Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet DA LI SVIJETU PRIJETI NOVA EKONOMSKA KRIZA
Dramatični krah na berzama plaši SAD
Krugman Dramatični krah na berzama plaši SAD Iako postoje indikatori da je vrijednost dionica, ali i obveznica i nekretnina precijenjena (ne računajući ludost oko bitkoina koju ostavljamo po strani), nije riječ o nivoima kojima smo svjedočili tokom dot-kom buma 2000. ili tržišta nekretnina 2006. godine. No, standardni indikatori svejedno su iznad istorijskih normi i povratak na njih mogao bi biti bolan – smatra Krugman
In­du­strij­ski in­deks Dau Džons na nju­jor­škoj ber­zi je imao naj­ve­ći dnev­ni pad od svjet­ske fi­nan­sij­ske kri­ze 2008. go­di­ne.
Si-En-En na­vo­di da „go­di­na­ma na Vol­stri­tu ni­je bi­lo ova­ko stra­šnog da­na” kao ju­če i da su „ak­ci­je bi­le u slo­bod­nom pa­du”, po­što je Dau pao za sko­ro 1.600 po­e­na, što je bez kon­ku­ren­ci­je naj­ve­ći pad u po­e­ni­ma u isto­ri­ji to­kom jed­nog da­na tr­go­va­nja.
Na­vo­di se da su kup­ci uz­vra­ti­li i ogra­ni­či­li šte­tu, ali da je na za­tva­ra­nju ber­zan­skog da­na Dau i da­lje bio u pa­du u iz­no­su od 1.175 po­e­na, što je opet naj­go­ri re­zul­tat ovog in­dek­sa na za­tva­ra­nju ika­da za­bi­lje­žen.
Si-En-En na­vo­di da je ukup­ni pad iz­no­sio 4,6 od­sto, što ipak ni­je ni bli­zu uni­šte­nja ka­kva su iza­zva­li ta­ko­zva­ni Cr­ni pe­tak iz 1987. go­di­ne ili fi­nan­sij­ska kri­za iz 2008.
Krah je usli­je­dio na­kon vi­še­mje­seč­nog po­zi­tiv­nog tren­da, ko­ji je pred­sjed­nik Do­nald Tramp pri­pi­si­vao se­bi kao za­slu­gu, ali ko­ji su ne­ki vi­dje­li kao opa­sno na­du­va­va­nje ba­lo­na i pre­gri­je­va­nje ame­rič­ke eko­no­mi­je. Na­kon ve­li­kog pa­da u pe­tak, mi­nu­si su za­bi­lje­že­ni i na ber­za­ma ši­rom svi­je­ta.
– Ove go­di­ne, za raz­li­ku od 2017. ka­da je Dau Džons na­ra­stao za 25 od­sto, mo­že­mo oče­ki­va­ti mno­go ve­ću vo­la­til­nost. Sre­di­šnje ban­ke su re­du­ko­va­le broj ob­ve­zni­ca ko­je ku­pu­ju, a ne­ke su po­če­le i da di­žu te­melj­ne ka­mat­ne sto­pe. Sa­da smo u ta­kvom ci­klu­su – upo­zo­ra­va En­dr­ju Vil­son, je­dan od vo­de­ćih ana­li­ti­ča­ra Gold­man Sak­sa.
S po­li­tič­ke stra­ne, ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju da bi se go­di­nu da­na hva­li­sa­nja Do­nal­du Tram­pu sa­da mo­glo obi­ti o gla­vu i da će mu bi­ti go­to­vo ne­mo­gu­će ogra­di­ti se od ne­ga­tiv­nih vi­je­sti.
Svjet­ske ber­ze već du­že vri­je­me sna­žno ra­stu, pri če­mu su na Vol­stri­tu i mno­gim dru­gim tr­ži­šti­ma in­dek­si do­seg­nu­li naj­vi­še ni­voe u isto­ri­ji, za­hva­lju­ju­ći sta­bil­nom ra­stu svjet­ske eko­no­mi­je, ni­skoj ci­je­ni nov­ca i ra­stu za­ra­da kom­pa­ni­ja.
S ob­zi­rom na du­go­tra­jan rast tr­ži­šta, ko­rek­ci­ja ci­je­na di­o­ni­ca bi­la je oče­ki­va­na, a pod­sta­kli su je u pe­tak ob­ja­vlje­ni po­da­ci s ame­rič­kog tr­ži­šta ra­da, ko­ji su po­ka­za­li da za­po­sle­nost i pla­te sna­žno ra­stu. To bi mo­glo pod­sta­ći rast po­tro­šnje i in­fla­ci­je, pa bi ame­rič­ka sre­di­šnja ban­ka u ovoj go­di­ni mo­gla ubr­za­ti tem­po po­ve­ća­nja ka­ma­ta, što zna­či sku­plje za­du­ži­va­nje za in­ve­sti­to­re.
– Vi­je­sti iz SAD go­vo­re da je ame­rič­ka eko­no­mi­ja ja­ča ne­go što se to oče­ki­va­lo. Sto­ga je, iro­nič­no, ova tr­ži­šna ko­rek­ci­ja uzro­ko­va­na po­zi­tiv­nim eko­nom­skim vi­je­sti­ma – ka­že za Bi-Bi-Si Dej­vid Kuo, di­rek­tor fir­me za fi­nan­sij­sko sa­vje­to­va­nje “Mo­tley Fool”.
Da su in­ve­sti­to­ri u kon­tek­stu oče­ki­va­nog ra­sta ka­mat­nih sto­pa od­lu­či­li da za­mi­je­ne ri­zič­ni­je ula­ga­nje u di­o­ni­ce oni­ma u ob­ve­zni­ce sma­tra i Erin Gibs iz fir­me “S&P Glo­bal Mar­ket In­tel­li­gen­ce”.
– Ovo ni­je ko­laps eko­no­mi­je. Ovo ni­je ni za­bri­nu­tost da si­tu­a­ci­ja na tr­ži­šti­ma ni­je do­bra. Ovo je uzro­ko­va­no bri­gom da je eko­no­mi­ja za­pra­vo ra­ste mno­go ja­če od oče­ki­va­nja i sto­ga je po­treb­na re­e­va­lu­a­ci­ja na tr­ži­štu.
Naj­pla­stič­ni­je je to ob­ja­snio ko­men­ta­tor „Nju­jork taj­msa”, ujed­no i do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de za eko­no­mi­ju, Pol Krug­man u svo­jem ko­men­ta­ru kra­ha ber­zi.
– Ka­da pri­ča­te o ber­za­ma, mo­ra­te ima­ti na umu tri stva­ri. Pr­vo, ber­ze ni­su eko­no­mi­ja. Dru­go, ber­ze ni­su eko­no­mi­ja. I tre­će, ber­ze ni­su eko­no­mi­ja – ka­že Krug­man i po­tom do­da­je da nam kra­ho­vi ber­zi nu­žno ne go­vo­re ka­kva će bi­ti bu­duć­nost eko­no­mi­je. Ipak, Krug­man sma­tra da su ne­ki tren­do­vi vi­dlji­vi iz ovog kra­ha.
– Sma­tram da Ame­ri­ci u naj­ma­nju ru­ku sli­je­di pad eko­nom­skog ra­sta, bu­du­ći da ras­po­lo­ži­vi po­da­ci su­ge­ri­šu da će rast u na­red­noj de­ce­ni­ji iz­no­si­ti oko 1,5 od­sto go­di­šnje, a ne 3 od­sto ko­je obe­ća­va­ju Do­nald Tramp i nje­go­vi po­slu­šni­ci. Iako po­sto­je in­di­ka­to­ri da je vri­jed­nost di­o­ni­ca, ali i ob­ve­zni­ca i ne­kret­ni­na pre­ci­je­nje­na (ne ra­ču­na­ju­ći lu­dost oko bit­ko­i­na ko­ju osta­vlja­mo po stra­ni), ni­je ri­ječ o ni­vo­i­ma ko­ji­ma smo svje­do­či­li to­kom dot-kom bu­ma 2000. ili tr­ži­šta ne­kret­ni­na 2006. go­di­ne. No, stan­dard­ni in­di­ka­to­ri sve­jed­no su iz­nad isto­rij­skih nor­mi i po­vra­tak na njih mo­gao bi bi­ti bo­lan – sma­tra Krug­man.


Bi­je­la ku­ća: Krat­ko­roč­na ko­le­ba­nja

Bi­je­la ku­ća je na ovu vi­jest re­a­go­va­la ocje­nom port­pa­rol­ke pred­sjed­ni­ka SAD Do­nal­da Tram­pa da „do­la­zi do krat­ko­roč­nih ko­le­ba­nja tr­ži­šta”, pre­no­si Si-En-En.
AP na­vo­di da je port­pa­rol­ka Bi­je­le ku­će Sa­ra Ha­ka­bi San­ders ka­za­la da je Tramp fo­ku­si­ran na „du­go­roč­ne eko­nom­ske osno­ve, ko­je su i da­lje iz­u­zet­no sna­žne” i do­da­la da te osno­ve uklju­ču­ju ame­rič­ki eko­nom­ski rast, ne­za­po­sle­nost na isto­rij­skom mi­ni­mu­mu i po­ve­ća­nje za­ra­da za­po­sle­nih.
Bi-Bi-Si pod­sje­ća da je Tramp u vi­še na­vra­ta na Tvi­te­ru pi­sao o ra­stu ame­rič­kog ber­zan­skog tr­ži­šta od ka­da je iza­bran za pred­sjed­ni­ka 2016. i da je to po­sled­nji put uči­nio 7. ja­nu­a­ra ove go­di­ne.


Pad azij­skih ber­zi, Ki­ne­zi uz­dr­ma­ni

Ak­ci­je na azij­skim ber­za­ma bi­lje­že sna­žan pad na­kon su­no­vra­ta in­du­strij­skog in­dek­sa Dau Džons na Vol­stri­tu.
Ja­pan­ski in­deks Ni­kei 225 sro­zao se za čak 7,1 od­sto, na­kon če­ga se opo­ra­vio po­vra­tiv­ši dio gu­bi­ta­ka, ta­ko da je ju­če, na kra­ju tr­go­vač­kog da­na, za­klju­čen u pa­du od 4,7 od­sto na 21.610,24 po­e­na, iz­vje­šta­va agen­ci­ja AP.
In­deks Hon­ko­ške ber­ze Hang Seng je osla­bio za 4,1 od­sto na 30.938,85 po­e­na, a ju­žno­ko­rej­ski in­deks Ko­spi je iz­gu­bio 1,4 od­sto vri­jed­no­sti, spu­stiv­ši se na 2.458,06 po­e­na.
In­dek­si na ve­ći­ni dru­gih re­gi­o­nal­nih tr­ži­šta ak­ci­ja osla­bi­li su iz­me­đu 2,0 i 4,0 pro­cen­ta. Do­lar je opao na 108,81 ja­pan­skih je­na.
Vo­de­ći ja­pan­ski zva­nič­ni­ci po­ku­ša­va­ju da uma­nje za­bri­nu­tost zbog pa­da ci­je­na ak­ci­ja, is­ti­ču­ći u pr­vi plan sna­žan pri­vred­ni rast i kor­po­ra­tiv­ne za­ra­de kao raz­lo­ge za mir.
Nji­ho­ve iz­ja­ve su usli­je­di­le na­kon što je in­deks Ni­kei 225 pao za 7,1 od­sto na po­po­dnev­nom tr­go­va­nju, pri­je ne­go što se ma­lo opo­ra­vio.
Ja­pan­ski mi­ni­star fi­nan­si­ja Ta­ro Aso iz­ja­vio je da ne že­li da ko­men­ta­ri­še ci­je­ne ak­ci­ja.
Mi­ni­star eko­no­mi­je To­ši­mi­cu Mo­te­gi je re­kao da pom­no pra­ti tr­ži­šna kre­ta­nja, da je pri­vre­da sta­bil­na i da se po­bolj­ša­va.


Svjet­ske ber­ze osla­bi­le za če­ti­ri tri­li­o­na do­la­ra

Svjet­ske ber­ze su u ve­li­kom pa­du če­tvr­ti dan uza­stop­no, a u pret­hod­nih osam da­na iz­gu­bi­le su vri­jed­nost od če­ti­ri tri­li­o­na do­la­ra.
Glav­ne evrop­ske ber­ze po­če­le su rad­ni dan pa­dom za tri od­sto, a in­ve­sti­to­ri pro­na­la­ze tra­di­ci­o­nal­na uto­či­šta za svoj no­vac u zla­tu, ja­pan­skom je­nu i dr­žav­nim ob­ve­zni­ca­ma.
Evrop­ski ber­zan­ski in­deks „STOKS 500” tre­nut­no je naj­sla­bi­ji u po­sled­njih šest mje­se­ci.
U to­ku su in­ten­ziv­ne tr­go­vin­ske ak­tiv­no­sti, pa je 40 od­sto dnev­ne tr­go­vi­ne ko­ja se vred­nu­je nje­mač­kim in­dek­som „DAKS” i evrop­skim „STOKS 50” oba­vlje­no već do 9.45 ča­so­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"