Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-11-26 NEŠTO SE SPREMA U NJEMAČKIM BAZAMA
SAD modernizuju nuklearno oružje
Američka vojna oprema SAD modernizuju nuklearno oružje Ozbiljna tendencija smanjenja ogromnih potencijala nuklearnog oružja, koja je postojala pred kraj i nakon hladnog rata, možda će se u narednim godina pretvoriti u nešto sasvim obrnuto i dovesti do nove nuklearizacije
Dvi­je ka­ši­či­ce kon­flik­ta, jed­na ča­ša nu­kle­ar­nog oruž­ja, pr­sto­hvat ne­po­vje­re­nja – re­cept za hlad­ni rat.
Pla­no­vi mo­der­ni­za­ci­je ame­rič­kog nu­kle­ar­nog oruž­ja ko­je se na­la­zi u Evro­pi, voj­ne vje­žbe ko­je su u ve­zi sa nje­go­vom pri­mje­nom, ali i na­ru­ša­va­nje po­sto­je­ćeg me­ha­ni­zma kon­tro­le na­o­ru­ža­nja, sve ovo go­vo­ri da tr­ka u na­o­ru­ža­nju ula­zi u no­vu fa­zu, ka­že za Sput­njik nje­mač­ki eks­pert Ot­frid Na­sa­u­er.
Ot­frid Na­sa­u­er, eks­pert za nu­kle­ar­no oruž­je Ber­lin­skog in­for­ma­ci­o­nog cen­tra za tran­sa­tlant­sku bez­bjed­nost, sma­tra da još uvi­jek ne­ma mje­sta pri­ča­ma o po­čet­ku no­vog hlad­nog ra­ta, ali na­vo­di da bi tre­ba­lo go­vo­ri­ti o „sa­stoj­ci­ma“, od­no­sno či­ni­o­ci­ma ko­ji su u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­ve­li do hlad­nog ra­ta.
Na­sa­u­er u in­ter­vjuu za Sput­njik go­vo­ri, uz do­zu za­bri­nu­to­sti, da pra­ti raz­voj bez­bjed­no­sne po­li­ti­ke u Evro­pi i svi­je­tu.
– Ozbilj­na ten­den­ci­ja sma­nje­nja ogrom­nih po­ten­ci­ja­la nu­kle­ar­nog oruž­ja, ko­ja je po­sto­ja­la pred kraj i na­kon hlad­nog ra­ta, mo­žda će se u na­red­nim go­di­na pre­tvo­ri­ti u ne­što sa­svim obr­nu­to i do­ve­sti do no­ve nu­kle­a­ri­za­ci­je, na­vo­di Na­sa­u­er.
Eks­pert skre­će pa­žnju na to da SAD ima­ju ozbilj­ne na­mje­re da mo­der­ni­zu­ju oko 150 bo­je­vih gla­va ko­je se na­la­ze na te­ri­to­ri­ji Evro­pe.
– Sve su to bom­be ko­je se is­pu­šta­ju, ba­ca­ju iz avi­o­na. U ovom tre­nut­ku, ra­di se na pre­ci­zni­jim ver­zi­ja­ma po­sto­je­ćeg oruž­ja, ko­je bi tre­ba­lo ne­po­gre­ši­vo da po­ga­đa­ju me­tu, ali će ima­ti i ma­nju ra­zor­nu moć, či­me se vje­ro­vat­no že­li po­sti­ći ve­ća flek­si­bil­nost upo­tre­be ne­go što je to bio slu­čaj u pro­šlo­sti, ka­že Na­sa­u­er.
Sa dru­ge stra­ne, sma­tra Na­sa­u­er, po­sto­ji mo­guć­nost da na osno­va­ma me­đu­sob­nih op­tu­žbi Ru­si­je i SAD na ra­čun to­ga ko je pr­vi i u ko­joj mje­ri na­ru­šio Spo­ra­zum o li­kvi­da­ci­ji ra­ke­ta sred­njeg i ma­log do­me­ta, poč­nu da se po­sta­vlja­ju sve no­vi­ji nu­kle­ar­ni si­ste­mi.
Po­čet­kom no­vem­bra je Zig­mar Ga­bri­jel, ta­da još na mje­stu še­fa nje­mač­ke di­plo­ma­ti­je, u in­ter­vjuu za „Bild“ upo­zo­rio da po­sto­ji mo­guć­nost da se na te­ri­to­ri­ji Evro­pe po­sta­ve no­ve ra­ke­te sred­njeg do­me­ta.
– Da­nas se ma­lo pa­žnje po­kla­nja ugo­vo­ru ko­ji je za­klju­čen 1987. go­di­ne iz­me­đu SAD i SSSR, a ko­ji re­gu­li­še sma­nje­nje bro­ja ra­ke­ta sred­njeg i ma­log do­me­ta. A to je ve­li­ka gre­ška, sma­tra Na­sa­u­er.
Pro­blem je u to­me, ka­že on, što dr­ža­ve sve ma­nje vje­ru­ju jed­na dru­goj.
– Kon­tro­li obič­nog na­o­ru­ža­nja se ne po­kla­nja do­volj­no pa­žnje, a isto­vre­me­no se in­te­re­si Ru­si­je uop­šte ne uzi­ma­ju u ob­zir. Ne­do­sta­tak po­vje­re­nja do­vo­di do to­ga da spo­ra­zu­mi o kon­tro­li na­o­ru­ža­nja, ko­je su svo­je­vre­me­no obje stra­ne pot­pi­sa­le, da­nas ima­ju mno­go ma­nju vri­jed­nost ne­go ne­ka­da, na­vo­di on.
Mo­ra da po­sto­ji vi­še tran­spa­rent­no­sti, sma­tra Na­sa­u­er, ka­ko se ne bi­smo opet na­šli u si­tu­a­ci­ji po­put one to­kom hlad­nog ra­ta, ka­da stra­ne ni­su me­đu­sob­no vje­ro­va­le jed­na dru­goj.
– Šta­vi­še, ste­pen ne­po­vje­re­nja je bio ve­o­ma vi­sok, kao na pri­mjer to­kom Ku­ban­ske kri­ze, ka­da se svi­jet na­šao na ivi­ci nu­kle­ar­nog ra­ta, is­ta­kao je on.
U svom iz­la­ga­nju to­kom emi­si­je na ra­di­ju NDR (Sje­ver­no­nje­mač­ka ra­dio-te­le­vi­zi­ja) Na­sa­u­er je skre­nuo pa­žnju na tvi­to­ve i iz­ja­ve ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa, ko­ji je START 3 (Ugo­vor o sma­nje­nju obi­ma stra­te­škog na­o­ru­ža­nja) – je­dan od naj­va­žni­jih spo­ra­zu­ma tog ti­pa, oka­rak­te­ri­sao kao do­ku­ment ko­ji jed­no­stra­no po­go­du­je sa­mo in­te­re­si­ma Ru­si­je! Šta­vi­še, ne­dav­no je to­kom jed­ne sjed­ni­ce u Bi­je­loj ku­ći Tramp re­kao da sma­tra ra­zum­nim i pri­hva­tlji­vim uve­ća­va­nje nu­kle­ar­nog po­ten­ci­ja­la SAD za čak 10 pu­ta.
Na­sa­u­er pod­vla­či da ni­je po­zna­to da li je Tramp to za­i­sta re­kao, ali da je ame­rič­ki pred­sjed­nik sop­stve­ni stav ovim po­vo­dom iz­ra­zio u svom tvi­tu: „Bi­lo bi ide­al­no ka­da bi­smo mo­gli da iz­bjeg­ne­mo po­sto­ja­nje nu­kle­ar­nog oruž­ja, ali do­kle god ono po­sto­ji bar u jed­noj dr­ža­vi, mi će­mo bi­ti li­de­ri u toj gru­pi“.
Bez ob­zi­ra na pri­lič­no kon­tro­verz­ne sta­vo­ve, pod­sje­ća nje­mač­ki eks­pert, Tramp će za ne­ko­li­ko mje­se­ci mo­ra­ti da kon­kre­ti­zu­je svoj stav i da pred­sta­vi Kon­gre­su iz­vje­štaj o to­me ka­ko SAD vi­de svoj nu­kle­ar­ni po­ten­ci­jal u bu­duć­no­sti.
(RTVRS)

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"