Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet KO ĆE BITI PRVE ŽRTVE KREMLJEVSKOG SPISKA
Putinovi oligarsi na udaru
Putin Putinovi oligarsi na udaru Prve „žrtve” sankcija će, smatraju analitičari, biti biznismeni pa tek onda ruski zvaničnici. Razloga za to je više. Prvo, cilj je posvađati rusku elitu s Kremljem, kako bi se među elitom pojavili lobisti ili barem našli simpatizeri liberalnih vrijednosti Zapada. Drugi razlog je taj što su neki biznismeni bliski vlasti, ili finansijski pomažu predizbornu kampanju kandidata
Jed­no od glav­nih pi­ta­nja ko­je se ovih da­na po­sta­vlja u Ru­si­ji je­ste da li će po­sli­je „Kre­mljev­skog spi­ska” usli­je­di­ti sank­ci­je ru­skim po­li­ti­ča­ri­ma i bi­zni­sme­ni­ma ko­ji su se na­šli na toj ame­rič­koj „cr­noj li­sti”? Ka­da će se to do­go­di­ti i ko će pr­vi bi­ti na uda­ru?
Ame­rič­ka agen­ci­ja „Blum­berg” tvr­di da su ru­ski oli­gar­si, bli­ski pred­sjed­ni­ku Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu, već po­če­li da osje­ća­ju pr­ve te­ško­će i da je taj spi­sak ozbilj­no na­šte­tio nji­ho­voj re­pu­ta­ci­ji u po­slov­nim kru­go­vi­ma, kao i da su po­slo­vi ne­kih od njih sa­da do­ve­de­ni u pi­ta­nje.
Go­vo­re­ći o no­vim sank­ci­ja­ma Ru­si­ji, ame­rič­ki mi­ni­star fi­nan­si­ja Sti­ven Mnu­čin je iz­ja­vio da će one bi­ti uve­de­ne „što pri­je”, u ro­ku od ne­ko­li­ko mje­se­ci, a „mo­žda i za mje­sec da­na”.
Mi­šlje­nja ana­li­ti­ča­ra o tom pi­ta­nju su po­di­je­lje­na. Ne­ki sma­tra­ju da je to pi­ta­nje da­na, dru­gi – mje­se­ca. Mno­gi vje­ru­ju i da bi pr­vi udar mo­gao da usli­je­di pri­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u Ru­si­ji, za­ka­za­nih za 18. mart.
Pr­ve „žr­tve” sank­ci­ja će, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri, bi­ti bi­zni­sme­ni, pa tek on­da ru­ski zva­nič­ni­ci. Raz­lo­ga za to je vi­še. Pr­vo, cilj je po­sva­đa­ti ru­sku eli­tu sa Kre­mljem, ka­ko bi se me­đu eli­tom po­ja­vi­li lo­bi­sti ili ba­rem na­šli sim­pa­ti­ze­ri li­be­ral­nih vri­jed­no­sti Za­pa­da. Dru­gi raz­log je taj što su ne­ki bi­zni­sme­ni bli­ski vla­sti, ili fi­nan­sij­ski po­ma­žu pred­iz­bo­r­nu kam­pa­nju kan­di­da­ta.
Ru­ski ana­li­ti­čar Alek­san­dar Gu­sev sma­tra da sank­ci­je uče­sni­ci­ma „Kre­malj­skog spi­ska” ne­će iz­o­sta­ti, ali da će one usli­je­di­ti tek po­sli­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra.
„Naj­ve­ro­vat­ni­je će do­dat­ne sank­ci­je krup­nim bi­zni­sme­ni­ma bi­ti uve­de­ne oko pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u Ru­si­ji. Oče­ku­jem da će te sank­ci­je pro­tiv gru­pe lju­di, ko­ji su na ovaj ili onaj na­čin po­ve­za­ni s Kre­mljom ili su iz bli­skog Pu­ti­no­vog okru­že­nja, bi­ti uve­de­ne 19. mar­ta, dan po­sli­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. Sle­de­ći ter­min mo­gao bi da bu­de otva­ra­nje Svjet­skog pr­ven­stva u fud­ba­lu, ko­je će po­če­ti u Ru­si­ji sre­di­nom ju­na. Ta­ko­đe, to mo­že da bu­de i 9. maj, Dan po­bje­de. Ta­da se mo­gu oče­ki­va­ti sank­ci­je pro­tiv jed­nog di­je­la ru­skih zva­nič­ni­ka, po­ve­za­nih s voj­nom sfe­rom, od­no­sno voj­nom in­du­stri­jom itd. Oni mo­gu da bi­ra­ju ili su već iza­bra­li dan i čas ka­da će po­kre­nu­ti te me­ha­ni­zme, ali ja sam si­gu­ran da ne tre­ba bi­ti na­i­van i vje­ro­va­ti da će „Kre­mlj­evski spi­sak” osta­ti sa­mo spi­sak. Ame­ri­ka će si­gur­no pred­u­ze­ti ne­ke mje­re”, ka­že Gu­sev.
Ima­ju­ći u vi­du do­sa­da­šnju ame­rič­ku prak­su, eks­pert sma­tra da će sank­ci­je bi­ti uvo­đe­ne etap­no.
„Mi­slim da će sank­ci­je uvo­di­ti po­ste­pe­no. To je omi­lje­ni me­tod Ame­ri­ka­na­ca. Da su htje­li da se za­u­sta­ve, oni bi se ogra­ni­či­li onim sank­ci­ja­ma ko­je su bi­le uve­de­ne u mar­tu 2014. go­di­ne, po­sli­je, ka­ko oni to zo­vu, ’anek­si­je‘ Kri­ma. Ali mi za ove tri i ne­što go­di­ne vi­di­mo da se sank­ci­je zva­nič­ni­ci­ma i gra­đa­ni­ma Ru­si­je stal­no ši­re i ja­ča­ju. Ši­ri se spi­sak kom­pa­ni­ja, u po­čet­ku su to bi­le ban­ke, po­tom ener­get­ska sfe­ra, sa­da su to struk­tu­re voj­no­in­du­strij­skog kom­plek­sa itd. Oni po­la­ze od to­ga da što ja­če uda­ra­ju po Ru­si­ji, to bo­lje, da što vi­še pro­du­ža­va­ju taj pe­ri­od — to bo­lje”, za­klju­čio je Gu­sev.
Mno­gi se pi­ta­ju i ka­ko će Mo­skva od­go­vo­ri­ti Va­šing­to­nu na ove pri­ti­ske. Pu­tin je ra­ni­je iz­ja­vio da Mo­skva ni­je za­in­te­re­so­va­na za pro­mje­nu od­no­sa sa Va­šing­to­nom, uz­dr­ža­će se od re­ci­proč­nih mje­ra na­kon ob­ja­vlji­va­nja spi­ska i pra­ti­će raz­voj si­tu­a­ci­je. Du­ma sa­vje­tu­je pred­u­zet­ni­ke da se pre­stro­je i raz­mo­tre mo­guć­no­sti za raz­voj svog po­slo­va­nja u Ru­si­ji, gdje se „stva­ra­ju svi neo­p­hod­ni uslo­vi” za to.
Pod­sje­ti­mo, na „Kre­mljev­skom spi­sku”, ko­je je ob­ja­vi­lo ame­rič­ko Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, na­la­zi se 210 ime­na, 114 po­li­ti­ča­ra i 96 bi­zni­sme­na ko­ji­ma mo­gu bi­ti uve­de­ne sank­ci­je. Na „cr­noj li­sti” je go­to­vo ci­je­lo ru­ko­vod­stvo Ru­si­je, osim pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i še­fa Cen­tral­ne ban­ke Ru­si­je El­vi­re Na­bi­ju­li­ne, a na li­sti su i ru­ski bi­zni­sme­ni či­ja se imo­vi­na pro­cje­nju­je na mi­li­jar­du i vi­še do­la­ra.
„Pu­ti­nov spi­sak” je sa­sta­vljen ka­ko bi se Ru­si­ja ka­zni­la za na­vod­no mi­je­ša­nje u ame­rič­ke pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, a auto­ri sma­tra­ju da bi tre­ba­lo ka­zni­ti sa­mo one oli­gar­he ko­ji sa­ra­đu­ju s Kre­mljem.
U Va­šing­to­nu ka­žu da lju­di ko­ji su na naj­no­vi­jem spi­sku ni­su pod sank­ci­ja­ma i za njih za­sad ne­ma ni­ka­kvih ogra­ni­če­nja, ali to ne zna­či da će ta­ko i osta­ti.
Šef ru­ske dr­ža­ve je ovaj spi­sak pro­ko­men­ta­ri­sao ri­je­či­ma: „Psi la­ju, ka­ra­va­ni pro­la­ze.”

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"