Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-03-06 ISTORIJSKA POSJETA: DELEGACIJA JUŽNE KOREJE SASTALA SE U PJONGJANGU S LIDEROM SJEVERNE KOREJE
Spremaju teren za dijalog s Vašingtonom
Srdačan susret Spremaju teren za dijalog s Vašingtonom Tokom dvodnevne posjete, južnokorejska grupa će se fokusirati na utvrđivanje uslova za pregovore koji za cilj imaju odbacivanje nuklearnog oružja Sjeverne Koreje, kao i dijalog između Vašingtona i Pjongjanga
P
red­stav­ni­ci Ju­žne Ko­re­je sti­gli su ju­če u Pjon­gjang gdje su se pr­vi put lič­no sa­sta­li sa sje­ver­no­ko­rej­skim li­de­rom Kim Džong Unom od ka­ko je pre­u­zeo du­žnost 2011. go­di­ne.
Ovaj sa­sta­nak po­tvr­dio je pred­sjed­nič­ki ka­bi­net Ju­žne Ko­re­je ubr­zo na­kon što je de­le­ga­ci­ja sti­gla u Sje­ver­nu Ko­re­ju, pre­nio je Bi-Bi-Si.
Ju­žno­ko­rej­ska de­se­to­čla­na de­le­ga­ci­ja sti­gla je u Pjon­gjang na pre­go­vo­re ko­ji za cilj dje­li­mič­no ima­ju i omo­gu­ća­va­nje po­čet­ka di­ja­lo­ga iz­me­đu Sje­ver­ne Ko­re­je i Va­šing­to­na. Od­no­si iz­me­đu dvi­je Ko­re­je po­bolj­ša­li su se na­kon Zim­skih olim­pij­skih iga­ra ko­je su odr­ža­ne u ju­žno­ko­rej­skom gra­du Pjong­čan­gu, a ko­ji­ma je pri­su­stvo­va­la de­le­ga­ci­ja Sje­ver­ne Ko­re­je.
U ovom je­din­stve­nom do­ga­đa­ju, de­le­ga­ci­ju Ju­žne Ko­re­je pred­vo­de dvo­ji­ca iza­sla­ni­ka na mi­ni­star­skom ni­vou – šef oba­vje­štaj­ne slu­žbe Suh Hon i sa­vjet­nik za dr­žav­nu bez­bjed­nost Čung ui Jong.
Sje­ver­no­ko­rej­ska ra­dio sta­ni­ca je, ka­ko se na­vo­di, ja­vi­la da je de­le­ga­ci­ju do­če­kao šef Sje­ver­ne Ko­re­je za po­nov­no uje­di­nje­nje, ko­ji je pred­vo­dio pre­go­vo­re dvi­je ne­dje­lje pred odr­ža­va­nje Olim­pij­skih iga­ra u Pjong­čan­gu.
To­kom dvo­dnev­ne po­sje­te, ju­žno­ko­rej­ska gru­pa će se fo­ku­si­ra­ti na utvr­đi­va­nje uslo­va za pre­go­vo­re ko­ji za cilj ima­ju od­ba­ci­va­nje nu­kle­ar­nog oruž­ja Sje­ver­ne Ko­re­je, kao i di­ja­log iz­me­đu Va­šing­to­na i Pjon­gjan­ga.
Ka­ko Bi-Bi-Si na­vo­di, Čung je ra­ni­je re­kao na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re da će do­sta­vi­ti ,,re­zo­lu­ci­ju ju­žno­ko­rej­skog pred­sjed­ni­ka Mun Džae Ina za odr­ža­va­nje di­ja­lo­ga i po­bolj­ša­nje od­no­sa iz­me­đu Ju­žne i Sje­ver­ne Ko­re­je, za de­nu­kle­a­ri­za­ci­ju Ko­rej­skog po­lu­o­str­va’’.
-Pla­ni­ram da odr­žim de­talj­nu di­sku­si­ju o raz­li­či­tim na­či­ni­ma za na­sta­vak pre­go­vo­ra iz­me­đu ne sa­mo Ju­žne i Sje­ver­ne Ko­re­je, već i Sje­ver­ne Ko­re­je i SAD- re­kao je Čung.
Ka­ko na­vo­di AP, uko­li­ko zva­nič­ni Pjon­gjang po­ka­že vo­lju za raz­o­ru­ža­njem to­kom po­sje­te zva­nič­nog Se­u­la, po­sto­je spe­ku­la­ci­je da bi Pjon­gjang i Va­šing­ton mo­gli da us­po­sta­ve sop­stve­ni di­ja­log o nu­kle­ar­nom oruž­ju Sje­ver­ne Ko­re­je.
Me­đu­tim, agen­ci­ja pod­sje­ća da je Pjon­gjang vi­še pu­ta po­no­vio da o svom nu­kle­ar­nom pro­gra­mu ne­će pre­go­va­ra­ti, dok su SAD ja­sno iz­ni­je­le stav da ne že­le ,,pra­zne” pre­go­vo­re i da su sve op­ci­je, uklju­ču­ju­ći i voj­ne, na sto­lu.
Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp u su­bo­tu je kao gost na ve­če­ri Gri­daj­ron gru­pe s no­vi­na­ri­ma odr­žao po­ma­lo ša­ljiv go­vor u ko­jem je na­po­me­nuo da će bi­ti sa­stan­ka iz­me­đu SAD i Sje­ver­ne Ko­re­je, ali da ona mo­ra pr­vo da se ,,de­nu­kle­a­ri­zu­je”, pre­nio je ra­ni­je Roj­ters uz na­po­me­nu da ni­je bi­lo ja­sno da li je to bi­la ša­la.
-Mi sad pre­go­va­ra­mo i oni su, us­put, pri­je ne­ko­li­ko da­na po­zva­li i re­kli ,,Mi že­li­mo da raz­go­va­ra­mo’’. A ja sam re­kao: ,,Pa, mo­že­mo, ali vi pr­vo mo­ra­te da se de­nu­kle­a­ri­zu­je­te’’. Sa­sta­će­mo se i vi­dje­ti da li će se išta po­zi­tiv­no do­go­di­ti- re­kao je Tramp pri­sut­ni­ma na ve­če­ri.
Ka­ko je na­ve­la bri­tan­ska agen­ci­ja, ni­je bi­lo ja­sno da li se on ša­li ili će do for­mal­nih pre­go­vo­ra za­i­sta do­ći.
(RTS)


Tramp ne is­klju­ču­je di­rekt­ne pre­go­vo­re

-Ne­ću is­klju­či­ti di­rekt­ne pre­go­vo­re sa Kim Džong Unom. Jed­no­stav­no ne­ću- re­kao je Tramp i na­ša­lio se na svoj ra­čun: ,,Sve dok po­sto­ji za­bri­nu­tost da je ri­zič­no su­o­ča­va­nje sa lu­da­kom, to je nje­gov pro­blem, ne moj”.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"