Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mujović pronađen u lokvi krvi * Nepokretni starac izgorio u požaru * Zbog goriva skaču cijene * Nema kazni za zločine i napade na novinare * Ledene bajke * Mujović pronađen u lokvi krvi * Zato volim Republiku Srpsku
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Nikola Camaj:
– Sramota je što je DPS pobijedio.

Vic Dana :)

Mali Perica donese učitelju list praznog papira.
Učitelj:
- Perice, šta je ovo?
Perica:
- To je slika krave kako jede travu na pašnjaku.
- Ja ne vidim tu ništa. Gdje je trava?
- Pa, krava je sve pojela.
- A gdje je krava?
- Otišla je, zato što više nije imala trave za jesti.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton DUHOVNE VEZE RUSIJE I SRBIJE (3) Uslovi za dolazak u Moskvu Natalija Danilovna Bludilina, doktor filoloških nauka iz Moskve, u svojoj studiji o pomoći Rusije srpskim zemljama za vrijeme vladavine Petra Velikog, od kraja XVII do prve četvrtine XVIII vijeka, publikovala je istorijska dokumenta, koja ukazuju na uzajamne veze koje su ostvarivane na duhovnom i kulturnom polju, i analizirala vojno-političku situaciju, koja je bila složena i dramatična i u jednoj i u drugoj državi
PRE­VEO I PRI­RE­DIO: VO­JIN PE­RU­NI­ČIĆ


Za od­la­zak u Mo­skvu srp­ski sve­šte­ni­ci su po­ne­kad vo­di­li sa so­bom i „tu­ma­če“, ali obič­no im ni­je­su bi­li po­treb­ni ti pre­vo­di­o­ci, jer su sva pra­vo­slav­na du­hov­na li­ca do­bro vla­da­la cr­kve­no­slo­ven­skim je­zi­kom.
Za pra­vo­slav­na cr­kve­na li­ca ru­ska dr­ža­va je stva­ra­la do­bre uslo­ve za nji­hov pro­la­zak pre­ko svo­jih pro­sto­ra i za bo­ra­vak u Mo­skvi i na taj na­čin pri­vla­či­la, to­kom tog vre­me­na, ve­li­ki broj go­sti­ju, ko­ji su sti­za­li sa ra­znih stra­na, bez ob­zi­ra na pre­pre­ke i pro­ble­me, ko­ji su bi­va­li sve ve­ći. Po­vo­dom to­ga ru­ska vla­da je bi­la za­bri­nu­ta i na­mje­ra­va­la je da ogra­ni­či broj onih ko­ji su do­la­zi­li i ujed­no sa tim sma­nji dr­žav­ne ras­ho­de za po­moć nji­ma i za nji­ho­vo iz­dr­ža­va­nje. U vri­je­me Pe­tra Ve­li­kog u Mo­skvu su pro­pu­šta­ni sa­mo oni pred­stav­ni­ci srp­skih ma­na­sti­ra, ko­ji su već ima­li pro­pu­sni­ce u svo­jim ru­ka­ma, ko­je su ra­ni­je pri­ba­vi­li od pret­hod­nih ru­skih ca­re­va za do­la­zak u Ru­si­ju za po­moć i za pro­la­zak do Mo­skve. Osta­la du­hov­na li­ca, kao i svje­tov­ni na­rod ( obič­ni Sr­bi, ko­ji su pa­li u rop­stvo, ta­ko­đe su tra­ži­li po­moć od pra­vo­slav­nog ru­skog ca­ra ) do­la­zi­li su do ru­ske gra­ni­ce i u Sev­sku do­bi­ja­li hra­nu i skrom­nu „mi­lo­sti­nju“, a on­da oda­tle vra­ća­ni ku­ći. Sa­mo su ri­jet­ki srp­ski sve­šte­ni­ci, po­seb­no oni ko­ji su u pro­šlo­sti bi­li na uslu­zi ru­skom car­stvu, (na pri­mjer, srp­ski ma­na­sti­ri su se do­sta če­sto ba­vi­li ot­ku­pom pra­vo­sla­vih Ru­sa, ko­je su za­ro­bi­li Tur­ci) mo­gli da se na­da­ju mo­guć­no­sti za do­bi­ja­nje no­ve pro­pu­sni­ce.
U Upra­vi za ino­stra­ne po­slo­ve pro­pu­sni­ce su iz­da­va­ne po sle­de­ćem upu­stvu: u pro­pu­sni­cu je upi­si­va­no ime glav­nog i od­go­vor­nog cr­kve­nog li­ca, ko­je je pred­sta­vlja­lo ma­na­stir ( mi­tro­po­li­ta, ar­hi­man­dri­ta, igu­ma­na, epi­sko­pa ili „ko će ubu­du­će bi­ti igu­man u tom ma­na­sti­ru“ i ime­na osta­le du­hov­ne bra­će. U pro­pu­sni­cu je upi­si­van ta­čan da­tum do­la­ska sve­šte­nih li­ca u Mo­skvu, kao i sa­stav tih de­le­ga­ci­ja, a upi­si­va­ni su i do­dat­ni uslo­vi. Na pri­mjer, „na osno­vu ove pro­pu­sni­ce mo­že se do­ći u na­šu Mo­skov­sku dr­ža­vu po­sli­je se­dam ili osam go­di­na sa gru­pom od tri ili če­ti­ri čo­vje­ka, ko­ji slu­že u ma­na­sti­ru“. ( Da­kle, na­zna­če­ni ma­na­stir je mo­gao da po­ša­lje za mi­lo­sti­nju u Mo­skvu naj­vi­še do pet lju­di sa­mo jed­nom u se­dam-osam go­di­ne.) Uslo­vi za pro­la­zak do Mo­skve su bi­li de­talj­no raz­ra­đe­ni u sva­koj ka­sni­je iz­da­toj pro­pu­sni­ci i uz to su od­re­đi­va­ni ro­ko­vi do­la­ska iza­sla­ni­ka za sva­ki ma­na­stir po­je­di­nač­no, vje­ro­vat­no pre­ma zna­ča­ju, ve­li­či­ni i sta­tu­su ma­na­sti­ra u srp­skim ze­mlja­ma. O to­me je pi­sao i srp­ski is­tra­ži­vač St. Di­mi­tri­je­vić u gla­vi V: „Na­ši ma­na­sti­ri, ko­ji su ima­li ja­če ve­ze sa Ru­si­jom i po­je­di­nač­ni od­la­sci u Ru­si­ju iz dru­gih ne­kih na­ših ma­na­sti­ra“.
Za vri­je­me vla­da­vi­ne Pe­tra velikog ru­ska vlada je obez­bje­đi­va­la pro­laz gru­pa­ma stra­hih cr­kve­nih de­le­ga­ci­ja bez ika­kve ca­ri­ne na ru­skoj gra­ni­ci.
Mol­be i pi­sma, sa ko­ji­ma su se mi­tro­po­li­ti i igu­ma­ni srp­skih ma­na­sti­ra obra­ća­li ru­skom ca­ru, sa­sta­vlja­na su u Sr­bi­ji pri­je od­la­ska na du­gi put, a sa so­bom su ih no­si­li nji­ho­vi iza­sla­ni­ci. Njih su pi­sa­li, po pra­vi­lu, na cr­kve­no­slo­ven­skom je­zi­ku, a po­šilj­ke su bi­le li­je­po ukra­še­ne i do­bro upa­ko­va­ne i za­pe­ča­će­ne u ma­na­sti­ru iz ko­jeg su po­la­zi­le. Na pri­mjer, mol­ba sve­šte­ni­ka iz ma­na­sti­ra Ra­ko­vac, ko­ja je bi­la upu­će­na ca­ru Pe­tru I u ok­to­bru 1701.go­di­ne, bi­la je na vr­hu ukra­še­na or­na­men­tom i gr­bom Sr­bi­je. Po­gra­nič­ni voj­ni star­je­ši­ne, ka­sni­je gu­ber­na­to­ri, otva­ra­li su ta pi­sma i pro­sle­đi­va­li ih u Mo­skvu Upra­vi za ino­stra­ne po­slo­ve, gdje su uzi­ma­ne u raz­ma­tra­nje za­jed­no sa osta­lim za­htje­vi­ma srp­skih sve­šte­ni­ka.
Iz pi­sa­ma, ko­ja su upu­ći­va­na ru­skom ca­ru, sa­zna­je­mo o te­škom po­lo­ža­ju srp­skih ma­na­sti­ra u Oto­man­skoj im­pe­ri­ji, o ugnje­ta­va­nju , mu­če­nju i pat­nja­ma srp­skog na­ro­da, o če­stim ra­za­ra­nji­ma i po­ha­ra­ma, o ve­li­kim da­žbi­na­ma i te­škim na­me­ti­ma tur­ske ad­mi­ni­stra­ci­je srp­skim ze­mlja­ma. A ka­sni­je i u Austij­skoj im­pe­ri­ji kra­jem XVII i po­čet­kom XVI­II vi­je­ka, gdje su Sr­bi tra­ži­li spas za svo­ju vje­ru, do­bi­li su pri­ti­sak za po­ka­to­li­če­nje i pro­gon pra­vo­sla­vlja. U svo­jim pi­smi­ma sta­ri mo­na­si su to ova­ko opi­si­va­li: „Ži­vi­mo kao ov­ce me­đu kr­vo­loč­nim vu­ko­vi­ma, ko­ji pro­go­ne pra­vo­slav­nu vje­ru, a mi smo im se du­bo­ko kla­nja­li i po­ni­zno mo­li­li sa su­za­ma u oči­ma i do­ži­vje­li ve­li­ku tu­gu, si­ro­ma­štvo i po­sta­li žr­tve pro­kle­tih Agar­ja­na (Tu­ra­ka)“. Srp­ska du­hov­na li­ca su do­la­zi­la u Mo­skvu sa jed­nom je­di­nom na­dom da vi­de „po­bo­žnog, hri­sto­lju­bi­vog ru­skog ca­ra, ko­jeg je Bog od­re­dio za to mje­sto“. Zna­ju­ći za go­sto­prim­stvo i sr­dač­nost ru­skog ca­ra, srp­ski du­hov­ni­ci su do­la­zi­li u Mo­skvu i zbog „vječ­nog ži­vlje­nja“. Mo­skva je bi­la sklo­ni­šte i uto­či­šte srp­skim sve­šte­ni­ci­ma naj­vi­šeg ran­ga.
Sa­ču­va­ni su do­ku­men­tar­ni do­ka­zi o čvr­stim pri­ja­telj­skim ve­za­ma srp­skog i ru­skog sve­šten­stva, ko­je su po­sta­ja­le još od dav­ni­na, a one su se od­no­si­le na nji­ho­vu ti­je­snu du­hov­nu i kul­tur­nu sa­rad­nju, o če­mu svje­do­če go­re na­ve­de­na do­ku­men­ta. Sre­di­nom XVII vi­je­ka du­hov­na li­ca iz Sr­bi­je su se na pro­pu­to­va­nju za­dr­ža­va­la u Ni­kolj­skom grč­kom ma­na­sti­ru. U do­ku­men­ti­ma po­sto­je do­ka­zi da je biv­ši mi­tro­po­lit Mi­ha­i­lo do­šao na „vječ­no ži­vlje­nje“ u Ru­si­ju i ži­vio je u ma­na­stir­skoj će­li­ji u Tro­ji­ce-Ser­ge­je­vom ma­na­sti­ru od 1651.go­di­ne, oda­kle mu je car Alek­sej Mi­ha­i­lo­vič dao sa­gla­snost da ode 1654.go­di­ne u Aifon na ho­do­ča­šće. 1657.go­di­ne on se vra­tio u Ru­si­ju i car mu je do­zvo­lio da do­đe u Mo­skvu, gdje je bio pri­mljen i smje­šten u istu će­li­ju Tro­ic­kog ma­na­sti­ra, gdje je i ra­ni­je ži­vio.
(Na­sta­vi­će se)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"