Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-11-26 DOK SE LIDERI IZ BRISELA OKUPLJAJU KAKO BI OBILJEŽILI ISTOČNO PARTNERSTVO SA ZEMLJAMA BIVŠEG SSSR-A
EU polomila Ukrajinu
Kijev EU polomila Ukrajinu Ukrajina je u ozbiljnim problemima, a 94 odsto novčane pomoći koju dobija zapravo je pozajmica, koja će jednog dana doći na naplatu
-Če­ti­ri go­di­ne po­sli­je po­ku­ša­ja EU da pri­bli­ži se­bi Ukra­ji­nu i od­go­vo­ra Ru­si­je ko­ji je do­nio re­vo­lu­ci­ju i rat, ta dr­ža­va je na ivi­ci da se pot­pu­no uru­ši, pi­še por­tal Po­li­ti­ko, na­vo­de­ći da je ključ­no pi­ta­nje da li EU mo­že po­no­vo da „sa­sta­vi” Ukra­ji­nu.
Dok se li­de­ri EU oku­plja­ju ka­ko bi obi­lje­ži­li Is­toč­no part­ner­stvo i nji­ho­ve spolj­no­po­li­tič­ke ini­ci­ja­ti­ve da bi se oja­ča­li od­no­si sa biv­šim ze­mlja­ma So­vjet­skog Sa­ve­za, pi­ta­nje je da li EU mo­že da „sa­sta­vi dje­lo­ve”.
Po­li­ti­ča­ri EU su du­bo­ko po­di­je­lje­ni – ne­ki sma­tra­ju da je mo­ral­na oba­ve­za da se Ukra­ji­na vi­še za­šti­ti i okon­ča „ru­ska voj­na agre­si­ja”, dok dru­gi sma­tra­ju da je Za­pad već do­sta to­ga uči­nio i da ri­zi­ku­je mno­go zbog ze­mlje u ko­joj je ko­rup­ci­ja osta­la „utka­na u struk­tu­ru vla­sti”, a na­pre­dak re­for­mi, na­ro­či­to u pra­vo­sud­nim, fi­nan­sij­skim i ener­get­skim sek­to­ri­ma, bio pre­vi­še spor.
Ka­ko se na­vo­di u tek­stu, Ukra­ji­na je u ozbilj­nim pro­ble­mi­ma, a 94 od­sto nov­ča­ne po­mo­ći ko­ju do­bi­ja za­pra­vo je po­zaj­mi­ca, ko­ja će jed­nog da­na do­ći na na­pla­tu.
Po­li­tič­ki spo­ra­zum sa EU, pri­bli­žio je Ki­jev Bri­se­lu i dru­gim za­pad­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, vi­še ne­go ikad, dok je era ge­o­po­li­tič­kog bi­ra­nja go­to­va, uz na­po­me­nu da je zbog dra­ma­tič­nih do­ga­đa­ja učla­nje­nje u EU i NA­TO ve­o­ma da­le­ko.
Ukra­ji­na je naj­dra­ma­tič­ni­ji, ali ne i je­di­ni pri­mjer re­zul­ta­ta Is­toč­nog part­ner­stva, pro­gra­ma ko­ji je EU pred­sta­vi­la 2009. go­di­ne u Pra­gu, bu­du­ći da se i dru­gih pet dr­ža­va su­o­ča­va sa te­ško­ća­ma, na­vo­di Po­li­ti­ko.
Jer­me­ni­ja i Azer­bej­džan su i da­lje u su­ko­bu zbog te­ri­to­ri­je Na­gor­no-Ka­ra­ba­ha, Mol­da­vi­ja je u gar­du zbog pro­ru­skog re­gi­o­na Prid­nje­str­o­vlja, a dvi­je gru­zij­ske te­ri­to­ri­je Ab­ha­zi­ja i Ju­žna Ose­ti­ja su prak­tič­no ru­ske te­ri­to­ri­je.
Ka­da se ra­di o Bje­lo­ru­si­ji, ona je „po­li­tič­ki ve­o­ma izo­lo­va­na dr­ža­va” upr­kos sla­bim kon­tak­ti­ma sa Za­pa­dom, na­vo­di Po­li­ti­ko.
Du­go­go­di­šnji bje­lo­ru­ski pred­sjed­nik Alek­san­dar Lu­ka­šen­ko, ko­ji se su­o­ča­va sa sank­ci­ja­ma EU zbog po­li­tič­ke re­pre­si­je u toj ze­mlji, pr­vi put je po­zvan da pri­su­stvu­je sa­mi­tu Is­toč­nog part­ner­stva, ali je to od­bio.
Zva­nič­ni­ci EU od­ba­cu­ju tvrd­nje da oni sno­se od­go­vor­nost za po­li­tič­ku kri­zu ko­ja je iz­bi­la u Ukra­ji­ni u je­sen 2013. go­di­ne, ka­da su pod­sti­ca­li ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Vik­to­ra Ja­nu­ko­vi­ča da pot­pi­še po­li­tič­ki i pri­vred­ni spo­ra­zum sa blo­kom.
Isto­vre­me­no, Mo­skva ga je pri­ti­ska­la da ne pot­pi­še i pri­je­ti­la eko­nom­skom osve­tom ako to uči­ni, pi­še por­tal.
Ja­nu­ko­vič je od­bio da pot­pi­še spo­ra­zu­me, što je iza­zva­lo ma­sov­ne pro­te­ste ko­ji­ma je za­u­sta­vljen.
Na­kon to­ga, po­bje­gao je u Ru­si­ju, a od­no­si iz­me­đu Mo­skve i Za­pa­da po­gor­ša­li su se i sti­gli do naj­go­reg ni­voa od iz­bi­ja­nja Hlad­nog ra­ta.
U me­đu­vre­me­nu, do­sta se go­vo­ri i o to­me ko­li­ko EU mo­že ili bi tre­ba­lo da uči­ni – Li­tva­ni­ja je pred­lo­ži­la am­bi­ci­o­zni „Evrop­ski plan za Ukra­ji­nu” ko­ji pred­vi­đa ula­ga­nje do­dat­nih 50 mi­li­jar­di eura u pe­ri­o­du od 10 go­di­na, ali još uvi­jek ne­ma kon­sen­zu­sa o nje­go­vom spro­vo­đe­nju.
Di­rek­tor Ke­nan in­sti­tu­ta iz Va­šing­to­na Me­tju Ro­jan­ski sma­tra da za kon­flikt Mo­skva sno­si od­go­vor­nost, ali da gre­ši i Za­pad ko­ji se pre­tva­ra da tre­nut­na mi­rov­na ini­ci­ja­ti­va ima iz­gle­da za uspjeh.
(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"