Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo RAZLIČITE OCJENE STRUČNJAKA NAKON OCJENE DA SU NAKNADE ZA MAJKE NEUSTAVNE
Ustavni sud zbunio i pravnike
Sudije Ustavnog suda Ustavni sud zbunio i pravnike Ako se tumači prošla odluka Ustavnog suda po kojoj je smanjenje naknada ustavno i ova sad da su naknade neustavne, vjerovatno će centri za socijalni rad dobiti nalog Vlade i ministarstva da rješenja koja se primjenjuju stave van snage, navodi Aleksandar Kovačević
Zbog kon­tra­dik­tor­nih od­lu­ka Ustav­nog su­da ugro­že­na su pra­va hi­lja­da­ma gra­đa­na, jer se ne po­stu­pa po Usta­vu i pra­vu, ne­go po dik­ta­tu vla­sti, oci­je­ni­li su sa­go­vor­ni­ci „Da­na”. Od­lu­ka ko­jom je Ustav­ni sud oci­je­nio ne­u­stav­nim od­red­be Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, ko­ji­ma su maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce ste­kle pra­vo na do­ži­vot­nu na­kna­du, otvo­ri­la je niz ne­ja­sno­ća me­đu prav­ni­ci­ma jer su u ne­sa­gla­sju da li se ra­di ste­če­nom ili pra­vu ko­je Vla­da mo­že uki­nu­ti.
Dok dio njih sma­tra da je u pi­ta­nju ste­če­no pra­vo i da ko­ri­sni­ce ko­ji­ma je ono da­to ne­će osta­ti bez pri­ma­nja, dru­gi upo­zo­ra­va­ju da zbog na­lo­ga Ustav­nog su­da po ko­jem Vla­da u ro­ku od tri mje­se­ca mo­ra da ot­klo­ni prav­ne po­sle­di­ce ovog ak­ta, mo­že do­ći do to­ga da Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja za­tra­ži da se van sna­ge sta­ve rje­še­nja po ko­ji­ma maj­ke ostva­ru­ju na­kna­du.
Advo­kat Alek­san­dar Ko­va­če­vić ob­ja­šnja­va da je je­di­no iz­vje­sno da one ko­je su pod­ni­je­le za­htjev za do­bi­ja­nje na­kna­de ili one ko­je su pla­ni­ra­le da to ura­de ne­će ostva­ri­ti to pra­vo, od­no­sno da ne­će bi­ti no­vih ko­ri­sni­ca tog pra­va. Na dru­goj stra­ni, ka­ko po­ja­šnja­va, ne­ja­sno je šta će bi­ti sa onim že­na­ma ko­je već pri­ma­ju na­k­na­du, jer Ustav­ni sud ni­je dao ade­kvat­no obra­zlo­že­nje svo­je od­lu­ke ni­ti uput­stvo šta da­lje da se ra­di.
– Ako se tu­ma­či pro­šla od­lu­ka Ustav­nog su­da po ko­joj je sma­nje­nje na­kna­da ustav­no i ova sad da su na­kna­de ne­u­stav­ne, vje­ro­vat­no će cen­tri za so­ci­jal­ni rad do­bi­ti na­log Vla­de i mi­ni­star­stva da rje­še­nja ko­ja se pri­mje­nju­ju sta­ve van sna­ge. Ne mo­gu da tvr­dim da će to sto po­sto da bu­de, jer Ustav­ni sud ni­je bio do kra­ja ja­san i tre­ba­lo je da da ob­ja­šnje­nja. Uko­li­ko Vla­da bu­de ću­ta­la, nji­ma će to pra­vo osta­ti. To su mo­guć­no­sti ko­je su vje­ro­vat­ne, jer ne­ma de­cid­nog za­ključ­ka da to mo­že ta­ko bi­ti – ka­že Ko­va­če­vić.
On na­vo­di da, uko­li­ko ne­ko rje­še­nje u uprav­nom po­stup­ku po­či­va na pro­pi­su ko­ji je van sna­ge, ono se mo­že po­ni­šti­ti.
– Pra­va iz so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja ri­jet­ko spa­da­ju u ste­če­na pra­va i za­to je Ustav­ni sud mo­gao da od­lu­ku o sma­nje­nju oci­je­ni kao ustav­nu. Ali mi ima­mo dvi­je kon­tra­dik­tor­ne od­lu­ke Ustav­nog su­da, jer ako jed­nu iz­mje­nu oci­je­ni­te ustav­nom, ne mo­že se opet to oci­je­ni­ti kao ne­u­stav­no. Ovo je za­i­sta ve­li­ki iza­zov i za nas prav­ni­ke jer je si­tu­a­ci­ja ta­kva da se ne zna šta da­lje. One že­ne ko­je su na­pu­sti­le po­sao da bi do­bi­le na­kna­du, mo­gu da tu­že dr­ža­vu za na­kna­du šte­te, jer ni­je­su kri­ve što su is­ko­ri­sti­le ne­što što im je da­to za­ko­nom ko­ji je bio pra­vo­sna­žan – na­vo­di Ko­va­če­vić.
Pre­ma ocje­ni advo­ka­ta Ve­se­li­na Ra­du­lo­vi­ća, na­kna­de maj­ka­ma ko­je ih pri­ma­ju se ne mo­gu uki­nu­ti, već sa­mo ne­će bi­ti no­vih ko­ri­sni­ca. Upo­zo­ra­va da je Ustav­ni sud do­veo gra­đa­ne u ta­kvu si­ti­a­ci­ju da je upi­tan op­sta­nak bi­lo kog pra­va.
– Po­što je sud do­sad po­stu­pao po na­lo­gu Vla­de, od­no­sno DPS-a, ne mo­že­mo is­klju­či­ti ni mo­guć­nost da se na­kna­de i uki­nu, jer is­pa­de da je kod nas sve mo­gu­će. Ma­da, to bi bi­lo ja­ko spor­no jer smo ra­ni­je ima­li na­kna­de po­sla­ni­ci­ma ko­je su bi­le ne­u­stav­ne, ali su one osta­le sa­mo se ni­je­su stva­ra­li no­vi ko­ri­sni­ci. Zna­či, od­lu­ke Ustav­nog su­da do­sad ni­je­su bi­le re­tro­ak­tiv­ne, ali sad se mo­že i od­stu­pi­ti od to­ga. On­da bi tre­ba­lo uki­nu­ti i po­sla­nič­ke do­ži­vot­ne pen­zi­je. Ustav­ni sud je do­veo gra­đa­ne u jed­nu prav­nu ne­si­gur­nost jer su po­če­le da od­u­zi­ma­ju ste­če­na pra­va i to sve po za­ko­nu ko­ji je bio pra­vo­sna­žan – is­ta­kao je Ra­du­lo­vić.
On je naglasio da mu ni­je­su ja­sna istu­pa­nja po­je­di­nih su­di­ja ko­ji raz­mi­šlja­ju ka­ko će se re­a­go­va­ti na nji­ho­ve od­lu­ke, a ne da li će ra­di­ti po Usta­vu i za­ko­nu.
Advo­kat Dra­gan Šoć po­ru­ču­je da se pra­vo na na­kna­de ne uki­da maj­ka­ma ko­je su ga već ste­kle, ali se us­kra­ću­je oni­ma ko­je u bu­duć­no­sti is­pu­ne uslo­ve. On je ka­zao da je od­lu­ka Ustavnog su­da u ve­li­koj mje­ri čud­na i ne­do­re­če­na, ali is­ti­če da se ona ti­če sa­mo za bu­du­će slu­ča­je­ve.
– Od­lu­ka Ustav­nog su­da dje­lu­je sa­mo za bu­du­će slu­ča­je­ve i ne di­ra u pra­va ko­ja su već kon­sti­tu­i­sa­na. U tom smi­slu mo­že se sma­tra­ti da se ra­di o ste­če­nim pra­vi­ma iako ja mi­slim da se ov­dje taj po­jam ko­ri­sti ši­re ne­go što mu je uobi­ča­je­no zna­če­nje – na­veo je Šoć.M.S.


Protestna šetnja

Građanska inicijativa „Za nas“, koju predvodi Demir Hodžić, organizovala je juče ispred Skupštine okupljanje u znak podrške majkama zbog odluke Ustavnog suda. Predstavnici te inicijative već 103 dana organizuju proteste ispred paralamenta zbog nezadovoljstva stanjem u državi. Oni su nakon okupljanja ispred Skupštine krenuli u šetnju gradom, kojoj se pridružilo nekoliko desetina građana među kojima je bilo korisnica naknada po osnovu rođenja djece.
Pred­stav­ni­ca Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra maj­ki ko­ri­sni­ca na­dok­na­da Želj­ka Sav­ko­vić ka­za­la je da će si­gir­no or­ga­ni­zo­va­ti no­ve pro­te­ste jer ni­je­su za­do­volj­ne od­lu­kom Ustav­nog su­da.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"