Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zaplijenio zemlju Šaranoviću, pa gradi hotel od 12 spratova * O državnom trošku poslao svastiku u Atinu * Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula * Kozmetičke izmjene ne povećavaju nezavisnost * Politički zemljotres u Britaniji * Braća Bitići * Mamin sin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNE GORE :
Evropa mora prepoznati da je Crna Gora daleko ispred na putu pregovaranja o prijemu, ali i mi moramo ispuniti zadatke u našoj kući.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al‘ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj piva pa se požali:
- A vid‘ ‚vako... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma‘ drugi dan i lančić! A na samu Novu god‘nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je‘s ti nešto naš‘o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane... ja sam naš‘o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel‘ke!
- Kako Japanac drži dijetu?
- Jede jednim štapićem!
Gugl je žensko sto posto!
Čim ima odgovor na sve.
Zašto plavuša stavlja iphone na pod?
- Da dobije iPod.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika OPET NIJE BILO KVORUMA ZA SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BUDVA
Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula
Sa jedne od sjednica SO Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula Razgovarao sam sa predstavnicima Crnogorske i očekujem od njih da sjednemo i da u direktnom razgovoru nađemo rješenje - kazao Đorđe Vujović
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić ka­zao je da će upu­ti­ti pred­log ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma za skra­će­nje man­da­ta ak­tu­el­nom sa­zi­vu lo­kal­ne skup­šti­ne, jer je to je­dan od na­či­na da bu­de ri­je­še­na po­li­tič­ka kri­za u gra­du. On je to re­kao na­kon što je pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne (SO) Bu­dva Đor­đi­je Vu­jo­vić od­lo­žio skup­štin­sko za­sje­da­nje na za­htjev pred­stav­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta. Vu­jo­vić je sjed­ni­cu od­lo­žio obra­zla­žu­ći to tvrd­nja­ma da mu je cilj da se po­li­tič­koj gru­pa­ci­ji ko­ja je na vla­sti da pro­sto­ra i vre­me­na da iz­na­đu rje­še­nje za iz­la­zak iz kri­ze.
Kra­po­vić je na­gla­sio da ne­će do­zvo­li­ti uvo­đe­nje pri­nud­ne upra­ve, te da su pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri sva­ka­ko bo­lje rje­še­nje.
S dru­ge stra­ne, Vu­jo­vić je is­ta­kao da je u kon­tak­tu sa svim od­bor­ni­ci­ma, te da do po­sljed­njeg mo­men­ta ni­je znao ho­će li da­nas bi­ti kvo­ru­ma.
‒ Moj cilj je da se da po­li­tič­koj gru­pa­ci­ji ko­ja je na vla­sti pro­sto­ra i vre­me­na da iz­na­đu rje­še­nje za iz­la­zak iz kri­ze. Raz­go­va­rao sam sa pred­stav­ni­ci­ma Cr­no­gor­ske i oče­ku­jem od njih da sjed­ne­mo i da u di­rekt­nom raz­go­vo­ru sa nji­ma, ka­ko je i pred­sjed­nik Dra­gan Kra­po­vić re­kao, na­đe­mo rje­še­nje. Raz­go­va­ra­ću i sa ne­za­vi­snim od­bor­ni­kom Ste­va­nom Dža­ko­vi­ćem – ka­že Vu­jo­vić.
On je sa­op­štio i da su iz­bo­ri po­sled­nja op­ci­ja za De­mo­krat­ski front i nje­ga. Do kri­ze je do­šlo jer Dža­ko­vić, či­ji je glas omo­gu­ćio ve­ći­nu sa­da­šnjoj vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji u Bu­dvi, ne do­la­zi na sjed­ni­ce i tra­ži smje­nu Kra­po­vi­ća. Po­što sjed­ni­ce SO ni­je­su odr­ža­va­ne šest mje­se­ci, Vla­da je po­sla­la upo­zo­re­nje i na­ja­vi­la mo­guć­nost uvo­đe­nja pri­nud­ne upra­ve. To upo­zo­re­nje je po­sta­lo zva­nič­no 6. ju­la i dat je rok od 15 da­na da se na­đe rje­še­nje, ili će Vla­da da uve­de pri­nud­nu upra­vu. To zna­či da rok do ka­da se mo­ra na­ći rje­še­nje is­ti­če 21.ju­la.
Ogla­sio se i Dža­ko­vić, tvr­de­ći da ka­ko bi se spri­je­či­lo uvo­đe­nje pri­nud­ne upra­ve u Bu­dvi i is­po­što­vao do­go­vor o ko­a­li­ci­ji pred­la­že da se pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić obra­ti cr­no­gor­skoj jav­no­sti i sa­op­šti da li pod iz­mje­na­ma iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, u ci­lju stva­ra­nja uslo­va za pr­ve fer iz­bo­re u Cr­noj Go­ri, pod­ra­zu­mi­je­va oba­ve­zno uvo­đe­nje otvo­re­nih li­sta. On je na­veo da je upu­tio pred­log De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri za rje­še­nje kri­ze vla­sti u Bu­dvi.
‒ Ne­po­sred­ni di­rekt­ni iz­bor od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka dr­ža­vlja­ni­ma Cr­ne Go­re sli­je­di na osno­vu Usta­va Cr­ne Go­re. U slu­ča­ju da su De­mo­kra­te sa­gla­sne da bez ne­po­sred­nih iz­bo­ra – otvo­re­nih iz­bo­r­nih li­sta, ne­ma fer iz­bo­ra i da iz­mje­ne iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva mo­ra­ju omo­gu­ći­ti, naj­zad, da se is­po­štu­je Ustav i omo­gu­ći bi­ra­či­ma u Cr­noj Go­ri da ne­po­sred­no di­rekt­no, po ime­nu i pre­zi­me­nu bi­ra­ju kan­di­da­te sa iz­bor­nih li­sta, i to jav­no sa­op­šti Be­čić, kri­za vla­sti što se ti­če mog pri­su­stva sjed­ni­ca­ma Skup­šti­ne je ri­je­še­na ‒ is­ta­kao je Dža­ko­vić.
On sma­tra da za­to što De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) u svom pro­gra­mu ne­ma od­red­ni­cu da se za­la­že za ne­po­sred­ne iz­bo­re, a da je klub po­sla­ni­ka DPS gla­sao pro­tiv pred­lo­ga po­sla­ni­ka Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća za iz­mje­nu Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka uvo­đe­njem otvo­re­nih li­sta i in­di­vi­du­al­ne kan­di­da­tu­re, na po­sled­njoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, kao i zbog či­nje­ni­ce da se od­bor DPS Bu­dve još ni­je jav­no ogra­dio od nji­ho­vih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su pri­zna­li da su uče­stvo­va­li u or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu, DPS još ne shva­ta zna­čaj ne­po­sred­ne de­mo­kra­ti­je za raz­voj dru­štva. Re­kao je da DPS ne že­li da mi­je­nja iz­bor­ni za­kon, ko­jim se, ka­ko tvr­di Dža­ko­vić, pot­kra­da iz­bor­na vo­lja dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re, a gra­đa­ni dr­že u rop­stvu.M.V.


Kon­kret­no upo­zo­re­nje

Od­lu­ka o upo­zo­re­nju cr­no­gor­ske Vla­de Skup­šti­ni op­šti­ne Bu­dva ob­ja­vlje­na je u Slu­žbe­nom li­stu 6. ju­la i ta­da je stu­pi­la na sna­gu, sa­op­šti­lo je Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve. U re­a­go­va­nju su na­ve­li da ču­di iz­ja­va pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva o neo­ba­vi­je­šte­no­sti o od­lu­ci Vla­de.
– U ci­lju ostva­ri­va­nja pra­va gra­đa­na na lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu i obez­bje­đi­va­nja ostva­ri­va­nja funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Op­šti­ni Bu­dva, Vla­da je 6. ju­la do­ni­je­la od­lu­ku o upo­zo­re­nju Skup­šti­ni op­šti­ne Bu­dva da u ro­ku od 15 da­na od ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke u Slu­žbe­nom li­stu odr­ži sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne ra­di za­kon­skih oba­ve­za – uka­zu­je se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"