­san­dar Vu­čić, ostva­rio po­bje­du na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma.
-Po­bje­da je ostva­re­na uz di­je­lje­nje svinj­skih pa­šte­ta sa li­kom pred­sjed­ni­ka, bes­plat­nim plje­ska­vi­ca­ma u Rip­nju, sa spi­sko­vi­ma sta­na­ra... Me­ne su fo­to­gra­fi­sa­li u zgra­di i na gla­sa­nju. To je ne­vje­ro­va­tan pri­ti­sak. Do­vo­di­li su gla­sa­če iz No­vog Sa­da, Kra­gu­jev­ca, Kra­lje­va da gla­sa­ju u Be­o­gra­du, tvr­di Te­o­do­ro­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"