Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo OKO 60.000 GRAĐANA ISPRATILO 2015. GODINU NA GRADSKIM TRGOVIMA
Najveselije u Podgorici i Budvi, na Žabljaku nikad lošije
Veselo u Podgorici Najveselije u Podgorici i Budvi, na Žabljaku nikad lošije U Nikšiću nije bila organizovana proslava na trgu, a iz DF-a su okrivili MUP da im je minirao doček zbog odugovlačenja sa odobrenjem Na Žabljaku je boravilo oko 1.200 gostiju, pa tamošnji ugostitelji smatraju da je ova sezona najgora u poslednjih 25 godina Iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore saopšteno je da je oko 40.000 turista odlučilo da novogodišnje praznike provede u Crnoj Gori
Uz tak­sto­ve pje­sa­ma po­zna­tih re­gi­o­nal­nih i do­ma­ćih pje­va­ča i ben­do­va i va­tro­me­te, vi­še de­se­ti­na hi­lja­da gra­đa­na i go­sti­ju Bu­dve, Pod­go­ri­ce, Ba­ra, Plje­va­lja, Her­ceg No­vog i Ko­to­ra, No­vu 2016. go­di­nu do­če­ka­lo je na grad­skim tr­go­vi­ma. U gra­do­vi­ma u ko­ji­ma do­ček ni­je or­ga­ni­zo­van na tr­go­vi­ma sla­vi­lo se u ka­fi­ći­ma, noć­nim klu­bo­vi­ma i ho­te­li­ma, a ve­li­ki broj gra­đa­na no­vo­go­di­šnju noć do­če­kao je u svo­jim do­mo­vi­ma.
U cen­tru pa­žnje ove go­di­ne sva­ka­ko je bi­la Pod­go­ri­ca, u ko­joj je do­ček na Tr­gu Re­pu­bli­ke or­ga­ni­zo­van na­kon vi­še­go­di­šnje pa­u­ze. Pu­bli­ku su za­ba­vlja­li po­zna­ti bo­san­ski sa­stav Ha­ri Ma­ta Ha­ri i pje­vač Želj­ko Jok­si­mo­vić.
Na po­čet­ku pro­sla­ve u Pod­go­ri­ci na­stu­pio je bend „Haj­vej”, a na­kon nji­ho­ve svir­ke, dva sa­ta ka­sni­je, po­čeo je kon­cert Ha­ri­ja Va­re­ša­no­vi­ća, ko­ji je po­sje­ti­o­ce uveo u 2016. Po­tom je usli­je­dio i spek­ta­ku­lar­ni na­stup Želj­ka Jok­si­mo­vi­ća, ko­jeg je pu­bli­ka uz pr­ve tak­to­ve pje­sme „Ni­sam te zbog lje­po­te vo­lio” po­zdra­vi­la ova­ci­ja­ma.
Bu­dva je i ove go­di­ne od­ni­je­la ti­tu­lu kra­lji­ce no­vo­go­di­šnje no­ći, ko­ju je po­sje­tio naj­ve­ći broj lju­di. U Bu­dvi je no­vo­go­di­šnji kon­cert po­čeo na­stu­pom ce­tinj­ske gru­pe „Per­per”. Bu­dva­ni i osta­li po­sje­ti­o­ci u No­vu go­di­nu ušli su uz pje­sme naj­ve­će bal­kan­ske zvi­je­zde Zdrav­ka Čo­li­ća. Po­pu­lar­ni Čo­la je oko 20.000 po­sje­ti­la­ca uveo u 2016. pje­smom „Jed­na zi­ma sa Kri­sti­nom”.
– Na tr­gu is­pred Sta­rog gra­da pre­ko 20.000 po­sje­ti­la­ca (pre­ma pro­cje­na­ma MUP-a), is­pra­ća­lo je sta­ru go­di­nu uz naj­ve­će hi­to­ve cr­no­gor­ske gru­pe „Per­per”. Ni­za­li su se hi­to­vi po­put „Ko­me do­la­ziš u san”, „Sa du­šom od ka­me­na”, „Mon­te­ne­gro džez”, „Na sve­to­ga Ni­ko­lu”..., a sa po­seb­nim emo­ci­ja­ma pje­va­la se pje­sma „Go­ro mo­ja” – sa­op­šte­no je iz TO Bu­dva,
Po­red Čo­li­ća i gru­pe „Per­per”, is­pod zi­di­na bu­dvan­skog Sta­rog gra­da na­stu­pi­li su i Dži­bo­ni, Va­nja Ra­do­va­no­vić, Da­ni­jel Ali­ba­bić i dru­gi, a or­ga­ni­zo­va­ni su i sve­ča­ni po­po­dnev­ni kon­cert kla­sič­ne mu­zi­ke i pro­gram ani­ma­ci­je za dje­cu.
Iz Na­ci­o­nal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Cr­ne Go­re (NTO) sa­op­šte­no je da je oko 40.000 tu­ri­sta od­lu­či­lo da no­vo­go­di­šnje pra­zni­ke pro­ve­de u Cr­noj Go­ri, što je, ka­žu, za osam od­sto vi­še u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. Pre­ko 60.000 po­sje­ti­la­ca od­lu­či­lo je da No­vu go­di­nu do­če­ka na tr­go­vi­ma ši­rom Cr­ne Go­re.
Iz NTO su na­gla­si­li da se za do­ček No­ve go­di­ne u ho­te­li­ma – ka­ko na Pri­mor­ju, ta­ko i na sje­ve­ru – tra­ži­lo mje­sto vi­še.
– Bu­dvan­ski ho­te­li bi­lje­že po­rast od čak 40 od­sto vi­še go­sti­ju ne­go la­ni. Naj­vi­še tu­ri­sta sa vi­še­dnev­nim aran­žma­ni­ma za­bi­lje­ži­li su ho­te­li Splen­did u Be­či­ći­ma, Pa­las u Pe­trov­cu, Lip­ka u Ko­la­ši­nu i Po­lar star na Ža­blja­ku. Na­ja­vlje­ni bo­žić­ni kon­cer­ti, pra­te­ći kul­tur­ni i za­bav­ni pro­gram, kao i po­seb­ne po­volj­no­sti u ho­te­li­ma na­kon no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka, do­pri­ni­je­će da se tu­ri­sti du­že za­dr­že u Cr­noj Go­ri – sma­tra­ju u NTO.
Her­ceg­nov­ski Trg Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća bio je po­lu­pra­zan uoči do­če­ka 2016. go­di­ne, a mu­zič­ki pro­gram po­čeo je na­stu­pom ben­da „Ma­kao”. U tre­nut­ku ka­da je sve mi­ri­sa­lo na pe­tar­de i de­bakl, no­vo­go­di­šnju at­mos­fe­ru uspio je da na­pra­vi Ton­či Hu­ljić sa svo­jim ben­dom „Ma­dre Ba­de­sa”. Trg se la­ga­no pu­nio, pa je vi­še sto­ti­na No­vlja­na ne­po­sred­no pri­je po­no­ći za­ple­sa­lo uz naj­no­vi­je Hu­lji­će­ve hi­to­ve, po­put „Pro­vi­den­ce”, a po­tom i uz hi­to­ve gru­pe „Ma­ga­zin”.
Da je Trg Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća pam­tio i bo­lja no­vo­go­di­šnja ve­se­lja, bi­lo je vi­še ne­go ja­sno po bro­ju okupljnih gra­đa­na, a ve­li­ki mi­nus bi­lo je i to što ni­ko iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ni­je do­šao na bi­nu i po­že­lio pri­sut­ni­ma sre­ću, uspjeh i do­bro zdra­vlje u na­stu­pa­ju­ćoj go­di­ni, kao što to do­bar obi­čaj na­la­že. Do ove go­di­ne to je uvi­jek či­nio pr­vi čo­vjek gra­da.
Za­hva­lju­ju­ći De­ja­nu Ve­ri­gu, na­šem pro­sla­vlje­nom spe­le­o­lo­gu i al­pi­ni­sti, ko­ji se u ko­sti­mu De­da Mra­za spu­stio sa sat ku­le, i Dra­ga­ni Vla­o­vić, vo­di­telj­ki Ra­di­ja Her­ceg No­vi, če­stit­ka ni­je iz­o­sta­la, kao ni šam­pa­njac ko­ji su otvo­ri­li za­jed­no sa Hu­lji­ćem i na­zdra­vi­li oku­plje­nim gra­đa­ni­ma.
Ni vi­še­mi­nut­ni va­tro­met sa Kan­li ku­le ni­je iz­o­stao, a iz vre­će De­da Mraz „za­plju­šta­le” su ka­ra­me­le.
Po­što je ot­ku­ca­la po­noć, Hu­ljić je za­pje­vao „Sve bi se­ke lju­bi­le mor­na­re”, je­dan od svo­jih naj­ve­ćih hi­to­va, pa se sa ve­se­ljem i ple­som na­sta­vi­lo do je­dan čas iza po­no­ći.
Pra­znič­nu at­mos­fe­ru u No­vom kva­ri­le su pe­tar­de, ko­jih ni­je bi­lo po tr­gu, ali je­ste u okol­nim na­se­lji­ma. Tra­di­ci­o­nal­no, na­se­lja Cr­ve­ni krst i Go­mi­la „pro­sla­vi­li” su se u ba­ca­nju pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va.
U pra­znič­noj at­mos­fe­ri ni­je­su za­bo­ra­vlje­ni ni naj­mla­đi No­vlja­ni, ko­ji su u 19 ča­so­va uži­va­li u igro­ka­zu „De­da Mra­ze, ima li te” Go­ra­na Sla­vi­ća, glum­ca i re­ži­se­ra.
Ve­li­ki broj Ba­ra­na i nji­ho­vih go­sti­ju oku­pio se na Tr­gu Vla­di­mi­ra i Ko­sa­re, ka­ko bi uz zvu­ke „Ga­li­je” do­če­ka­li No­vu go­di­nu. Pri­je njih do­bru at­mos­fe­ru su na­pra­vi­li di-džej Adi Ka­ra­đu­zo­vić i po­pu­lar­ne „Le­gen­de”. Po­sje­ti­o­ci su uži­va­li u ku­va­nom vi­nu, a u po­noć je pri­re­đen spek­ta­ku­lar­ni va­tro­met.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Zo­ran Sr­zen­tić i di­rek­to­ri­ca TO Bar Ne­da Iva­no­vić po­že­lje­li su gra­đa­ni­ma zdra­vlje, sre­ću i pr­o­spe­ri­tet na lič­nom i po­slov­nom pla­nu. Pr­vo ve­če No­ve go­di­ne bi­lo je ta­ko­đe sjaj­no, a po­sje­ti­o­ci su uži­va­li uz Alek­san­dru Voj­vo­dić i Bo­ja­nu Ku­kić, kao i uz do­bru svir­ku bar­skog rok ben­da „Aka­de­mi­ja”, sa ko­jim je na­stu­pi­la i Tea Šuf­ta.
Iako je plje­valj­ska lo­kal­na upra­va po­tro­ši­la pre­ko 20.000 eura za or­ga­ni­za­ci­ju, sve­ga ne­ko­li­ko sto­ti­na Plje­vlja­ka iza­šlo je na Trg 13. jul da is­pra­ti sta­ru i do­če­ka No­vu go­di­nu. Do­bra za­ba­va uz „Va­len­ti­no” i „Atom­sko sklo­ni­šte” ni­je bi­la do­volj­na da se na tr­gu po­ja­ve Plje­vlja­ci u ve­li­kom bro­ju. Iz­u­zet­no hlad­na noć, ne­po­sto­ja­nje na­vi­ke da se no­va ka­len­dar­ska go­di­na do­če­ku­je na tr­go­vi­ma, kao i po­li­ti­za­ci­ja sa­mog sku­pa od stra­ne vla­da­ju­ćih par­ti­ja u lo­kal­noj upra­vi, uči­ni­li su da je ve­ći­na Plje­vlja­ka osta­la kod svo­jih ku­ća ili su se za­ba­vlja­li u dis­ko­te­ci „Mu­ni­ci­pi­jum”, noć­nim klu­bo­vi­ma „Če­ti­ri so­be” i „Ce­zar”, kao i u po­je­di­nim ho­te­li­ma.
U po­re­đe­nju sa pro­šlom go­di­nom ka­da se na tr­gu oku­pi­lo sve­ga 200 li­ca, si­tu­a­ci­ja je na is­pra­ća­ju 2015. bi­la znat­no bo­lja. Tač­no u po­no­ć do­bar va­tro­met je na­zna­čio do­la­zak No­ve 2016. go­di­ne, a na bi­ni su se po­ja­vi­li šef ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ma­ja Ron­do­vić, ak­ti­vi­sta Bo­šnjač­ke stran­ke Emir Pi­lav i od­bor­nik DPS-a u lo­kal­nom par­la­men­tu Da­ni­jel Živ­ko­vić, ko­ji su gra­đa­ni­ma Plje­va­lja če­sti­ta­li No­vu go­di­nu.
Eko­nom­ska kri­za i pri­vre­da ko­ja je u ko­lap­su uči­ni­li su da ve­ći­na Nik­ši­ća­na naj­lu­đu noć do­če­ka u svo­jim do­mo­vi­ma, u kru­gu naj­u­že po­ro­di­ce i bez pre­vi­še pom­pe. Upr­kos na­ja­va­ma, or­ga­ni­zo­va­nog do­če­ka na grad­skom tr­gu u Nik­ši­ću ni ove go­di­ne ni­je bi­lo, iako je po­sto­ja­la na­mje­ra da pro­sla­vu or­ga­ni­zu­ju ka­ko De­mo­krat­ski front, ta­ko i Be­dem fest i lo­kal­na upra­va. Na kra­ju su od­u­sta­li i jed­ni i dru­gi. Dok iz DF-a s jed­ne stra­ne kri­ve MUP što im je „mi­ni­rao” do­ček zbog odu­go­vla­če­nja sa odo­bre­njem, u lo­kal­noj upra­vi kri­ve upra­vo DF zbog to­ga što su Nik­ši­ća­ni osta­li bez pro­sla­ve na grad­skom tr­gu. Pre­ma ri­je­či­ma Mi­lu­ti­na Đu­ka­no­vi­ća iz DF-a, do­zvo­lu za or­ga­ni­zo­va­nje do­če­ka do­bi­li su tri da­na pred kraj go­di­ne, iako su, ka­ko je ka­zao, za­htjev pod­ni­je­li de­set da­na ra­ni­je.
– Zbog krat­kog ro­ka mo­ra­li su da ot­ka­žu pla­ni­ra­ni do­ček jer ga je ne­mo­gu­će or­ga­ni­zo­va­ti za tri da­na. U pi­ta­nju su či­sta op­struk­ci­ja i zlo­u­po­tre­ba za­ko­na. Oni su is­ko­ri­sti­li za­kon­sko pra­vo da se iz­ja­sne o na­šem za­htje­vu naj­ka­sni­je 48 ča­so­va pri­je pla­ni­ra­nog do­ga­đa­ja i ta­ko nas do­ve­li u ne­mo­gu­ću si­tu­a­ci­ju jer tre­ba iz­naj­mi­ti bi­nu i an­ga­žo­va­ti pje­va­če ko­ji, s dru­ge stra­ne, ni­je­su že­lje­li da od­bi­ju si­gur­ne po­nu­de i ri­zi­ku­ju če­ka­ju­ći da li će do­ček bi­ti upri­li­čen – ka­zao je Đu­ka­no­vić.
Pre­ma ri­je­či­ma Živ­ka Ke­co­je­vi­ća, me­na­dže­ra Op­šti­ne Nik­šić, lo­kal­na upra­va i Be­dem fest uz no­vo­go­di­šnji ba­zar pla­ni­ra­li su bi­li i or­ga­ni­zo­va­nje No­ve go­di­ne na grad­skom tr­gu, ali je DF za tu ak­tiv­nost apli­ci­rao pri­je njih, 22. de­cem­bra.
– To je bio raz­log što smo mi od­u­sta­li od or­ga­ni­zo­va­nja do­če­ka No­ve go­di­ne na tr­gu – tvr­di Ke­co­je­vić.
Ipak, di­rek­tor Be­dem fe­sta Pe­tar Šun­dić, ko­ji je bio u pre­go­vo­ri­ma sa lo­kal­nom upra­vom Nik­ši­ća oko or­ga­ni­zo­va­nja do­če­ka No­ve go­di­ne, od­lu­čio se da bez gla­mu­ra i pom­pe, bez bi­ne i blje­šta­vih re­flek­to­ra, ali sa mno­go po­zi­tiv­nog du­ha i ener­gi­je, za svo­je pri­ja­te­lje or­ga­ni­zu­je do­ček na grad­skom tr­gu. Umje­sto svir­ke lo­kal­nih ben­do­va, tri­de­se­tak naj­u­por­ni­jih od­lu­či­lo da uz lo­gor­sku va­tru i ku­va­no vi­no is­pra­ti 2015. go­di­nu.
Omla­di­na, ko­ja je sa ne­str­plje­njem iš­če­ki­va­la naj­lu­đu noć, ovo­ga pu­ta za­do­vo­lji­la se pri­vat­nim žur­ka­ma i za­ba­va­ma ko­je su or­ga­ni­zo­va­li za naj­u­ži krug pri­ja­te­lja. Bi­lo je i onih ko­ji su naj­lu­đu noć do­če­ka­li u ne­koj od grad­skih di­sko­te­ka i ka­fi­ća.
Tra­di­ci­o­nal­na za­ba­va u da­ne no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka već če­ti­ri go­di­ne za­re­dom iz­o­sta­la je u ho­te­lu Ono­gošt, ko­ji je u ste­ča­ju. Za pro­vod u ho­te­lu Tre­bje­sa, ko­ji je pre­po­zna­tljiv po go­to­vo naj­lu­đim za­ba­va­ma u Nik­ši­ću, 31. de­cem­bra i 1. ja­nu­a­ra bi­li su za­du­že­ni Mi­li­ca Đu­ro­vić, Bo­jan Ži­va­lje­vić i „Mo­de­ra­to bend”. Slič­no je bi­lo i u ve­ći­ni nik­šić­kih lo­ka­la gdje je mu­zi­ka pu­šta­na po uku­su go­sti­ju, dok su u ka­fi­ći­ma ka­ko u gra­du ta­ko i na pe­ri­fe­ri­ji or­ga­ni­zo­va­ne žur­ke. Naj­lu­đa za­ba­va ipak bi­la je u noć­nom klu­bu „Daj­mond”, gdje se to­kom pra­zni­ka oku­pio ve­li­ki broj Nik­ši­ća­na, ka­ko mla­đih, ta­ko i onih ne­što sta­ri­jih, a za nji­ho­vu za­ba­vu bio je za­du­žen Bo­jan De­lić.
No­vo­go­di­šnje pra­zni­ke rad­no su do­če­ka­li upo­sle­ni u hit­nim slu­žba­ma Do­ma zdra­vlja i bol­ni­ce, va­tro­ga­sci, pe­ka­ri, kao i po­li­ci­ja, ali bez pre­vi­še po­sla. Pr­va ro­đe­na be­ba je dje­čak te­žak 3.780 ki­lo­gra­ma, ko­ga je na svi­jet do­ni­je­la Je­le­na Kon­tić.
U Tiv­tu ni­je or­ga­ni­zo­van do­ček na tr­gu, ali se ve­li­ki broj go­sti­ju od­lu­čio za no­vo­go­dišp­nji pro­gram ho­te­la Ri­džent. Port­pa­rol Ele­na Lji­lja­nić ka­že da su svi ho­tel­ski ka­pa­ci­te­ti bi­li po­pu­nje­ni.
– Do­ček No­ve go­di­ne u ho­te­lu Ri­džent pro­te­kao je iz­u­zet­no. Svi na­ši ka­pa­ci­te­ti, na­ša tri re­sto­ra­na Daj­ning rum, Laj­bra­ri bar i ban­ket sa­la Te­o­do bi­li su po­pu­nje­ni. Go­sti su oti­šli za­do­volj­ni, ko­men­ta­ri go­sti­ju su išli i do epi­te­ta naj­bo­lji do­ček ika­da. Is­pu­ni­li smo vla­sti­ta oče­ki­va­nja, ali i oče­ki­va­nja na­ših go­sti­ju. Ima­li smo aran­žma­ne od tri od pet no­će­nja i do­sta go­sti­ju je još u ho­te­lu. Ra­du­je­mo se što smo Ti­vat po­zi­ci­o­ni­ra­li kao de­sti­na­ci­ju gdje se do­la­zi za No­vu go­di­nu. Svi­ma na­ma tu­ri­stič­kim po­sle­ni­ci­ma eto ide­je za pro­ši­re­nje po­nu­de u go­di­na­ma ko­je su is­pred nas – re­kla je Ele­na Lji­lja­nić.
Ka­ko je na­ja­vlje­no iz tog ho­te­la, Bo­žić će bi­ti pro­sla­vljen sve­ča­nim bo­žić­nim ruč­kom u če­tvr­tak 7. ja­nu­a­ra od 12 do 16 sa­ti, a u po­nu­di će se na­ći ve­li­ki iz­bor pra­znič­nih spe­ci­ja­li­te­ta, je­la do­ma­će ali i in­ter­na­ci­o­nal­ne ku­hi­nje.
Zbog ne­do­stat­ka sni­je­ga na Ža­blja­ku ove go­di­ne vr­lo ma­li broj tu­ri­sta od­lu­čio je da No­vu go­di­nu do­če­ka u tom po­zna­tom ski-mje­stu. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, u ho­te­li­ma je re­gi­stro­va­no 470 go­sti­ju, oko 270 u pri­vat­nom smje­šta­ju i oko 500 u vi­ken­di­ca­ma. Lo­ši­ja po­sje­ta za­bi­lje­že­na je sa­mo 1991. go­di­ne.
EKI­PA „DA­NA”


Pr­va be­ba Mar­jan Pa­vi­će­vić

Pr­va be­ba ko­ja se ro­di­la u 2016. je Mar­jan Pa­vi­će­vić. U po­ro­di­li­štu Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re 1. ja­nu­a­ra do 10 sa­ti ro­đe­no je čak osam be­ba. Ma­li Mar­jan ro­dio se sve­ga tri mi­nu­ta na­kon što po­no­ći.
Pr­va be­ba ko­ja je ro­đe­na u Bo­ki je dje­voj­či­ca ko­ja je na svi­jet do­šla 1. ja­nu­a­ra oko 10 ča­so­va.A.T.


Am­ba­sa­dor­ka SAD na ko­tor­skom tr­gu

Na ko­tor­skom Tr­gu od oruž­ja oko dvi­je hi­lja­de lju­di is­pra­ti­lo je sta­ru i do­če­ka­lo No­vu 2016. go­di­nu u do­brom ras­po­lo­že­nju i uz na­stu­pe po­pu­lar­nih be­o­grad­skih sa­sta­va „Ar­tan Li­li” i „The Best Bit”, kao i ita­li­jan­skog ben­da „Sac­ri Cu­o­ri”.
Je­din­stve­ni am­bi­jent vje­kov­nih ka­me­nih fa­sa­da za tu pri­li­ku do­bio je no­vo, sve­ča­no ru­ho lam­pi­o­na i bom­bi­na, a ve­li­ka jel­ka is­pod Ku­le od sa­ta „po­zi­va­la” je na fe­štu. Po­sje­ti­o­ci, ko­ji su u Ko­tor pri­sti­gli iz svih cr­no­gor­skih gra­do­va, kao i iz Sr­bi­je i Hr­vat­ske, Ita­li­je, Bel­gi­je, Fran­cu­ske, Nje­mač­ke, Ja­pa­na, za­ba­vlja­li su se u rit­mu mu­zi­ke gdje su do­mi­ni­ra­le rok no­te. Ple­sa­lo se i igra­lo, a u po­noć je No­vu go­di­nu Ko­to­ra­ni­ma i go­sti­ma po­že­lio pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor Alek­san­dar Stjep­če­vić.
Za do­ček u Ko­to­ru od­lu­či­la se i ame­rič­ka am­ba­sa­dor­ka Mar­ga­ret En Ueha­ra ko­ja je na za­ba­vu do­šla pri­vat­no, bez ika­kvog zva­nič­nog po­zi­va.
U do­brom ras­po­lo­že­nju pro­sla­va je na­sta­vlje­na i na­kon po­no­ći, sve do ra­nih ju­tar­njih sa­ti i na osta­lim ko­tor­skim tr­go­vi­ma i pja­ca­ma, ali i u broj­nim ka­fi­ći­ma gdje su ugo­sti­te­lji u svom aran­žma­nu or­ga­ni­zo­va­li do­ček.B.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"