Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija VLADA PUNU KONTROLU NAD ENERGETSKOM KOMPANIJOM PLAĆA 70 MILIONA
Rebalans zbog EPCG
Rebalans zbog EPCG Vlada je juče odlučila da u ovoj godini izdvoji 70 miliona za otkup dijela akcija EPCG, kako bi dobila još 12 odsto udjela a samim tim i dvotrećinsko vlasništvo koje im omogućava punu kontrolu nad tom kompanijom Rebalansom je predviđena i nova pomoć za Montenegroerlajnz od preko četiri miliona
Vla­da je ju­če na van­red­noj i ne­na­ja­vlje­noj sjed­ni­ci usvo­ji­la re­ba­lans bu­dže­ta za 2018. go­di­nu, ko­jim je po­ve­ća­la pla­ni­ra­ne iz­vor­ne pri­ho­de za 57 mi­li­o­na eura, a ras­ho­de za 82 mi­li­o­na eura. Uku­pan iz­nos bu­dže­ta sa­da iz­no­si 2,086 mi­li­jar­di eura, pa shod­no to­me de­fi­cit bu­dže­ta iz­no­si 139,14 mi­li­o­na eura, od­no­sno 3,16 od­sto pro­ci­je­nje­nog BDP-a u 2018. go­di­ni, sa­op­šti­li su iz Vla­de. Na sjed­ni­ci je usvo­jen i pred­log od­lu­ke o za­du­ži­va­nju za ovu go­di­nu.
– Na ras­hod­noj stra­ni u te­ku­ćem bu­dže­tu pla­ni­ran je iz­nos do 70 mi­li­o­na za ot­kup di­je­la ak­ci­ja Elek­tro­pri­vre­de (EPCG) od stra­ne dr­ža­ve, 6,5 mi­li­o­na za do­spje­le oba­ve­ze Mon­te­ne­gro­er­laj­nza i Cr­no­gor­ske plo­vid­be i po­la mi­li­o­na za pro­mo­tiv­ne ak­tiv­no­sti Na­ci­o­nal­ne tu­i­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, kao i če­ti­ri mi­li­o­na za spro­vo­đe­nje re­for­me jav­ne upra­ve – pi­še u sa­op­šte­nju na­kon sjed­ni­ce Vla­de.
U sa­op­šte­nju ni­je pre­ci­zi­ra­no za­što je pred­vi­đe­no 70 mi­li­o­na za ak­ci­je EPCG, s ob­zi­rom da je u ovoj go­di­ni tre­ba­lo da pla­te pr­vu ra­tu od 35 mi­li­o­na. Ni­je pre­ci­zi­ra­no ni ho­će li se taj no­vac is­pla­ti­ti iz kre­di­ta ili u bu­dže­tu ima vi­ška sred­sta­va po tom osno­vu. Iz Ministarstva ekonomije nam je saopšteno da se stvaraju pretpostvke za ubrzanu realizaciju put opcije.
Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, Vla­da će pla­ti­ti dvi­je ra­te ka­ko bi ima­la dvo­tre­ćin­sko vla­sni­štvo u pred­u­ze­ću i pu­nu kon­tro­lu nad kom­pa­ni­jom. Sa­da ima 57 od­sto ak­ci­ja, a A2A od ko­je ot­ku­plju­ju ak­ci­je 41,7 pro­ce­na­ta. Sa dvi­je ra­te će ima­ti još oko 12 pro­ce­na­ta ili 69 od­sto ak­ci­ja u EPCG, što je vi­še od dvi­je tre­ći­ne.
U sa­op­šte­nju ni­je pre­ci­zi­ra­no ni ko­li­ko ide tač­no nov­ca za MA, ali s ob­zi­rom da je ra­ta za CG plo­vid­bu oko 2,3 mi­li­o­na, on­da će za MA bi­ti iz­dvo­je­no još 4,2 mi­li­o­na. La­ni je to pred­u­ze­će iz bu­dže­ta po­mog­nu­to sa sko­ro 10 mi­li­o­na.
– Ka­pi­tal­ni bu­džet, sa ci­ljem po­dr­ške zdrav­stvu, uve­ćan je za mi­li­on eura za grad­nju Kli­ni­ke za men­tal­no zdra­vlje Kli­nič­ko-bol­nič­kog cen­tra. Pred­lo­gom od­lu­ke o za­du­ži­va­nju za 2018. go­di­nu de­fi­ni­sa­ni su kre­dit­ni aran­žma­ni ko­ji se mo­gu za­klju­či­ti u 2018. go­di­ni za re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta, li­mi­ti za iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja, te li­mi­ti ukup­nog za­du­že­nja za re­fi­nan­si­ra­nje du­ga, fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta i stva­ra­nje re­zer­ve – na­ve­li su iz Vla­de.
Na pri­hod­noj stra­ni, ka­ko su na­ve­li, po­ve­ća­ni su pri­ho­di od po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost za 10 mi­li­o­na, po­re­za na do­bit za dva mi­li­o­na eura i po­re­za na me­đu­na­rod­nu tr­go­vi­nu i tran­sak­ci­je za 1,6 mi­li­o­na, dok je pri­hod od po­re­za na ne­po­kret­no­sti ni­ži za 1,6 mi­li­o­na. Po­rez na do­ho­dak je ni­ži za 13 mi­li­o­na eura, dok se do­pri­no­si za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje po­ve­ća­va­ju za 11 mi­li­o­na eura. Re­ba­lan­som se oče­ku­je po­ve­ća­nje pri­ho­da od do­na­ci­ja za če­ti­ri mi­li­o­na eura i pri­ho­da od ka­pi­ta­la za 43 mi­li­o­na eura.
– Iz­mje­ne bu­dže­ta usli­je­di­le su kao re­zul­tat efi­ka­sne na­pla­te pri­ho­da i do­brih re­zul­ta­ta eko­nom­ske po­li­ti­ke Vla­de u pret­hod­noj go­di­ni te ja­ča­nja ma­kro­e­ko­nom­ske sta­bil­no­sti. Vla­da je pro­ci­je­ni­la da ove či­nje­ni­ce uz po­zi­ti­van od­nos fi­nan­sij­skih tr­ži­šta pre­ma Cr­noj Go­ri tre­ba is­ko­ri­sti­ti za re­fi­nan­si­ra­nje du­ga po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma – na­ve­li su iz Vla­de na či­jem je če­lu Du­ško Mar­ko­vić.
Od­lu­ke su, ka­ko je na­ve­de­no, usvo­je­ne jed­no­gla­sno.
Mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić oci­je­nio je da je Vla­da do­ni­je­la od­lu­ke ko­je će re­zul­ti­ra­ti po­volj­ni­jim re­fi­nan­si­ra­njem di­je­la jav­nog du­ga dr­ža­ve za pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne. Do­dao je da ka­ma­ta ko­ju pla­ća­mo na ra­ni­je iz­da­te euro­ob­ve­zni­ce iz­no­si bli­zu pet od­sto, a da već sa­da ima­mo pri­li­ku za re­fi­nans od tri od­sto.
D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"