Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo LUIĐ ŠKRELJA NAJAVIO DA NEĆE POŠTOVATI ODLUKU O GORANU ĐUROVIĆU
Život neće stati zbog nenadležnog suda
Škrelja Život neće stati zbog nenadležnog suda Da li zbog jednog nenadležnog Osnovnog suda i zbog Gorana Đurovića treba da prestane politički život u Crnoj Gori, pitao je Škrelja
S
kup­štin­ski ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor ni­je ob­u­sta­vio jav­ni po­ziv ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma (NVO) za do­sta­vlja­nje pred­lo­ga kan­di­da­ta za čla­na Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), po­što je Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci do­nio pri­je­vre­me­nu mje­ru da Skup­šti­na vra­ti Go­ra­na Đu­ro­vi­ća u to ti­je­lo. To je za „Dan” po­tvr­dio pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lu­iđ Škre­lja, pi­ta­ju­ći da li zbog „ne­na­dle­žnog Osnov­nog su­da i Go­ra­na Đu­ro­vi­ća” tre­ba da sta­ne po­li­tič­ki ži­vot u Cr­noj Go­ri.
Jav­ni po­ziv za pred­la­ga­če iz re­da NVO za čla­na Sa­vje­ta RTCG is­ti­če da­nas.
– Da li zbog jed­nog ne­na­dle­žnog Osnov­nog su­da i zbog Go­ra­na Đu­ro­vi­ća tre­ba da pre­sta­ne po­li­tič­ki ži­vot u Cr­noj Go­ri? Ja ta­ko ra­zu­mi­jem to pi­ta­nje. Ne vi­dim raz­log za­što bi jav­ni po­ziv bio za­u­sta­vljen – ka­zao je Škre­lja na pi­ta­nje „Da­na” da li će pro­ce­du­ra bi­ti za­u­sta­vlje­na dok vi­je­će Osnov­nog su­da ne od­lu­či po pri­go­vo­ru na od­lu­ku da Đu­ro­vi­ća vra­te u Sa­vjet.
Iz Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci ju­če su ka­za­li „Da­nu” da vi­je­će ima rok od 15 da­na da od­lu­či po pri­go­vo­ru Za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa Cr­ne Go­re, ko­ji u spo­ru ko­ji je po­kre­nuo Đu­ro­vić zbog ra­zr­je­še­nja, za­stu­pa dr­ža­vu, od­no­sno Skup­šti­nu. Za­štit­nik je u pe­tak pod­nio pri­go­vor na rje­še­nje su­di­je Ra­do­va­na Vla­o­vi­ća, ko­ji je dao rok Skup­šti­ni da u ro­ku od osam da­na vra­ti Đu­ro­vi­ća u Sa­vjet RTCG, do okon­ča­nja par­nič­nog po­stup­ka. Taj rok is­ti­če kra­jem ove ne­dje­lje.
Uko­li­ko vi­je­će Osnov­nog su­da ne do­ne­se od­lu­ku po pri­go­vo­ru do kra­ja ove ne­dje­lje, ka­da is­ti­če rok Skup­šti­ni da Đu­ro­vi­ća vra­ti u Sa­vjet, upit­no je da li će par­la­ment po­stu­pi­ti po sud­skoj od­lu­ci, s ob­zi­rom na to da ne pri­zna­ju nje­go­vu nad­le­žnost. Iz Skup­šti­ne i DPS-a ra­ni­je su oci­je­ni­li ne­do­pu­sti­vim mi­je­ša­nje su­da u rad Skup­šti­ne, sma­tra­ju­ći da sud ne­ma nad­le­žnost da pro­vje­ra­va nji­ho­ve od­lu­ke.
Pot­pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Sa­vo Šo­fra­nac re­a­go­vao je po­vo­dom iz­ja­ve po­sla­ni­ka DPS-a Mar­te Šće­pa­no­vić, oci­je­niv­ši da pred­sta­vlja fla­gran­tan pri­mjer pri­ti­ska na pra­vo­su­đe i na­sta­vak haj­ke ko­ju pred­vo­di DPS, ra­di us­po­sta­vlja­nja par­tij­ske kon­tro­le nad jav­nim ser­vi­som.
– Iz­ja­va ne ču­di ka­da se ima u vi­du da je ovom po­sla­ni­ku (Šće­pa­no­vi­će­voj), vrh re­ži­ma dao ulo­gu pru­ža­nja struč­ne „prav­ne po­mo­ći” Lju­i­đu Škre­lji, pred­sjed­ni­ku Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra u ovoj spe­ci­jal­noj ope­ra­ci­ji. Po­sla­nik Šće­pa­no­vi­će­va se iš­ču­đa­va ka­ko Osnov­ni sud mo­že pre­i­spi­ti­va­ti ne­za­ko­ni­tu skup­štin­sku od­lu­ku o ra­zr­je­še­nju čla­na Sa­vje­ta RTCG, pri tom ma­ni­pu­li­šu­ći či­nje­ni­ca­ma. U iz­ja­vi se vr­ši za­mje­na te­za i na­vo­di da se ovom sud­skom od­lu­kom otva­ra mo­guć­nost za pre­i­spi­ti­va­nje od­lu­ka Skup­šti­ne o iz­bo­ru i ra­zr­je­še­nju pred­sjed­ni­ka i čla­no­va Vla­de, su­di­ja ustav­nog su­da, vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca i dru­gih dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra. Ma­ni­pu­la­ci­ja se sa­sto­ji u to­me što ni u struč­noj ni u la­ič­koj jav­no­sti ni­ko ne spo­ri nad­le­žnost Skup­šti­ne da bi­ra i ra­zr­je­ša­va po­je­di­ne dr­žav­ne funk­ci­o­ne­re, na­rav­no pod uslo­vom da su za to is­pu­nje­ni usta­vom i za­ko­nom pro­pi­sa­ni uslo­vi. Za ne­ke od njih, po­put pred­sjed­ni­ka i čla­no­va Vla­de ni­je­su pred­vi­đe­ni ni­ka­kvi pret­hod­ni uslo­vi za nji­hov iz­bor, ni­ti po­seb­ni raz­lo­zi za nji­ho­vo ra­zr­je­še­nje. Za dru­ge funk­ci­o­ne­re, po­put vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, pred­sjed­ni­ka i čla­no­va Ustav­nog su­da, gu­ver­ne­ra Cen­tral­ne ban­ke usta­vom i za­ko­nom su izi­ri­či­to pro­pi­sa­ni uslo­vi za nji­hov iz­bor, kao i raz­lo­zi i po­stu­pak nji­ho­vog ra­zr­je­še­nja. Da­kle, u ovim slu­ča­je­ma Skup­šti­na kao za­ko­no­dav­ni or­gan do­no­si po­je­di­nač­ni prav­ni akt ko­jim od­lu­ču­je o pra­vi­ma od­re­đe­nog li­ca (ra­zr­je­še­nje s funk­ci­je), te je kao ta­kav isti pod­lo­žan sud­skoj pro­vje­ri nje­go­ve za­ko­ni­to­sti u od­go­va­ra­ju­ćem po­stup­ku – oci­je­nio je Šo­fra­nac.
Šo­fra­nac sma­tra da je ja­sno da čla­no­vi Sa­vje­ta RTCG za ko­je su za­ko­nom pro­pi­sa­ni uslo­vi i na­čin iz­bo­ra kao i raz­lo­zi za nji­ho­vo ra­zr­je­še­nje, ima­ju pra­vo na prav­ni li­jek i sud­sku za­šti­tu u slu­ča­ju ne­za­ko­ni­te od­lu­ke Skup­šti­ne o ra­zr­je­še­nju.
– Sva­ko dru­go tu­ma­če­nje zna­či­lo bi da Skup­šti­na ima dis­kre­ci­o­no pra­vo da bi­ra i ra­zr­je­ša­va, bez ika­kve kon­tro­le da li su ta­kve od­lu­ke u skla­du s Usta­vom i za­ko­nom. Na­rav­no, po­sla­ni­ku Šće­pa­no­vi­će­voj i nje­nim na­lo­go­dav­ci­ma naj­vi­še bi od­go­va­ra­lo da nji­ho­ve ne­za­ko­ni­te od­lu­ke ne pod­li­je­žu ni­ka­kvoj pro­vje­ri, pod ma­skom na­vod­ne za­bri­nu­to­sti za na­če­lo po­dje­le vla­sti i za­šti­tu dig­ni­te­ta par­la­men­ta. Umje­sto da od­lu­ka su­da bu­de raz­log za pre­i­spi­ti­va­nje i utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti onih ko­ji su vr­ši­li pro­gon čla­no­va sa­vje­ta RTCG, ovim iz­ja­va­ma se upu­ću­je otvo­re­na pri­jet­nja su­du da ova­kve od­lu­ke ne­će bi­ti to­le­ri­sa­ne jer ni­je­su u skla­du sa že­lja­ma re­ži­ma – oci­je­nio je Šo­fra­nac. A.O.


Nesumnjiva nadležnost

Advokat Antonio Brajović smatra da je u slučaju Gorana Đurovića nesumnjiva nadležnost Osnovnog suda. On je za TV Vijesti pojasnio da vijeće Osnovnog suda može potvrditi odluku, vratiti na ponovno odličivanje ili je ukinuti.


Sud­ski sa­vjet ne­na­dle­žan

Po­vo­dom od­lu­ke pod­go­rič­kog Osnov­nog su­da u slu­ča­ju Đu­ro­vi­ća, ogla­sio se i Sud­ski sa­vjet. Pred­sjed­nik Sud­skog sa­vje­ta Mla­den Vuk­če­vić ka­zao je da od­lu­ke ko­je su­di­je do­no­se, u za­vi­sno­sti od svo­je vr­ste, mo­gu se pre­i­spi­ti­va­ti je­di­no u po­stup­ku pred od­go­va­ra­ju­ćim vi­je­ći­ma ili su­do­vi­ma vi­šeg ste­pe­na. On je po­vo­dom Đu­ro­vi­će­vog slu­ča­ja ka­zao da Sud­ski sa­vjet, pre­ma svo­jim nad­le­žno­sti­ma iz Usta­va Cr­ne Go­re i Za­ko­na o sud­skom sa­vje­tu ne­ma mo­guć­nost da pre­i­spi­tu­je pra­vo­sna­žne od­lu­ke su­do­va, ni­ti ovla­šće­nja da pre­i­spi­tu­je nji­ho­vu za­ko­ni­tost ili ne­za­ko­ni­tost.
– Od­lu­ke ko­je su­di­je do­no­se, u za­vi­sno­sti od svo­je vr­ste, mo­gu se pre­i­spi­ti­va­ti je­di­no u po­stup­ku pred od­go­va­ra­ju­ćim vi­je­ći­ma ili su­do­vi­ma vi­šeg ste­pe­na – po­ja­snio je Vuk­če­vić.
On je re­kao da iz tih raz­lo­ga Sa­vjet ne­će uče­stvo­va­ti u jav­nom di­ja­lo­gu o sud­skim od­lu­ka­ma ko­je ni­je­su pra­vo­sna­žne.
– Sa­vjet će i ubu­du­će bi­ti fo­ku­si­ran na ja­ča­nje ne­za­vi­sno­sti sud­stva, što je esen­ci­ja vla­da­vi­ne pra­va i evrop­skih vri­jed­no­sti ko­ji­ma Cr­na Go­ra te­ži – po­ru­čio je on.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"