Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NA FILOLOŠKOM FAKULTETU U NIKŠIĆU NOVI PROBLEMI SA IMENOM JEZIKA
Srpske pisce prevodiće na crnogorski
Zgrada u kojoj je smješten Filološki fakultet Srpske pisce prevodiće na crnogorski Izbacivanjem naziva predmeta srpski jezik izostavlja se i negira naučna primjena i upotreba srpskog jezika, negiraju se djela i cjelokupna ostala literatura na tom jeziku koji se proučavaju i prevode, kaže prof. dr Lidija Tomić
Na stu­dij­skim pro­gra­mi­ma za stra­ne je­zi­ke i pre­vo­di­la­štvo Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta u Nik­ši­ću vi­še ne­će bi­ti pred­me­ta srp­ski je­zik. Stu­den­ti po­me­nu­tih pro­gra­ma umje­sto na tom, pre­vo­di­će na „cr­no­gor­skom“ pa čak i dje­la pi­sa­ca srp­skog je­zi­ka. Bri­sa­nju pred­me­ta srp­ski je­zik us­pro­ti­vi­li su se pro­fe­so­ri sa Stu­dij­skog pro­gra­ma za srp­ski je­zik i ju­žno­slo­ven­ske knji­žev­no­sti, a nji­ho­vo za­la­ga­nje da se po tom pi­ta­nju po­stig­ne do­go­vor po­če­lo je još 2015. go­di­ne. Ru­ko­vo­di­lac tog pro­gra­ma prof. dr Li­di­ja To­mić za „Dan“ je po­ja­sni­la da su se tru­di­li da se ne iz­bri­še na­ziv pred­me­ta jer to ni­je u skla­du sa struč­nim, na­uč­nim, prav­nim, kao ni sa dru­štve­nim pi­ta­njem pri­mje­ne i upo­tre­be je­zi­ka u obra­zov­nom si­ste­mu Cr­ne Go­re. Za raz­li­ku od Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta, na Fi­lo­zof­skom (Stu­dij­ski pro­gram za obra­zo­va­nje uči­te­lja i Stu­dij­ski pro­gram za obra­zo­va­nje uči­te­lja na al­ban­skom je­zi­ku), na ko­jem je de­kan prof. dr Go­ran Ba­ro­vić, uve­den je če­tvo­ro­i­me­ni na­ziv za pred­met – cr­no­gor­ski-srp­ski, bo­san­ski i hr­vat­ski je­zik.
Pro­mje­nu u rad­noj ver­zi­ji za iz­ra­du pla­no­va i pro­gra­ma za stu­dij­ske pro­gra­me za stra­ne je­zi­ke i pre­vo­di­la­štvo iz­vr­šio je de­kan Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta prof. dr Dra­gan Bo­go­je­vić i to, ka­ko ona na­vo­di, sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no, a po­tom je pro­fe­so­re uvje­ra­vao da će se taj pro­blem ri­je­ši­ti na „vi­šim in­stan­ca­ma” i u ra­du „nad­le­žnih or­ga­na”, što se ni­je de­si­lo.
– Na sjed­ni­ci Vi­je­ća Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta, 19. ma­ja 2016, ovo pi­ta­nje je bi­lo na dnev­nom re­du, i ta­da su ko­le­ge pred­la­ga­le na­ziv pred­me­ta: Ma­ter­nji je­zik, Kul­tu­ra go­vor­ne i pi­sa­ne ko­mu­ni­ka­ci­je u ma­ter­njem je­zi­ku, Cr­no­gor­ski-srp­ski, bo­san­ski, hr­vat­ski je­zik, Srp­ski je­zik, Cr­no­gor­ski je­zik. Do te ras­pra­ve i rje­še­nja, ka­sni­je, na Uni­ver­zi­te­tu ni­je do­šlo. Pi­sa­li smo rek­tor­ki i čla­no­vi­ma Se­na­ta, 6. ju­na 2016, po­no­vo rek­tor­ki i 11. apri­la ove go­di­ne, i naj­sko­ri­je, na­pi­sa­li smo još je­dan do­pis za sjed­ni­cu Se­na­ta Uni­ver­zi­te­ta, 5. ju­na ove go­di­ne, ka­da je pro­či­tan kao po­sled­nji u ni­zu do­pi­sa, na­ve­la je prof. dr To­mić.
Iz Rek­to­ra­ta Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re po­tvr­di­li su da se tom ti­je­lu i Se­na­tu „obra­tio je­dan na­stav­nik Stu­dij­skog pro­gra­ma za srp­ski je­zik Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta“, te da je „nje­go­vo“ obra­ća­nje u cje­lo­sti pre­zen­to­va­no na sjed­ni­ci Se­na­ta 5. ju­la ove go­di­ne. Tim po­vo­dom, na­gla­ša­va­ju, Se­nat je do­bio in­for­ma­ci­ju od Sa­vje­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje, ko­ji je nad­le­žan za pro­ces akre­di­ta­ci­je, da je pred­met „cr­no­gor­ski je­zik“ na stu­dij­skim pro­gra­mi­ma za stra­ne je­zi­ke akre­di­to­van od stra­ne me­đu­na­rod­ne ko­mi­si­je ko­ja je „oci­je­ni­la da ta­kav na­ziv pred­me­ta od­go­va­ra sa­dr­ža­ju na­stav­nog pro­gra­ma“. Prof. dr To­mić na­gla­ša­va da se broj­nim do­pi­si­ma ni­je obra­ća­la na na­ve­de­ne adre­se kao pri­vat­no li­ce, ni­ti kao „je­dan na­stav­nik“, već kao ru­ko­vo­di­lac Stu­dij­skog pro­gra­ma za srp­ski je­zik i ju­žno­slo­ven­ske knji­žev­no­sti, kao re­dov­ni pro­fe­sor jed­nog od naj­sta­ri­jih stu­dij­skih pro­gra­ma na Fi­lo­lo­škom fa­kul­te­tu, či­je in­te­re­se za­stu­pa i ima oba­ve­zu i pra­vo da bra­ni, i to ne sa­ma, bez za­htje­va na­uč­nih i struč­nih mi­šlje­nja ko­le­ga na tom stu­dij­skom pro­gra­mu, od ko­jih ni­ko ni­je imao su­prot­no mi­šlje­nje od onog ko­je je na­ve­de­no u obra­ća­nji­ma Uni­ver­zi­te­tu. Stu­dij­ski pro­gram za srp­ski je­zik i ju­žno­slo­ven­ske knji­žev­no­sti pre­ko svog ru­ko­vo­di­o­ca, is­ta­kla je ona, od­go­vo­ra za pi­ta­nja ko­ja se ti­ču na­zi­va pred­me­ta na pro­gra­mi­ma za stra­ne je­zi­ke i pre­vo­di­la­štvo.
– Ni­je ri­ječ o ne­či­joj lič­noj ili pri­vat­noj ini­ci­ja­ti­vi, već o pi­ta­nji­ma ko­ja se ti­ču ma­te­ri­je ko­ja se pro­u­ča­va i pre­vo­di. Iz­ba­ci­va­njem na­zi­va pred­me­ta srp­ski je­zik iz­o­sta­vlja se i ne­gi­ra na­uč­na pri­mje­na i upo­tre­ba srp­skog je­zi­ka, negiraju se dje­la i cje­lo­kup­na osta­la li­te­ra­tu­ra na tom je­zi­ku ko­ji se pro­u­ča­va­ju i pre­vo­de. Ko­mi­si­ja za akre­di­ta­ci­ju ni­je do­ni­je­la za­ključ­ke te vr­ste, jer ni­je ni od­lu­či­va­la o to­me. Mi ne­ma­mo ta­kav iz­vje­štaj, ni­ti ne­ki dru­gi ko­ji da­je raz­lo­ge za­što je to uči­nje­no. Jed­no­stav­no, sve je do­ve­de­no do kra­ja na je­dan ne­ko­le­gi­ja­lan, naj­ma­nje na­uč­ni i struč­ni pri­stup pro­ble­mu. I, ko­nač­no, na elek­tron­skoj sjed­ni­ci Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta 29. ju­na ove go­di­ne, pr­vo­bit­no „rad­no rje­še­nje” po­sta­lo je ko­na­čan re­zul­tat ovog po­sla, na­gla­si­la je prof. dr To­mić.
B.Bra­šnjo


Ustav­ni, ali „ne­va­žni” ar­gu­men­ti

Iz Rek­to­ra­ta tvr­de da su na­ziv pred­me­ta od­re­di­li „raz­lo­zi stru­ke, a ne po­li­tič­ki, lič­ni ili ne­ki dru­gi ne­na­uč­ni raz­lo­zi”. Pi­smo „jed­nog na­stav­ni­ka”, po­na­vlja­ju oni, do­stva­lje­no je me­đu­na­rod­noj ko­mi­si­ji za akre­di­ta­ca­ju i raz­ma­tra­no je na sjed­ni­ci Sa­vje­ta.
– U pi­smu ni­je iz­ne­se­na od­go­va­ra­ju­ća ar­gu­men­ta­ci­ja, već su je­di­ni ar­gu­men­ti po­ti­ca­li iz dnev­no­po­li­tič­kog mi­ljea da „srp­skim je­zi­kom go­vo­ri ve­ći­na sta­nov­ni­štva”, te da po­sto­ji „isto­rij­ski kon­ti­nu­i­tet srp­skog je­zi­ka u Cr­noj Go­ri”. Ta­kvi ar­gu­men­ti ni­je­su va­žni za for­mi­ra­nje sta­vo­va pri­li­kom kon­ci­pi­ra­nja na­zi­va i sa­dr­ža­ja na­stav­nog pred­me­ta, na­ve­li su iz Rek­to­ra­ta.
Prof. dr To­mić na­gla­ša­va da su ti ar­gu­men­ti bi­li sa­mo dio ono­ga što su u do­pi­si­ma pri­li­kom obra­ća­nja in­sti­tu­ci­ja­ma na­vo­di­li, ali Rek­to­rat ne po­mi­nje i one broj­ne struč­ne i na­uč­ne raz­lo­ge.
– To smo či­ni­li u svim do­pi­si­ma. Tre­ba re­ći da smo upu­ti­li do­pis i Sa­vje­tu za vi­so­ko obra­zo­va­nje, ko­ji je na sjed­ni­ci, 20. ok­to­bra 2016, za­klju­čio da će u po­stup­ku akre­di­ta­ci­je upo­zna­ti Ko­mi­si­ju za akre­di­ta­ci­ju o „na­ve­de­nim iz­mje­na­ma”. Ko­nač­no, obra­ti­li smo se i mi­ni­stru pro­svje­te dr Da­mi­ru Še­ho­vi­ću, s mol­bom da po­sve­ti pa­žnju rje­še­nju ovog pi­ta­nja, tim pri­je što je ovom iz­mje­nom, od­no­sno, bri­sa­njem na­zi­va pred­me­ta srp­ski je­zik, na­ru­šen po­li­tič­ki do­go­vor o upo­tre­bi i pri­mje­ni Usta­vom pro­pi­sa­nih je­zi­ka u slu­žbe­noj upo­tre­bi, is­ta­kla je prof. dr To­mić.


Stu­den­ti u „ne­vo­lji”

Ko­di­fi­ka­ci­ju cr­no­gor­skog je­zi­ka od­bio je ne­dav­no i Ame­rič­ki teh­nič­ki ko­mi­tet, či­je je sje­di­šte u Kon­gre­snoj bi­bli­o­te­ci u Va­šing­to­nu, obra­zla­žu­ći to či­nje­ni­com da je taj je­zik „jed­na od va­ri­jan­ti” srp­skog. Me­đu­tim, stu­den­ti pro­gra­ma za stra­ne je­zi­ke nik­šić­kog fa­kul­te­ta će, oči­gled­no, htje­li ili ne, mo­ra­ti pre­vo­di­ti na cr­no­gor­skom. To će mo­ra­ti da ra­de i oni aka­dem­ci ko­ji su u osnov­noj i sred­njoj ško­li, ili na pr­vim go­di­na­ma stu­di­ja ima­li srp­ski je­zik kao na­stav­ni pred­met, a ka­ko će pre­vo­đe­nje oba­vlja­ti i ti­me po­la­ga­ti is­pi­te, ni­ko ih ni­je oba­vi­je­stio, ni­ti im ob­ja­snio. Na nik­šić­kom fa­kul­te­tu u pret­hod­nih mje­sec bru­co­ši su do­bi­ja­li bro­šu­re sa osnov­nim in­for­ma­ci­ja­ma o stu­dij­skim pro­gra­mi­ma u ko­ji­ma je pro­mi­je­nje­no ime na­stav­nog pred­me­ta, dok na saj­tu Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta to još uvi­jek ni­je uči­nje­no, pa i da­lje sto­ji pred­met „srp­ski je­zik“.
– Za­htjev da se ime pred­me­ta upo­do­bi dru­štve­noj si­tu­a­ci­ji u Cr­noj Go­ri sa­svim je re­a­lan i tu, ako baš ho­će­te, po­či­va pra­vo srp­skog je­zi­ka da osta­ne u svo­joj ma­te­ri­ji, da se omo­gu­ći stu­den­ti­ma da kroz pred­met na­sta­ve da iz­u­ča­va­ju na­uč­na i struč­na pi­ta­nja na svom je­zi­ku i tek­sto­vi­ma na­pi­sa­nim tim je­zi­kom. Mi smo, upra­vo, či­ta­vo vri­je­me iz­ra­de pla­no­va i pro­gra­ma, tra­ži­li da se to po­štu­je, da se mi­sli na na­u­ku i stru­ku, i ne ma­nje, na pra­vo stu­de­na­ta, sa­rad­ni­ka i pro­fe­so­ra da stu­di­ra­ju,  ra­de i pre­da­ju na je­zi­ku ko­ji opre­dje­lju­je obra­zo­va­nje i ško­lo­va­nje na iza­bra­nim stu­dij­skim pro­gra­mi­ma, na­gla­si­la je prof. dr To­mić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"