Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-03-06 BIČ ZA KIČ
Ponosni na glupost
Ponosni na glupost Glupost je opasniji neprijatelj dobra nego što je to zlo. Protiv zla nosi i klicu sopstvenog uništenja, zato što kod ljudi makar izaziva neprijatnost. Protiv gluposti smo nemoćni
- Pi­še: Mag­da Pe­ter­nek

Uvod i po­tvr­da da­na­šnjem na­slo­vu i te­mi ne­ka bu­de iz­ja­va Do­nal­da Tram­pa, ka­da je do­šao na mje­sto pred­sjed­ni­ka SAD: ,,Mo­je dvi­je naj­ve­će pred­no­sti u ži­vo­tu do­sad su bi­le to što sam men­tal­no sta­bi­lan i ve­o­ma pa­me­tan. Pro­šao sam put od uspje­šnog bi­sni­sme­na, pre­ko TV zvi­je­zde do pred­sjed­ni­ka SAD. Mi­slim da me sve to či­ni ne sa­mo pa­met­nim već ge­ni­jem. I to ve­o­ma sta­bil­nim ge­ni­jem!’’
Re­če Tramp, i osta­de živ. Ili još bo­lje- lu­pi Do­nald i po­sta­de pred­sjed­nik. Ne­ću se u da­ljem tek­stu ba­vi­ti ovim bi­zMi­sMe­nom, jer sam već pi­sa­la o to­me šta mi­slim o ,,pa­met­noj’’ Ame­ri­ci i o nji­ho­vim ,,tram­pi­ta­ma’’.
Ni­šta kao glu­post, moj bra­le, ne mo­že ta­ko ja­ko da uvri­je­di i za­bo­li. Dža­ba ti sva pa­met ovo­ga svi­je­ta (ma­da i ni­je ne­ki svi­jet) ako sa glu­pa­kom imaš po­sla. Ne mo­gu ni ovo­ga pu­ta bez na­rod­nih mu­dro­sti, pa ću onu ,,če­ga se pa­me­tan sti­di ti­me se bu­da­la po­no­si’’ ra­do is­ko­ri­sti­ti, ali i do­da­ti-a ka­ko se tek glu­pan po­no­si! Di­či se ovaj de­li­ja svo­jim ne­pre­su­šnim ne­zna­njem, po­nos i di­ka su ne­iz­mjer­ne gra­ni­ce nje­go­ve glu­po­lo­gi­je. Šta će nje­mu pa­met kad se od glu­po­sti od­lič­no ži­vi? Ka­ko su sa­mo za nje­ga glu­pi oni što ni­su kao on glu­pi! Nje­go­va glu­post je naj­pa­met­ni­ja na svi­je­tu. Što bi se glup­son mal­tre­ti­rao i mu­čio svo­ju ve­li­ku i pra­znu gla­vu či­ta­ju­ći ,,ta­mo ne­ke knji­ge’’, kad se od pri­ruč­ni­ka za glu­pa­ke mo­že da­le­ko do­gu­ra­ti!
Do­bri, ,,sta­ri’’ či­ka Ajn­štajn je po­red one da su sa­mo dvi­je stva­ri bes­kraj­ne- sve­mir i ljud­ska glu­post, a da za pr­vu ni­je baš si­gu­ran, re­kao i ovu, ko­ja za­da­je ja­či uda­rac: ,,Raz­li­ka iz­me­đu glu­po­sti i ge­ni­jal­no­sti je u to­me što ge­ni­jal­nost ima svo­je gra­ni­ce.’’
Ne­do­sta­tak kre­a­tiv­no­sti i ne­spo­sob­no­sti da se stvo­ri vla­sti­to mi­šlje­nje, la­ko­ća ko­jom od­re­đe­na mi­šlje­nja po­sta­ju op­šta, od­lič­na su pod­lo­ga za cvje­ta­nje i raz­voj već ,,na­bu­ja­log’’ glu­pa­ka. U vre­me­nu u ko­me ži­vi­mo, gdje je sve pa­met­ni­je ne­go bi­ti pa­me­tan, ti­pi­čan pri­mjer glu­pa­ka se po­i­sto­ve­ću­je sa sna­la­žlji­vo­šću, ili još go­re sa spo­sob­no­šću. Ne­do­pu­sti­vo, ali bol­no tač­no. Glu­post je opa­sni­ji ne­pri­ja­telj do­bra ne­go što je to zlo. Pro­tiv zla no­si i kli­cu sop­stve­nog uni­šte­nja, za­to što kod lju­di ma­kar iza­zi­va ne­pri­jat­nost. Pro­tiv glu­po­sti smo ne­moć­ni. Tu se ne mo­že ni­šta po­sti­ći pro­te­sti­ma ili si­lom. Ar­gu­men­ti ne vri­je­de, u či­nje­ni­ce ko­je go­vo­re pro­tiv pret­hod­no oform­lje­nih mi­šlje­nja jed­no­stav­no ni­ko ne vje­ru­je. U ta­kvim slu­ča­je­vi­ma je glu­pak čak i kri­ti­čan, stva­ra­ju­ći sli­ku la­žnog pa­met­nja­ko­vi­ća. Osim to­ga, glu­pak je za raz­li­ku od zli­kov­ca u pot­pu­no­sti za­do­vo­ljan so­bom. Ali zna bi­ti i vr­lo raz­dra­žljiv pa za­to i vr­lo opa­san. Da­kle, ni­je la­ko iza­ći na kraj s glu­pa­kom. Su­šti­na nje­go­ve glu­po­sti ni­je de­fekt in­te­lek­ta, već ono­ga što je mno­go go­re, a to je ne­do­sta­tak ljud­sko­sti.
Ima lju­di in­te­lek­tu­al­no do­bro pot­ko­va­nih, a ko­ji su glu­pi, a ima i onih ko­ji su in­te­lek­tu­al­no spo­ri, alu ni­su glu­pi. Či­nje­ni­ca da je glu­pak če­sto i tvr­do­glav, ne smi­je da nas za­ve­de da po­vje­ru­je­mo da je sa­mo­sta­lan i svoj. Na­pro­tiv, za­ro­bljen je, za­sli­je­pljen i za­po­sjed­nut u či­ta­vom svom bi­ću. A, kao ta­kav ni­ka­ko ne mo­že bi­ti do­bro­na­mje­ran.
Za­to, dra­gi mo­ji, mi­sli­te o to­me. Sa­mo ta­ko bi­će­te na stra­ni onih ko­ji­ma glu­post ne mo­že ni­ka­da bi­ti po­nos. Ja sam na tom pu­tu. I ja i moj bič, jer po­no­si­ti se glu­po­šću je kič.
(Autor­ka je pje­sni­ki­nja)

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"