Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-03-07
Dogodine na Kosovu
Pejović Dogodine na Kosovu Vjera u povratak na Kosovo nikada ne smije prestati, pa ni po cijenu da svoj potpis na njegovu predaju stavi Aleksandar Vučić koji se pred Angelom Merkel povijao kao slamka na vjetru i topio kao sladoled na suncu
-Pi­še: Jo­vo Pe­jo­vić

Ka­da su me­di­ji u Sr­bi­ji u udar­nim in­for­ma­tiv­nim emi­si­ja­ma kao ri­ječ da­na ci­ti­ra­li iz­ja­vu pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća, sa­op­šte­nu na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je s nje­mač­kom kan­ce­lar­kom An­ge­lom Mer­kel: „Va­žni­je je lju­bi­ti ze­mlju svo­je dje­ce, ne­go ze­mlju svo­jih pre­da­ka“, bi­lo je ja­sno svi­ma da je ak­tu­el­ni re­žim u Sr­bi­ji već kre­nuo u pri­pre­mu jav­nog mnje­nja za pre­da­ju ili pro­da­ju naj­sve­ti­jeg di­je­la srp­ske te­ri­to­ri­je – Ko­so­va i Me­to­hi­je. Vlast ko­ja ni­je spo­sob­na da od­bra­ni ze­mlju svo­jih pre­da­ka, ni­je spo­sob­na od­bra­ni­ti ni lju­bi­ti ni ze­mlju svo­je dje­ce. To što me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca tra­ži od Vu­či­ća mo­gli su is­pu­ni­ti i svi nje­go­vi pret­hod­ni­ci, što bi im vje­ro­vat­no po­mo­glo da i da­nas bu­du na vla­sti i ima­ju nje­nu bez­re­zer­vnu po­dr­šku. Ko­ri­je­ni Srp­stva su ute­me­lje­ni u sva­ki pe­dalj Ko­so­va i Me­to­hi­je. To bi mo­ra­li zna­ti svi u Sr­bi­ji, ze­mlji či­ja je sva­ka sto­pa na­to­plje­na kr­vlju naj­bo­ljih srp­skih si­no­va. Bez Ko­so­va i Me­to­hi­je Sr­bi­ja i Sr­bi, ma gdje ži­vje­li, re­pa su bez kor­je­na. Pre­da­jom Ko­so­va i Me­to­hi­je, Sr­bi se vi­še ne­će ima­ti u šta i u ko­ga za­kle­ti, jer sve na če­mu smo gra­di­li na­še po­sto­ja­nje ugra­đe­no je u Ko­so­vo i Me­to­hi­ju. Ka­da Sr­be odvo­ji­te od Gra­ča­ni­ce, Vi­so­kih De­ča­na i Peć­ke pa­tri­jar­ši­je, naj­ve­ćih srp­skih sve­ti­nja, odvo­ji­li ste ih od nji­ho­vih du­hov­nih sto­že­ra i te­me­lja. Car La­zar, Jug Bog­dan, de­vet Ju­go­vi­ća, Mi­loš Obi­lić, Ivan Ko­san­čić, Mi­lan To­pli­ca i mno­gi dru­gi srp­ski vi­te­zo­vi ko­ji su po­lo­ži­li ži­vo­te za slo­bo­du Ko­so­va i Me­to­hi­je, bi­li bi iz­da­ni od sa­da­šnje ge­ne­ra­ci­je Sr­ba ne­ko­li­ko vje­ko­va ka­sni­je, što bi bi­la ve­ća iz­da­ja od iz­da­je Vu­ka Bran­ko­vi­ća, ko­ga ne­ki ko­ji se mi­re s pre­da­jom Ko­so­va že­le pred­sta­vi­ti mu­drim i vi­zi­o­nar­nim. Da su Cr­no­gor­ski Sr­bi i po­red ne­ma­log bro­ja iz­u­ze­ta­ka bi­li i osta­li te­melj Srp­stva na svim te­ri­to­ri­ja­ma na ko­ji­ma ži­ve, ni­ka­da ni­je bi­lo spor­no. To zna i Vu­čić, ko­ji je per­fid­no iz­bje­gao istin­ske pred­stav­ni­ke Sr­ba iz Cr­ne Go­re da uče­stvu­ju u iz­ra­di de­kla­ra­ci­je o oču­va­nju srp­ske na­ci­je, iako do­bro zna da su pra­va Sr­ba u Cr­noj Go­ri naj­u­gro­že­ni­ja od svih u re­gi­o­nu. Mo­gu­će da je sprd­nja vi­je­ka, ka­ko u Cr­noj Go­ri na­zi­va­ju su­đe­nje li­de­ri­ma DF- a, dio sce­na­ri­ja dva re­ži­ma, onog u Sr­bi­ji i ovog u Cr­noj Go­ri, ko­ji je imao za cilj da sa­ču­va re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ali i da one­mo­gu­ći Sr­be iz Cr­ne Go­re da da­ju pu­ni do­pri­nos iz­ra­di de­kla­ra­ci­je o oču­va­nju srp­ske na­ci­je. Čud­no je da zva­nič­na Sr­bi­ja ću­ti i o ak­tu­el­noj te­mi o raz­gra­ni­če­nju Cr­ne Go­re i Ko­so­va, ako uop­šte Ko­so­vo sma­tra svo­jom te­ri­to­ri­jom. Ova­kav od­nos Sr­bi­je pre­ma ovom pi­ta­nju osta­će kao ne­za­bi­lje­žen pri­mjer u svjet­skoj isto­ri­ji, da dr­ža­vu ko­ja Ko­so­vo sma­tra svo­jom te­ri­to­ri­jom, što je za­pi­sa­no i u nje­nom Usta­vu, ne za­ni­ma raz­gra­ni­če­nje sop­stve­ne te­ri­to­ri­je sa te­ri­to­ri­je dru­ge dr­ža­ve, u ovom slu­ča­ju Cr­ne Go­re. Ova­kvo po­na­ša­nje do­bra­no oprav­da­va strah ve­li­kog bro­ja in­te­lek­tu­a­la­ca i vla­di­ka Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, is­ka­za­nog u ape­lu za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je, da se spre­ma iz­da­ja. Jer ka­da u od­bra­nu li­ka i dje­la Alek­san­dra Vu­či­ća usta­ne ku­ka i mo­ti­ka, on­da sva­kom tre­ba da je ja­sno da je ne­ko po­go­dio u sre­di­nu me­te. S do­la­skom mar­ta, uvi­jek se tre­ba pri­sje­ti­ti 2004.go­di­ne i pro­go­na Sr­ba. Ta­da je ve­li­ki broj Sr­ba pro­tje­ran s Ko­so­va, nji­ho­ve ku­će su spa­lje­ne i oskr­na­vlje­ni su kul­tur­no-isto­rij­ski spo­me­ni­ci. Ko mo­že za­bo­ra­vi­ti sve ne­vi­ne srp­ske žr­tve s Ko­so­va i Me­to­hi­je? Ko mo­že za­bo­ra­vi­ti 128 srp­skih sve­ti­nja, cr­ka­va i ma­na­sti­ra, ko­ji su od 1999.go­di­ne spa­lje­ni i ošte­će­ni, mno­gi od njih pre­tva­ra­ni u de­po­ni­je i jav­ne to­a­le­te? Ko mo­že za­bo­ra­vi­ti hram Bo­go­ro­di­ce Lje­vi­ške, hram Sve­tog Spa­sa, ma­na­stir De­vič, cr­kvu Sv. Jo­va­na Pre­te­če, i mno­ge dru­ge? Da li su sve ne­vi­ne žr­tve s Ko­so­va i Me­to­hi­je, nje­ne sve­ti­nje i kul­tur­no-isto­rij­ski spo­me­ni­ci to­li­ko jef­ti­ni da ih se Sr­bi­ja pod pri­ti­skom me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce tre­ba ta­ko la­ko od­re­ći? To­kom 2.000 go­di­na u iz­gnan­stvu, Je­vre­ji ši­rom svi­je­ta su se po­zdra­vlja­li ču­ve­nim po­zdra­vom: „Do­go­di­ne u Je­ru­sa­li­mu!“, i po­ka­za­li ko­li­ko je va­žno vje­ro­va­ti i ka­da se to či­ni ne­stvar­nim. Vje­ru­jem da će osta­ti do­volj­no Sr­ba ko­ji će svu­da i na sva­kom mje­stu po­na­vlja­ti: „Ko­so­vo je sr­ce Sr­bi­je!“ i „Do­go­di­ne na Ko­so­vu!“ Vje­ra u po­vra­tak na Ko­so­vo ni­ka­da ne smi­je pre­sta­ti, pa ni po ci­je­nu da svoj pot­pis na nje­go­vu pre­da­ju sta­vi Alek­san­dar Vu­čić ko­ji se pred An­ge­lom Mer­kel po­vi­jao kao slam­ka na vje­tru i to­pio kao sla­do­led na sun­cu. I ne sa­mo Vu­čić, ne­go bi­lo ko dru­gi od ko­ga bi to me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca tra­ži­la. Ne smi­ju ni na­ša dje­ca pri­hva­ti­ti te­zu Alek­san­dra Vu­či­ća da je va­žni­je lju­bi­ti ze­mlju svo­je dje­ce ne­go ze­mlju svo­jih pre­da­ka, jer ako ta­ko bu­de­mo gle­da­li na stva­ri od Sr­bi­je ne­će osta­ti ni­šta, a i Sr­bi će se, ma gdje ži­vje­li, osje­ća­ti ugro­že­nim i pre­pu­šte­nim na mi­lost i ne­mi­lost hi­je­na ko­je su kroz vje­ko­ve do­bro osje­ti­le slo­bo­dar­ski duh ovog vi­te­škog na­ro­da. Mo­ra­ju Sr­bi, s ko­lje­na na ko­lje­no, kao za­kle­tvu pre­no­si­ti: „Do­go­di­ne na Ko­so­vu!“ do ko­nač­nog po­vrat­ka, ma ko­li­ko du­go na nje­ga mo­ra­li da če­ka­mo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"