Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJESNE ZAJEDNICE  U BANJANIMA OSTAJU BEZ RUKOVODSTVA
Razduženja zbog nerješivih problema
Detalj sa puta Velimlje - Crkvice Razduženja zbog nerješivih problema Digao sam ruke od svega. Razdužio sam se jer je ovakav odnos nadležnih prevršio svaku mjeru. Ljudi vrše pritisak na mene da se nešto na području Velimlja uradi, ali sa druge strane nema nikakve reakcije, kaže Janko Eraković Ništa se uraditi ne može, a ovo malo domaćinstava što je ostalo raseliće se silom prilika. Uzalud su zahtjevi i pozivi prema Opštini kada niko od nadležnih ne odgovara – kaže Kostadin Glušac, kojem je mandat na mjestu predsjednika MZ istekao još  2011. godine
U Ba­nja­ni­ma, ko­ji su svo­je­vre­me­no ima­li vi­še sta­nov­ni­ka ne­go ma­tič­na op­šti­na Nik­šić, su­de­ći pre­ma sa­da­šnjoj si­tu­a­ci­ji ne­ma na­de da će u ne­kom sko­ri­jem vre­me­nu bi­ti bo­lje. Bez­vo­dan kraj, a po­naj­vi­še iz­u­zet­no lo­ša put­na in­fra­struk­tu­ra, raz­lo­zi su što je ve­ći­na se­la sko­ro opu­stje­la, a u onim gdje ima mla­dih ne pru­ža im se ni­ka­kva mo­guć­nost da op­sta­nu na ro­di­telj­skim og­nji­šti­ma. Vi­še­go­di­šnji ne­ri­je­še­ni pro­ble­mi do­ve­li si do to­ga da su ne­ke od mje­snih za­jed­ni­ca u Ba­nja­ni­ma osta­le bez ru­ko­vod­stva. Pred­sjed­nik MZ Ve­li­mlje Jan­ko Era­ko­vić krat­ko je ju­če ka­zao za „Dan“ da se ne­dav­no raz­du­žio, a raz­log je taj što ni­je mo­gao po­mo­ći ži­te­lji­ma ko­ji su ga na funk­ci­ju i iza­bra­li.
– Ni­ka­kve mo­guć­no­sti vi­še ni­je bi­lo da se ne­što ura­di, jer iz Op­šti­ne ne­ma od­go­vo­ra na na­še za­htje­ve. Di­gao sam ru­ke od sve­ga. Raz­du­žio sam se jer je ova­kav od­nos nad­le­žnih pre­vr­šio sva­ku mje­ru. Lju­di vr­še pri­ti­sak na me­ne da se ne­što na pod­ruč­ju Ve­li­mlja ura­di, ali sa dru­ge stra­ne ne­ma ni­ka­kve re­ak­ci­je – ka­že Era­ko­vić.
Sa mje­sta pred­sjed­ni­ka MZ Cr­ni Kuk Velj­ko Mi­lo­vić raz­du­žio se pri­je go­di­nu, a ina­če u tom mje­stu, ko­je je sa pod­ruč­ja Ba­nja­na jed­no od uda­lje­ni­jih od gra­da, mje­snih iz­bo­ra ni­je bi­lo po­sled­njih se­dam­na­est go­di­na. Nji­hov za­htjev da se as­fal­ti­ra oko 12 ki­lo­me­ta­ra ma­ka­dam­skog pu­ta, uz ko­ji je smje­šte­no ne­ko­li­ko ško­la, do da­nas ni­je na­i­šao na odo­bre­nje lo­kal­ne upra­ve. Pro­blem im je i oko 30 ki­lo­me­ta­ra ce­ste ko­ja od Ve­li­mlja pre­ko Cr­nog Ku­ka vo­di do Do­njih Cr­kvi­ca, ko­ja je u ve­o­ma lo­šem sta­nju, a ona nik­šić­ku op­šti­nu po­ve­zu­je sa Re­pu­bli­kom Srp­skom. U ovo­go­di­šnjim op­štin­skim pro­gra­mi­ma ure­đe­nja put­ne in­fra­struk­tu­re u ru­ral­nom pod­ruč­ju ni­je pred­vi­đen ni ki­lo­me­tar as­fal­ta za po­me­nu­te tri mje­sne za­jed­ni­ce. Do Do­njih Cr­kvi­ca, ka­že pred­sjed­nik te MZ Ko­sta­din Glu­šac, po­seb­no to­kom je­se­ni i zi­me, mo­že se do­ći je­di­no te­ren­skim vo­zi­li­ma, a od Nik­ši­ća su uda­lje­ni vi­še od 70 ki­lo­me­ta­ra.
– Ne­mam ko­me da se raz­du­žim jer u po­sto­je­ćoj si­tu­a­ci­ji ni­ko ne­će da se pri­hva­ti da bu­de pred­sjed­nik MZ Do­nje Cr­kvi­ce. Ra­zu­mi­jem ih, jer se ni­šta ura­di­ti ne mo­že, a ovo ma­lo do­ma­ćin­sta­va što je osta­lo ra­se­li­će se si­lom pri­li­ka. Uza­lud su za­htje­vi i po­zi­vi pre­ma Op­šti­ni ka­da ni­ko od nad­le­žnih ne od­go­va­ra – ka­že Glu­šac ko­jem je man­dat na mje­stu pred­sjed­ni­ka MZ is­te­kao još 2011. go­di­ne.
Od Cr­kvi­ca do Vuč­jeg do­la, zbog lo­šeg pu­ta, ni u ljet­njem pe­ri­o­du ne mo­že se pro­ći osim te­ren­ci­ma. Pri­je vi­še od dvi­je go­di­ne iz lo­kal­ne upra­ve Nik­ši­ća na­ja­vi­li su sa­na­ci­ju put­nog prav­ca od Ve­li­mlja do Do­njih Cr­kvi­ca. Op­štin­ska me­ha­ni­za­ci­ja ta­da je po­pu­nja­va­la ru­pe na as­falt­nom za­sto­ru sta­rom vi­še od tri de­ce­ni­je, ali su nji­hov rad od­mah po­tom od­ni­je­le pr­ve ki­še. Cr­kvi­ča­ni tre­nut­no ne­ma­ju na­du ni da će im Op­šti­na sa­ni­ra­ti de­se­tak ki­lo­me­ta­ra di­o­ni­ce od tog mje­sta do gra­ni­ce sa su­sjed­nom dr­ža­vom, iako im je do Bi­le­će du­plo ma­nje ne­go do ma­tič­ne op­šti­ne. Kra­jem 2016. go­di­ne iz­vr­še­no je na­si­pa­nje tog pu­ta a iz Op­šti­ne Nik­šić na­ja­vlje­no nje­go­vo as­fal­ti­ra­nje, me­đu­tim, ni do da­nas to obe­ća­nje ni­je re­a­li­zo­va­no.B.B.


U Pri­gra­di­ni sa­mi ra­de

Iz Op­šti­ne su pri­je sko­ro dvi­je go­di­ne do­pre­mi­li ma­te­ri­jal za na­si­pa­nje pu­ta do se­la Pri­gra­di­na, ko­ji je, kao i u osta­lim re­jo­ni­ma Ve­li­mlja, u ve­o­ma lo­šem sta­nju. Me­đu­tim, ka­ko je ma­te­ri­jal sta­jao, a nad­le­žni oči­gled­no za­bo­ra­vi­li na nje­ga, mje­šta­ni su se pri­je neo­li­ko da­na sa­mi or­ga­ni­zo­va­li i ra­ši­ri­li ga po ce­sti. Mje­šta­nin Pri­gra­di­ne Mom­či­lo Era­ko­vić ka­že da to do­volj­no go­vo­ri o od­no­su lo­kal­ne upra­ve pre­ma se­lu iz ko­jeg do ško­le u Ve­li­mlju sva­ko­dnev­no pu­tu­je de­vet­na­est đa­ka.
– Sa­mi smo na­su­li di­o­ni­cu od 100 me­ta­ra pu­ta jer se za­i­sta vi­še ni­je mo­glo do­ći do se­la. Si­gur­ni smo da Op­šti­na ne­će ura­di­ti ni osta­tak, pa će­mo mi opet, kad vre­men­ske pri­li­ke do­zvo­le, to ma­lo po­pra­vi­ti. Da je sre­će, kao što ni­je, lo­kal­na upra­va bi ura­di­la sve za se­lo u ko­jem i da­nas ima to­li­ko dje­ce, da im stvo­ri ka­kve-ta­kve uslo­ve, a na­ma sta­ri­jim i mo­guć­nost da ih za­dr­ži­mo na ima­nji­ma – ogor­čen je Era­ko­vić.


Pe­tro­vi­ći­ma i Vra­će­no­vi­ći­ma i vo­da i put

Osim po­me­nu­tih na pod­ruč­ju Ba­nja­na su još dvi­je mje­sne za­jed­ni­ce – Pe­tro­vi­ći i Vra­će­no­vi­ći, ali u nji­ma, iako su man­da­ti mje­snom ru­ko­vod­stvu odav­no is­te­kli, tre­nut­no ne­ma pro­ble­ma kao u osta­lim. Na pod­ruč­ju Pe­tro­vi­ća i Vra­će­no­vi­ća u to­ku je re­kon­struk­ci­ja pu­te­va pre­ma gra­nič­nom pre­la­zu De­le­u­ša, pa će ži­te­lji tih kra­je­va usko­ro do­bi­ti i mo­der­nu sa­o­bra­ćaj­ni­cu. Op­šti­na u sa­rad­nji sa nad­le­žnim mi­ni­star­stvom ra­di i na iz­grad­nji vo­do­vod­ne mre­že či­me će ri­je­ši­ti još je­dan u ni­zu vi­še­de­ce­nij­skih pro­ble­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"