Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-03-06 VANREDNA SITUACIJA U NEKOLIKO OPŠTINA ZBOG OPASNOSTI OD POPLAVA Rastu i rijeke i panika Pripadnici Komande za razvoj Timočke brigade i 11. pješadijskog bataljona, ukupno 30 vojnika, angažovani su u odbrani od poplava Zaječara, saopšteno je iz Ministarstva odbrane
Vo­do­staj Ju­žne Mo­ra­ve, na ko­joj je pro­gla­še­na van­red­na od­bra­na od po­pla­va, i da­lje ra­ste. Na­se­lje Vi­šnjar na Be­lom Ti­mo­ku je naj­u­gro­že­ni­ja tač­ka. Ri­bar­ska re­ka u Ka­o­ni­ku je po­pla­vi­la ora­ni­ce u pri­o­ba­lju. Ni­vo ri­je­ke To­pli­ce je u opa­da­nju. Van­red­na si­tu­a­ci­ja zbog na­glog to­plje­nja sni­je­ga i po­ra­sta vo­do­sta­ja ri­je­ka pro­gla­še­na je u Za­je­ča­ru, Kru­šev­cu, Pro­ku­plju, Do­ljev­cu i Ži­to­ra­đi. Ka­ko na­vo­de iz Šta­ba za van­red­ne si­tu­a­ci­je u Za­je­ča­ru, sta­nov­ni­štvu su najpotrebnije ci­ster­ne za vo­du.
Stra­hu­je se da će bi­ti po­t­reb­ne ci­ster­ne na vi­še punk­to­va, jer su sva iz­vo­ri­šta u okol­nim se­li­ma ugro­že­na zbog pod­zem­nih vo­da i bu­jič­nih po­to­ka.
Cr­ni i Be­li Ti­mok i da­lje ra­stu. Na Be­lom Ti­mo­ku pri­pre­mlje­no je 5.000 dža­ko­va, a gra­đa­ni­ma po­ma­žu voj­ska i po­li­ci­ja.
Naj­u­gro­že­ni­ja se­la su Trnavac, Vra­žo­gr­nac, Gam­zi­grad­ska ba­nja i se­lo Ti­mok.
Pri­pad­ni­ci Ko­man­de za raz­voj Ti­moč­ke bri­ga­de i 11. pje­ša­dij­skog ba­ta­ljo­na, ukup­no 30 voj­ni­ka, an­ga­žo­va­ni su u od­bra­ni od po­pla­va Za­je­ča­ra, sa­op­šte­no je iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne.
Tri­de­set pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je, za­jed­no sa ko­le­ga­ma iz Sek­to­ra za van­red­ne si­tu­a­ci­je MUP-a, an­ga­žo­va­no je na oja­ča­va­nju na­si­pa u za­je­čar­skom na­se­lju Vi­šnjar, a do­šli su na po­ziv Šta­ba za van­red­ne si­tu­a­ci­je gra­da Za­je­ča­ra, ko­ji je, zbog mo­gu­ćeg iz­li­va­nja Be­log Ti­mo­ka, Cr­nog Ti­mo­ka i Ti­mo­ka, do­nio od­lu­ku o pro­gla­še­nju van­red­ne si­tu­a­ci­je u tom gra­du.
Vo­do­staj Ju­žne Mo­ra­ve, na ko­joj je pro­gla­še­na van­red­na od­bra­na od po­pla­va, i da­lje ra­ste. Ri­je­ka se iz­li­la u Đu­ni­su. Pod vo­dom su eko­nom­ski objek­ti i re­gi­o­nal­ni put Kru­še­vac–Niš, zbog če­ga je prek­si­noć ob­u­sta­vljen sa­o­bra­ćaj.
Grad­ski štab za van­red­ne si­tu­a­ci­je or­ga­ni­zo­vao je dva­de­set­če­tvo­ro­ča­sov­na de­žur­stva nad­le­žnih slu­žbi ko­je pra­te si­tu­a­ci­ju na te­re­nu. U po­ra­stu je i vo­do­staj ri­je­ke Ra­si­ne zbog pre­ven­tiv­nog is­pu­šta­nja vo­de iz Će­lij­skog je­ze­ra.
Zbog po­ve­ća­nog vo­do­sta­ja na Ju­žnoj Mo­ra­vi na­pra­vljen je be­dem i u ni­škim se­li­ma Me­zgra­ja i Do­nja To­po­ni­ca.
(RTS)


Po­pla­vlje­na se­la u cen­tral­nom Ko­sme­tu

Zbog obil­nih pa­da­vi­na i neo­dr­ža­va­nja rječ­nih ko­ri­ta, po­pla­vlje­no je ne­ko­li­ko srp­skih se­la u cen­tral­nom di­je­lu Ko­so­va i Me­to­hi­je. Naj­u­gro­že­ni­ji su mje­šta­ni se­la Pri­luž­je. Sto­ti­nak do­ma­ćin­sta­va je po­pla­vlje­no, a po­moć ne sti­že.
Pru­ga iz­me­đu Ple­me­ti­ne i Pri­luž­ja pred­sta­vlja je­di­ni be­dem da vo­da ne za­hva­ti či­ta­vo se­lo.
Sa­o­bra­ćaj je pre­ki­nut iz­me­đu dva srp­ska se­la sa li­je­ve stra­ne ma­gi­stral­nog pu­ta Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca – Pri­šti­na.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"