Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija PREMA PISANJU NJEMAČKIH MEDIJA Evropski satovi kasne zbog Srbije i Kosova Oni koji hronično kasne nisu mogli da dobiju bolju vijest kao izgovor – u čitavoj Evropi radio-satovi, kao i satovi na mikrotalasnim pećnicama i šporetima, kasne ukoliko su priključeni na strujnu mrežu, piše Frankfurter algemajne cajtung
Mno­gi sa­to­vi ši­rom Evro­pe ka­sne zbog to­ga što je fre­kven­ci­ja u struj­noj mre­ži već ne­ko vri­je­me is­pod nor­mal­nih 50 her­ca, pi­še Doj­če ve­le.
Oni ko­ji hro­nič­no ka­sne ni­su mo­gli da do­bi­ju bo­lju vi­jest kao iz­go­vor – u či­ta­voj Evro­pi ra­dio-sa­to­vi, kao i sa­to­vi na mi­kro­ta­la­snim peć­ni­ca­ma i špo­re­ti­ma, ka­sne uko­li­ko su pri­klju­če­ni na struj­nu mre­žu, pi­še Frank­fur­ter al­ge­maj­ne caj­tung.
Oni is­ti­ču da ka­šnje­nje iz­no­si pet do šest mi­nu­ta, a vje­ro­vat­no će se i po­ve­ća­va­ti.
„Raz­log za to je što od sre­di­ne ja­nu­a­ra na evrop­skom tr­ži­štu stru­je po­sto­ji ru­pa u snab­di­je­va­nju, ka­ko je to u uto­rak u Bri­se­lu sa­op­šti­lo evrop­sko Udru­že­nje struj­nih mre­ža Ent­ko, zbog stal­nog po­li­tič­kog kon­flik­ta iz­me­đu Sr­bi­je i Ko­so­va oda­tle te­če ma­nje stru­je u kon­ti­nen­tal­nu mre­žu na ko­ju je pri­klju­če­no 25 ze­ma­lja od Tur­ske do Ho­lan­di­je, na­vo­di list.
Pri to­me se, ka­ko ocje­nju­ju, ra­di sa­mo o ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ga­va­ta – zbog če­ga pre­kid u snab­di­je­va­nju ina­če ne­ma te­ške po­sle­di­ce.
– Si­stem­ski, mre­ža ni­je ugro­že­na – re­kao je pred­stav­nik Nje­mač­ke agen­ci­je za mre­že.
Stru­ja iz Sr­bi­je i sa Ko­so­va ni­je to­li­ko va­žna da bi zbog nje mo­glo da do­đe do to­tal­nog pre­ki­da, re­če­no je u Ent­ko­eu. U in­du­stri­ji ni­je po­zna­to da je bi­lo smet­nji zbog osci­la­ci­ja u fre­kven­ci­ji, pa ni u alu­mi­ni­jum­skoj in­du­stri­ji, ko­ja tro­ši mno­go stru­je, ne­ma in­di­ci­ja za ta­ko ne­što. No, te osci­la­ci­je su do­volj­ne da po­re­me­te sa­to­ve. Mno­gi sa­to­vi ne­ma­ju in­ter­ni takt, ni­ti do­bi­ja­ju takt pre­ko ra­dio-ve­ze, već do­bi­ja­ju po­treb­ne im­pul­se iz struj­ne mre­že. Ta fre­kven­ci­ja iz­no­si 50 her­ca – 50 osci­la­ci­ja u se­kun­di. Po­sli­je 50 osci­la­ci­ja, po­ka­zu­je se sle­de­ća se­kun­da. Ka­da ne­ma do­volj­no stru­je, fre­kven­ci­ja spa­da is­pod 50 her­ca, pa je za­to za 50 osci­la­ci­ja po­treb­no vi­še vre­me­na. I za­to sa­to­vi ka­sne – ob­ja­šnja­va Frank­fur­ter al­ge­maj­ne caj­tung.
To se i ina­če stal­no de­ša­va. Fre­kven­ci­ja struj­ne mre­že ni­ka­da ni­je sta­bil­na. Vla­sni­ci mre­ža obič­no od­mah re­a­gu­ju ka­da fre­kven­ci­ja pre­đe 50 her­ca ili pad­ne is­pod te vri­jed­no­sti i pri­la­go­đa­va­ju snab­di­je­va­nje stru­jom toj si­tu­a­ci­ji. Pre­ma evrop­skim pra­vi­li­ma, to tre­ba da se de­ša­va i na Bal­ka­nu. Ali, ta­mo se od sre­di­ne ja­nu­a­ra ni­šta ni­je de­si­lo, jer Ko­so­vo skla­di­šti pre­ma­lo stru­je, a Sr­bi­ja od­bi­ja da po­pu­ni tu ru­pu. Nje­mač­ka ne mo­že tek ta­ko da pri­sko­či i sa­ma sta­vi na ras­po­la­ga­nje vi­še stru­je – do­da­ju oni.
Frank­fur­ter pi­še da od sre­di­ne ja­nu­a­ra fre­kven­ci­ja struj­ne mre­že u Evro­pi iz­no­si 49,996 umje­sto 50 her­ca i da za­to sa­to­vi iz da­na u dan sve vi­še ka­sne.
Ent­koe je iz­ra­zio op­ti­mi­zam u po­gle­du da­ljeg raz­vo­ja si­tu­a­ci­je i oče­ku­je da će se si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­zo­va­ti još ove ne­dje­lje. Od­lu­ču­ju­ći ko­rak će bi­ti da se na­sta­la ru­pa na­dok­na­di. Onaj ko sa­da od­lu­či da ruč­no po­de­si sa­to­ve, za ne­ko­li­ko ne­dje­lja će mo­žda po­no­vo ima­ti pro­blem – oni će žu­ri­ti, ta­ko da će oni ko­ji hro­nič­no ka­sne ko­nač­no sti­za­ti na vri­je­me – pi­šu oni.
Špigl on­lajn ci­ti­ra Ju­tu Han­son sa Teh­nič­kog uni­ver­zi­te­ta u Darm­šta­tu, ko­ja ka­že da na pod­ruč­ju Sr­bi­je, Cr­ne Go­re i Ma­ke­do­ni­je ne­ma rav­no­te­že u struj­noj mre­ži, a to teh­nič­ki zna­či da se na du­že vri­je­me pa­do­vi u toj zo­ni iz­jed­na­ča­va­ju sa stru­jom iz evrop­ske mre­že.Doj­če ve­le

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"