Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSTAVNICI VLADAJUĆE PARTIJE NA PREDSTOJEĆIM LOKALNIM IZBORIMA POZNATI PO BROJNIM ZLOUPOTREBAMA DPS postavio aferaše za nosioce lista Bez obzira na brojne afere, Dejan Medojević, Samir Agović i Aleksandar Bogdanović opet su zavrijedili povjerenje vrha DPS-a da predvode partijske liste na lokalnim izborima u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju Očigledno je da u DPS-u važi pravilo – što više afera i zloupotreba, to se brže i lakše napreduje u partijskoj hijerarhiji – ocijenili iz pokreta URA
Upr­kos to­me što se nji­ho­va ime­na če­sto nalaze u no­vin­skim iz­vje­šta­jima o ko­rup­ci­o­na­škim afe­ra­ma i što je pro­tiv njih pod­ni­jet ve­li­ki broj kri­vič­nih pri­ja­va zbog sum­nji u mal­ver­za­ci­je, De­jan Me­do­je­vić, Sa­mir Ago­vić i Alek­san­dar Bog­da­no­vić opet su za­vri­je­di­li po­vje­re­nje vr­ha DPS-a da pred­vo­de par­tij­ske li­ste na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Moj­kov­cu, Pet­nji­ci i na Ce­ti­nju.
Za opo­zi­ci­ju ne­ma di­le­me – što vi­še afe­ra, kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, to bo­lje mje­sto na par­tij­skoj li­sti, što se do­ka­zu­je kroz pri­mje­re po­me­nu­te tro­ji­ce no­si­la­ca li­sta DPS-a.
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra je ne­dav­no pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća zbog sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja jer je Sa­mi­ru Ago­vi­ću ne­za­ko­ni­to do­di­je­lio stam­be­ni pro­stor u Be­ra­na­ma, po­vr­ši­ne 74,74 me­tra kva­drat­na. U vri­je­me do­dje­le sta­na, Sa­mir Ago­vić je bio pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Be­ra­ne i kao lo­kal­ni funk­ci­o­ner ni­je imao pra­vo na tu pri­vi­le­gi­ju. Da je u pi­ta­nju umi­šljaj, ka­ko je na­ve­de­no u tek­stu kri­vič­ne pri­ja­ve, po­tvr­đu­je to što je Sti­je­po­vić na­veo ne­tač­ne in­for­ma­ci­je u od­lu­ci o do­dje­li sta­na.
U dis­po­zi­ti­vu od­lu­ke se na­vo­di da je Ago­vić pro­fe­sor en­gle­skog je­zi­ka an­ga­žo­van u Op­šti­ni Be­ra­ne iako je oba­vljao funk­ci­ju pred­sje­da­va­ju­ćeg Skup­šti­ne op­šti­ne na osno­vu funk­ci­je od­bor­ni­ka, a ne na osno­vu us­po­sta­vlje­nog rad­nog od­no­sa. Sti­je­po­vić je bio na če­lu vla­di­ne ko­mi­si­je za stam­be­na pi­ta­nja, ko­ja mo­že da rje­ša­va is­klju­či­vo po­tre­be jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­je ime­nu­je Vla­da, što ta­da Ago­vić ni­je bio.
Na­kon kri­vič­ne pri­ja­ve ko­ju je pod­nio pred­sjed­nik moj­ko­vač­kog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Ivan Aša­nin, tu­ži­la­štvo u Bi­je­lom Po­lju je po­kre­nu­lo po­stu­pak po­vo­dom sum­nje da je pred­sjed­nik op­šti­ne Moj­ko­vac De­jan Me­do­je­vić na ne­za­ko­nit na­čin še­fi­ci lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke ogra­ni­za­ci­je Mag­da­le­ni Mr­do­vić do­di­je­lio op­štin­ska sred­stva za re­no­vi­ra­nje sta­na u Su­to­mo­ru. Aša­nin je na­ja­vio da će obje­lo­da­ni­ti i de­ta­lje ko­ji po­ka­zu­ju da je Me­do­je­vić s svo­jom dru­ži­nom od­go­vo­ran za sje­ču ri­jet­ke i sku­pe vr­ste dr­ve­ta – mu­le­ke, či­ji kub­ni me­tar ko­šta ne­ko­li­ko sto­ti­na eura, što su po­kri­li pri­čom o grad­nji iz­mi­šlje­nog pu­ta.
Me­do­je­vić je od­ra­ni­je po­znat kao ak­ter afe­re „Sni­mak”, a u ve­zi sa od­šte­tom ko­ju je na­kon po­pla­va da­vao čla­no­vi­ma DPS-a u Moj­kov­cu.
– Zna­te da je op­šti­na u pret­hod­nom pe­ri­o­du ima­la do­sta ele­men­ta­r­nih ne­po­go­da i da, uko­li­ko po­sto­ji mo­guć­nost za is­pla­tu šte­te na­šem član­stvu, sma­tram da bi to do­bro po­mo­glo na­ma na te­re­nu – iz­ja­vio je Me­do­je­vić na sjed­ni­ci vr­ha DPS-a pred par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2012.go­di­ne, što je za­bi­lje­že­no na snim­ku ko­ji je „Dan” obje­lo­da­nio.
Bog­da­no­vić je po­seb­no po­mi­njan zbog afe­re oko iz­grad­nje fa­bri­ke čo­ko­la­de. Ugo­vor o grad­nji pot­pi­san je uoči lo­kal­nih iz­bo­ra u no­vem­bru 2013.go­di­ne. Mno­gi Ce­ti­nja­ni su i ta­da tvr­di­li da je ri­ječ o no­voj pro­da­ji ma­gle. Od fa­bri­ke ni­je bi­lo ni­šta, a Bog­da­no­vić ni­je od­go­va­rao, kao ni za afe­re u ve­zi sa pri­va­ti­za­ci­ja­ma i pred­iz­bor­nim zlo­u­po­tre­ba­ma. Bog­da­no­vi­ća ni­je in­te­re­so­va­lo ni to što je dr­žav­na re­vi­zi­ja da­la ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje na za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta Ce­ti­nja jer ni­je isti­ni­to pri­ka­za­no po­slo­va­nje. Grad­ska upra­va je pri­ka­za­la da je po­zi­tiv­no po­slo­va­la sa 1,8 mi­li­o­na eura, dok je re­vi­zi­ja utvr­di­la da su bi­li u mi­nu­su sko­ro mi­li­on.
Pre­ma ocje­ni funk­ci­o­ne­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­le­te Ra­do­va­ni­ća, ten­den­ci­ja hap­še­nja i po­kre­ta­nja is­tra­žnih rad­nji pro­tiv funk­ci­o­ne­ra DPS-a u stal­nom je po­ra­stu, što do­volj­no go­vo­ri o ka­rak­te­ru te par­ti­je.
– Naj­po­zna­ti­ji je slu­čaj nji­ho­vog idej­nog gu­rua i „ve­li­kog fi­lo­zo­fa”, ko­ji je sa­da slo­bod­ni sta­nov­nik Be­o­gra­da, a ko­ji je Cr­nu Go­ru i Bu­dvu ošte­tio za vi­še sto­ti­na mi­li­o­na eura. To­li­ko o to­me ko­li­ko je za­kon jed­nak za sve i ko­li­ko in­sti­tu­ci­je si­ste­ma ra­de svoj po­sao. Ima­mo i slu­ča­je­ve biv­ših pred­sjed­ni­ka op­šti­na Be­ra­ne i Bar, pro­tiv ko­jih su u to­ku po­stup­ci za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Ipak, DPS se ne od­ri­če svo­jih po­slu­šnih par­tij­skih voj­ni­ka ni­ti pra­vi dis­tan­cu od njih, bez ob­zir na to ka­kva su ne­dje­la či­ni­li, pa se na­me­će za­klju­čak da se od ta­kvih nji­ho­vih po­stu­pa­ka ne ogra­đu­ju. Ako lju­de ko­ji su pra­vo­sna­žno osu­đe­ni kao še­fo­vi i čla­no­vi kri­mi­nal­nih gru­pa ne is­klju­či­te iz par­ti­je, ne vi­dim zbog če­ga ljut­nja i ner­vo­za ka­da ta­kvu par­ti­ju ne­ko na­zo­ve or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­nal­nom gru­pom – is­ta­kao je Ra­do­va­nić.
Ka­ko je za­klju­čio, oči­gled­no je da u DPS-u va­ži pra­vi­lo – što vi­še afe­ra i zlo­u­po­tre­ba, to se br­že i lak­še na­pre­du­je u par­tij­skoj hi­je­rar­hi­ji.
M.V.


Ba­ha­će­nje na ra­čun gra­đa­na

No­si­o­ci li­sta DPS-a u Moj­kov­cu, Pet­nji­ci i na Ce­ti­nju iza se­be ima­ju si­ja­set afe­ra, zlo­u­po­tre­ba, la­žnih obe­ća­nja i niz po­kre­nu­tih i otvo­re­nih is­tra­žnih rad­nji: od zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nih vo­zi­la i dnev­ni­ca, pre­ko pla­ća­nja ba­sno­slov­nih ra­ču­na za te­le­fo­ne i za ruč­ko­ve, pa sve do ča­šća­va­nja sta­nom par­tij­skih čla­no­va i funk­ci­o­ne­ra, i to sve od nov­ca gra­đa­na. Ovo bi u naj­kra­ćem bio opis do­sa­da­šnjeg ra­da da­na­šnjih no­si­la­ca lo­kal­nih iz­bor­nih li­sta DPS-a. Ova­kav iz­o­pa­če­ni si­stem vri­jed­no­sti će se pro­mi­je­ni­ti tek ka­da na vlast do­đu lju­di ko­ji će tran­spa­rent­no i od­go­vor­no ras­po­la­ga­ti nov­cem svih nas i za do­bro­bit svih nas jed­na­ko, a ne sa­mo pri­vi­le­go­va­nih po­je­di­na­ca, re­kao je Ra­do­va­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"