Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SRĐAN PERIĆ TRAŽI DA ASK ISPITA KONFLIKT INTERESA BIVŠEG PREMIJERA
Braća namještala poslove jedan drugom
Aco Đukanović i Milo Đukanović Braća namještala poslove jedan drugom Srđan Perić objašnjava da je vlada, koju je predvodio Đukanović, 25. jula 2013. godine donijela odluku o izradi Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije”, a taj posao je kasnije povjeren firmi Aca Đukanovića, koji je za podizvođača radova angažovao premijerovu firmu Kapital invest
Or­ga­ni­za­ci­ja Kod pod­ni­je­la je ju­če Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) za­htjev za pre­i­spi­ti­va­nje kon­flik­ta in­te­re­sa biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ko­ji je pot­pi­sao od­lu­ke oko iz­ra­de Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je” ko­ji je ra­di­la fir­ma nje­go­vog bra­ta Aca – Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje sa part­ne­ri­ma (RZUP). Vri­jed­nost tog po­sla je, ka­ko na­vo­di pred­stav­nik Ko­da Sr­đan Pe­rić, bi­la 319.000 eura, a u iz­ra­du pla­na bi­la je uklju­če­na i fir­ma Ka­pi­tal in­vest či­ji je vla­snik Mi­lo Đu­ka­no­vić.
Pe­rić ob­ja­šnja­va da je Vla­da Cr­ne Go­re, ko­ju je pred­vo­dio Đu­ka­no­vić, 25. ju­la 2013. go­di­ne do­ni­je­la od­lu­ku o iz­ra­di Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je”.
– Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­žem, za po­tre­be na­ru­či­o­ca, Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ras­pi­san je 22. de­cem­bra 2014. go­di­ne, na por­ta­lu Upra­ve za jav­ne na­bav­ke Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja – jav­ni po­ziv broj 12-1301/7 za iz­bor naj­bo­ljeg po­nu­đa­ča za uslu­gu iz­ra­de Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne, Stra­te­ške pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu i Stu­di­je za­šti­te kul­tur­nih do­ba­ra za Pro­stor­ni plan po­seb­ne na­mje­ne Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je”, a u skla­du sa Pro­gram­skim za­da­ci­ma iz ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je. Pred­met na­rudž­be je bio (pod raz­li­či­tim nu­me­rič­kim ozna­ka­ma): pla­ni­ra­nje i spro­vo­đe­nje is­tra­ži­va­nja i raz­vo­ja, ar­hi­tek­ton­ske uslu­ge, uslu­ge in­že­nje­rin­ga i uslu­ge pla­ni­ra­nja, uslu­ge ur­ba­ni­stič­kog pla­ni­ra­nja, ur­ba­ni­stič­ki raz­voj i ar­hi­tek­ton­ske i srod­ne uslu­ge. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­žem, vri­jed­nost jav­ne na­bav­ke je pro­ci­je­nje­na na 400.000 eura, sa ura­ču­na­tim PDV-om – ob­ja­šnja­va Pe­rić.
Ka­ko ka­že, po za­vr­še­nom jav­nom po­zi­vu Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ko­jim je ta­da ru­ko­vo­dio mi­ni­star Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić, 27. fe­bru­a­ra 2015. go­di­ne do­ni­je­lo je od­lu­ku o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de ko­jom je utvr­đe­no da je na ten­de­ru kon­ku­ri­sao kon­zor­ci­jum fir­mi RZUP, Cen­tar za ar­hi­tek­tu­ru i ur­ba­ni­zam i Mon­te­CEP, ko­jem je do­di­je­lje­no 89,68 bo­do­va.
– Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­žem, sa kon­zor­ci­ju­mom RZUP je 17. mar­ta 2015. go­di­nu pot­pi­san ugo­vor na vri­jed­nost po­sla od 319.515 eura. U tač­ki 11 od­lu­ke o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de ime­no­va­na su če­ti­ri po­du­go­va­ra­ča, od­no­sno po­di­zvo­đa­ča, i to Plan­plus, Stu­dio SYNTHE­SIS, MM Pro­jekt i Ka­pi­tal in­vest, fir­ma ko­ja je u vla­sni­štvu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – ka­že Pe­rić.
On na­vo­di da je ko­mi­si­ji za otva­ra­nje i vred­no­va­nje po­nu­da, po­red osta­le do­ku­men­ta­ci­je, do­sta­vljen i Ugo­vor o po­du­go­va­ra­nju od 28. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne, za­klju­čen iz­me­đu RZUP u vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća i Ka­pi­tal in­ve­sta, ko­ja pri­pa­da Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću.
– Pre­ma mo­jim sa­zna­nji­ma, bit­ne či­nje­ni­ce su da je Aco Đu­ka­no­vić vla­snik Re­pu­blič­kog za­vo­da za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje ko­ji je na če­lu kon­zor­ci­ju­ma, je­di­nog po­nu­đa­ča, a da je vla­snik Ka­pi­tal in­ve­sta nje­gov brat Mi­lo Đu­ka­no­vić, pre­mi­jer Vla­de Cr­ne Go­re u vri­je­me od­vi­ja­nja cje­lo­kup­nog pro­ce­sa ove jav­ne na­bav­ke – po­čev od do­no­še­nja vla­di­ne od­lu­ke, od 25. ju­la 2013. go­di­ne, o iz­ra­di Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je”, uklju­ču­ju­ći vri­je­me za­klju­če­nja Ugo­vo­ra o po­du­go­va­ra­nju iz­me­đu RZUP-a i Ka­pi­tal in­ve­sta 28. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne, te po­me­nu­te od­lu­ke o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de od 27. fe­bru­a­ra 2015. go­di­ne i pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra od 17. mar­ta 2015. go­di­ne – is­ti­če Pe­rić.
On na­bra­ja i či­nje­ni­ce ko­je bi mo­gle bi­ti od zna­ča­ja za ocje­nu osno­va­no­sti nje­go­ve pri­ja­ve, od­no­sno za­htje­va za utvr­đi­va­nje po­sto­ja­nja kon­flik­ta in­te­re­sa.
– Od­lu­ku da se iz­ra­di, a sled­stve­no to­me i na­ru­či iz­ra­da ovog pla­na do­ni­je­la je vla­da ko­ju je pred­vo­dio pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić na sjed­ni­ci odr­ža­noj 25. ju­la 2013. go­di­ne. Pre­ma mo­jim sa­zna­nji­ma, Mi­lo Đu­ka­no­vić je i pot­pi­sao tu od­lu­ku u svoj­stvu pre­mi­je­ra. Čla­nom 5 od­lu­ke je pro­pi­sa­no da će se sred­stva po­treb­na za iz­ra­du PPPN NP „Pro­kle­ti­je” obez­bi­je­di­ti iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re s po­zi­ci­je Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ko­je bi sled­stve­no to­me oba­vje­šta­va­lo Vla­du o to­ku iz­ra­de Pla­na. Tom od­lu­kom je od­re­đen rok za iz­ra­du i do­no­še­nje PPPN NP „Pro­kle­ti­je” od 12 mje­se­ci, od da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra sa ob­ra­đi­va­čem pla­na. Pod­sje­ćam da je Od­lu­kom o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de kon­zor­ci­ju­mu RZUP-a 27. fe­bru­a­ra 2015. go­di­ne do­di­je­ljen ovaj po­sao, dok je ugo­vor s tim ve­zi pot­pi­san 17. mar­ta 2015. go­di­ne. Pre­ma mo­jim sa­zna­nji­ma, tek de­cem­bra 2017. go­di­ne je Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma do­sta­vljen tek u na­cr­tu PPPN NP „Pro­kle­ti­je”. Isto ta­ko na­vo­dim i da je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­žem, dok je tra­jao jav­ni po­ziv Ka­pi­tal in­vest 22. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne, od In­že­njer­ske ko­mo­re za­tra­žio li­cen­cu za iz­ra­du plan­skih do­ku­me­na­ta. Li­cen­cu je do­bio če­ti­ri da­na ka­sni­je, 26. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne, a dva da­na ka­sni­je, 28. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne, Ka­pi­tal i RZUP su pot­pi­sa­li ugo­vor o po­du­go­va­ra­nju – is­ti­če Pe­rić.M.S.


Do­bi­li sve cr­no na bi­je­lo

Pe­rić od Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je zah­ti­je­va mi­šlje­nje, od­no­sno iz­ja­šnje­nje o osno­va­no­sti na­vo­da iz nje­go­vog za­htje­va za utvr­đi­va­nje po­sto­ja­nja kon­flik­ta in­te­re­sa u od­no­su na li­ca ime­no­va­na u nje­mu, od­no­sno o po­sto­ja­nju ugro­ža­va­nja jav­nog in­te­re­sa, te da u skla­du sa tim po­kre­ne i spro­ve­de od­go­va­ra­ju­će za­ko­nom pro­pi­sa­ne po­stup­ke.
On je Agen­ci­ji do­sta­vio od­štam­pa­ne elek­tron­ske ver­zi­je Od­lu­ke o iz­ra­di pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je” i Od­lu­ku o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma od 27. fe­bru­a­ra 2015. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"